PPO Post, 7 november 2014
Professionaliseringsgelden
Om een dekkend netwerk van ondersteuning in de wijken te kunnen realiseren, heeft het bestuur
van PPO Rotterdam, na overleg binnen de beleidsadviesgroepen, besloten om € 1.000.000 aan professionaliseringsgelden beschikbaar te stellen. Hiervan zal 60% via de individuele schoolbesturen beschikbaar komen voor het versterken van de basisondersteuning. De overige 40% komt beschikbaar voor professionalisering op wijkniveau waarbij de realisatie van een dekkend ondersteuningsnetwerk het uitgangspunt is. PPO Rotterdam doet hierbij een oproep aan alle betrokkenen om actief deel te nemen aan overlegvormen (ook op eigen initiatief) binnen de wijk om te komen tot een goed overzicht van de mogelijkheden en hier aan gekoppelde wensen.
Aanvragen kunnen via een vast format worden gedaan. Afgesproken is, dat de verantwoording met betrekking tot de inzet van de middelen via de website van PPO Rotterdam wordt gepubliceerd.
Presentatie startnotitie visie sbo/so
Voor de zomervakantie is een startnotitie ‘visie sbo en so’ opgesteld. Deze startnotitie had tot doel om een bijdrage te leveren aan de discussie op bestuursniveau om te komen tot een (lange termijn) visie binnen PPO Rotterdam ten aanzien van het sbo en het so. Tevens zou de startnotitie een vertrekpunt moeten bieden voor een gesprek tussen het bestuur van PPO Rotterdam en directeuren uit het sbo en so. De notitie is gepresenteerd en besproken tijdens het bestuursoverleg (HEI-dag) op woensdag 29 oktober j.l. Op basis van het bestuursoverleg is een communiqué opgesteld dat met de sbo- en so-directeuren is besproken op 6 november j.l. De bijeenkomst was zeer druk bezocht. In kleine groepjes is gediscussieerd over kansen en eventuele belemmerende factoren.
Op maandag 3 november is vanuit PPO Rotterdam een presentatie en nadere toelichting omtrent het bovenstaande gegeven aan de werkgroep Passend Onderwijs van de RVKO.
Indien gewenst kan deze presentatie door PPO Rotterdam ook binnen andere besturen en/of overlegvormen worden gegeven.
Aanvragen arrangementen
Het is de bedoeling dat de benodigde gegevens voor het aanvragen van een arrangement digitaal worden aangeleverd via dit formulier. We krijgen nog steeds wel eens papieren dossiers binnen. Vanaf 1 januari 2015 neemt PPO Rotterdam alleen nog digitale aanvragen in behandeling.
SOP-bijeenkomsten Kralingen-Crooswijk en Hoogvliet
Dinsdag 4 november zijn er weer twee bijenkomsten georganiseerd in het kader van de schoolondersteuningsprofielen. De wijken Kralingen-Crooswijk en Hoogvliet waren ditmaal aan de beurt.
Tijdens de bijeenkomsten werd gestart met het voorstellen van de onderwijsarrangeerteams. Vervolgens werd aandacht besteedt aan de visie van PPO Rotterdam.
 
Er was een aangename sfeer. De scholen waren positief over de ontwikkelingen binnen PPO Rotterdam en hebben de intentie uitgesproken met elkaar samen te gaan werken. Daarnaast gaan ze nog een keer kritisch naar hun SOP kijken en hun ambitie formuleren. Uit de vele initiatieven die zijn ontplooid bleek een professionele en coöperatieve houding.
Van alle gesprekken zijn verslagen gemaakt. 
In deze nieuwsbrief:
Professionaliserings-
gelden
Presentatie startnotitie visie sbo/so
Aanvragen arrangementen
Wijkbijeenkomsten SOP
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nicoleteeuwen
Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam - Postbus 52250, 3007 LG Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl