HIGHLIGHTS VAN HET PLENAIRE DEBAT IN DE TWEEDE KAMER OVER DE WMCZ2018
 
 
12 september jl. was het plenaire debat in de Tweede Kamer over de Wmcz2018.
 
De highlights van het debat:
 
Ja-tenzij i.p.v. Nee-tenzij
De allergrootste highlight van het debat is dat minister Bruno Bruins vast wil houden aan de 'nee-tenzij' formulering. In een eerder wetsvoorstel stond dat lokale cliëntenraden verplicht zijn, tenzij dat niet logisch, werkbaar of uitvoerbaar is. 'Ja-tenzij' dus. In het huidige wetsvoorstel is deze formulering aangepast: lokale cliëntenraden zijn alleen mogelijk als hierom, door een groep cliënten met redelijke argumenten, wordt verzocht. Dit is een heikel, zo niet cruciaal punt, voor alle patiëntenbelangenorganisaties en voor de koepels van clientenraden. In een gezamenlijke brief is dan ook met klem verzocht om de ja-tenzij formulering in plaats van de nee-tenzij formulering. Hiervoor bleek tijdens het debat ook draagvlak bij nagenoeg alle politieke partijen. Voor NCZ is dit met stip nummer één op het wensenlijstje Wmcz2018. Chronisch zieken, gehandicapten en kwetsbare ouderen, die eerst moeten verzoeken om het instellen van een cliëntenraad, dat lijkt ons geen goed uitgangspunt. Corrinne Ellemeet van Groen Links pleitte voor meer directe invloed van cliënten op lokaal niveau en deze invloed als vertrekpunt voor het beleid en niet alleen als tegengeluid, controle of correctie op het beleid. Maarten Hijink van de SP diende een amendement in om de organisatie van lokale medezeggenschap steviger te ondersteunen en het niet aan cliënten over te laten om dit te moeten bevechten.
 
Centraal - lokaal
Minister Bruno Bruis sprak over 'de centrale cliëntenraad' alsof deze het hoogste goed, de basis of het centrum van de medezeggenschap is. En gebruikte de term 'decentrale cliëntenraden' alsof deze een ondergeschikte positie zouden hebben ten aanzien van een centrale cliëntenraad. Wat ons betreft, met alle respect voor zowel de minister als voor alle centrale cliëntenraden, slaat de minister hier de plank mis en lijkt geen zicht te hebben op de bedoeling en de materie van cliënten medezeggenschap. Decentrale cliëntenraden bestaan niet. We kennen lokale clientenraden en soms regionale of aandoeningsgerichte cliëntenraden en soms een centrale cliëntenraad. Een centrale cliëntenraad heeft ons inziens alleen bestaansrecht bij de gratie van lokale clientenraden. Een CCR is idealiter ook opgebouwd uit afgevaardigden van lokale clientenraden. En heeft als taak/doel te adviseren over organisatiebrede, locatie-overstijgende zaken. Maar moet hierbij wel altijd een duidelijke lijn naar de zorg op locatie hebben. "Medezeggenschap vanuit het lokale naar het boven lokale vormgeven en niet andersom" noemde Kamerlid Evert Jan Slootweg van het CDA dit. Een centrale cliëntenraad, zonder een basis vanuit lokale cliëntenraden leidt ons inziens tot 'schijnmedezeggenschap'. 
Wij hopen op een Motie ten aanzien van dit punt en zeer waarschijnlijk zal hier Kamermeerderheid voor zijn. Wij gaan door. Wordt vervolgd!
 

WORDT VERVOLGD
Het debat kon niet binnen de tijd worden afgerond en zal worden vervolgd in week 24. Wij houden u natuurlijk op de hoogte!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Symposium Van Inspraak naar Invloed 08-11-18 Soest

 
Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, trends en nieuwe en aangepaste regels en wetten die in het voordeel zijn van cliënten en cliëntenraden.
Met als bedoeling de rol en stem van ‘de cliënt’ te versterken bij het zorgproces. 
 
Trefwoorden zijn participatie, inspraak, zeggenschap en medezeggenschap. Beleidsmakers, zorgverleners en toeleveranciers van de zorg zijn er maar druk mee. Adviseurs, coaches, digitale toepassingen of nieuwe plannen. Een klachtwet die voorziet in een laagdrempelige gang naar een geschillencommissie. Een wet die inzage in het eigen patiëntendossier toelaat, een wet die de privacy beschermt. Daarnaast een conceptwet die clientenraden instemming moet geven en een ambtelijk concept voor een nieuwe zorgverzekeringswet die cliënten invloed moet geven op hun zorgverzekering.
 
Dat klinkt goed, zou je zeggen.. Maar weten cliënten dit ook? Behalve de verdwaalde cliënt op Twitter of de cliënt die toevallig een familielid heeft die in de materie thuis is? Het antwoord is ‘nee.’ Cliënten weten niet of nauwelijks wat hun rechten zijn. Maar zitten cliënten daar eigenlijk wel op te wachten?
Willen zij niet gewoon een goede (vertrouwens)relatie en een professionele behandeling door hun arts en ‘that’s it?’
 
Cliëntenraden zijn de schakel tussen zorgorganisatie en cliënt. Zij hebben de plicht hun achterban, de cliënten, te informeren over wat er speelt, welke rechten cliënten hebben en waar zij naartoe kunnen met klachten. Ook hebben zij de plicht hun achterban te betrekken bij adviezen aan de organisatie en dus goed te weten wat er bij de achterban leeft en speelt.
 
Dit symposium onder leiding van dagvoorzitter Frank van Wijck gaat deels over wettelijke kaders die de rechten van cliënten en cliëntenraden moeten versterken.
En deels over de  praktijk van alledag van cliënten en cliëntenraden. Er is een programma samengesteld met theoretische presentaties en met verhalen uit de praktijk.
 
Er is voldoende ruimte voor discussie en om vragen te stellen. Na afloop is er een drankje en een hapje en gelegenheid om te netwerken met andere clientenraden.
 
Dagvoorzitter: Frank van Wijck, medisch journalist voor o.a. Arts en Auto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl 
 
Ook e-mails waarvan de afzender toestemming geeft tot  versturen, komen  regelmatig -onterecht -in  de  spambox  terecht.       
Als  u onze nieuwsbrief plotseling niet meer lijkt te ontvangen en deze in de SPAMbox of Ongewenste mailbox terecht komt,
dan kunt u de status van de e-mail wijzigen in ‘Geen reclame’ of ‘Geen spam’ of ‘Geen ongewenste mail.’