WETGEVING 3 augustus - 5 september 2019
 
 
Vlaams gemeentewegendecreet en opheffing van de federale buurtwegenwet van 1841 beheer buurtwegen nu door de gemeenten

Geen verkoop van tabak meer aan -18 jaar vanaf 1 november 2019
 

Federaal rookverbod in voertuigen met kinderen jonger dan 16 jaar

Controles Vlaamse toezicht-, inspectie- en auditdiensten: afwijkingen op GDPR

Onbewoonbaarverklaring wegens veiligheids-, gezondheids- of kwaliteitsgebrek

Wijzigingen interlandelijke adoptie in Vlaanderen


Modellen bewind

Aanpassing van de toegang tot het Pandregister
 

Rechterlijke bescherming - omstandige geneeskundige verklaring alleen door erkende arts of psychiater

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand - Aanpassing van de bedragen

Bemiddeling - voorwaarden voor erkenning van vormingsinstanties en vormingen

 
Reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

Jaarlijkse publicatie door Justitie van de coördinatie van het geldend recht voor verenigingen en stichtingen

De uitgevers krijgen een vergoeding voor kopieën voor eigen gebruik 

Organisatie penitentiaire diensten en statuut penitentiair personeel

Toegang tot de gevangenis

Bestemming van de gevangenissen en plaatsing en overplaatsing gedetineerden

Opheffing van twee ongrondwettelijkheden inzake wegverkeer en strafvordering

Geen betalingen meer in cash geld bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
 

Terbeschikkingstelling van fiscale ambtenaren aan de federale politie

België stapt definitief uit Eurovignetverdrag op 31 december 2019

Arrest Grondwettelijk Hof gerechtelijke jeugdhulpverlening:
schending art. 54 Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp 

PUBLIEK RECHT

GEMEENTERECHT

Vlaams gemeentewegendecreet en opheffing van de federale buurtwegenwet van 1841 – beheer buurtwegen nu door de gemeenten
3 MEI 2019. - Decreet houdende de gemeentewegen, BS 12/08/2019, bl. 77449

Benoeming burgemeester Bilzen
6 AUGUSTUS 2019. - Benoeming burgemeester, BS 19/08/2019, bl. 78455

PARLEMENTAIR RECHT

Sluiting van de zitting 2019 van het Vlaams Parlement op 22 september 2019
19 JULI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende sluiting van de zitting 2019 van het Vlaams Parlement, BS 16/08/2019, bl. 78368

VERKIEZINGEN

Verkiezingen van 26 mei 2019: geldigverklaring en vernietiging stembiljetten
12 AUGUSTUS 2019. - Verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 26 mei 2019. - Geldigverklaring en vernietiging van de stembiljetten. - Bericht (Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2019), BS 26/08/2019, bl. 81037

CONSULAIR RECHT

Bij weigering identiteitskaart of paspoort kunnen consulaten toch noodreisdocument afleveren aan gezochte personen
3 JULI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek en van de wet van 10 februari 2015 met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten, BS 22/08/2019, bl. 80419

Ereconsulaire posten die bevoegd zijn om noodreisdocumenten
3 JULI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2018 tot aanduiding van de ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven, BS 23/08/2019, bl. 80839

VREEMDELINGENRECHT

Ook gecombineerde vergunning voor buitenlandse seizoenarbeiders of hooggeschoolde werknemers
5 MEI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat bepaalde categorieën van werknemers betreft, BS 21/08/2019, bl. 80425
6 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een Europese blauwe kaart die de onderdanen van derde landen machtigt tot het verblijf met het oog op een hooggekwalificeerde baan, BS 22/08/2019, bl. 80437

GEZONDHEIDSRECHT

Geen verkoop van tabak meer aan -18 jaar vanaf 1 november 2019
12 JULI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, wat betreft de verkoop van tabak en soortgelijke producten aan minderjarigen, BS 08/08/2019, bl. 77027
Leeftijdsgrens wordt verhoogd van 16 naar 18 jaar

Federaal rookverbod in voertuigen met kinderen jonger dan 16 jaar
8 JULI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, teneinde een rookverbod in te voeren in gesloten personenvoertuigen in de aanwezigheid van kinderen jonger dan 16 jaar, BS 08/08/2019, bl. 77026
Inwerkingtreding 18 augustus 2019
(In Vlaanderen is het al sinds 9 februari 2019 verboden om te roken in een voertuig in aanwezigheid van jongeren van minder dan 16 jaar.
Wallonië voerde een gelijkaardig maar strenger verbod in, hier leeftijdsgrens 18 jaar.
Het Waalse decreet is nog niet in werking getreden.)

WOONBELEID

Sociaal wonen
24 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen op het vlak van wonen, BS 30/08/2019, bl. 83249

Onbewoonbaarverklaring wegens veiligheids-, gezondheids- of kwaliteitsgebrek
24 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de woningkwaliteitsbewaking, BS 30/08/2019, bl. 83276

GEGEVENSBESCHERMING

Controles Vlaamse toezicht-, inspectie- en auditdiensten: afwijkingen op GDPR
19 JULI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 190 van het decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), BS 02/09/2019, bl. 83715


BURGERLIJK RECHT 

FAMILIERECHT

Wijzigingen interlandelijke adoptie in Vlaanderen
24 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de bemiddeling, nazorg en inzage bij binnenlandse adoptie en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de voorbereiding bij adoptie, BS 20/08/2019, bl. 79488

Bewind – modellen
29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen en van vereenvoudigde boekhouding ter uitvoering van de artikelen 498/3, § 4, 499/6, vijfde lid, en 499/14, § 4, van het Burgerlijk Wetboek, BS 21/08/2019, bl. 80136

ZAKENRECHT

Aanpassing van de toegang tot het Pandregister
16 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2017 tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het nationaal pandregister betreffen, BS 05/08/2019, bl. 76338


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Rechterlijke bescherming - omstandige geneeskundige verklaring alleen door erkende arts of psychiater
29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van het standaardformulier van omstandige geneeskundige verklaring ter uitvoering van artikel 1241, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 21/08/2019, bl. 80130

De graduaatsopleiding `graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning' wordt erkend als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent
19 JULI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent, BS 21/08/2019, bl. 80342

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Aanpassing van de bedragen

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Aanpassing van de bedragen, BS 22/08/2019, bl. 80744

Bemiddeling - voorwaarden voor erkenning van vormingsinstanties en vormingen
Beslissing van 1 februari 2007, gewijzigd door de beslissingen van 11 maart 2010, 23 september 2010, 14 en 28 maart 2019, tot vaststelling van de voorwaarden en procedure voor erkenning van vormingsinstanties en de vormingen die ze organiseren, de minimale vormingsprogramma's voor erkende bemiddelaars en de evaluaties tot het bekomen van een erkenning, BS 30/08/2019, bl. 83615.

Reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, BS 03/09/2019, bl. 84078

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer van de consumptieprijzen augustus 2019
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2019, BS 30/08/2019, bl. 83643

Werk en Sociale Economie

Kwaliteits- en registratiemodel voor dienstverleners
18 JULI 2019. - Ministerieel besluit tot bepaling van de lijst met wettelijke kwaliteitssystemen ingericht door overheden bepaald in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, BS 27/08/2019, bl. 81336
7 AUGUSTUS 2019. - Benoeming van de leden van de adviescommissie, bepaald in artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, BS 27/08/2019, bl. 81337

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN      

Jaarlijkse publicatie door Justitie van de coördinatie van het geldend recht voor verenigingen en stichtingen
5 MEI 2019. - Wet teneinde de leesbaarheid te verzekeren van het voor de verenigingen en de stichtingen geldende recht, BS 19/08/2019, bl. 78434

VERZEKERINGEN

Maximale technische rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten
7 AUGUSTUS 2019. - Ministerieel besluit betreffende de maximale technische rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten bedoeld in artikel 216, § 1, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekerings-ondernemingen, BS 16/08/2019, bl. 78366

AUTEURSRECHTEN

Vergoeding uitgevers voor reproducties voor eigen gebruik van hun uitgaven
29 AUGUSTUS 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2013 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik, BS 03/09/2019, bl. 84014
Inwerkingtreding 1 september 2019

VERVOER

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 27/08/2019, bl. 81349

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 04/09/2019, bl. 84287


STRAFRECHT

Erkenningen en financiële tussenkomsten transitiehuizen
22 JULI 2019. - Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen, BS 05/08/2019, bl. 76353
22 JULI 2019. - Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen, BS 05/08/2019, bl. 76355
22 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot erkenning van een transitiehuis te Edingen, BS 05/08/2019, bl. 76357
22 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot erkenning van een transitiehuis te Mechelen, BS 05/08/2019, bl. 76358
22 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot bepaling van de normen voor de erkenning als transitiehuis en houdende de exploitatievoorwaarden voor een transitiehuis, BS 07/08/2019, bl. 76837

Organisatie penitentiaire diensten en statuut penitentiair personeel
4 AUGUSTUS 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 19 van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel, BS 07/08/2019, bl. 76848

Toegang tot de gevangenis
17 AUGUSTUS 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden inzake de toegang tot de gevangenis, BS 29/08/2019, bl. 81771

Bestemming van de gevangenissen en plaatsing en overplaatsing gedetineerden
17 AUGUSTUS 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden inzake de bestemming van de gevangenissen en de plaatsing en de overplaatsing van de gedetineerden, BS 29/08/2019, bl. 81775

WEGVERKEER

Opheffing van twee ongrondwettelijkheden inzake wegverkeer en strafvordering
8 MEI 2019. - Wet tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer en tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, BS 22/08/2019, bl. 80518
(GwH nr. 129/2018 van 4 oktober 2018 en GwH arrest nr. 134/2018 van 11 oktober 2018)

FISCAAL RECHT

Geen betalingen meer in cash geld bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
18 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het koninklijk besluit van 14 september 2016 tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften, BS 13/08/2019,  bl. 77743

Stelsel van achterwaartse verliesaftrek bij schade aan landbouwteelten
22 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 107 van de wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen, BS 05/08/2019, bl. 76344

Sanctie in geval van niet-aangifte of laattijdige overlegging van aangifte door onderneming – vaststelling van de schaal van de verhogingen
29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de schaal van de verhogingen van het minimum van de belastbare winst voorzien in artikel 342, § 4, tweede lid, van het Wetboek van de inkomsten-belastingen 1992 in geval van niet-aangifte of laattijdige overlegging van de aangifte door een onderneming onderworpen aan de vennootschapsbelasting of de belasting der niet-inwoners, BS 26/08/2019, bl. 81011

SUCCESSIERECHTEN

Successierechten: regels inzake kennisgevingen aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie via een beveiligde elektronische verbinding
22 JULI 2019. - Koninklijk besluit betreffende de elektronische verzending van de berichten en lijsten bedoeld in de artikelen 96 en 97 van het Wetboek der successierechten, houdende nadere regels betreffende die kennisgeving en houdende wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, BS 05/08/2019, bl. 76341
23 JULI 2019. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de nadere regels betreffende de elektronische verzending van de in de artikelen 96 en 97 van het Wetboek der successierechten bedoelde kennisgevingen en lijsten, BS 05/08/2019, bl. 76351

BTW

Vanaf 2020 versnelde btw-teruggave voor starters
29 AUGUSTUS 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft belastingplichtigen die hun economische activiteit aanvangen, BS 05/09/2019, bl. 84332

FISCAAL STRAFRECHT

Terbeschikkingstelling van fiscale ambtenaren aan de federale politie
29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2007 tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit, BS 29/08/2019, bl. 81745

SOCIAAL RECHT

Sociale uitkeringen - aanpassing buiten index op 1 augustus 2019
Aanpassing buiten index op 1 augustus 2019 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen, bl. 77694

Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden ontbonden
19 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot ontbinding van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden, BS 21/08/2019, bl. 80027

Ook gecombineerde vergunning voor buitenlandse seizoenarbeiders of hooggeschoolde werknemers
5 MEI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat bepaalde categorieën van werknemers betreft, BS 21/08/2019, bl. 80425
6 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een Europese blauwe kaart die de onderdanen van derde landen machtigt tot het verblijf met het oog op een hooggekwalificeerde baan, BS 22/08/2019, bl. 80437

Opleidingscheques voor werknemers
17 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers, BS 27/08/2019, bl. 81099
Inwerkingtreding 1 september 2019

Personen die opleiding en werk combineren worden opgenomen in het algemene arbeidsongevallen- en beroepsziekteregime voor de privé- en overheidssector
29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de 'kleine statuten', BS 02/09/2019, bl. 83707

Alternerende opleiding: Professionalisering van de mentors en nieuwe modellen van overeenkomst
3 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wat betreft de voorwaarden van de onderneming, de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst wegens vakantie en de modelovereenkomsten, BS 29/08/2019, bl. 82143

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Verdrag betreffende de Voorrechten en Immuniteiten der gespecialiseerde organisaties: De standaardbepalingen zijn van toepassing op de Wereldorganisatie voor toerisme

8 APRIL 1953. - Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende de Voorrechten en Immuniteiten der gespecialiseerde organisaties, aangenomen op 21 november 1947, te New York door de Algemene Vergadering der Verenigde Naties, tijdens haar tweede zitting. - Addendum, BS 21/08/2019, bl. 80026

België stapt definitief uit Eurovignetverdrag op 31 december 2019
27 DECEMBER 1994. - Wet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993. - Addendum, BS 03/09/2019, bl. 83930

GRONDWETTELIJK RECHT

 
2019-119


29-08-2019

Prejudiciële vragen
Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp (art. 47, 2°, en 54)

Schending (art. 54)

Rolnummer(s): 7082
Jeugdhulp - Vlaamse Gemeenschap - Gerechtelijke jeugdhulpverlening - Hoogdringende procedure - Intrekking van de gerechtelijke jeugdhulpverlening - Optreden van de sociale dienst - Procedurele waarborgen
2019-118


29-08-2019

Prejudiciële vragen
Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp en het ministerieel uitvoeringsbesluit

Geen schending (art. 26, § 1, tweede lid, en 55 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 12 juli 2013, rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.9.4 en B.14)

Rolnummer(s): 6961
Jeugdhulp - Vlaamse Gemeenschap - Gerechtelijke jeugdhulpverlening - Prerogatieven van de jeugdrechter en procedurele waarborgen
2019-117


13-08-2019

Vordering tot schorsing
Wet van 22 april 2019 tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (art. 6)

Schorsing (art. 146, § 2, 4°, c), van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, zoals het werd vervangen bij art. 6 van de wet van 22 april 2019, maar enkel in zoverre het onmiddellijk van toepassing is op de artsen die afkomstig zijn uit derde landen die geen lid zijn van de Europese Unie, die, na een selectieprocedure, een aanvraag voor een bijzondere vrijstelling hebben ingediend om in het academiejaar 2019-2020 in België een beperkte klinische opleiding te volgen, overeenkomstig art. 146 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015, zoals het van toepassing was vóór de inwerkingtreding van de voormelde wet van 22 april 2019, en van wie het dossier door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu volledig en ontvankelijk is verklaard vóór 24 mei 2019, namelijk de datum van inwerkingtreding van de voormelde wet van 22 april 2019) - Verwerping van de vordering tot schorsing voor het overige

Rolnummer(s): 7227
Uitoefening van de gezondheidszorgberoepen - Artsen afkomstig uit derde landen die geen lid zijn van de Europese Unie - Beperkte klinische opleiding - VoorwaardeRECHTERLIJKE ORDE

BS 09/08/2019
Benoemingen raadsheren hof van beroep te Antwerpen en Brussel

BS 13/08/2019
Tweede lijst van de leden assessoren-gerechtspersoneel van niveau A en B aangewezen in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep

BS 14/08/2019
Arbeidshof te Gent

BS 16/08/2019
Benoemingen diverse magistraten

BS 19/08/2019
Griffiers/parketsecretarissen - benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen
Vacante betrekking attaché jurist bij de Gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en bij het College van het openbaar ministerie: 5 (3 Nederlandstalig en 2 Franstalig)
Vacante betrekkingen attaché data analisten bij Gemeenschappelijke steundienst bij het College van Hoven en rechtbanken,  Gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het Openbaar Ministerie en hoven van beroep

BS 23/08/2019
RvS arrest nr. 245.182 van 16 juli 2019 – vernietiging benoeming directeur Instituut voor gerechtelijke opleiding (IGO)     volledige tekst arrest
Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie. - Samenstelling
Vacante betrekkingen plaatsvervangende rechters voor veel vredegerechten

BS 27/08/2019
Adreswijziging Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV)
Adreswijziging. - Vredegerecht Landen-Zoutleeuw, zetel Zoutleeuw

BS 28/08/2019
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Benoemingen

BS 29/08/2019
Griffiers/secretarissen/parketjuristen – benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen

BS 30/08/2019
Benoemingen/pensioneringen diverse magistraten
Aanwijzing directielid ad interim van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Nieuwe voorzitter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank Antwerpen in het arrondissement Antwerpen en Limburg vanaf 1 september 2019
Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep. - Derde oproep tot het gerechtspersoneel ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen

BS 02/09/2019
Vacature Franstalige rechter Grondwettelijk Hof

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be