PPO Post, 6 maart 2015
Anders, maar rechtvaardiger
De laatste tijd gaat er in de media veel aandacht uit naar de decentralisatie van de jeugdhulp per 1 januari. Terecht, want daar is een wereld te winnen. Veel dubbel werk kan worden voorkomen en een gezin kan beter en sneller worden geholpen dan nu.
 
Maar passend onderwijs is al eerder gedecentraliseerd. Er zijn samenwerkingsverbanden gevormd die de middelen van het ministerie zelf gaan inzetten. In Rotterdam heeft dat geresulteerd in PPO Rotterdam, dat met 165 mensen aan de lat staat om vorm te geven aan passend onderwijs.
 
Onze mensen trokken vanaf 1 augustus de wijken en de scholen in. Ze zaten er natuurlijk al, maar hebben nu een andere rol. Geen ‘slagboomdiagnostiek’ meer, zoals we met de rugzakjes gewend waren, maar opererend vanuit de gedachte wat nodig is voor het kind.
 
Gecomprimeerd SOP
Het format voor het gecomprimeerde schoolondersteuningsprofiel (SOP) en een toelichting/invulwijzer zijn inmiddels beschikbaar.

Het gecomprimeerde SOP is bedoeld als aanvulling op en daarmee een praktische uitwerking van het SOP dat op school- en (individueel) bestuursniveau is vastgesteld. Het dient als rode draad (onderlegger) bij gesprekken tussen scholen in de wijken in het kader van de  realisatie van een dekkend ondersteuningsnetwerk. Het maakt een vergelijking tussen scholen  en daarmee een analyse op wijkniveau mogelijk.
 
Het gecomprimeerde SOP is GEEN nieuw SOP voor scholen. Het is een (bij voorkeur) geactualiseerde en verkorte versie van het reeds beschikbare en uitgebreide SOP van de school.
Vele PPO-netwerkbijeenkomsten
De afgelopen periode zijn in verschillende OAT-gebieden netwerkbijeenkomsten georganiseerd door PPO Rotterdam.  Zo waren er bijeenkomsten in Feijenoord, Hoogvliet/Pernis, Zevenkamp/Nesselande, Delfshaven, Kralingen/Crooswijk, Lage Land/Prinsenland en Centrum/Noord.

De bijeenkomsten vonden soms plaats op het niveau van het totale OAT-gebied, maar in een aantal andere gevallen juist op het niveau van kleinere 'sub-gebieden'. De opkomst was over het algemeen zeer hoog te noemen. Naast het opnieuw kennis maken met elkaar (de belangrijkste voorwaarde voor een goede samenwerking) is er tijdens de bijeenkomsten ook veel informatie gegeven over zaken als de basisondersteuning, het gecomprimeerd SOP en de wettelijke kaders voor zowel de scholen als het samenwerkingsverband. Tenslotte wordt in toenemende mate ook relevante data met de scholen gedeeld (bijv. aantal aangevraagde arrangementen en het aantal thuiszitters).
Website
 
Deze week heeft onze website een nieuwe indeling gekregen.
We hopen dat de informatie daardoor makkelijker te vinden is. Er is geen apart professionalsteunpunt en oudersteunpunt meer. Er is nu één website waar het oudersteunpunt een onderdeel van is. Op andere pagina's vindt u informatie over wie we zijn en wat we bieden.
Personeels-
bijeenkomst
 
Op 11 februari was er in het Novotel een bijeenkomst voor het personeel van PPO Rotterdam. De personeelsbijeenkomst stond in het teken van kennisuitwisseling tussen de medewerkers die in de verschillende wijken van Rotterdam werkzaam zijn.
 
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nicoleteeuwen
Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam - Postbus 52250, 3007 LG Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl