CyngACC / GTCW Logo
Addysg Cymru: e-fwletin Cyngor y Gweithlu Addysg /
Education Wales: the e-bulletin from the Education Workforce Council


Ebrill / April 2015
 

This is a bilingual newsletter; to read in English please scroll down.

 

Newyddion Cyngor y Gweithlu Addysg

Ar 1 Ebrill, dechreuodd CGA ei waith.

Ewch i'n gwefan newydd www.cga.cymru a rhoi gwybod i ni beth rydych yn feddwl ohoni drwy e-bostio cyfryngau@cga.cymru

Rydym hefyd wedi lansio blog newydd, Sôn. Mae ein blogiwr cyntaf, yr Athro John Furlong, yn rhannu ei farn am athrawon yfory. Darllenwch y blog yma.

Mae'r Athro Graham Donaldson hefyd wedi cytuno i flogio i ni - bydd cyfle i ddarllen yr hyn sydd ganddo i'w ddweud am ei arolygiad o'r cwricwlwm ac asesu tua diwedd y mis hwn.

Cynhelir cyntaf Cyngor CGA ar 22 Ebrill. Bydd rhai o'r pethau a drafodir yn cynnwys:
-          Y Pasbort Dysgu Proffesiynol
-          Priodoldeb i Ymarfer
-          Cofrestr Risgiau CGA
Os hoffech ddod i'r cyfarfod e-bostiwch ysgrifennyddes.y.cyngor@cga.cymru

Ceir gwybodaeth am aelodau'r Cyngor yma.

Newyddion ar gyfer staff cymorth dysgu

Bydd staff cymorth mewn ysgolion a cholegau addysg bellach yn cofrestru gyda CGA ym mis Ebrill 2016. Mae tudalen bwrpasol ar gyfer staff cymorth ar wefan CGA yma i roi'r newyddion diweddaraf i chi am beth sy'n digwydd.

Mae Llywodraeth Cymru'n ymgynghori ynghylch 'Cynigion ar gyfer cofrestru gweithwyr cymorth dysgu mewn ysgolion gyda Chyngor y Gweithlu Addysg'. Gallwch ddarllen rhagor yma.

A gallwch ein dilyn ar Twitter @ewc_cga


Ymchwil, polisïau a chyngor

Ym mis Rhagfyr 2014, bu i ni gwblhau dadansoddiad o athrawon cyflenwi; gallwch ddarllen rhagor yma.


Digwyddiadau sydd i ddod

Bydden ni'n croesawu cyfle i gyfarfod â mwy o'n rhanddeiliaid, a siarad â nhw, i godi ymwybyddiaeth o CGA a beth rydym yn ei wneud.

Gall ein cyflwyniadau gynnwys:
 • Gwybodaeth am CGA, ei rôl a'i gylch gwaith
 • Sut a pham rydym yn cofrestru a rheoleiddio athrawon ysgol ac AB
 • Sut y byddwn yn cofrestru a rheoleiddio staff cymorth dysgu mewn ysgolion ac AB
 • Gwybodaeth am ein gwaith Priodoldeb i Ymarfer  -  e.e. gyda ffocws ar broblemau cyffredin gyda'r cyfryngau cymdeithasol ac asesu dysgwyr
 • Cyflwyno'r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol newydd
 • Data'r gweithlu
Os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu cyflwyniad neu siaradwr i drafod un o'r pynciau uchod, neu os hoffech gael cyflwyniad pwrpasol, cysylltwch â'r Tîm Cyfathrebu ar 029 2046 0099 neu e-bostiwch cyfryngau@cga.cymru


Datblygiad Proffesiynol a Chyllido

Cyflwyno Gwaith Papur Sefydlu
 
Ffurflenni Hawlio Cyllido sefydlu
Os bu i chi golli'r dyddiad cau ar gyfer gwanwyn 2015, cyflwynwch y ffurflen erbyn 27/04/2015 fan bellaf. Dyma fydd eich cyfle olaf i hawlio cyllid Sefydlu ar gyfer tymor y gwanwyn 2015.

Ydych chi'n dechrau cyfnod o Sefydlu o ddechrau tymor yr haf 2015? Sicrhewch fod y Ffurflen Hysbysu Sefydlu yn cael ei chyflwyno i CGA erbyn 24/04/2015.

Cyfrifon ar-lein CGA i weld eich gwybodaeth a’ch proffil Sefydlu

Ers i GyngACC newid i fod yn CGA, mae eich botwm mewngofnodi ar y wefan wedi newid/symud.

I fewngofnodi fel ANG, dewiswch 'Mewngofnodwch i Fy CGA', sydd ar gael ar bob tudalen ar wefan CGA.

I fewngofnodi fel Mentor yn yr Ysgol, dewiswch 'Datblygiad Proffesiynol a Chyllido' o'r ddewislen ar ben gwefan CGA a dewis 'Mentoriaid yn yr Ysgol - mewngofnodwch yma' (botwm gwyrdd).

I fewngofnodi fel Mentor Allanol, dewiswch 'Datblygiad Proffesiynol a Chyllido' o'r ddewislen ar ben gwefan CGA a dewis 'Mentoriaid yn yr Ysgol - Mewngofnodwch yma' (y botwm porffor).

Gwaith cyflenwi byrdymor a sefydlu

Ers mis Medi 2012, mae'n rhaid i bob cyfnod o gyflogaeth fel athro cymwys o un sesiwn ysgol neu fwy gyfrif tuag at gyfnod sefydlu ANG; mae hyn yn cynnwys gwaith cyflenwi byrdymor. Mae'n rhaid i ANG sy'n ymgymryd â Sefydlu drwy gronni cyfnodau cyflenwi byr-dymor gofnodi eu holl gyflogaeth gyflenwi byr-dymor o sesiwn neu fwy gyda CGA. I gael rhagor o wybodaeth am gofnodi sesiynau, ewch i'r adran Datblygiad Proffesiynol a Chyllid ar wefan CGA.

Cau'r rhaglen Datblygiad Proffesiynol Cynnar (DPC)

O ddiwedd blwyddyn academaidd 2014/15, bydd y rhaglen gyllido DPC yn dod i ben. Gallwch chi ddarllen rhagor am y newidiadau yma.
  
Ydych chi'n Fentor Allanol mewn Sefydlu/yr MYA nad yw'n Ymgynghorydd?
 
Darllenwch ragor am newidiadau pwysig yn y Polisi a'r Egwyddorion ar gyfer hawlio costau teithio Mentoriaid Allanol yma

Priodoldeb i Ymarfer

Rydym wedi penodi pum athro AB wrth eu gwaith fel aelodau newydd o baneli Priodoldeb i Ymarfer. Bydd manylion ar ein gwefan yn fuan.
 
Cod CGA

Ydych chi wedi darllen Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol CGA? Gallwch lawrlwytho copi  yma. Mae'n nodi'r safonau o ymddygiad a chymhwysedd a ddisgwylir gan ymarferwyr cofrestredig.

I weld dyddiadau gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer sydd i ddod, cliciwch yma
(Cyhoeddir y gwrandawiadau a gynhelir yn y pum niwrnod gwaith nesaf yn unig)
 
I weld canlyniadau gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer diweddar, cliciwch yma
(Cyhoeddir canlyniadau'r gwrandawiadau hynny lle gosodwyd gorchymyn disgyblu yn unig)


Ein gwasanaethau Cymraeg

Oeddech chi'n gwybod eich bod yn gallu:

 • Defnyddio'r Gymraeg pan fyddwch chi'n cysylltu â ni yn bersonol, drwy e-bost, mewn llythyr a dros y ffôn
 • Defnyddio'r Gymraeg i gyrchu a diweddaru eich cofnod ar y Gofrestr Athrawon Cymwys
 • Lawrlwytho a darllen ein holl gyhoeddiadau, gan gynnwys Addysgu Cymru, yn Gymraeg
 • Dod o hyd i ystadegau ac adroddiadau ystadegol am y proffesiwn addysgu yng Nghymru sydd ar gael yn Gymraeg

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch chi ddarllen ein Cynllun Iaith Gymraeg statudol yma

Bydden ni'n gwerthfawrogi unrhyw sylwadau, awgrymiadau ac adborth ar ein darpariaeth Gymraeg - rhowch wybod i ni, gan ddefnyddio'r ffurflen hon


Ydych chi'n ein dilyn ar Twitter?  @ewc_cga


Education Workforce Council news

On April 1st the EWC began operations.

Have a look at our new website www.ewc.wales and let us know what you think by emailing media@ewc.wales

We’ve also launched a new blog Sôn. Our first guest blogger, Professor John Furlong shares his thoughts on tomorrow’s teachers. Read the blog  here.

Professor Graham Donaldson has also agreed to blog for us – find out what he has to say about his review of curriculum and assessment later this month.

The first EWC Council meeting will be held on 22 April. Some of the things under discussion include:
-          Professional Learning Passport
-          Fitness to Practise
-          The EWC Risk Register

If you’d like to attend the meeting email councilsecretary@ewc.wales

There’s information on the Council members here.

News for learning support staff

Support staff in schools and further education colleges will be registering with the EWC in April 2016. There’s a page specially for support staff on the EWC website here. to keep you up to date with what’s happening.

The Welsh Government is consulting on ‘Proposals for the registration of school learning support workers with the EWC’. You can read more here.

And you can follow us on Twitter @ewc_cga


Research, policy and advice

In December 2014, we completed an analysis of supply teachers; you can find out more here.


Forthcoming events

We’d welcome an opportunity to meet and speak to more of our stakeholders to raise awareness of the EWC and what we do.

Presentation topics can include:
 • Information about the EWC, its role and remit
 • How and why we register  and regulate school and FE teachers
 • How we will register and regulate school and FE learning support staff
 • Information on our Fitness to Practise work – eg. with a focus on common pitfalls with social media and learner assessment
 • Introducing the new Code of Professional Conduct and Practice
 • Workforce data
If you are interested in a presentation or speaker to talk about any of the above, or if you’d like a bespoke presentation, please contact the Communications team on 029 2046 0099 or email media@ewc.wales


Professional Development and Funding

Submission of Induction Paperwork
 
Induction Funding Claim Forms
If you missed the deadline for spring 2015, please submit the form no later than 27/04/2015. This will be your final opportunity to claim Induction funding for spring term 2015.

Starting a period of Induction from the beginning of summer term 2015? Please ensure that the Induction Notification Form is submitted to the EWC by 24/04/2015.

EWC online accounts to view Induction information and profile

Since GTCW’s transition to the EWC, your log in button on the website has changed/moved.

To log in as a NQT select ‘Log in to My EWC’ which is available on all pages of the EWC’s website.

To log in as a School Based Mentor select ‘Professional Development and Funding’ from the menu bar at the top of the EWC’s webpage and select ‘School Based Mentors – Log in Here’ (green button).

To log in as an External Mentor select ‘Professional Development and Funding’ from the menu bar at the top of the EWC’s webpage and select ‘External Mentors – Log in Here’ (purple button)

Short term supply work and induction

Since September 2012 all periods of employment as a qualified teacher of one school session or more must count towards a NQT’s induction period, this includes short-term supply.  NQTs undertaking induction through the accrual of short-term supply periods must record all short-term supply employment of a session or more with the EWC.  For further information about recording sessions visit the Professional Development and Funding section of the EWC’s website.

Closure of Early Professional Development (EPD)

From the end of academic year 2014/15 the EPD funding programme will close.  You can read more about changes here.
 
Non-consultant External Mentor in Induction/MEP?
 
Read more about important changes to the Policy and Principles for claiming External Mentor travelling expenses here.

Registration

Did you know we’ve registered nearly 6,000 FE teachers?

It’s a new registration year – check your record on the Register of Education Practitioners is correct here. Any problems, contact the Qualifications ansd Registration Team registration@ewc.wales

We’ve just published new employer guidance; you can read it  here


Fitness to Practise

We’ve recently appointed five serving FE teachers as new Fitness to Practise panel members. Details will be on our website soon.
 
EWC Code

Have you read the EWC Code of Professional Conduct and Practice? You can download a copy here. It outlines the standards of conduct and competence expected of registered practitioners.
  
For dates of upcoming Fitness to Practise hearings, please click here
(Only those hearings which are to take place in the next 5 working days will be published)
 
For the outcomes of recent Fitness to Practise hearings, please click here
(Only the outcomes of those hearings where a disciplinary order was imposed will be published)

Our Welsh language services

Did you know that you can:

 • Use Welsh when contacting us in person, by email, by letter and by telephone
 • Use Welsh to access and update your record on the Register of Qualified Teachers
 • Download and read all our publications in Welsh
 • Find statistics and statistical reports about the teaching profession in Wales available in Welsh

For more information you can read our statutory Welsh Language Scheme  here

We'd appreciate any comments, suggestions and feedback on our Welsh Language provision, let us know, using this form


Do you follow us on twitter? @ewc_cga