NVP Nieuwsbrief 130  
December 2016  
 
Beste NVP Nieuwsbrief-abonnee,
 
Alweer de laatste NVP-nieuwsbrief van het jaar. 2016 is een bewogen jaar geweest voor de pluimveehouderij, met dreiging van AI vanuit de natuur wat helaas bijna dagelijks tot nieuwe besmettingen met HPAI leidt. Een dalende afzet voor Nederlandse broedeieren, een scharreleierprijs die structureel te laag is om een eerlijke boterham mee te kunnen verdienen en de massale omschakeling van de Nederlandse retail naar pluimveevlees van trager groeiende rassen. Bovendien het VGO-rapport, maar ook de gezamenlijke toekomstvisie van NVP en LTO/NOP.
 
Voor 2017 heeft de NVP opnieuw speerpunten bepaald waar zij zich in het komende jaar intensief en pro-actief voor gaat inzetten (naast alle reguliere taken).
 
Wij danken leden en adverteerders voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen ook in het komende jaar op uw steun en inbreng te mogen rekenen.
 
HPAI - H5N8
Nooit eerder zijn zoveel wilde (water)vogels met klinische verschijnselen, alsook dood aangetroffen in de vrije natuur. Dat baart de sector zelf, maar ook de overheid grote zorgen. Op 28 november heeft staatssecretaris Martijn van Dam de voorzitters van NVP en LTO/NOP gebeld om van hen te horen hoe de introductie van de HPAI-besmetting in Biddinghuizen binnen de sector werd ervaren. Hij vroeg ons te blijven benadrukken dat pluimveehouders zelf nieuwe introducties kunnen helpen voorkomen door de hygiëneprotocollen zo goed als mogelijk na te leven.
 
Verspreid over Nederland zijn vier vleeseendenbedrijven, één scharrellegbedrijf en één biologisch legbedrijf getroffen door de vogelgriep. Uit voorzorg zijn enkele bedrijven binnen de 1-kilometerzone geruimd.
In de ons omringende landen is het ook verre van rustig qua HPAI. Zowel bij wilde vogels als bij gehouden pluimvee worden nieuwe besmettingen gemeld. Niemand mag zich daarom veilig wanen met zijn pluimvee(bedrijf).
 
Alleen de beste hygiëne is momenteel de beste mogelijkheid om vrij te blijven van een AI-uitbraak onder pluimvee.
De vrije natuur is besmet met uitwerpselen van besmette vogels, waarschijnlijk ook op uw erf. Zorg dat u goed wisselt van schoeisel bij het naar binnen gaan van de stallen. Wist u dat 1 gram besmette (wilde) vogelmest 1 miljoen dieren kan besmetten? Bij alle bewegingen bij de stal waarbij van buiten naar binnen wordt gegaan, loopt u een (behoorlijk) risico. Denk aan de volgende bewegingen (en maatregelen):
 1. ALLE (transport)auto’s die uw terrein opkomen: ontsmetting van wielen, wielkasten, enz. Het is de pluimveehouder zelf die daarop toeziet en eventueel middelen daarvoor heeft klaarstaan.
 2. Ophalen van (broed)eieren: hiervoor is vaak ook een stukje erf nodig om te laden. Ontsmet dit gedeelte vooraf én achteraf. Ontsmet ook het gedeelte van het eierlokaal waar 'derden' zijn geweest (schoon naar binnen en schoon eruit);
 3. Brengen van eendagskuikens: ook hiervoor is vaak een stukje erf nodig om te lossen. Ontsmet dit gedeelte vooraf én achteraf.
 4. Brengen van jonge dieren: ook hiervoor is een stukje erf nodig om te lossen.
  Ontsmet dit gedeelte vooraf én achteraf.
 5. Het naar binnen brengen van strooisel is een risico, omdat dit via het erf gebeurt. Ontsmet ook hierbij dit gedeelte vooraf én achteraf.
 6. Het binnen brengen van afleidingsmateriaal gaat ook via het erf. Is het materiaal niet besmet en ook vrij van salmonella? Ontsmet dit gedeelte van het erf weer vooraf en achteraf.
In principe is elk schoeisel dat in de openlucht wordt gedragen, potentieel besmet.
Alle vervoersmiddelen zijn via de 'wielen' een bron van mogelijke insleep en vormen daarmee een risico. Denk aan shovels, palletwagens, kruiwagens, etc.

Ongedierte is al eeuwenlang een belangrijke overbrenger van ziekten. Zorg daarom dat uw ongediertebestrijding juist nú optimaal is, aangezien in deze koudere/nattere periode van het jaar ongedierte graag een warme stal opzoekt.
 
Met deze zeer ernstige bedreiging vanuit de natuur zullen pluimveehouders nog een hele tijd extra waakzaam moeten zijn en alle hygiënevoorzorgsmaatregelen moeten toepassen. Dit vergt veel bewustwording en heel veel inzet. Als u wilt weten wat u mogelijk nog meer kunt doen, vul dan de hygiënescan eens (opnieuw) in. De scan is kosteloos te gebruiken door in te loggen in KIP en kies in het menu rechtsboven ‘Hygiënescan’.
Succes bij het voorkomen van insleep!  
 
 
Salmonella bij pluimvee 
Een vraag die de laatste tijd nog wel eens aan NVP-bestuurders wordt gesteld, is "Wat zijn de gevolgen en mogelijkheden als mijn bedrijf getroffen wordt door een salmonellabesmetting?" Het is belangrijk voor iedere pluimveehouder om hierover goed na te denken. Want als een stal/bedrijf besmet is, dan is alle pluimveevlees besmet. Bij legkippen zijn ook de eieren besmet en bij vermeerderingsbedrijven zijn ook alle broedeieren besmet.
 
Voorkomen is altijd beter dan 'blussen'. Hygiëne is en blijft altijd prioriteit nummer één, ook in relatie tot andere pluimveeziekten. Nadenken en goede afspraken maken over wanneer het fout gaat, kan alleen in vredestijd (als er geen besmetting op het bedrijf is). Iedere pluimveehouder is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen monsternames. Het nemen van inlegvellen zou daarom niet via de broederij moeten lopen. Besef ook dat positieve overschoentjes positief blijven, ook nadat een tweede test met overschoentjes negatief is.
 
Regel vooraf met uw afnemer (pluimveevlees en eieren) hoe te gaan handelen als er onverhoopt een besmetting wordt vastgesteld. Laat u niet verleiden door afnemers die zeggen dat ze dat wel met u gaan regelen als een besmetting zich zou voordoen.
 
 
Niet generiek afromen fosfaatplafond pluimveehouderij
De Boerderij berichtte deze week dat het aantal gehouden dieren in de  pluimveehouderij weliswaar daalde in 2016, maar volgens de gegevens van het CBS nog wel net boven het vastgestelde plafond ligt. De pluimveestapel kromp 2 procent tot circa 106 miljoen dieren. De fosfaatproductie in pluimveemest daalt met 100.000 kilogram tot 28,2 miljoen kilogram. Volgens berekeningen van NVP en LTO/NOP was de overschrijding in 2015 een incidentele overschrijding en komt de sector in 2016 0,5 miljoen kilo fosfaat onder het fosfaatproductieplafond uit, met een verder dalende trend. Dit wordt bereikt door marktomstandigheden en omschakeling naar trager groeiende rassen in de vleeskuikensector.
 
Amendement aangenomen!
Politieke steun is er gelukkig van CDA (Jaco Geurts) en CU (Carla Dik-Faber). In de Tweede Kamer is het Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over het niet afromen van varkens- en pluimveerechten aangenomen. Dankzij hun grote  inzet is de pluimveesector gevrijwaard gebleven van generieke korting op pluimveerechten. Jaco en Carla, van harte bedankt voor al het lobbywerk om de Kamermeerderheid hiervan te overtuigen.
 
 
 
Pluimveerechten?
Pluimveeweb heeft onder pluimveehouders, maar ook breder bij de sector betrokkenen een onderzoek gehouden naar de mening van pluimveehouders over afschaffen van pluimveerechten. De uitkomst van deze peiling is niet erg verrassend gezien de vraagstelling. In de toekomstvisie voor een vitale pluimveehouderij is geschetst dat het middel en het doel waar de rechten ooit voor in het leven zijn geroepen, inmiddels achterhaald zijn. Doel en middel moeten bij elkaar horen; een nieuw doel vraagt om een passend middel om dat doel te bereiken.
 
De NVP is van mening dat een goed 'alternatief' voor het huidige pluimveerechtenstelsel ontwikkeld zou moeten worden, waardoor niet meer onnodig geld de sector uitvloeit en bedrijfsontwikkeling (of overname) financieel zeer moeilijk is. Angst voor opheffen lijkt te regeren. Ongebreidelde groei is iets waar niemand bij gebaat is en in de toekomstkoers wordt hier ook niet voor gepleit. Redenen als marktbescherming of pensioenzekerheid beïnvloeden de mening van een ieder, wat zeer begrijpelijk is.
 
Transparantie over beschikbaarheid en prijs van rechten zal naar verwachting een lagere prijs tot gevolg hebben. Dat handelaren in rechten geen voorstander zijn van een 'rechtenbank' voor rechtstreekse handel, kunnen wij vanuit hun perspectief begrijpen. Maar daar heeft geen enkele actieve pluimveehouder baat bij.
 
In gesprekken met de overheid merken we dat we als gesprekspartner serieus worden genomen als belangenbehartigers. Middels de visie zegt de sector niet alleen dat ze maatschappelijk geaccepteerd wil zijn en blijven, maar we durven ook op te schrijven wat we zelf inschatten wat daarvoor nodig is. Om bestaansrecht te kunnen blijven houden, is meer transparantie noodzakelijk en deze koers is daarbij een mooie eerste stap (en geeft leidraad, waar keer op keer naar kan worden verwezen). Belangenbehartiging is daarbij in dit post-PPE-tijdperk belangrijker dan ooit. Steun ons in de strijd voor behoud van een vitale sector met een gezond perspectief en wordt lid of adverteerder.
 
 
Basis Contract Prijs Vleeskuikens 2.0
De Basis Contract Prijs vleeskuikens (BCP) notering wordt wekelijks opgesteld op basis van de uitbetalingsprijs van een zes- of zevental slachterijen die hun 'notering' doorgeven aan een notaris. Deze notaris berekent de gemiddelde prijs, welke uitkomst de BCP oplevert. Wanneer een slachterij voor meer dan twee cent per week muteert, dan wordt maximaal 2 cent meegenomen in de berekening. Hierdoor kan de BCP nooit meer dan 2 cent per week veranderen.
 
Dit jaar is de BCP-prijs 11,5 cent gedaald van € 0,665/kg naar het huidige niveau van € 0,55/kg levend gewicht. Momenteel wordt er € 0,28 - € 0,29 aan toeslag betaald; dat is meer dan de helft van de kiloprijs! Een gemiddeld familiebedrijf heeft 100.000 vleeskuikens. Elke cent prijsmutatie op de uitbetalingsprijs beïnvloedt het jaarresultaat van dit bedrijf met €18.000,= tot € 20.000,=. Dit is erg veel geld en dat verdient een goede onderbouwing.
 
Al jaren wordt er gesproken over de afgenomen representativiteit van de BCP. Maar wat zou er moeten veranderen aan de BCP? De NVP vindt dat:

• Het 'systeem' meer open en transparant zou moeten zijn. Welke slachterijen doen mee aan BCP? En wat is de individuele notering van een slachterij die meedoet aan BCP?
• Een slachterij die meedoet aan BCP, minimaal 50 procent van de kuikens die ze inkoopt ook daadwerkelijk op deze eigen notering zou moeten inkopen.
 
 
Of is het tijd om afscheid te nemen van deze BCP-prijs met steeds hogere toeslagen? Ook in Duitsland en België wordt uitbetaald op basis van de Nederlandse BCP. Het is voor de internationale vershandel daarom ook niet onverstandig om te werken aan een meer representatieve Basis Contract Prijs dan de huidige BCP. Ideeën zijn welkom.
 
 
Vacature Secretaris NVP
Jan Brok zal na 13 jaar secretaris van de NVP te zijn geweest, bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) in 2017 niet herkiesbaar zijn in deze functie. Jan zet zich nog steeds met groot enthousiasme en veel tijd in voor goede belangenbehartiging voor Nederlandse pluimveehouders. Hij zal dit blijven doen totdat een nieuwe secretaris is geselecteerd, gekozen en ingewerkt.
 
Het Dagelijks (DB) en Landelijk Bestuur (LB) van de NVP hebben grote bewondering voor hetgeen Jan al die jaren voor de NVP en de sector heeft gedaan. De besturen willen Jan bedanken voor zijn tomeloze inzet vanaf de oprichting van de NVP. Tijdens de ALV in het voorjaar van 2017 zal op gepaste wijze afscheid van Jan als NVP-secretaris worden genomen en wordt, aan leden en andere sectorpartijen waar Jan nauw mee heeft samengewerkt, de mogelijkheid geboden om persoonlijk 'afscheid' te nemen.
 
Vacature
Per direct is de NVP op zoek naar een nieuwe secretaris voor het DB en LB. Leden die interesse hebben in het vervullen van deze functie, worden verzocht schriftelijk te reageren aan Hennie de Haan: h.dehaan@NVPluimveehouders.nl. Mensen uit uw netwerk die u geschikt acht voor deze functie, mag u op deze vacature attenderen en hen vragen te reageren. Eerder dit jaar is door een extern adviesbureau een analyse gemaakt van de taken, verantwoordelijkheden en vaardigheden die de DB-functies elk hebben. Daarbij zijn ook functieprofielen opgesteld. Voor de functie van secretaris is deze als PDF opgenomen in de bijlage. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur van het LB uit naar een man.
 
 
 
Nieuwe leden betalen 1e kwartaal 2017 geen contributie 
Tijdens de LIV-beurs in Hardenberg is de NVP een najaarsactie gestart voor nieuwe leden. Voor pluimveehouders die daar ter plekke en de komende maand lid worden, geldt 25 procent korting op het lidmaatschap in 2017. Met een zo groot mogelijke achterban kan een belangenbehartiger (i.c. de NVP) een sterker geluid richting landelijke politiek en maatschappij laten klinken. Sinds het opheffen van het Productschap Pluimvee en Eieren is belangenbehartiging belangrijker dan ooit tevoren. Bent u nog geen NVP-lid? Wordt dat dan nu en vul het aanmeldformulier op onze website www.nvpluimveehouders.nl in. Bent u werkzaam in de periferie en vindt u het voorbestaan van de primaire sector belangrijk, ondersteun ons werk dan financieel door adverteerder te worden. Voor de mogelijkheden kunt u contact opnemen met penningmeester Iris Odink: i.odink@nvpluimveehouders.nl
   
   
  Het bestuur van de NVP wenst iedereen
  Prettige Feestdagen
  en een
  voorspoedig 2017 op alle fronten.
   
   
   
  Doorsturen?
   
  Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn?
  Stuur hem dan door (waarvoor onze dank). U kunt een (gratis) abonnement nemen via deze link: Stuur deze e-mail door naar een vriend
   
   
  Wijzigen?
   
  Opzeggen voor dit e-bulletin kan vanzelfsprekend altijd!
  NIET door de NVP te mailen, maar via de link onderaan.
  E-mailadres veranderd? Wijzig hem onderaan. Krijgt u hem dubbel? Zeg één van tweeën op, via deze link: Uitschrijven / Gegevens wijzigen
   
  Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)
  Postbus 591, 3770 AN Barneveld
   
   
  De NVP is dé onafhankelijke belangenbehartiger voor alle pluimveehouders in Nederland.
   
   
  De NVP missie is een vitale en duurzame
  toekomst voor de Nederlandse pluimveehouderij.
   
   
   
   
  De NVP kan haar werk doen dankzij de contributies van de NVP-leden, donaties en advertentiegelden. 
   
  Wilt u ook lid of donateur worden? dan kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website www.NVPluimveehouders.nl 
   
   
   
  Wij danken een ieder voor zijn of haar financiële bijdrage, waaronder de volgende bedrijven: 
   
   
   
  Broederijen:
  Agromix Broederij en Opfokintegratie te Lunteren- Cobb Europe te Boxmeer - Opfokorganisatie Pluimvee Maatman te Oldeholtpade - Probroed & Sloot te Groenlo - Tanghe te Harderwijk
  Pluimveeslachterijen:
  V.d. Bor te Nijkerkerveen - Esbro te Doetinchem - GPS te Nunspeet - Gebr. Heijs te Leek - Remkes te Epe
  Levend & geslacht pluimvee:
  Ven Poultry BV te Lierop
  Eierhandel:
  Ei producten Wulro te Weert - E.W.N. Eierencentrale te Barneveld
  Pluimveehandel:
  Haanstra te Zuidwolde - Van Hunnik te Veenendaal- Tijs de Koning te Lunteren Voeding met VoederWaarde.nl:
  ABZ Diervoeding te Nijkerk en Eindhoven - AgruniekRijnvallei te Wageningen - Coppens diervoeding te Helmond - Vitelia Voeders te Venray
  Voeding overig:
  Agrifirm Feed te Apeldoorn - E.J. Bos te Ederveen - P. Bos te Edervee - ForFarmers te Lochem - Gebr. Fuite te Genemuiden - De Heus Voeders te Ede - Voergroep Zuid te Deurne - Maatman Veevoeders te Wolvega - Coöperatie "De Valk Wekerom" te Lunteren
  Huisvesting:
  Big Dutchman te Oirlo en Gorredijk - Van Gent Legnesten te Renswoude - Jansen Poultry Equipment te Barneveld - Van Pijkeren Systeembouw te Dalfsen - Prinzen Machines te Aalten - Tulderhof Ventilatie te Eindhoven
  Diversen:
  Van den Broek Pluimveeservice te Renswoude - Demetris DierGezondheid te Duiven/Dalfsen - Distrimest te Zuidwolde - Van Eck Bedrijfshygiëne te Eindhoven - Freriks te Heerde - Gemril Pluimveeservice te Arnhem - Arend Otten Makelaar te Fluitenberg - PRECIA Molen te Breda