ADDYSG CYMRU

EDUCATION WALES

Newyddion CGA

Crynodeb Ystadegau

Rydym newydd gyhoeddi ein Crynodeb Ystadegau blynyddol. Am y tro cyntaf, gallwn gynnig braslun o weithlu'r ysgol ond hefyd y gweithlu ym maes addysg uwch. 
 
EWC News

Statistics Digest 2016

We've recently published our annual Statistics Digest. For the first time we are able to present a snapshot not only of the school workforce, but also of the workforce in further education.


Siarad yn Broffesiynol 2016
 
Diolch yn fawr i bawb a fynychodd Siarad yn Broffesiynol 2016. Mae sleidiau a fideo o'r noson ar gael ar ein gwefan.
 
Byddwn yn cyhoeddi newyddion cyffrous am ddigwyddiad 2017 cyn bo hir felly sicrhewch eich bod yn ein dilyn ni ar Twitter @ewc_cga 
 
Pinterest

Bellach mae gennym gyrfif Pinterest, lle gallwch weld lluniau o 'Siarad yn Broffesiynol' a mwy. Dilynwch ni yma.
Professionally speaking 2016

Thanks to all who attended Professionally Speaking 2016, the slides and video of the event are available on our website.
 
We'll have some exciting news soon about next year's event so make sure you stay subscribed and follow us on Twitter @ewc_cga
 
Pinterest

We now have a Pinterest account where you can view pictures from the 'Professionally Speaking' event and more. Follow us here

Sôn

Darllenwch y diweddaraf o'n blog, Sôn. Mae ymarferwr dysgu seiliedig ar waith y flwyddyn Louisa Gregory yn ysgrifennu am lythrennedd digidol a diogelu dysgu ar gyfer y dyfodol.

Os oes gennych unrhyw adborth am y blog neu awgrymiadau ar gyfer pynciau neu awduron ar gyfer y dyfodol, e-bostiwch cyfryngau@cga.cymru
Sôn

Read the latest from Sôn, our blog. Louisa Gregory, Work-Based Learning Practitioner of the Year 2015, writes about digital literacy and future proofing learning.

If you've got any feedback about the Blog or any suggestions for future topics or authors, please get in touch, email media@ewc.wales
Datganiadau i'r Wasg

Mae ein datganiad i'r wasg diweddaraf yn sôn am y Crynodeb Ystadegau ac yn gofyn beth fydd goblygiadau polisi ar gyfer gweithlu sydd bron â chynifer o staff cefnogi dysgu ag athrawon a darlithwyr?
Press releases

Our latest press release is all about the Statistics Digest and asks what are the policy implications for a workforce with almost as many learning support staff as teachers and lecturers? 
Cofrestru
 
Gwiriwch eich manylion ar y Gofrestr ymarferwyr addysg
 
Rydym yn defnyddio'r data ar ein Cofrestr i lunio dadansoddiadau megis y Crynhoad o Ystadegau a hefyd i helpu cynllunio'r gweithlu a datblygiad polisi mewn meysydd megis dysgu cyflenwi a'r iaith Gymraeg, felly mae'n bwysig iawn bod yr wybodaeth yn gywir ac wedi ei ddiweddaru. Ein prif flaenoriaeth ar hyn o bryd yw creu darlun llawnach o weithwyr cymorth dysgu ysgol ac addysg bellach cyn gynted ag sy'n bosibl.
 
Hoffwn atgoffa ein holl gofrestreion i wirio bod eich manylion ar y Gofrestr yn gywir. 

Cyflogwyr – a ydych yn gwneud y mwyaf o'r Gofrestr?

Mae gan bob cyflogwr fynediad i'r Gofrestr i wirio statws cofrestru a chategori cyflogai neu ddarpar gyflogai. Mae unrhyw gyflogwyr sy'n defnyddio ymarferwyr sydd heb eu cofrestru yn torri'r gyfraith. Darllenwch y canllawiau i gyflogwyr am ragor o wybodaeth.
 
Athrawon Ysgol Dan Hyfforddiant yn eu Blwyddyn Olaf.

Cyn bo hir, byddwn yn anfon tystysgrifau SAC allan i bob hyfforddai llwyddiannus. Cofiwch, er mwyn dechrau gweithio yng Nghymru, mae'n rhaid i ANG gofrestru yn y categori cywir ar gyfer y gwaith maent yn ymgymryd ag ef. Gellir lawrlwytho'r ffurflen gais ar gyfer cofrestru yma neu am unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r tîm drwy e-bostio cofrestru@cga.cymru
 
Ffeithiau a Ffigyrau

Ar 10 Mehefin 2016, roedd 68,873 o ymarferwyr wedi cofrestru â'r Cyngor.
 
34,542 athro ysgol, 5,314 athro AB, 26,883 gweithiwr cymorth dysgu ysgol, a 2,134 gweithiwr cymorth dysgu AB
Registration
 
Check your details on the Register of education practitioners
 
We use the data on our Register to produce analysis like the Statistics Digest and also to feed into workforce planning and policy development in areas like supply teaching and Welsh language, so it's really important that this information is accurate and up to date. Our top priority at the moment is to build up a fuller picture of FE and school learning support workers as soon as possible.
 
 
We'd like to remind all registrants to check that your details on the Register are correct.
 
Employers – are you making the most of the Register?

All employers have access to the Register to check an employee or prospective employee's registration status and category.  Any employers using unregistered practitioners are in breach of the law. See the employer guides for more information.
 
 
Final Year Trainee School Teachers

We'll soon be sending out QTS certificates to all successful trainees. Remember, to start work in Wales, NQTs must be registered in the correct category for the work they want to undertake.  The registration application form can be downloaded here or for any queries contact the team registration@ewc.wales
 
 
 
 
Facts and figures

At 10 June 2016, there were 68,873 practitioners registered with the Council.

34,542 school teachers, 5,314 FE teachers, 26,883 school learning support workers, and 2,134 FE learning support workers.
Priodoldeb i Ymarfer
 
Cod CGA

Ydych chi wedi darllen Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol CGA? Mae'n amlinellu'r safonau ymddygiad a chymhwysedd disgwyliedig gan ymarferwyr cofrestredig.
 
Rydym hefyd yn paratoi cyfres o ganllawiau ymarfer da; gallwch ddarllen neu lawrlwytho ein canllaw cyntaf ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol a chadw llygad allan am ein canllaw nesaf sy'n edrych ar asesu ac arholiadau.
 
Recriwtio ar gyfer ein paneli

Rydym yn dal i chwilio am ragor o aelodau panel o'r sector AB. Byddwn yn hysbysebu eto ar ein gwefan cyn bo hir.
 
Cliciwch yma ar gyfer dyddiadau gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer a chanlyniadau gwrandawiadau sydd wedi dod i ben. Gallwch hefyd wirio'r Gofrestr ar gyfer unrhyw orchmynion disgyblu 'gweithredol'.
Fitness to Practise
 
EWC Code

Have you read the EWC Code of Professional Conduct and Practice? It outlines the standards of conduct and competence expected of registered practitioners.
 
We are also producing a series of good practice guides; you can read or download our first on using social media responsibly and look out for our next guide which takes a look at assessment and examinations.
 

Panel recruitment

We are still looking for more panel members from the FE sector.  We will be re-advertising on our website soon.
 
Click here for dates of upcoming Fitness to Practise hearings and outcomes of concluded hearings. You can also check the Register for any 'live' disciplinary orders. 
Datblygiad Proffesiynol a Chyllid
 
Rhaglen sefydlu NEWYDD ar gyfer athrawon i'w darparu'n rhanbarthol

O fis Medi 2016, bydd y consortia rhanbarthol yn gyfrifol am weithredu'r rhaglen sefydlu gan gynnwys rheoli'r mentoriaid allanol.

Ni fydd y rhan fwyaf o'r trefniadau gweinyddol gan CGA ar gyfer sefydlu a chael mynediad at gyllid sefydlu yn newid. Am ragor o fanylion am ein rôl mewn perthynas â sefydlu, ewch i adran Datblygiad proffesiynol a chyllid o'r wefan.

 
Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi ffurfio partneriaeth â PebblePad ar gyfer y cam nesaf yn natblygiad y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP). Mae gan Pebblepad dros 10 mlynedd o brofiad o adeiladu a chyflwyno e-bortffolio pwerus a systemau dysgu personol dros y byd. Byddwn yn lansio'r PDP ym mis Medi 2016.

Cyfnewidfa Dysgu ar gyfer STEM, Cyfrifiadura a TGCh

Rydym newydd gyflawni'r prosiect i ddatblygu Cyfnewidfa Dysgu a fydd yn darparu manylion cyfleoedd dysgu rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol ar gyfer meysydd pwnc STEM, Cyfrifiadura a TGCh.

Bydd y Gyfnewidfa Dysgu ar gael drwy wefan CGA ym mis Medi 2016, yn dilyn y lansiad yng Ngŵyl Gwyddoniaeth Prydain a gynhelir gan Brifysgol Abertawe. Dilynwch #LESTEM am ragor o fanylion. 

Professional Development and Funding
 
NEW regionally delivered induction programme for school teachers

From September 2016, regional consortia will be responsible for the delivery of the induction programme including the management of external mentors.
 
The vast majority of the administrative arrangements undertaken by the EWC for induction and accessing induction funding will remain the same.  For further details about the our role in induction visit the professional development and funding section of the website
 
Professional Learning Passport (PLP)

We are pleased to announce that we've teamed up with PebblePad for the next step in the development of the Professional Learning Passport (PLP).  PebblePad has more than 10 years' experience in building and implementing powerful e-portfolio, and personal learning systems worldwide.  Keep a look out for the PLP launch in September 2016.
 
Learning Exchange for STEM, Computing and ICT

We've just completed a project to develop a Learning Exchange which will provide details of regional, national and international professional learning opportunities for STEM, Computing and ICT subject areas.
 
The Learning Exchange will be available via the EWC website in September 2016, following the launch at the British Science Festival hosted by Swansea University.  Follow #LESTEM for more details.
Digwyddiadau CGA
 
Mae hi wedi bod yn dymor prysur wrth i ni gyflwyno mewn ysgolion, colegau, cyfarfodydd cangen undebau a mwy.
 
Rydym yn cynnig cyflwyniadau ar bynciau megis data ar y gweithlu, priodoldeb i ymarfer a Chod CGA, defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol a mwy, ynghyd â chyflwyniadau wedi eu teilwra.
 
Ar hyn o bryd, rydym yn derbyn ceisiadau ar gyfer cyflwyniadau o fis Medi a thrwy dymor yr hydref. Os oes diddordeb gennych mewn cyflwyniad, cysylltwch â'r tîm cyfathrebu ar 029 2046 0099 neu e-bostiwch cyfryngau@cga.cymru
EWC events
 
We have had a busy term; presenting at schools, colleges, union branch meetings and more.

We offer presentations covering topics, such as, workforce data, fitness to practise and the EWC Code, responsible use of social media and more, as well as bespoke presentations.

We are currently taking bookings for presentations from September and through the autumn term. If you are interested in a presentation, please contact the Communications team on 029 2046 0099 or e-mail media@ewc.wales
Ydych chi'n ein dilyn ar twitter? @ewc_cga
 Do you follow us on twitter? @ewc_cga