Scroll down voor nederlandse versiehier
 
Si ce courrier ne s’affiche pas, cliquez sur ce lien
Is deze mail onleesbaar ? Klik hier
 
 
News - N°2 - 08 2020
 
Compagnies aériennes « passagers » : un secteur fortement touché par la crise sanitaire Covid19 ?
Au niveau mondial, la crise du coronavirus a eu un impact considérable sur le secteur du transport aérien. En effet, une perte de 252 milliards de dollars du chiffre d’affaires a été estimée pour l’année 2020. D’après cette estimation, il s’agit de la crise la plus profonde jamais traversée par cette branche d’activités. 
En Europe et au Moyen-Orient, les projections pour le deuxième trimestre sont également très mauvaises. Pour l'ensemble de l'année 2020, une diminution de 40% des vols se fera ressentir dans le monde suite à un ensemble de restrictions imposées telles que des annulations de voyage dans certains pays et des interdictions de vol. 
 
Cette situation risque fortement d’impacter économiquement et socialement le monde du travail. 
 
En Belgique, sur base des données Afin-A, ce secteur essentiellement composé de filiales de grands groupes multinationaux (Brussels Airlines, Asl Airlines, Tui Airlines) représente près de 5.000 emplois. En 2018, ces trois entreprises représentaient à elles seules 97% du chiffre d’affaires du secteur, soit 2,9 milliards € sur un total de 3 milliards € ainsi qu’un cash-flow de plus de 100 millions € !
En l’espace de 5 ans, le secteur des compagnies aériennes a connu également une augmentation de son activité de près de +25 % en 2018. Concernant les bénéfices nets, ceux-ci étaient de 19,5 millions € en 2018, contre une perte de 43 millions € en 2017. En 2016, les bénéfices du secteur s’élevaient à 36 millions € et à 59 millions € en 2015.
Source: AFIN-A
En Belgique, sur base des données Afin-A, ce secteur essentiellement composé de filiales de grands groupes multinationaux (Brussels Airlines, Asl Airlines, Tui Airlines) représente près de 5.000 emplois.
Toutes les compagnies aériennes belges tournent aujourd’hui au ralenti. À titre d’exemple, si nous nous attardons un tant soit peu sur Brussels Airlines, pas moins de 25% des postes sont sur la sellette et risquent d’être supprimés. La FGTB, dans une optique de sauvegarde de l’emploi, a abouti après de longues semaines de négociations à un projet de protocole d’accord portant principalement sur le plan social et la structure salariale. 

Le secteur des compagnies aériennes « passagers » est touché au même titre que d’autres secteurs et constitue immanquablement un enjeu social au sein duquel l’emploi de milliers de travailleurs est menacé.
 
Luchtvaartmaatschappijen voor “passagiers”: een sector die hard wordt getroffen door de coronacrisis?
Wereldwijd heeft de coronacrisis een aanzienlijke impact gehad op de luchtvaartsector. Voor het jaar 2020 werd inderdaad een omzetverlies geraamd op 252 miljard dollar. Volgens deze schatting gaat het om de zwaarste crisis die deze activiteitentak ooit heeft meegemaakt. 
In Europa en in het Midden-Oosten zijn de vooruitzichten voor het tweede trimester eveneens heel slecht. Voor het volledige jaar 2020 zullen wereldwijd de gevolgen van een daling met 40% van de vluchten merkbaar zijn, als gevolg van een reeks opgelegde beperkingen zoals reisannuleringen in bepaalde landen en vliegverboden. 

Deze situatie zou weleens een zware economische en sociale impact kunnen hebben op de arbeidswereld. 

In België bestaat deze sector hoofdzakelijk uit dochtermaatschappijen van grote multinationale groepen (Brussels Airlines, Asl Airlines, Tui Airlines) en vertegenwoordigt hij, op basis van de gegevens van Afin-A, bijna 5.000 banen. In 2018 vertegenwoordigden deze drie bedrijven samen alleen al 97% van de omzet van de sector, dit is 2,9 miljard € op een totaal van 3 miljard € alsook een cash-flow van meer dan 100 miljoen €!
Op 5 jaar tijd heeft de sector van de luchtvaartmaatschappijen eveneens een stijging gekend van zijn activiteit met bijna +25% in 2018. Wat de nettowinst betreft, deze bedroeg 19,5 miljoen € in 2018, tegenover een verlies van 43 miljoen € in 2017. In 2016 bedroeg de winst van de sector 36 miljoen €, en in 2015 59 miljoen €.
Bron: AFIN-A
In België bestaat deze sector hoofdzakelijk uit dochtermaatschappijen van grote multinationale groepen (Brussels Airlines, Asl Airlines, Tui Airlines) en vertegenwoordigt hij, op basis van de gegevens van Afin-A, bijna 5.000 banen.
Alle Belgische luchtvaartmaatschappijen werken vandaag op een laag pitje. Als we ten titel van voorbeeld eventjes stilstaan bij Brussels Airlines: niet minder dan 25% van de banen staan op de tocht en zouden weleens kunnen geschrapt worden. Met het oog op het behoud van de werkgelegenheid, is het ABVV na lange weken van onderhandelingen uitgekomen op een ontwerp van protocolakkoord dat hoofdzakelijk betrekking heeft op het sociaal plan en de loonstructuur. 

De sector van de luchtvaartmaatschappijen voor “passagiers” is op dezelfde manier getroffen als de andere sectoren en is onmiskenbaar een belangrijke sociale speler, waar duizenden werknemers hun baan dreigen te verliezen.
 
 
En savoir plus sur l'ASBL AFIN-A et ses conditions d'abonnement au logiciel
Lees meer over AFIN-A | Abonnementen
 
Suivez-nous également sur Twitter / Volg ons op Twitter

© 2020, AFIN-A,  tous droits réservés | www.afin-a.be | info@afin-a.be
 
Réalisation graphique : FAR ASBL | www.far.be | secretariat@far.be