PPO Post, 14 januari 2016
BLOG NICOLE
Een pleidooi voor Passend Onderwijs;
Een kind maakt de samenleving, de samenleving vormt het kind

Ik heb onlangs de TedTalk van Marcel van Herpen (NIVOZ) gezien en ervoer weer de noodzaak een lans te breken voor Passend Onderwijs. Niet alleen als directeur van PPO Rotterdam maar ook als ambassadeur jeugdhulp en Passend Onderwijs, als moeder van 3 kinderen, als betrokken burger en aanhanger van een Nederlandse samenleving waarin plek is voor iedereen.

De betreffende TedTalk onderstreepte duimendik voor mij waarom ik Passend Onderwijs een warm hart toedraag en zo ontzettend belangrijk vind. Niet alleen voor het kind met specifieke onderwijs behoeften, maar ook voor diens klasgenootjes en met het oog op later: voor onze maatschappij van de toekomst. Ik voelde tegelijkertijd ook kortstondig dat onaangename gevoel dat mij vaker in het vorige jaar vaker heeft bekropen: stierlijk balen. Balen om het zoveelste negatieve geluid over Passend Onderwijs. Daarom dit pleidooi ten faveure van Passend Onderwijs en de inclusieve samenleving die wij daarmee mogelijk maken.

Lees het volledige blog van directeur Nicole Teeuwen 
Vervolg seminars Prof. van Luit
Na het grote succes van het seminar dat Professor van Luit op 25 november 2015 gaf, komt er een vervolg! Op 2 maart en 11 mei deelt van Luit weer zijn kennis over dyscalculie en rekenproblemen.
 
Voor wie?
De seminars zijn bedoeld voor leerkrachten van het PO. Het seminar op 2 maart is vooral bedoelt voor leerkrachten van de bovenbouw en het seminar op 11 mei voor leerkrachten van de onderbouw. Zolang er plek is, zijn ook andere belangstellenden welkom.

Waarom een seminar over dyscalculie?
In de basisondersteuning staat omschreven dat alle Rotterdamse basisscholen per 1 augustus 2016 moeten werken met een ERWD protocol. Met de in totaal 3 seminars willen wij met name leerkrachten voorlichten over dyscalculie en rekenproblemen en hen handvatten bieden om hier in de praktijk goed mee om te kunnen gaan. De seminars worden gefinancierd vanuit de professionaliseringsgelden die PPO beschikbaar heeft gesteld.

Aanmelden voor het seminar van 2 maart
Wilt u zich aanmelden voor het seminar op 2 maart voor leerkrachten van de bovenbouw, klik dan hier. Ben er op tijd bij, er zijn max. 250 plekken beschikbaar.

Meer informatie
Praktische informatie zoals locatie & adres, tijd en invulling van het programma vindt u op onze website in de agenda.
Heeft u na het bekijken van de agenda nog vragen over deze seminars, dan kunt u contact opnemen met Mariska van Dijk. Zij is intern begeleider en leerkracht bij de Bavokring en mede organisator van de seminars van Prof. van Luit. Zij is te bereiken via:

E: debavokring@gmail.com
 
Film seminar 25 november
Zoals ook in de vorige nieuwsbrief is aangegeven is er een film van een klein half uur in de maak over het seminar gehouden op 25 november. Deze film is nog niet klaar. Zodra we de definitieve montage binnen hebben, zetten wij deze op de website.
Let's get Linked!
Volg PPO Rotterdam vanaf nu ook op LinkedIn!
 
LinkedIn is nu nog niet helemaal ingebakken in de communicatie, maar zal in 2016 een grotere rol gaan spelen.

Wij gaan dit platform vooral gebruiken om vakinhoud te delen en vervolgens gemakkelijk te verspreiden via ieders professionele netwerken. Zo willen wij meer professionals bereiken die op welke manier dan ook te maken hebben met Passend Primair Onderwijs in Rotterdam en daarbuiten.
Het ondersteuningsplan - het vervolg
PPO Rotterdam heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan het opstellen van een ondersteuningsplan. Met dit ondersteuningsplan wordt de koers van de komende vier jaar uitgezet. Daarnaast is het opstellen van een ondersteuningsplan een wettelijke taak. Omdat PPO Rotterdam gelooft dat passend onderwijs alleen kan werken wanneer we hier in Rotterdam samen vorm en inhoud aan geven hebben we op 17 november en 10 december 2015 twee inspraakrondes op het ondersteuningsplan gehouden. De met ons gedeelde opmerkingen, suggesties en ideeën zijn ondertussen verwerkt in een conceptplan. 
 
Tijdens deze inspraakrondes zijn zo’n 100 mensen met elkaar het gesprek aangegaan. Van schoolbestuurder tot directeur, leerkracht, IB’er, OPR-lid, PPO medewerker, medewerkers van (zorg)partners, gemeenteambtenaar en ouder. Samen hebben wij gereflecteerd op 3 thema’s:
 1. Reflectie op het aanbod van arrangementen van PPO Rotterdam
 2. Reflectie op de onderwijs/zorgarrangementen
 3. Reflectie op het dekkend netwerk in de wijk
Deze inspraakrondes waren zeer waardevol. We hebben zoveel als mogelijk de opmerkingen verwerkt in het conceptplan. Deze eerste conceptversie van het ondersteuningsplan is in de 2e week van januari verstuurd naar de stuurgroep, de OPR en het bestuur van PPO Rotterdam. Hiermee is het document het officiële besluitvormingstraject ingegaan. In totaal neemt de besluitvorming 4 maanden in beslag. Uiterlijk 1 mei moet het ondersteuningsplan bij de Inspectie van het Onderwijs binnen zijn. Hieronder zetten we het besluitvormingstraject uiteen:
 • 12 januari bespreekt de OPR het eerste concept ondersteuningsplan. Zij leveren hierop input dat daar waar mogelijk verwerkt wordt;
 • 14 januari  bespreekt de stuurgroep het eerste concept ondersteuningsplan;
 • 21 januari bespreekt het bestuur het eerste concept ondersteuningsplan;
 • 29 maart ligt het definitief concept ter instemming voor aan de OPR;
 • 30 maart ligt het definitief concept ter instemming voor aan de  MR;
 • Maart/april ligt het definitief concept ter instemming voor aan het OOGO (gemeente Rotterdam);
 • 21 april stelt het bestuur definitief concept vast;
 • 01 mei wordt het definitieve ondersteuningsplan aan de Onderwijs Inspectie aangeboden onder voorbehoud van goedkeuring door de ALV van PPO Rotterdam;
 • 25 mei ALV bespreekt het definitief concept.
Daarnaast worden ook mensen uit de eigen organisatie gehoord over het concept ondersteuningsplan. Dit zijn de IB’ers, schoolcontactpersonen en teamleiders. Ook hun opmerkingen worden in het concept ondersteuningsplan verwerkt.
Themamiddagen voor leerkrachten
Dit schooljaar worden er diverse themamiddagen op woensdagmiddagen georganiseerd door PPO Rotterdam. Deze zijn gratis, praktijkgericht, praktisch en bedoeld voor leerkrachten in Rotterdam.

In ongeveer 2 uur wordt praktisch toepasbare kennis gedeeld, over verschillende onderwerpen. U kunt zich inschrijven via de website van PPO. Een aantal themaonderwerpen die vanaf januari in aan bod komen zijn:

10 februari 2016
- Positief gedrag in de klas, Positive Bahaviour Schoolwide (PBS) door Jules van Driel.

17 februari 2016
- Aangepaste leerlijnen zml door Annette Dalhuisen.

16 maart 2016
- Motorische ontwikkeling jonge kind, Positief gedrag in de klas (Schoolwide Positive Behaviour), Aangepaste leerlijnen ZML.


Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten! Kent u een leerkracht voor wie dit interessant kan zijn, deel dan dit bericht of verwijs hem/haar door naar onze website.
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nicoleteeuwen
 
Let's get Linked!
Schiekade 34, 3032 AJ Rotterdam - Postbus 22171, 3003 DD Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl