De Groene Flits

Nieuwsblad voor het Groene Hart

Nr. 647 - 31 augustus 2020

Mag ik een onsje sturing van u?

Vanwege de Coronacrisis is er veel discussie over het hernieuwd besef van de rol van de overheid in onze samenleving. De relevantie zou maar weer eens zijn aangetoond; niet alleen bij de aanpak van de uitbraak maar ook bij de economische en sociaal-culturele gevolgen ervan. Voor mij was die relevantie daarvoor al duidelijk, als diezelfde overheid maar zijn beperkingen goed kent en vanuit een consistente visie op de verhouding samenleving-overheid opereert. Lees verder op Stichting Groene Hart

Peilbesluit Krimpenerwaard bijna klaar

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft zeven de peilbesluiten van de Krimpenerwaard in ontwerp vastgesteld. Dat betekent dat de peilbesluiten nu bijna klaar zijn, maar pas definitief worden als de inwoners en bedrijven uit de Krimpenerwaard er weer een keer naar hebben gekeken en op hebben gereageerd. Dat kunnen ze de komende zes weken doen. Het Hoogheemraadschap houdt tijdens deze inspraakprocedure twee informatiebijeenkomsten, ’s avonds op 10 september in Berkenwoude en 16 september in Lekkerkerk. Aanmelden via Schielandendekrimpenerwaard

13 miljoen voor remmen bodemdaling

De provincie Utrecht zet samen met haar partners in op het remmen van de bodemdaling in het Veenweidegebied. Het provinciebestuur wil 13 miljoen euro investeren en zo de daling van de veenbodem afremmen om dit gebied toekomstbestendig te maken en een vitale agrarische sector te behouden. Daar waar het kan, worden gelijktijdig natuur- en klimaatdoelen gerealiseerd. Lees meer over het Uitvoeringsprogramma op Provincie Utrecht Foto Arie Vernet

Samen biodiversiteit Albalsserwaard leren herstellen

Wat werkt echt om dier- en plantensoorten te helpen en zo de natuurlijke diversiteit te vergroten in ons landelijk gebied? In drie ‘living labs aan onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties dat samen uitzoeken met subsidie van de Nationale Wetenschapsagenda en het Ministerie van LNV’.  De labs komen in de Alblasserwaard, de Ooypolder en de Duin- en Bollenstreek. Het Nederlandse veenweidegebied is de meeste biodiversiteit kwijtgeraakt. Living Lab Alblasserwaard gaat de negatieve trend omkeren door te onderzoeken welke beheermaatregelen biodiversiteit versterken, hoe deze onderdeel kunnen worden van verdienmodellen (boeren, overheden, NGOs) en hoe boeren en andere partijen in beweging kunnen komen om biodiversiteit te versterken. Lees op NWO

Nederlander overschat voedseluitgaven flink

Nederlanders overschatten fors hoeveel geld ze besteden aan voedsel. De gemiddelde Nederlander denkt zo'n 24 procent van het huishoudinkomen aan voedsel uit te geven. In werkelijkheid is dit drie keer minder: slechts 8 procent. Een doorsnee gezin had in de 19e eeuw bijna al het inkomen nodig voor de eerste levensbehoeften. Door stijgende inkomens en dalende voedselprijzen is dat tegenwoordig anders. In 1960 was nog iets meer dan 30 procent van het budget nodig voor voedsel, in 1980 nog 16 procent en in 2011 nog 11 procent, becijferde het CBS. Lees meer over het LTO-onderzoek op LTO   

Zuid-Hollandse stikstof in kaart

De provincie Zuid-Holland ontwikkelde een interactieve online kaart waarop te zien is hoeveel stikstof er in natuurgebieden neerdaalt, en wat de herkomst daarvan is. Deze informatie vormt een belangrijke basis voor de gebiedsgerichte aanpak waarmee de provincie werkt aan oplossingen voor de stikstof- en vergunningenproblematiek. Deze kaart is gemaakt op basis van openbare emissiedata en rekenmodellen van het RIVM en is voor iedereen te raadplegen. De kaart laat zien waar de stikstof die neerdwarrelt in een gebied, globaal vandaan komt, Nature today

Gifspuit in de ban in Zuid-Hollandse natuur

Beheerders van Zuid-Hollandse natuurgebieden mogen geen chemische gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken. Dat is vastgelegd in het Natuurbeheerplan 2021 dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. De eis geldt voor alle natuurgebieden en gebieden waar aan agrarisch natuurbeheer wordt gedaan, die met subsidie van de provincie worden beheerd. Het natuurbeheerplan is de leidraad voor alle beheerders van natuurgebieden in Zuid-Holland en wordt jaarlijks vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Ook vindt de provincie het belangrijk dat natuurgebieden zoveel mogelijk gratis en vrij toegankelijk zijn voor iedereen, zie Zuid-Holland  

€22 miljoen voor aanpak bodemdaling Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland krijgt voor komende 2 jaar €22 miljoen van het Rijk om bodemdaling tegen te gaan. De provincie gaat dit inzetten in de veenweidegebieden met de meeste bodemdaling: de Krimpenerwaard, Alblasserwaard en rond de Nieuwkoopse Plassen. Van oorsprong zijn veenweidegebieden erg nat en drassig, en om er bijvoorbeeld koeien op te kunnen laten grazen wordt het waterpeil verlaagd. Dat zorgt er echter ook voor dat het veen oxideert; CO2 verdwijnt de lucht in en de bodem daalt. Kijk op Zuid-Holland

Vogelsterfte windturbines groter dan gedacht

De tot nu toe gebruikte grenswaarden voor aanvaardbare vogelsterfte veroorzaakt door windturbines blijken grotere langetermijneffecten op vogelpopulaties te kunnen hebben dan gedacht. De in Nederland gebruikte norm van 1% extra sterfte per jaar door windturbines kan het aantal vogels van een soort in tien jaar tijd, afhankelijk van de soort, al met 2 tot 24% reduceren. De resultaten van het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) laten zien dat de gevolgen van aanvaringen met windturbines voor de vogelpopulaties groot kunnen zijn. De gevolgen blijken dus niet altijd verwaarloosbaar, zoals voorheen werd aangenomen. Zie Nature Today

'Randstad en Broedvogels' gedigitaliseerd

De basisgegevens van Randstad en Broedvogels zijn in opdracht van provincie Zuid-Holland door SOVON gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld als meting van de broedvogels in de jaren zeventig. Het boek 'Randstad en Broedvogels' werd uitgebracht in 1981. De gegevens geven een genuanceerd beeld van het recente verleden, zoals nooit eerder is uitgevoerd. Hierdoor kunnen onder andere de potenties van de natuurwaarden in bepaalde gebieden beter worden ingeschat. In gebieden waarin veel in groen wordt geïnvesteerd, is het van belang om een referentie of een nulmeting te hebben. Hierdoor kunnen de potenties van de natuurwaarden in bepaalde delen bijvoorbeeld beter worden ingeschat. Lees meer over de betekenis ervan op Naturetoday

Naar wie luister je?

Esther van den Bor Rapporten en meningen
Het Planbureau voor de Leefomgeving kwam afgelopen week uitgebreid in het nieuws met hun recente rapport over de investeringen die nodig zijn om een gemiddelde woning energieneutraal te maken. In het rapport wordt gerekend aan de gemiddelde kosten van te nemen maatregelen en de terugverdientijden daarvan in twintig verschillende typen huishoudens. Lees verder op Stichting Groene Hart

Word Vriend van het Groene Hart voor een minimale bijdrage van slechts € 20 per jaar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Stichting Groene Hart.

 

Met groene groet,

 

Leen van der Sar
secretaris Stichting Groene Hart

contact@groenehart.info

De Groene Flits is een uitgave van Stichting Groene Hart

Postbus 2074, 3440 DB Woerden
Telefoon: 088- 1 304 104

contact@groenehart.info
www.groenehart.info

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 22.00 uur.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website

Twitter StGroeneHart
Facebook Sgroenehart