eNews | 3 november 2017 | week 45
DEZE WEEK
• Gastspreker
• Vrouwen
• Gemeentevasten
• Schoenendoos
• Alleenstaande ouders
• Echtparenavond
• Dankbetuiging
• Suriname
• Programma
• Spreekbeurten
• Nieuwe gemeente 
• Bijzondere data 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 45
5 t/m 12 november 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4
19.30 uur  Vrouwenbijeenkomst 

WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond-
                samenkomst

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie
 
ZATERDAG
12.00 uur  Gemeentevasten
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst 
12.45 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 

Liefde makt overwinnaars
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
  
We kunnen er niet omheen: de sleutel tot een succesvol en overwinnend christelijk leven is de liefde. Liefde opent deuren. Liefde is de taal van de Here God. Wie niet liefheeft, is dood voor God. In Zijn Woord staat heel nadrukkelijk: "Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood". (1 Johannes 3: 14) Verder lezen wij in 1 Johannes 4:7: "Een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God". Laten allen, die met een schijn van godsvrucht of vroomheid elkaar pijn doen en verwonden, weten en beseffen dat onze Here hun om rekenschap zal vragen. Een wedergeboren hart is zachtmoedig en zal in geen geval anderen kwetsen of pijn doen met de Bijbel in de hand. Een liefdeloos hart werkt naar de letter van het Woord. Een liefdevol hart werkt naar de geest van het Woord. 
Liefde is ook de taal, die iedereen verstaat. Iedereen zoekt en verlangt naar liefde. Een mens kan veeleer leven zonder brood en luxe artikelen dan zonder liefde. Er is een grote honger naar liefde. Als het om de liefde gaat, vallen veel dingen, waarnaar de mens zo hartstochtelijk kan verlangen, daarbij in het niet. Het blijkt, dat zelfs voor de mens die alles kan hebben wat zijn materialistische hart begeert, een leven zonder liefde geen enkele zin heeft. Verwonde mensen zijn in negen van de tien gevallen het slachtoffer van liefdeloosheid. Liefde zal nooit leiden tot verwonde mensen in de maatschappij; liefdeloosheid, hardheid, egoïsme, etc. wel. 
Liefde bindt, liefdeloosheid scheidt. 
Waar liefde ontbreekt, zal ook geen respect zijn voor elkaar. 
Waar liefde ontbreekt, zal geroddeld en gelasterd worden. 
Het is van groot belang dat iedere gelovige de taal van de liefde leert spreken en verstaan. Wie de taal van de liefde spreekt en verstaat, zal in staat zijn zelfs over de breedste rivieren bruggen te bouwen.
De grootste oogst van zielen ligt niet in het doen van wonderen en tekenen, maar in de liefdevolle benadering van mensen. Wonderen kunnen daarbij wel een rol spelen, maar alleen als die gepaard gaan met liefde. Het bewijs van onze bekering ligt niet in de openbaringen die wij krijgen, in geweldige getuigenissen, in de vele zieken die door onze handoplegging genezen of in het uitdrijven van demonen, maar in de liefde die wij elkaar toedragen. Dáár ligt het bewijs van onze waarachtige bekering. De Here heeft zelf gezegd: "Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen ALLEN weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander". (Johannes 13:34,35).
De gemeente kan veel bereiken, indien zij liefde heeft onder elkaar. Liefde, door de Heilige Geest gedragen, kan namelijk een geweldige aantrekkingskracht uitoefenen op deze harde, liefdeloze wereld.

Gastspreker
Zondag 5 november verwachten wij, met Gods genade, pastor Djohan Handojo uit Singapore. Hij hoopt dan in de ochtenddienst de gemeente te bemoedigen met het Woord van God.
Vrouwen
Alle vrouwen van de gemeente zijn van harte welkom op vrouwenbijeenkomst van maandag 6 november. Het wordt een avond om samen met de vrouwen de Here te prijzen, elkaar kort te bemoedigen uit het Woord van God en met elkaar te fellowshippen. De dienst begint om 19.30 uur.
Gemeentevasten
Denk aan de gemeentevastendag van zaterdag 11 november. De gemeente wordt dan opgeroepen om deze dag in bidden en vasten door te brengen. U kunt desgewenst ook sober vasten.
Wij hopen van 12.00 tot 14.00 uur samen te komen in de kerk om te bidden voor de gemeente, de gelovigen, de voorganger van de kerk en tal van andere zaken. U bent van harte welkom.
Schoenendoos
Denk aan de schoenendoos actie waar de leiding van de kindersamenkomsten aan meewerkt. Gelovigen, u kunt tot en met zondag 12 november kinderen uit diverse minder bedeelde landen blij maken met een gevulde schoenendoos. U mag ook een bijdrage overmaken op één van de rekeningen van Maranatha Ministries o.v.v. "actie schoenendoos".
Alleenstaande ouders
Wij verzoeken de alleenstaande ouders met thuiswonende kinderen t/m 21 jaar zich aan te melden voor de lunch, die wij voor hen georganiseerd hebben bij het Schiphol A4 Van der Valk hotel. Deze lunch vindt plaats op zaterdag 25 november, aanvang 12.00 uur. Indien u geen eigen vervoer heeft, wordt het vervoer van en naar het hotel door ons geregeld.
Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar in de Infokamer en in onze gemeenten Maranatha Almere of Maranatha Zuidoost op de boekentafel. U kunt zich tot uiterlijk zondag 19 november aanmelden.
Echtparenavond
Wij hopen deze week alle echtparen van de gemeente een uitnodiging te sturen voor onze jaarlijkse echtparenavond, die gehouden wordt op zaterdag 2 december in het Schiphol A4 Van der Valk hotel. Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen en deel wilt nemen aan onze echtparenavond, wordt u verzocht dit door te geven aan onze administratie. 
U kunt zich tot en met zondag 26 november aanmelden.
Dankbetuiging
Zr. Joke Wijnbelt wil een ieder van harte bedanken die voor haar gebeden heeft tijdens haar ziekbed. Zij bedankt een ieder voor de telefoontjes, de liefde en de aandacht die zij ontvangen heeft. Zij is de Heer bijzonder dankbaar dat zij weer is opgericht.
Suriname
Het gezin Reeder-Ghogli is vorige week met vakantie en familiebezoek voor twee weken naar Suriname vertrokken.
Programma
05 november – 0.00 – Djohan Handjojo – Singapore
05 november – 12.45 – S.L. Hofwijks 
12 november – 10.00 – S.L. Hofwijks
12 november – 12.45 – S.L. Hofwijks
19 november – 10.00 – John Hofwijks
19 november – 12.45 – Cornelly Touwnaar
26 november – 10.00 – S.L. Hofwijks
26 november – 12.45 – S.L. Hofwijks
Spreekbeurten
05 november – Roberto Sweeb – Opstandingskerk 
19 november – S.L. Hofwijks – Turnhout België
19 november – John Uyleman – Huizen
19 november – Philip Habes – Maranatha Almere
Nieuwe gemeente
Op zondagmiddag 5 november wordt er een nieuwe gemeente geopend in Amsterdam West. De gemeente heet “De Verandering” en wordt geleid door Roy en Mercy Grampon. Beide gelovigen waren vroeger lid van de Maranatha gemeente. Hun samenkomsten worden gehouden in het Kerkgebouw De Ark. 
De gemeente de “Verandering” is niet verbonden aan Maranatha Ministries. Onze voorganger is uitgenodigd voor de opening, maar zal door twee leiders vertegenwoordigd worden.
Bijzondere data
Alvast enkele bijzondere data:
25 november – Alleenstaande ouders in het van der Valk hotel A4
02 december – Echtparenavond in het Van der Valk hotel A4
03 december – Inzegening van enkele leiders (middagdienst)
20 december – Seniorendag (inclusief 75plus gelovigen)
24 december – Christmas Celebration in de RAI

 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl