ADDYSG CYMRU

EDUCATION WALES

Newyddion CGA

Darllenwch y diweddaraf o Sôn, ein blog. Mae'r Athro Ken Jones yn trafod dysgu proffesiynol y mis hwn. Os oes gennych chi adborth am y Blog neu unrhyw awgrymiadau ar gyfer pynciau neu awduron yn dyfodol, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy e-bostio cyfryngau@cga.cymru, neu ffonio 029 2046 0099.

Cynhelir cyfarfod nesaf Cyngor CGA ar 8fed Gorffennaf, yn NhÅ· Dysgu, Trefforest. Mae'r cyfarfodydd yn agored i'r cyhoedd; os hoffech fynychu, cysylltwch ag Ysgrifenyddes y Cyngor, drwy e-bostio ysgrifenyddes.y.cyngor@cga.cymru neu ffonio 029 2046 0099.

Newyddion ar gyfer staff cymorth dysgu
Bydd staff cymorth mewn ysgolion a cholegau addysg bellach yn cofrestru gyda CGA ym mis Ebrill 2016. Mae tudalen benodol ar gyfer staff cymorth ar wefan CGA yma, i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynghylch beth sy'n digwydd.

Mae Llywodraeth Cymru'n ymgynghori ynghylch 'Cynigion ar gyfer cofrestru gweithwyr cymorth dysgu mewn ysgolion gyda Chyngor y Gweithlu Addysg'. Gallwch ddarllen rhagor yma.

Beth sy'n newydd ar ein gwefan?

Rydym wedi ychwanegu Cynllun Strategol a Chynllun Cydraddoldeb Strategol CGA.

Hefyd, mae gennym dudalen gyda gwybodaeth newydd ynghylch y Pasbort Dysgu Proffesiynol.

A gallwch ein dilyn ar Twitter @ewc_cga
EWC News

Read the latest from Sôn, our blog. Professor Ken Jones discusses professional learning this month.If you’ve got any feedback about the Blog or any suggestions for future topics or authors, please get in touch, by e-mailing media@ewc.wales, or phoning 029 2046 0099.

The next EWC Council meeting will be on 8th July, at Ty Dysgu, Trefforest. The meetings are open to the public, if you’d like to attend, please contact the Council Secretary, council.secretary@ewc.wales or 029 2046 0099.

News for learning support staff
Support staff in schools and further education colleges will be registering with the EWC in April 2016. There’s a page specifically for support staff on the EWC website here to keep you up to date with what’s happening.

The Welsh Government is consulting on ‘Proposals for the registration of school learning support workers with the EWC’. You can read more here.

What’s new on our website?

We’ve recently added the EWC Strategic Plan and Strategic Equality Plan.

We’ve also got a page with new information about the Professional Learning Passport.

And you can follow us on Twitter @ewc_cga
Pasbort Dysgu Proffesiynol

Efallai eich bod wedi clywed sôn am y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP) yn rhan o 'Fargen Newydd' y Gweinidog dros Addysg ar gyfer ymarferwyr addysg. Mae rhagor am y 'Fargen Newydd' ar wefan Dysgu Cymru.
Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i CGA ddatblygu portffolio ar-lein i helpu'r holl ymarferwyr i gofnodi eu dysgu proffesiynol ac adlewyrchu arno, gan gynnwys athrawon a staff cymorth dysgu mewn ysgolion ac AB.

Mae datblygiad y Pasbort Dysgu Proffesiynol megis dechrau o hyd, ond rydym yn gweithio gyda phartneriaid ar sail yr egwyddogion canlynol:

 • Bydd y PDP ar gael i'r holl ymarferwyr sydd wedi'u cofrestru gyda CGA
 • Bydd y PDP yn perthyn i gofrestreion unigol a bydd yn cysylltu â'u cyfrif ar-lein CGA - Fy CGA
 • Bydd y PDP yn ddiogel ac yn gyfrinachol
 • Bydd defnyddio'r PDP yn ddewisol
 • Bwriad y PDP fydd lleihau dyblygu a helpu ymarferwyr i gofnodi eu dysgu proffesiynol mewn un lle
 • Bydd ymarferwyr yn gallu dewis defnyddio eu PDP ar gyfer ystod o bwrpasau megis:
  • darparu tystiolaeth o gynnydd tuag at safonau proffesiynol
  • adolygiadau rheoli perfformiad
  • wrth geisio Gradd Meistr neu achrediad academaidd arall
  • nodi anghenion a llwybrau gyrfa yn y dyfodol
  • wrth wneud cais am swydd newydd
  • Ni fydd y PDP yn ychwanegu at lwyth gwaith ymarferwyr
Mae angen eich help arnom
 
Mae angen ysgolion, sefydliadau AB ac ymarferwyr arnom i'n helpu i ddatblygu'r Pasbort. Os hoffech gymryd rhan, e-bostiwch PDP@cga.cymru
 
 
Mae rhagor o wybodaeth ar dudalen y PDP ar ein gwefan
 

Professional Learning Passport

You might have heard the Professional Learning Passport (PLP) being mentioned as part of the Minister for Education’s ‘New Deal’ for education practitioners. There’s more about the ‘New Deal’ on the Learning Wales website.
The Welsh Government has asked the EWC to develop an online portfolio to help all practitioners record and reflect on their professional learning, including teachers and learning support staff in both schools and FE.

It’s still quite early days in the development of the Professional Learning Passport but we are working with partners based on the following principles:

 • The PLP will be available to all practitioners registered with the EWC
 • The PLP will belong to individual registrants and will be linked to their EWC online account – My EWC
 • The PLP will be secure and confidential
 • Using the PLP will be optional
 • The PLP will aim to reduce duplication and help practitioners to record their professional learning in one place
 • Practitioners will be able to choose to use their PLP for a range of purposes such as:
  • evidencing progress towards professional standards
  • performance management reviews
  • for use in seeking Masters or other academic accreditation
  • to identify future needs and career pathways
  • when applying for a new post
  • The PLP will not add to practitioner workload
 We need your help
 
We need schools, FE institutions and practitioners to help us develop the Passport. If you’d like to be involved, e-mail PLP@ewc.wales
 
 
There’s more information on our PLP webpage
 

Ymchwil, polisi a chyngor

Gellir gweld Crynodeb Ystadegau Blynyddol 2015 yma.

Dyma'r tro olaf y bydd y Crynodeb yn cynnwys gwybodaeth am athrawon ysgol cofrestredig yn unig. Yn y dyfodol, bydd y Crynodeb Blynyddol yn cynnwys data ynghylch yr holl ymarferwyr sydd wedi'u cofrestru gyda CGA. Yn ddiweddar, bu i ni roi tystiolaeth i Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad Cenedlaethol, ynghylch athrawon cyflenwi yng Nghymru. Gallwch ddarllen dadansoddiad o athrawon cyflenwi yng Nghymru o fis Rhagfyr 2014 yma.

Research, policy and advice

The 2015 Annual Statistics Digest can be viewed here.

This is the last time that the  Digest will only cover registered school teachers. In future years, the Annual Digest will include data on all EWC registered practitioners.We recently gave evidence to the Children and Young People and Education Committee of the National Assembly, about supply teaching in Wales. You can read an analysis of supply teachers in Wales from December 2014 here.
Digwyddiadau sydd i ddod
 
Ymweliadau â myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf

Mae ein tîm cofrestru'n teithio ledled Cymru i gwrdd â myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf sy'n hyfforddi i addysgu mewn ysgolion a cholegau AB. Gallwch chi weld y dyddiadau a'r lleoliadau yma. 

Digwyddiadau eraill
Rydym yn cael llawer o wahoddiadau i fynychu cyfarfodydd neu wneud cyflwyniadau i'n rhanddeiliaid, e.e. ysgolion, sefydliadau AB, awdurdodau lleol a grwpiau o undebau llafur. 

Gall pynciau'r cyflwyniadau gynnwys:
 • Gwybodaeth am CGA, ei rôl a'i gylch gwaith
 • Sut a pham rydym yn cofrestru ac yn rheoleiddio athrawon ysgol ac AB
 • Sut y byddwn yn cofrestru ac yn rheoleiddio staff cymorth dysgu mewn ysgolion ac AB
 • Gwybodaeth am ein gwaith Priodoldeb i Ymarfer - e.e. gan ganolbwyntio ar broblemau cyffredin gyda'r cyfryngau cymdeithasol, asesu a diogelu dysgwyr
 • Cyflwyno’r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol newydd
 • Data am y Gweithlu

Os oes diddordeb gennych mewn trefnu cyflwyniad neu rywun i siarad am unrhyw un o'r pynciau uchod, neu os hoffech gael cyflwyniad pwrpasol, cysylltwch â'r Tîm Cyfathrebu ar 029 2046 0099 neu e-bostiwch cyfryngau@cga.cymru

Forthcoming events
 
Final year student visits

Our registration team are going all over Wales to meet with final year students training to teach in schools and FE colleges. You can find out where and when here. 

Other events
We get lots of invitations to attend meetings or make presentations to our stakeholders, eg.schools, FE institutions, local authorities and trade union groups. 

Presentation topics can include:
 • Information about the EWC, its role and remit
 • How and why we register  and regulate school and FE teachers
 • How we will register and regulate school and FE learning support staff
 • Information on our Fitness to Practise work – eg. with a focus on common pitfalls with social media,  learner assessment and safeguarding
 • Introducing the new Code of Professional Conduct and Practice
 • Workforce data

If you are interested in a presentation or speaker to talk about any of the above, or if you’d like a bespoke presentation,  please contact the Communications team on 029 2046 0099 or email media@ewc.wales
Cofrestru
 
Mae proses adnewyddu ffioedd cofrestru flynyddol 2015-16 ar gyfer athrawon ysgol bellach wedi'i chwblhau, a dylech fod wedi cael e-bost yn cadarnhau eich statws cofrestru.

Dylai'r holl athrawon AB sy'n gweithio yng Nghymru fod wedi'u cofrestru gyda ni erbyn hyn. Mae unrhyw sefydliad AB sy'n defnyddio athrawon anghofrestredig yn torri'r gyfraith.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r Tîm Cofrestru drwy e-bostio cofrestru@cga.cymru neu ffoniwch 029 2046 0099.

Registration
 
2015-16 annual registration fee renewal for school teachers is now complete and you should have received an email confirming your registration status.

All FE teachers working in Wales should now be registered with us. Any FE institution using unregistered teachers is in breach of the law.

Any queries please contact the Registration Team by email, registration@ewc.wales  or phone 02920 460099
Priodoldeb i Ymarfer
 
Croeso cynnes i'r aelodau paneli sydd newydd eu penodi o'r sector Addysg Bellach. Y rhain yw:

Alison Doran
Vivian Hoyland
Michelle McBreeze
Anthony Mitchell
Kelly Murphy
 
Cod CGA

Ydych chi wedi darllen Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol CGA? Gallwch lawrlwytho copi yma. Mae'n amlinellu'r safonau o ymddygiad a chymhwysedd a ddisgwylir gan ymarferwyr cofrestredig.
 
 
I weld dyddiadau gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer, clicwich yma
(Cyhoeddir manylion y gwrandawiadau sydd i fod i ddigwydd yn y 5 niwrnod gwaith nesaf yn unig)

I weld canlyniadau gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer diweddar, cliciwch yma
(cyhoeddir canlyniadau'r gwrandawiadau hynny lle gosodwyd gorchymyn disgyblu yn unig)
 
Fitness to Practise
 
A warm welcome to our newly appointed panel members from the Further Education sector. They are:
 
Alison Doran
Vivian Hoyland
Michelle McBreeze
Anthony Mitchell
Kelly Murphy

EWC Code

Have you read the EWC Code of Professional Conduct and Practice? You can download a copy here. It outlines the standards of conduct and competence expected of registered practitioners.
 
 
For dates of upcoming Fitness to Practise hearings, please click here
(Only those hearings which are to take place in the next 5 working days will be published)

For the outcomes of recent Fitness to Practise hearings, please click here
(Only the outcomes of those hearings where a disciplinary order was imposed will be published)
Datblygiad Proffesiynol a Chyllid
 
Mae dyddiadau cau pwysig ar y gweill:

Cyflwyno gwaith papur Sefydlu
 
Tymor yr haf 2015
Cyflwynwch Ffurflenni Hawlio Cyllid Sefydlu ar gyfer tymor yr haf 2015 erbyn 17/07/2015.
  
Tymor yr hydref 2015
Ydy eich ysgol wedi penodi ANG i ddechrau gweithio ym mis Medi 2015? Os byddwch yn cefnogi ANG sy'n dechrau Sefydlu o ddechrau tymor yr hydref 2015, cyflwynwch y Ffurflen Hysbysu Sefydlu i CGA erbyn diwedd tymor yr haf 2015.

I gael gwybodaeth bellach, ewch i'n tudalen Datblygiad Proffesiynol a Chyllid.

Gwybodaeth bwysig am roi'r wedd derfynol ar y proffil Sefydlu

Ydych ch'n Fentor yn yr Ysgol neu'n ANG sydd ar fin gorffen eich Sefydlu?

Bydd llawer ohonoch yn gweithio ar roi'r wedd derfynol ar y Proffil Sefydlu ar-lein; byddwch yn ymwybodol bod angen i'r dogfennau gael eu cymeradwyo gan yr ANG a'r Mentor yn yr Ysgol a/ neu y Mentor Allanol cyn i'r Proffil allu cael ei gwblhau.

Byddem yn eich annog i wirio bod y dogfennau perthnasol wedi'u cymeradwyo gan y bobl briodol.

Os oes gennych ymholiadau, cysylltwch â'r Tîm Datblygiad Proffesiynol a Chyllid drwy e-bostio datblygiadproffesiynol@cga.cymru

Neu ffoniwch 029 2046 0099
Professional Development and Funding
 
We’ve got some important deadlines coming up:

Submission of Induction Paperwork
 
Summer term 2015
Please submit Induction Funding Claim Forms for summer term 2015 by 17/07/2015.
 
Autumn term 2015
Has your school appointed a NQT to commence work in September 2015?  If you will be supporting a NQT commencing Induction from the beginning of autumn term 2015 please submit the Induction Notification Form to the EWC by the end of summer term 2015.

For further information please visit our Professional Development and Funding page.

Important information about finalizing the Induction profile

Are you a School-based Mentor or a NQT about to finish your Induction?

A lot of you will be working on finalizing the online Induction Profile, please be aware that before the Profile can be completed, the documents need to be ‘signed off’ by  the NQT and the School Based Mentor and / or the  External Mentor.

We’d encourage you to check that the relevant documents have been signed off by the appropriate people.

Any queries please contact the Professional Development and Funding Team by e-mail professionaldevelopment@ewc.wales 

Or phone 029 2046 0099

Ein Gwasanaethau Cymraeg
 
Oeddech chi'n gwybod eich bod yn gallu:
 • Defnyddio'r Gymraeg pan fyddwch yn cysylltu â ni wyneb-yn-wyneb, drwy e-bost, mewn llythyr a dros y ffôn
 • Defnyddio'r Gymraeg i gyrchu'ch cofnod ar y Gofrestr Ymarferwyr Addysg, a'i ddiwygio
 • Darllen ystadegau ac adroddiadau ystadegol am y gweithlu addysg yng Nghymru, sydd ar gael yn Gymraeg
I gael rhagor o wybodaeth, gallwch chi ddarllen ein Cynllun Iaith Gymraeg statudol yma
Byddem yn gwerthfawrogi unrhyw sylwadau, awgrymiadau ac adborth ar ein darpariaeth Gymraeg; rhowch wybod i ni, gan ddefnyddio'r ffurflen hon.
Our Welsh language services
 
Did you know that you can:
 • Use Welsh when contacting us in person, by email, by letter and by telephone
 • Use Welsh to access and update your record on the Register of Practitioners
 • Find statistics and statistical reports about the teaching profession in Wales available in Welsh
For more information you can read our statutory Welsh Language Scheme here

We'd appreciate any comments, suggestions and feedback on our Welsh Language provision, let us know, using this form.
Ydych chi'n ein dilyn ar twitter? @ewc_cga
 Do you follow us on twitter? @ewc_cga