WETGEVING 25 januari - 7 februari 2019
 
 
KB Rolrechten

Beschikking tot vaststelling van de bijzondere reglementen van de Vredegerechten en de Politierechtbank van het arrondissement ANTWERPEN (Antwerpen, Mechelen, Turnhout)


Geen rechtshulp voor magistraten en gerechtspersoneel in geval van tuchtprocedure

Openbare verkoop met voorkooprecht gaat digitaal

Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties 1e semester 2019: 8%

KBO: wijziging regels voor toekenning, aflevering en overdracht ondernemings- en vestigingseenheidsnummer


Registratie van levenloos geboren kind kan vanaf zwangerschap van 140 dagen

Liberalisering van het distributiekanaal van medische hulpmiddelen

Verbod roken in voertuigen in aanwezigheid van -16-jarigen

 
PUBLIEK RECHT

BURGERLIJKE STAND

Akte van een levenloos kind
19 DECEMBER 2018. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de regelgeving betreffende het levenloos kind, BS 01/02/2019, bl. 10504

GEZONDHEIDSRECHT

Liberalisering van het distributiekanaal van medische hulpmiddelen
19 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit betreffende de liberalisering van het distributiekanaal van medische hulpmiddelen, BS 28/01/2019, bl. 8828

Verbod roken in voertuigen in aanwezigheid van -16-jarigen
21 DECEMBER 2018. - Decreet houdende de luchtkwaliteit in het binnenmilieu van voertuigen, BS 30/01/2019, bl. 10069

VERKIEZINGEN

Verkiezing Kamer 26 mei 2019 – verkiezingsuitgaven
21 JANUARI 2019. - Verkiezingsuitgaven. - Verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 26 mei 2019. - Bericht, BS 28/01/2019, bl. 9112

LOKAAL BESTUUR

Burgermeesterbenoemingen
10 DECEMBER 2018. - Burgemeesterbenoemingen Limburg, BS 29/01/2019, bl. 9883
Burgemeesterbenoemingen Vlaams-Brabant, BS 29/01/2019, bl. 9884

KINDERRECHTEN

Selectieproef voor Kinderrechtencommissaris bij het Kinderrechtencommissariaat
Selectieproef voor Kinderrechtencommissaris bij het Kinderrechtencommissariaat, BS 31/01/2019, bl. 10417

VEILIGHEID EN POLITIE

Nieuwe oproep tot kandidaten mandaten Comité P
Nieuwe oproep tot kandidaten voor de mandaten van tweede plaatsvervanger van de Nederlandstalige leden van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P), BS 05/02/2019, bl. 11479

MOBILITEIT EN VERVOER

Wet tot wijziging van de Spoorcodex
11 JANUARI 2019. - Wet tot wijziging van de Spoorcodex, BS 06/02/2019, bl. 11552

VREEMDELINGEN

Vreemdelingen – verblijfsrecht - Slachtoffer van huiselijk geweld

GwH 2019/017, 7 februari 2019
Schending: Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (art. 42quater)

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

JUSTITIE

KB Rolrechten
28 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies van de hoven en rechtbanken, BS 31/01/2019, bl. 10351

Federale bemiddelingscommissie en commissie voor de tuchtregeling en de klachtenbehandeling
17 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de reis- en verblijfskosten toegekend aan de leden van de Federale bemiddelingscommissie en de assessoren van de commissie voor de tuchtregeling en de klachtenbehandeling, BS 31,01,2019, bl. 10374
17 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de bekendmaking van de vacatures, voor de indiening van de kandidaturen en voor de voordracht van de leden en de criteria voor de kandidaatstelling voor de leden van de Federale bemiddelingscommissie en van de commissie voor de tuchtregeling en de klachtenbehandeling, BS 31/01/2019, bl. 10375

Beschikking tot vaststelling van de bijzondere reglementen van de Vredegerechten en de Politierechtbank van het arrondissement ANTWERPEN (Antwerpen, Mechelen, Turnhout)
Vredegerechten en politierechtbank arrondissement Antwerpen. - Beschikking tot vaststelling van de bijzondere reglementen van de Vredegerechten en de Politierechtbank van het arrondissement ANTWERPEN (Antwerpen, Mechelen, Turnhout), BS 01/02/2019, bl. 10710

Geen rechtshulp voor magistraten en gerechtspersoneel in geval van tuchtprocedure
25 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende rechtshulp aan het gerechtspersoneel, de magistraten en de gerechtelijke stagiairs en de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade, BS 06/02/2019, bl. 11579

NOTARIAAT

Openbare verkoop met voorkooprecht gaat digitaal
21 DECEMBER 2018. - Decreet tot wijziging van het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten, BS 28/01/2019, bl. 8829

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties 1e semester 2019: 8%
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 29/01/2019, bl. 9943

Sociale maximumprijzen levering van elektriciteit en aardgas aan de beschermde residentiële klanten
Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2019 tot en met 31 juli 2019 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, BS 31/01/2019, bl. 10425
Bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2019 tot en met 31 juli 2019 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, BS 31/01/2019, bl. 10426

Indexcijfer van de consumptieprijzen januari 2019
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2019, BS 31/01/2019, bl. 10426

KBO: wijziging regels voor toekenning, aflevering en overdracht ondernemings- en vestigingseenheidsnummer
21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 01/02/2019, bl. 10526

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 05/02/2019, bl. 11492
 
SOCIAAL RECHT 

Verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan

15 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan, BS 25/01/2019, bl. 8618

Het Vlaamse doelgroepenbeleid
26 OKTOBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid, BS 25/01/2019, bl. 8619

Sociale werkplaatsen
14 DECEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 20quater en 21, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen en tot wijziging van artikel 95, 99 en 106 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 25/01/2019, bl. 8637

Pensioen zelfstandigen
21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, met betrekking tot de invloed van de vrijstelling van de betaling van de bijdragesupplementen op het pensioen, BS 29/01/2019, bl. 9306

Sociaal statuut zelfstandigen
17 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 29/01/2019, bl. 9307

Wijziging arbeidswet inzake bevalling van een levenloos kind
19 DECEMBER 2018. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de regelgeving betreffende het levenloos kind, BS 01/02/2019, bl. 10504

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
25 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 96 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 04/02/2019, bl. 10835

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

 
2019-021


07-02-2019

Prejudiciële vragen
Burgerlijk Wetboek (art. 335, § 3)

Geen schending

Rolnummer(s): 6856
Burgerlijk recht - Personen - Afstamming - Familienaam - Afstamming die later ten aanzien van een van beide ouders wordt vastgesteld - Onenigheid
2019-020


07-02-2019

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 330) en Gerechtelijk Wetboek (art. 138bis)

Geen schending

Rolnummer(s): 6804
Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Overlijden van de persoon die het kind heeft erkend en moeder van het kind die niet in rechte optreedt om de erkenning te betwisten - Vordering tot betwisting door de grootouders van vaderszijde of door het openbaar ministerie - Beperking van het vorderingsrecht
2019-019


07-02-2019

Prejudiciële vragen
Burgerlijk Wetboek (art. 322 en 332quinquies, § 3)

Schending

Rolnummer(s): 6794
Burgerlijk recht - Personen - Afstamming - Vordering tot onderzoek naar het vaderschap van de mee-ouder - Medisch begeleide voortplanting die « exogeen » wordt genoemd
2019-018


07-02-2019

Prejudiciële vragen
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 356, zoals vervangen bij art. 2 van de wet van 22 december 2009 houdende fiscale bepalingen)

Geen schending

Rolnummer(s): 6779
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vestiging en invordering - Aanslag - Onregelmatige aanslag - Nietigverklaring - Vestiging van een subsidiaire aanslag - Voorwaarden
2019-017


07-02-2019

Prejudiciële vraag
Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (art. 42quater)

Schending (art. 40ter, laatste lid, in samenhang gelezen met art. 42quater, § 4, 4°, zoals van toepassing vóór de wijziging van de wet van 15 december 1980 bij de wet van 4 mei 2016)

Rolnummer(s): 6665
Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Verblijfsrecht - Gezinshereniging - Scheiding - Slachtoffer van huiselijk geweld - Behoud van het verblijfsrecht - Verschil in behandeling tussen onderdanen van een derde land die uit de echt zijn gescheiden en binnen het huwelijk het slachtoffer zijn geweest van echtelijk geweld, naargelang zij gehuwd waren met een andere onderdaan van een derde land, dan wel met een Belg
2019-016


31-01-2019

Prejudiciële vragen
Algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 18 juli 1977 (art. 220, § 1, 221, § 1, en 257, § 3)

Geen schending

Rolnummer(s): 6837
Strafrecht - Bijzonder strafrecht - Douane en accijnzen - Misdrijven - Verbeurdverklaring - Veroordeling tot betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde goederen
2019-015


31-01-2019

Prejudiciële vragen
Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (art. 145)

Geen schending

Rolnummer(s): 6777 • 6778
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen - Betwistingen tussen de zorgverleners en de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle - Kamers van eerste aanleg en Kamers van beroep - Samenstelling
2019-014


31-01-2019

Prejudiciële vraag
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 6.2.1)

Geen schending

Rolnummer(s): 6774
Ruimtelijke ordening en stedenbouw - Vlaams Gewest - Sancties - Stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken - Publieke herstelvorderingen - Overschrijving op het hypotheekkantoor - Niet-toepassing op de private herstelvorderingen
2019-013


31-01-2019

Prejudiciële vragen
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 9 juli 2015 houdende de eerste maatregelen ter uitvoering en toepassing van de zesde Staatshervorming met betrekking tot het toezicht en de controle op het vlak van werkgelegenheid (art. 27) en Sociaal Strafwetboek (art. 175, zoals het van toepassing is in het Vlaamse Gewest)

Geen schending (eerste prejudiciële vraag) - Geen schending, in de interpretatie vermeld in B.13 (tweede prejudiciële vraag)

Rolnummer(s): 6734
Sociaal recht - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Tewerkstelling van buitenlandse werknemers - Inbreuken - Invoering van strafsancties - 1. Bevoegdheid van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - 2. Territoriaal toepassingsgebied
2019-012


31-01-2019

Prejudiciële vraag
Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie (art. 14, § 2)

Geen schending

Rolnummer(s): 6703
Strafrecht - Opschorting, uitstel en probatie - Probatie-uitstel - Herroeping - Vergelijking met de autonome probatiestraf
2019-011


31-01-2019

Prejudiciële vraag
Wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen (art. 8, §§ 1 en 3, 3°, en de erbij gevoegde tabel)

Schending

Rolnummer(s): 6653
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - Pensioenberekening - Preferentiële tantième - Douanebeambten van de vroegere niveaus 2 en 2+ die in de personeelsbezetting van de motorbrigades zijn opgenomen - Uitsluiting

 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 25/01/2019
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen: pensionering rechter familie-en jeugdrechtbank en hernieuwing functie onderzoeksrechter
Hof van beroep te Brussel - hof van beroep te Antwerpen- rechtbank van eerste aanleg Limburg - rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Arbeidshof van Gent
Arbeidshof van Gent
Hof van beroep te Gent - Rechtbank van eerste aanleg te Leuven - Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afd. Turnhout
Lijst van de leden en plaatsvervangers van de Adviesraad van de Magistratuur. - Erratum
Oproep tot kandidaten voor het ambt van Europese aanklager bij het Europees Openbaar ministerie

BS 30/01/2019
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen

BS 31/01/2019
Pensioneringen/ontslagnemingen griffiers en secretarissen

BS 01/02/2019
Benoemingen/ontslagnemingen (plaatsvervangende) rechters
Benoemingen/pensioneringen diverse magistraten
Ministerieel besluit tot vervanging van een lid en tot benoeming van leden van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen - Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel - Ondernemingsrechtbank te Gent
Beschikking tot vaststelling van de bijzondere reglementen van de Vredegerechten en de Politierechtbank van het arrondissement ANTWERPEN (Antwerpen, Mechelen, Turnhout)

BS 04/02/2019
Uitslag van het bijzonder gedeelte van de vergelijkende selectie voor bevordering naar de graad van secretaris (het niveau B) voor het parket bij het Hof van Cassatie (Nederlandstalig)

BS 06/02/2019
Vacante betrekkingen griffies en parketten. - Erratum
Eervol ontslag auditeur bij de Raad van State

BS 07/02/2019
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be