WETGEVING 26 april - 9 mei 2019
 
 
Leerplicht vanaf de leeftijd van vijf jaar

Beveiliging netwerk- en informatiesystemen
in sectoren energie, vervoer, financiën, gezondheidszorg en drinkwater


Dienst voor alimentatievorderingen
– optrekking inkomensbovengrens

Vaststelling buitengewone kosten die voortvloeien uit art. 203, § 1 BW

Federale bemiddelingscommissie en commissie voor de tuchtregeling en de klachtenbehandeling – regels inzake vacatures en kandidaturen

Vaststelling beroepscommissie bevoegd voor de beroepen inzake evaluatie en de stage van het gerechtspersoneel

Centraal Register EAPO door Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders wordt informatie-instantie voor Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen en vergemakkelijking grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen

Herziening van artikel 149 van de Grondwet wat de openbaarheid van de vonnissen en arresten betreft

Belastingvermindering voor premies rechtsbijstandsverzekering vanaf aj. 2020

Uitvoerings-KB Wetboek van vennootschappen

Wijziging opzegging verzekeringsovereenkomsten – consumentenbescherming

Centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten

Invoering van een bankierseed en een tuchtrechtelijke regeling

Inwerkingtreding Titel IV ‘detentieplanning’ wet gevangeniswezen en rechtspositie gedetineerden

Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht

Bijkomende oproep tot kandidaten voor de Commissie voor de herziening in strafzaken

Invoering Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

Wet houdende diverse fiscale bepalingen
(o.a.  de spin-off, de bedrijfsvoorheffing, de schuldenaars van de roerende voorheffing, de registratierechten, de successierechten, en de CAP)

Wijziging algemeen reglement gerechtskosten strafzaken inzake inning en invordering FOD Financiën

6% of 0% btw op elektronische publicaties sinds 1 april 2019

Verlaagd btw-tarief bij de aankoop van fietsen en elektrische fietsen


Statuut zelfstandigen:
-Wijziging moederschapshulp en instelling van de adoptiehulp
-Wijziging itkeringsverzekering en moederschapsverzekering
-Invoering vaderschaps- en geboorteverlof 
  
PUBLIEK RECHT

PARLEMENTAIR RECHT   

Wijzigingen reglement Kamer – onverenigbaarheden ambt Kamervoorzitter
Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Wijzigingen, BS 26/04/2019, bl. 40922

VERKIEZINGEN

19 MAART 2019. - Wet houdende instemming met het Besluit (EU, Euratom) 2018/994 van de Raad van 13 juli 2018 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976, en tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, BS 07/05/2019, bl. 43717
26 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezer met woonplaats in het buitenland die stemt per briefwisseling voor de verkiezing van het Europese Parlement en eventueel voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, BS 07/05/2019, bl. 43721
26 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezer met woonplaats in het buitenland die stemt per briefwisseling voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, BS 07/05/2019, bl. 43729
26 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de omslagen en van het formulier van de stemming per briefwisseling voor de verkiezing van het Europese Parlement, BS 07/05/2019, bl. 43733
26 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de omslagen en van het formulier van de stemming per briefwisseling voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, BS 07/05/2019, bl. 43735
5 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, BS 09/05/2019, bl. 45212

OPENBARE VEILIGHEID

Beveiliging netwerk- en informatiesystemen in sectoren energie, vervoer, financiën, gezondheidszorg en drinkwater
7 APRIL 2019. - Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, BS 03/05/2019, bl. 42857

ONDERWIJS

Onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs
14 DECEMBER 2018. - Decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs, BS 26/04/2019, bl. 40558

Leerplicht vanaf de leeftijd van vijf jaar
23 MAART 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, teneinde die in te stellen vanaf de leeftijd van vijf jaar, BS 02/05/2019, bl. 42561
Inwerkingtreding 1 september 2020

Decreet tot uitvoering van maatregelen betreffende het onderwijs uit cao XI vanaf het schooljaar 2019-2020
15 MAART 2019. - Decreet tot uitvoering van maatregelen betreffende het onderwijs uit cao XI vanaf het schooljaar 2019-2020, BS 08/05/2019, bl. 44300
Rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs en gesubsidieerd onderwijs – oprichting onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs – wijzigingen decreet basisonderwijs – wijzigingen decreet volwassenenonderwijs – wijzigingen decreet kwaliteit van onderwijs – wijzigingen Codex Secundair Onderwijs – wijzigingen decreet deeltijds kunstonderwijs – wijzigingen decreet leerlingenbegeleiding basisonderwijs, secundair onderwijs en centra voor leerlingenbegeleiding – wijzigingen besluit betreffende codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs

WOONBELEID

Vlaamse Wooncode en Vlaamse Codex Fiscaliteit
29 MAART 2019. - Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 29/04/2019, bl. 41197

Decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid
29 MAART 2019. - Decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid, BS 08/05/2019, bl. 44343

WELZIJN EN VOLKSGEZONDHEID

Decreet betreffende de woonzorg
15 FEBRUARI 2019. - Decreet betreffende de woonzorg, BS 03/05/2019, bl. 43078

INTEGRALE JEUGDHULP

Opheffing decreet bijzondere jeugdbijstand
26 APRIL 2019. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 1 maart 2019 tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, BS 02/05/2019, bl. 42673

OMGEVINGSRECHT

Voorbereidend werk nieuw Ruimtelijk Beleidsplan Oost-Vlaanderen
Provincie maakt samen met jou ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050, BS 30/04/2019, bl. 42189
www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Benoeming leden directiecomité Gegevensbeschermingsautoriteit
Benoeming van de leden van het directiecomité, BS 09/05/2019, bl. 45073

 
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Federale bemiddelingscommissie en commissie voor de tuchtregeling en de klachtenbehandeling – regels inzake vacatures en kandidaturen
13 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2019 tot vaststelling van de nadere regels voor de bekendmaking van de vacatures, voor de indiening van de kandidaturen en voor de voordracht van de leden en de criteria voor de kandidaatstelling voor de leden van de Federale bemiddelingscommissie en van de commissie voor de tuchtregeling en de klachtenbehandeling, BS 30/04/2019, bl. 41616

Vaststelling beroepscommissie bevoegd voor de beroepen inzake evaluatie en de stage van het gerechtspersoneel
25 APRIL 2019. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen inzake evaluatie en de stage van het gerechtspersoneel, BS 30/04/2019, bl. 42120

Centraal Register EAPO door Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
22 APRIL 2019. - Koninklijk besluit betreffende het Centraal Register EAPO, BS 30/04/2019, bl. 41617

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders wordt informatie-instantie voor Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen en vergemakkelijking grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen
22 APRIL 2019. - Koninklijk besluit houdende bepaling van de vergoeding voor de behandeling van het verzoek voor het verkrijgen van rekeninginformatie bedoeld in artikel 555/1, § 2, zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, evenals de voorwaarden en de nadere regels van inning, BS 30/04/2019, bl. 41620

Herziening van artikel 149 van de Grondwet wat de openbaarheid van de vonnissen en arresten betreft
22 APRIL 2019. - Herziening van artikel 149 van de Grondwet wat de openbaarheid van de vonnissen en arresten betreft, BS 02/05/2019, BS 02/05/2019, bl. 42442

Schuldbemiddeling
15 JANUARI 2018. - Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het model van jaarverslag en het model van basisregistratie voor de erkende instellingen voor schuldbemiddeling, BS 07/05/2019, bl. 43804

Hervorming griffierechten – erratum BS 20/12/2018
14 OKTOBER 2018. - Wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen. - Erratum, BS 08/05/2019, bl. 44088

Belastingvermindering voor premies rechtsbijstandsverzekering vanaf aj. 2020
22 APRIL 2019. - Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering, BS 08/05/2019, bl. 44098
Inwerkingtreding 1 september 2019

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2019
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2019, BS 30/04/2019, bl. 42185

VENNOOTSCHAPSRECHT

Uitvoerings-KB Wetboek van vennootschappen
29 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, BS 30/04/2019, bl. 42246
Het KB is van toepassing op nieuwe rechtspersonen vanaf 1 mei 2019. en op bestaande rechtspersonen vanaf 1 januari 2020

VERZEKERINGSRECHT

Wijziging opzegging verzekeringsovereenkomsten - consumentenbescherming
22 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, teneinde de voorschriften in verband met de opzegging van de verzekeringsovereenkomsten te wijzigen, om de consumenten beter te beschermen, BS 30/04/2019, bl. 41615

CONSUMENTENRECHT

Verkoopovereenkomsten voor autovoertuigen
5 APRIL 2019. - Koninklijk besluit betreffende de verkoopovereenkomsten voor autovoertuigen, BS 08/05/2019, bl. 44214

VERVOER

Identificatie van de vaststellende beambte door uniek nummer
13 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van artikel 25, § 1, van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen, BS 06/05/2019, bl. 43466.

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 07/05/2019, bl. 43953


FINANCIEEL RECHT

Verslag werking van de centrale voor kredieten aan particulieren. - Jaar 2018
Verslag over de werking van de centrale voor kredieten aan particulieren. - Jaar 2018, BS 26/04/2019, bl. 40975

Centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten
7 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de centraliserende organisaties en van de unieke contactpunten t.a.v. het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten, BS 30/04/2019, bl. 41456
7 APRIL 2019. - Koninklijk besluit betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten, BS 30/04/2019, bl. 41621

Invoering van een bankierseed en een tuchtrechtelijke regeling
22 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, betreffende de invoering van een bankierseed en een tuchtrechtelijke regeling, BS 02/05/2019, bl. 42442

Bevriezing tegoeden en andere financiële middelen van terroristische persoon
2 MEI 2019. - Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da'esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten, BS 07/05/2019, bl. 43767

 
FISCAAL RECHT

Taks minimale bedrijfsleidersbezoldiging geschrapt

13 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, houdende opheffing van de sanctie wegens het niet-voldoen aan de voorwaarde betreffende het bedrag van de bezoldiging van de bedrijfsleider, BS 26/04/2019,
bl. 40551


Belastingvrijstelling voor de overdracht van erfpacht
22 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de belastingvrijstelling voor de overdracht van erfpacht betreft, BS 29/04/2019, bl. 41033

Erkenningsprocedure om giften te krijgen die recht geven op belastingvermindering
7 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de erkenningsprocedure om giften te krijgen die recht geven op de belastingvermindering bedoeld in artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 29/04/2019, bl. 41035

Invoering Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen
13 APRIL 2019. - Wet tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, BS 30/04/2019, bl. 41412

WIB 1992 -   afzonderlijke aanslag
7 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de afzonderlijke aanslag betreft, BS 03/05/2019, bl. 43054

KB/WIB 92  - Vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing
13 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 27511 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 03/05/2019, bl. 43055

Wet houdende diverse fiscale bepalingen (o.a.  de spin-off, de bedrijfsvoorheffing, de schuldenaars van de roerende voorheffing, de registratierechten, de successierechten, en de CAP)
28 APRIL 2019. - Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955, BS 06/05/2019, bl. 43455

Wijziging Vlaamse Codex Fiscaliteit inzake vergoeding gederfde opcentiemen op onroerende voorheffing
5 APRIL 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013 betreffende de vergoeding voor gederfde opcentiemen op de onroerende voorheffing en de inwerkingtreding van wijzigingen naar aanleiding van de hervorming van het federale Wetboek van Vennootschappen, BS 07/05/2019, bl. 43803.

Erratum Wet fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen
11 FEBRUARI 2019. - Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen. - Erratum, BS 08/05/2019, bl. 44089

Wijziging algemeen reglement gerechtskosten strafzaken inzake inning en invordering FOD Financiën
7 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, BS 08/05/2019, bl. 44089

Vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing
13 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 09/05/2019, bl. 44555

Aanvraag tot verrekening en terugbetaling roerende voorheffing dividenden
28 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de aanvraag tot verrekening en de terugbetaling van de roerende voorheffing op de in artikel 21, eerste lid, 14°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde eerste schijf van dividenden, BS 09/05/2019, bl. 44563

Belastbare tijdperk inkomsten verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers
28 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 204, 4°, van het KB/WIB 92 inzake het belastbare tijdperk waartoe de inkomsten uit het verenigingswerk en uit occasionele diensten tussen burgers behoren, BS 09/05/2019, bl. 44568

Belastingvermindering voor premies rechtsbijstandsverzekering vanaf aj. 2020
22 APRIL 2019. - Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering, BS 08/05/2019, bl. 44098
Inwerkingtreding 1 september 2019

BTW

6% of 0% btw op elektronische publicaties sinds 1 april 2019
13 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat bepaalde publicaties betreft, BS 26/04/2019, bl. 40552
Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 april 2019

Verlaagd btw-tarief bij de aankoop van fietsen en elektrische fietsen
13 APRIL 2019. - Wet tot instelling van een verlaagd btw-tarief bij de aankoop van fietsen en elektrische fietsen, BS 29/04/2019, bl. 41032

Vrijstelling btw van schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen
7 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen, bl. 43454.

INTERNATIONAAL BELASTINGRECHT

Decreet instemming multilaterale overeenkomst – voorkoming grondslaguitholling en winstverschuiving
5 APRIL 2019. - Decreet houdende instemming met de multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en met de verklarende nota, gedaan te Parijs op 24 november 2016, BS 02/05/2019, bl. 42562

Instemming Akkoord tussen België en Guernsey inzake gegevensuitwisseling van belastingaangelegenheden
11 DECEMBER 2016. - Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014(2)(3), BS 03/05/2019, bl. 42902
 
SOCIAAL RECHT 

Sociale verkiezingen 2020
4 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 30/04/2019, bl. 41458

Wijzigingen tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering arbeidsprestaties
22 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, BS 06/05/2019, bl. 43467

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen
13 APRIL 2019. - Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen, BS 30/04/2019, bl. 41405

Zelfstandigen - moederschapshulp en instelling van de adoptiehulp
21 MAART 2019. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, voor wat betreft de moederschapshulp en de instelling van de adoptiehulp, BS 03/05/2019, bl. 43076

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering zelfstandigen
26 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 06/05/2019,  bl. 43505

Visum kunstenaar en kunstenaarskaart – applicatie Artist@Work
2 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 172bis van de programmawet (I) van 24 december 2002, BS 06/05/2019, bl. 43506
2 MEI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 2015 betreffende het model van de kaart en van het visum 'kunstenaars', BS 06/05/2019, bl. 43508

Vergoedingen ingevolge daden van terrorisme – organisatie bemiddelingsprocedure
22 APRIL 2019. - Koninklijk besluit houdende organisatie van een bemiddelingsprocedure in uitvoering van artikel 24 van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme, BS 07/05/2019, bl. 43774

Verhoging vakantiegeld gepensioneerde werknemers
30 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot aanpassing aan de wel- vaart van het vakantiegeld in de pensioenregeling voor werknemers, BS 07/05/2019, bl. 43777

Moederschapshulp en instelling adoptiehulp zelfstandigen
21 MAART 2019. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, voor wat betreft de moederschapshulp en de instelling van de adoptiehulp, BS 08/05/2019, bl. 44090

Invoering vaderschaps- en geboorteverlof zelfstandigen
7 APRIL 2019. - Wet houdende invoering van een vaderschaps- en geboorteverlof ten gunste van zelfstandigen, BS 08/05/2019, bl. 44094

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Stichting Europese Unie-Latijns-Amerika en het Caribisch gebied(EU-LAC-Stichting)
19 NOVEMBER 2017. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC Stichting, gedaan te Santo Domingo op 25 oktober 2016. - Addendum, BS 06/05/2019, bl. 43452

Verkiezing Europees Parlement
19 MAART 2019. - Wet houdende instemming met het Besluit (EU, Euratom) 2018/994 van de Raad van 13 juli 2018 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976, en tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, BS 07/05/2019, bl. 43717
26 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezer met woonplaats in het buitenland die stemt per briefwisseling voor de verkiezing van het Europese Parlement en eventueel voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, BS 07/05/2019, bl. 43721
26 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de omslagen en van het formulier van de stemming per briefwisseling voor de verkiezing van het Europese Parlement, BS 07/05/2019, bl. 43733

BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINSSAMENWERKING

Wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen
Overeenkomsten diverse landen inzake wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (instemmingen en opzeggingen),  bl. 42887 – 42902, BS 03/05/2019

GRONDWETTELIJK HOF

 
2019-065


08-05-2019

Prejudiciële vraag
Vlaams decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (art. 39)

Geen schending

Rolnummer(s): 7091
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - Wettelijk subrogatierecht - Interpretatieve bepaling
2019-064


08-05-2019

Prejudiciële vraag
Wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (art. 7, § 2) en wet van 8 december 2013 tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (art. 9, tweede lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 6937
Sociale bijstand - Inkomensgarantie voor ouderen - Jaarlijks maximumbedrag - Wijziging van de berekeningswijze
2019-063


08-05-2019

Prejudiciële vragen
Wetboek der successierechten (art. 20)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6904
Fiscaal recht - Successierechten - Voorafgaande schatting - Kosten ten laste van de belastingplichtige
2019-062


08-05-2019

Prejudiciële vraag
Wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet (art. 23 en 43)

Geen schending

Rolnummer(s): 6878
Ruilverkaveling van de landeigendommen uit kracht van de wet - Vlaams Gewest - Vonnis in laatste aanleg van de vrederechter - Voorziening in cassatie
2019-061


08-05-2019

Beroep tot vernietiging
Wet van 11 augustus 2017 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (art. 31, 35 en 38: opheffing van art. 45 en wijziging van de art. 49 en 51 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6866
Sociaal recht - Socialezekerheidsrecht - Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen - Totstandkoming van de overeenkomsten tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen
2019-060


08-05-2019

Prejudiciële vraag
Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (art. 57ter/1, zoals hersteld bij art. 25 van de wet van 8 mei 2013)

Geen schending

Rolnummer(s): 6859
Bestuursrecht - Openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Algemene taken - Verplichting om lokale opvanginitiatieven te creëren - Regels en bestemming van de financiële sanctie - Delegatie aan de Koning
2019-059


08-05-2019

Prejudiciële vraag
Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (art. 2)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6843
Sociaal recht - Arbeidsrecht - Collectieve arbeidsovereenkomsten - Toepassingsgebied - Begrip werkgever
2019-058


08-05-2019

Prejudiciële vraag
Wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (art. 30/1, § 2, vierde lid, tweede zin)

Geen schending

Rolnummer(s): 6835
Bestuursrecht - Raad van State - Rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak - Rechtsplegingsvergoeding - Tussenkomende partijen
2019-057


08-05-2019

Prejudiciële vraag
Decreet van het Vlaamse Gewest betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 (art. 35)

Geen schending

Rolnummer(s): 6834
Ruimtelijke ordening - Vlaams Gewest - Ruimtelijke uitvoeringsplannen - Door de overheid verschuldigde planschadevergoeding
2019-056


08-05-2019

Prejudiciële vraag
Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (art. 7, § 2, 1°, zoals vervangen bij art. 162 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen)

De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord

Rolnummer(s): 6831
Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Asielzoekers - Recht op materiële hulp - Verlenging met het oog op het beëindigen van het schooljaar
2019-055


08-05-2019

Prejudiciële vragen
Gerechtelijk Wetboek (art. 1675/19, § 3)

Geen schending

Rolnummer(s): 6738
Gerechtelijk recht - Collectieve schuldenregeling - Schuldbemiddelaar - Erelonen en kosten - Beschikking van de beslagrechter - Ontstentenis van hoger beroep


RECHTERLIJKE ORDE

BS 26/04/2019
Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten
Verschillende vacante betrekkingen procureur des Konings, substituut-procureur-generaal, substituut-arbeidsauditeur
Benoeming rechter en plaatsvervangend rechter in het Benelux Gerechtshof
Hof van beroep te Gent - rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Oproep tot kandidaten voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
Vacante betrekking jurist(Nederlandstalig) voor de directie infrastructuur van het DG Rechterlijke Organisatie
Resultaat vergelijkende selectie werving van juristen voor de directie infrastructuur van het DG Rechterlijke Organisatie
Werving van kandidaat-magistraten (Gerechtelijk jaar 2018-2019). - Oproep tot de kandidaten. - Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg
Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage (zittijd 2018-2019)

BS 29/04/2019
13 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het statuut van het administratief personeel van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
Arbeidsrechtbank te Gent arrondissement Oost-Vlaanderen
Arbeidsrechtbank te Gent arrondissement Oost-Vlaanderen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Benoemingen werkende raadsheren en rechters in sociale zaken in Arbeidshof van Antwerpen en arbeidsrechtbank van Antwerpen, arr. Antwerpen en Limburg

BS 02/05/2019
Erratum BS 12 april 2019 Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie hoofdgriffiers Oost-Vlaanderen
Vacature hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Oost-Vlaanderen
Beschikking tot wijziging, wat de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen betreft, van de beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen

BS 03/05/2019
Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen diverse magistraten
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Vacante betrekkingen rechters in  strafuitvoeringsrechtbanken en substituten-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken
Rechtbank van eerste aanleg Limburg - Rechtbank van eerste aanleg te Leuven - Arbeidsauditoraat te Brussel - Ondernemingsrechtbank te Antwerpen -
Ondernemingsrechtbank te Leuven
 
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be