'PREEK VAN DE WEEK'
Uw vitamientje voor de geest

9 mei 2018
 
Voor onze website: KLIK HIER
Stuur ons een e-mail: KLIK HIER
7de zondag van Pasen - B-jaar 2018.
"Wedden op het goede"
 
Hand. 1, 15-17. 20a. 20c-26  -  1 Joh. 4,11-16  -  Joh. 17, 11b-19
"Jezus, wil Jij voor mij bidden?"
Als ik het zelf niet meer kan
omdat mijn ongeloof te groot is geworden,
of als ik er de woorden niet meer voor vind
omdat tegenwerking en kritiek
elke stem in mij onmogelijk hebben gemaakt,
 
laat Jezus dan voor mij bidden, God,
en U vragen dat Gij mij behoedt
voor de macht van het kwaad
en mij zegent.
 
En hopelijk vind ik dan opnieuw de kracht
om enthousiast christen te zijn,
ondanks alles soms.
Erwin Roosen
 
Hand. 1, 15-17. 20a. 20c-26 "En het lot viel op Mattias..."
In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders – er was een groep bijeen van ongeveer honderdtwintig personen – en hij zei: `Broeders! Het schriftwoord moest in vervulling gaan, dat de heilige Geest bij monde van David tevoren heeft gesproken met het oog op Judas, de gids van hen die Jezus arresteerden. Immers, hij werd tot onze kring gerekend en had deel aan onze taak. Want in het boek van de psalmen staat geschreven: Iemand anders moet zijn ambt overnemen. Daarom moet er van de mannen die steeds met ons zijn opgetrokken, al die tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf het begin, vanaf de doop van Johannes, tot de dag waarop Hij van ons is weggenomen, van hen dus moet er één samen met ons getuige worden van zijn opstanding.’ Ze stelden er twee voor: Jozef Barsabbas, bijgenaamd Justus, en Mattias. Ze spraken dit gebed uit: `Heer, U die het hart van alle mensen kent, wijs aan wie van deze twee U hebt uitgekozen om in ons apostolisch werk de plaats in te nemen die Judas heeft verlaten om zijn eigen weg te gaan.’ Daarop lieten ze hen loten, en het lot viel op Mattias, en zo werd hij aan de elf apostelen toegevoegd.
1 Joh. 4,11-16 — "Als wij elkaar liefhebben, woont God in ons"
Vrienden,
als God ons zozeer heeft liefgehad, moeten ook wij elkander liefhebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dit is het bewijs, dat wij in Hem verblijven, zoals Hij verblijft in ons, dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest. En wij, wij hebben gezien en wij getuigen, dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de heiland van de wereld te zijn. Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God. Zo hebben wij de liefde leren kennen, die God voor ons heeft en wij geloven in haar. God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem.
 
Joh. 17, 11b-19 — "Maak hen toegewijd aan U"
Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en bad: Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, die U Mij hebt toevertrouwd, opdat ze één mogen zijn zoals Wij. Zolang Ik bij hen was, was het mijn taak hen te bewaren in uw naam, die naam die U Mij hebt toevertrouwd; Ik heb over hen gewaakt, en geen van hen is verloren gegaan, behalve degene die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling zou gaan. Nu kom Ik naar U toe, maar terwijl Ik nog in de wereld ben, zeg Ik dit alles opdat ze volkomen vervuld mogen zijn van mijn vreugde. Ik heb hun uw woord doorgegeven, en de wereld is hen gaan haten, want ze zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Ik vraag U niet hen uit de wereld weg te nemen, maar hen te behoeden voor de macht van het kwaad. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Maak hen toegewijd aan U in de waarheid; uw woord is waarheid. Zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden, zo heb Ik hen naar de wereld gezonden, en voor hen wijd Ik mijzelf toe aan U, opdat ook zij U toegewijd zullen zijn in de waarheid.
"Wedden op het goede"
Aan het einde van het paasmaal met zijn leerlingen heeft Jezus volgens het Johannesevangelie met veel aandrang tot zijn Vader gebeden, niet alleen voor zijn leerlingen die zonder hem zouden achterblijven, maar voor al zijn volgelingen in de loop van de hele mensengeschiedenis. Volgens het relaas van Johannes was het een lang afscheidsgebed, met veel herhalingen van steeds dezelfde thema's.
U bent het, zegt Jezus verschillende keren tot zijn Vader, die hen aan mij hebt toevertrouwd. Hij heeft ze voor het kwaad kunnen bewaren, maar hij moet toegeven dat hij in die opdracht niet volledig is geslaagd: Judas heeft hij verloren. Maar al de anderen heeft hij bewaard in het vertrouwen dat God hen in een wereld vol onbetrouwbaarheid nooit in de steek zal laten. Als Jezus wegvalt, weggerukt wordt door de dood en zij alleen blijven, zullen ze op de werking van Gods Geest kunnen rekenen.
 
Er staat een zeer hard woord in dit gebed. Jezus zegt dat hij niet bidt voor 'de wereld' en dat 'de wereld' zijn leerlingen haat. Blijkbaar bedoelt hij met die wereld twee dingen. Enerzijds vertegenwoordigt de wereld al diegenen die niet geloven en vijandig of minstens onverschillig staan tegenover de boodschap. Van die wereld zijn de leerlingen niet, maar ze leven er wel middenin. Anderzijds is de wereld het domein van het kwaad, het actieterrein van alles wat boos is. De leerlingen leven, zoals iedere gelovige, niet alleen in die wereld, maar het is een wereld die ook in hen leeft. Daarom bidt Jezus voor hen, dat God hen mag bewaren voor het kwaad. Christenen bidden dat trouwens telkens weer opnieuw in het Onze Vader: ‘Verlos ons van het kwade’.
 
Maar, kan God ons wel van het kwade verlossen? Veel mensen stellen die vraag omdat ze lijken te ondervinden dat God dat niet wil, hoe hard zij er ook om vragen, of het misschien niet kan. Ze laten dan God in de steek omdat ze zich door hem in de steek gelaten voelen. Maar misschien hadden ze wel voor de verkeerde dingen op God gerekend, voor hun gezondheid, hun relaties en relatieproblemen, hun materiële zaken. God geeft niet de garantie van een levensverzekering, een ziekteverzekering, een verzekering tegen ongevallen en tegenslag. Niets van dat alles horen we in de boodschap waarmee de leerlingen van Jezus de wereld in trekken. Wat zij verkondigen, is: Jezus is uit de dood herrezen, daar staan wij borg voor en dat is het waar God zelf borg voor staat. Niets van wat werkelijk goed is, in geen enkel mens, gaat definitief verloren, het wordt in stand gehouden over de dood heen, tegen alle schijn van het tegendeel in. Neen, het gaat niet verloren, het zal definitief worden verheerlijkt, want God is getrouw. De naam van elke mens staat geschreven in de palm van zijn hand.
 
Dat is, denk ik, de essentie van het christelijk geloof. Durven wedden, blijven wedden op het goede, midden in een Judas-wereld, omdat God de Goedheid zelf is, met een hoofdletter. In een Judas-wereld, waar je altijd en overal je fiets goed op slot moet doen, je wagen zorgvuldig gesloten moet parkeren, waar je alarminstallaties moet plaatsen, waar je erop moet verdacht zijn dat mensen hun beloften breken, in zo'n Judas-wereld mogen wij niet toegeven aan de Judas-bekoring. Het is de bekoring van: ieder voor zich en God voor ons allen, dat zullen we nog wel zien.
 
Dat God betrouwbaar is, de betrouwbaarheid zelf is, moet in de eerste plaats duidelijk gemaakt worden doordat mensen op mensen kunnen vertrouwen, op de mensen die zeggen te geloven in de betrouwbare God. Daarin bestaat de hele opdracht van het christelijk geloof: menselijke gestalte geven, zo veel en zo ver dat in ons vermogen ligt, aan de betrouwbaarheid van God. We moeten er alles op zetten om nooit een Judas te worden, dat medemensen hun basisvertrouwen, hun godsgeloof niet verliezen omdat wij hen verraden en laten vallen hebben.
 
Daarvoor wordt dit weekeinde, met het pinksterfeest in het vooruitzicht, in het bijzonder gebeden. Dat de gaven van Gods Geest allen te beurt mogen vallen. Misschien moeten we vooral bidden opdat we geestdrift mogen ontvangen, hoe oud of hoe jong we ook zijn: de drift, de drijfkracht van de geest die ons overeind houdt en die op anderen aanstekelijk kan werken.
@preekvdw
"Wij als uitvoerders van zijn testament"

Op het einde van zijn leven
bidt Jezus ons alle goeds toe.
Hij geeft geen nieuwe geboden,
geen beklemmende wetten.
 
Hij bidt om eenheid en verbondenheid,
zodat niemand uit de boot valt.
Iedereen moet tot zijn recht komen
en een vreugdevol bestaan kunnen leiden.
 
Hij bidt om Woorden en Daden
in de Geest zoals Hij die heeft voorgeleefd.
Hij vraagt niet om het onmogelijke,
maar om goedheid en liefde
van mensen onderling.
 
Hij stuurt ieder van ons de wereld in
om te gaan doen wat Hij heeft gedaan:
zorgen voor mensen,
genezend en vergevend aanwezig zijn,
vooral bij hen
voor wie het anders geen leven is.
Dat is zijn Waarheid:
liefde tussen mensen onderling
en verbondenheid met de Schepper.
 
Zo zijn wij gezondenen:
mensen met een opdracht.
Ons wordt telkens weer gevraagd
om ons te bezinnen op zijn Woord,
om te kijken naar zijn manier van leven.
En vandaaruit worden we op weg gestuurd
om de wereld leefbaar te maken,
te beginnen in onze eigen omgeving.
 
Het testament van Jezus
is niet vrijblijvend.
Het vraagt om uitgevoerd te worden,
vandaag al, maar ook morgen, en altijd.
Alleen zo kunnen wij naar Hem genoemd blijven,
wij, christenen, uitvoerders van zijn testament.

Wim Holterman
Download deze preek en de lezingen als word-bestand
Wil je dus verder aan de slag met de lezingen en de 'Preek van de week'...
Dan kan je hieronder alles downloaden als word-bestand.
 
 ! KLIK HIER ! 
Onze abonnees...
Dubbel ontvangen...
Misschien ontvangt u deze 'Nieuwsbrief' op twee e-mailadressen. Mogen we u dan vragen één van deze adressen uit te schrijven. Iedere verzending kost ons trouwens centjes.
 
Een nieuw e-mailadres...
Wenst u uw 'Nieuwsbrief' in de toekomst op een andere of nieuw e-mailadres te ontvangen, dan kan u onderaan deze 'Nieuwsbrief' die wijziging zelf doorvoeren.
Volg ons ook via...
Facebook...
We zijn ook te vinden op 'Facebook'.
Ook via dat kanaal
sturen we onze 'Preek van de week' de wereld in.

Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
 
Twitter...
Heb je een account op 'Twitter',
volg ons dan en je krijgt een melding
telkens er een 'Preek van de week' verschijnt. 

Klik op het logo... en volg ons.

 
'PREEK VAN DE WEEK'
Vicariaat van de Vlaamse Dominicanen - Ravenstraat 98 - 3000 Leuven.
Verantwoordelijke uitgever: Pater Marcel Braekers o.p. - Vicaris. E-mail: klik hier
Redactie - webmaster: Peter Gijsbrechts o.p. - E-mail: klik hier
Website: klik hier.