Coronavirus HDC, update 18
 
Voorafgaande noot

Voor wie de tel probeert bij te houden: Coronavirus HDC, update 17 had een beperkte doelgroep, met name (ouders van) zesdejaars. Niet iedereen heeft de vorige update dus gekregen, en dat is geen fout. 
 
Lopend afstandsonderwijs

1.  Volhouden 
We willen jullie aanmoedigen om vol te houden. Jullie doen het echt goed!  Nog enkele weken! Blijf ervoor gaan! Weet dat de  leerstof die je leert, en de vaardigheden die je ontwikkelt, belangrijk zijn voor de komende jaren.
Aarzel niet om het te melden als je het moeilijk hebt, als je voelt dat je afhaakt, als je motivatie weg slipt.  Op school komen werken, kan zeker een oplossing zijn.
 
2.  Vak- en klasoverzichten 
De leerkrachten voeren de vak- en klasoverzichten in tegen zon 16.00 u.
 
3.  Voor de opvang
 
 
Heropstart 1e tot 5e jaar
 
De minister van onderwijs en de veiligheidsraad laten toe dat het 2e en het 4e jaar van het secundair onderwijs vanaf 2 juni (max) 2 volle dagen of 4 halve dagen per week les krijgen op school.  Leerlingen van het 1e, 3e en 5e jaar van het secundair onderwijs worden minstens een dag uitgenodigd op school om het schooljaar samen af te ronden. In tegenstelling met de maatregelen voor kleuter- en basisonderwijs, blijven de opgelegde veiligheidsmaatregelen voor secundaire scholen echter onveranderd.
 
In de feiten vraagt de overheid ons dus keuzes te maken.
 
4.  Welke keuzes maken we?
 • Op 2 juni nemen we een voormiddag de tijd om te werken met de leerkrachten die de komende weken weer in fysiek verband met de leerlingen werken.
 
 • Vóór de examens willen we alle leerlingen nog eens in klasverband naar school halen. De school betekent immers veel meer dan ‘de plaats waar ze onderwijs krijgen’. De school vervult ook een belangrijke sociale functie. We geven het welzijn en het verhaal van de leerlingen alle aandacht. In de beperkte tijd die ons nog rest, geven we voorrang aan verbondenheid in deze periode van fysieke afstand.
 
 • Rekening houdend met de organisatorische mogelijkheden en met de beperkte tijd die ons rest, geven we les in functie van de noden van de verschillende jaren:
In het 1e en het 2e jaar geven we les aan die leerlingen die dat het meest nodig hebben. Dat zijn leerlingen die tijdens het afstandsonderwijs door de mazen glipten en/of aan wie de klassenraden examens opleggen. In het 1e jaar wordt dat 1 bubbel, in het 2e jaar enkele bubbels. Met deze leerlingen werken we remediërend op de leerstof die tijdens het afstandsleren werd aangeboden. We willen de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de examens en het volgende leerjaar.
 
In het 4e jaar geven we les aan alle leerlingen, volgens de werkwijze die nu loopt in het 6e jaar. De belangrijkste topics van de pre-taught leerstof worden hernomen. De focus is: competentie-ontwikkeling van leerlingen, zodat ze klaar zijn voor het vijfde jaar.
 
De leerlingen van het 3e en het 5e jaar krijgen geen les meer. 
 
 
5.  In de kalender ziet dat er zo uit:
 
 
We preciseren het overzicht van zodra we dat kunnen (samenstelling bubbels, vakken die onderwezen worden, uurroosters van de lessen, onthaal 1, 3 en 5 ...)
 
6.  Preventie
Algemeen
De heropstart gaat gepaard met heel wat preventiemaatregelen. Dat is normaal: vanuit het standpunt van het individu willen we er echt alles aan doen om te vermijden dat iemand van ons/jullie besmet wordt en/of ziek raakt. Vanuit maatschappelijk standpunt willen we er ook  alles aan doen om te vermijden dat het socio-economische leven nog een keer moet worden stilgelegd.
 
Onze ambitie is duidelijk: op school moet het veiliger zijn dan in de  supermarkt.
In samenwerking met de interne preventie-adviseur en de externe preventie-adviseur, en aan de hand van een sjabloon dat in functie van de corona-epidemie werd opgesteld, heeft een werkgroep een risicoanalyse uitgevoerd, en de nodige maatregelen genomen en afspraken gemaakt. Ook het psycho-sociaal welzijn van de leerlingen maakt deel uit van de aandachtspunten waaraan we in die analyse aandacht schenken.
 
Grootte van de groep
De verwelkoming in klasverband doen we op de speelplaats met onderlinge afstanden van 1.5 m. Als we naar binnen gaan doen we dat in groepen van max 14 leerlingen.
 
Voor de lessen zelf, werkten we een uurschema uit dat rekening houdt met de strenge preventiemaatregelen die de overheid ons oplegt. Dat schema wijkt grondig af van de gewone lesdag. In het zesde jaar toont dat uurschema intussen zijn deugdelijkheid. 
 
De leerlingen zijn in bubbels van max 14 leerlingen per bubbel verdeeld. Per graad komt elke bubbel op een verschillend moment op school aan, en vertrekt op een verschillend moment. Ook de pauzes van de bubbels komen niet overeen. Zo kunnen we de veiligheid maximaal garanderen.
 
De leerlingen komen per halve dag naar school (een voor- of een namiddag), zodat de lunchpauze geen risico met zich meebrengt.
 
De lessen gaan niet in de eigen klassen door, maar in de grootste klassen.
 
Elke lesdag ziet er zo uit:
 
 
 
 
 
Concrete maatregelen
Sinds de heropstart voor het 6e jaar, staat op de startpagina van smartschool een filmpje waarin alle preventiemaatregelen voor leerlingen worden uitgelegd. Het werd aangepast aan de heropstart voor andere leerjaren dan het 6e.
 
Corona-symptomen  
Je blijft als leerling thuis, of we sturen je naar huis als je 1 van onderstaande symptomen vertoont:
 • koorts
 • volgehouden hoest
 • kortademigheid zonder aantoonbare reden (allergie, vermoeidheid, …), of
 • pijn in de borststreek
 • plots verlies van smaak en geur
 
Je blijft als leerling thuis, of we sturen je naar huis als je (minstens) 2 van onderstaande symptomen vertoont:
 • spierpijn
 • vermoeidheid zonder aantoonbare oorzaak
 • typische verkoudheidsklachten
 • keelpijn
 • hoofdpijn
 • geen eetlust
 
 
Examens

7.  Hoe zit het toch met die 3 verschillende soorten examens?
Vanaf zondag 31 mei staat er op de startpagina van smartschool een nieuwe FAQ. Daarin zetten we alles nog eens op een rijtje.
 
8.  Communicatie van af te leggen examens
Op dinsdag 2 juni om 9.00 u zal je via ‘Mijn leerlingenfiche’ in Smartschool te weten komen welke examens de klassenraad je oplegt. Dat kunnen fysieke examens en/of opgelegde spiegelexamens zijn.
Het bericht zelf zal kort en technisch zijn. Het zal zich beperken tot wat hieronder, als voorbeeld staat. Daarom geven we onder het voorbeeld nog wat uitleg.
 
Stap 1: raadplegen opgelegde examens

VOORBEELD
 


 
Fysiek examen
Om op het einde van het schooljaar een gepast attest te kunnen uitreiken, moet de klassenraad over voldoende informatie beschikken over je kennis en vaardigheden. Daarom besliste de klassenraad van mei voor heel wat leerlingen dat ze voor sommige vakken nog een fysiek examen op school moeten afleggen. Zo krijgen deze leerlingen een extra kans om te tonen waar ze staan.
 
Opgelegd spiegelexamen
De klassenraad besliste ook dat heel wat leerlingen een spiegelexamen moeten afleggen voor een of meerdere vakken. De klassenraden hebben daar verschillende redenen voor: om jou en je ouders de nodige informatie te geven zodat jullie de juiste studierichting kunnen kiezen; om je aan te zetten alles nog eens goed te verwerken zodat je het vak voldoende onder de knie hebt voor volgend jaar; om jou, je ouders en je leerkrachten een juist beeld te geven van waar je staat.
 
 
Stap 2 Keuze vrijwillige spiegelexamens


 
Vrijwillige spiegelexamens leg je af om alles nog eens goed te verwerken zodat je het vak voldoende onder de knie hebt voor volgend jaar, en om aan jezelf, je leerkrachten en je ouders te tonen waar je staat. Voor de eerste en de tweede graad worden spiegelexamens aangeboden voor de richtings- en de hoofdvakken. De leerlingen van de derde graad zullen kunnen kiezen uit een ruimer aanbod.
 
Via de grote groene knop zal je je keuze kunnen opgeven voor de vrijwillige spiegelexamens. Dat kan je ten vroegste op zat 6 juni en ten laatste op ma 8 juni.  Denk er eerst goed over na, want je kan maar 1x je keuze maken. Je kan ook steeds overleggen met je vakleerkrachten of je klastitularis.
 
9.    Inhoud examens
De te kennen leerstof van de fysieke examens en van de spiegelexamens zal te laatste vrij 5 juni op het vaknieuws vermeld worden. De fysieke examens die normaal mondeling waren, blijven mondeling. De spiegelexamens voor deze vakken kunnen ook schriftelijk zijn. Ook dit zal je kunnen lezen op het vaknieuws.
 
10. Communicatie van examenrooster
Op 8 juni delen we het examenrooster mee.
 
11.  Wegingen 
In normale omstandigheden berekenen we op basis van de scores die je doorheen het jaar behaalde de jaartotalen voor je verschillende vakken.  Daarbij krijgen de trimesters/semesters en het dagelijks werk en de examens elk een gewicht dat hun belang uitdrukt, zoals in het schoolreglement staat.
Omwille van de omstandigheden is het onmogelijk het gewicht van trimesters/semesters, dagelijks werk en examens cijfermatig uit te drukken. Op een zinvolle manier jaartotalen berekenen is bijgevolg onmogelijk. Op het jaaroverzichtsrapport zullen de vaktotalen van het eerste trimester nog vermeld staan, maar voor het 2e en 3e trimester vermelden we geen vaktotaal en dus ook geen jaartotaal.  
 
 
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be