Coronavirus HDC, Update 9
Beste ouders, beste leerlingen,
 
Zoals beloofd, verstrekken we u verdere info in verband met de komende weken. Dat doen we voor zover dat kan, want overleg is nog gaande over de concrete organisatie. De directie wil zichzelf, de leerkrachten en het secretariaat de kans bieden om in alle professionaliteit afspraken en afwegingen te maken.
 
Latere updates zullen zeker nodig zijn. Maar dit kunnen we al melden:
 
In verband met de opvang:

  1. We voorzien opvang voor alle gezonde leerlingen van wie de ouders geen geschikte opvang kunnen voorzien. Dus niet alleen voor leerlingen van wie de ouders in zorg- of veiligheidsberoepen werken, of leerlingen die enkel bij personen uit de risicogroep terechtkunnen. In tegenstelling tot wat men in de pers soms stelt, is er geen leeftijdgrens bepaald voor leerlingen die je moet opvangen.
  2. Leerlingen die thuis weinig of geen ICT-faciliteiten hebben, zijn uiteraard welkom. Er zijn geen broodjes, geen warme maaltijden. Kinderen brengen zelf een lunchpakket mee.
  3. Er is geen avondstudie.
  4. We houden het midden tussen voortdurende animatie (we organiseren geen speelpleinwerking, sportkamp, …) en 3 weken verveling op school.
  5. Leerlingen kunnen altijd werken aan schooltaken, maar moeten dat niet de hele dag doen.
  6. We beperken het spelen met de smartphone.  We moedigen leerlingen aan zelf studiemateriaal, spelletjes, leesboeken … mee te brengen
  7. Kinderen die naar school komen, hoeven niet noodzakelijk de hele dag te komen.
 
 
                Ouders schrijven hun kinderen in via deze link.
 
 
 
In verband met het afstandsonderwijs

1.       De leerkrachten zullen per vakgroep overleg plegen, zodat de taken/opdrachten dezelfde zijn voor leerlingen met eenzelfde leerplan.
 
2.       In principe wordt geen nieuwe leerstof gezien. Uitzondering: leerstofonderdelen die we in normale omstandigheden via begeleid zelfstandig leren (BZL) onderwijzen, kunnen nu ook via afstandsbegeleid zelfstandig leren. Die onderdelen kunnen, indien didactisch mogelijk, van het derde trimester naar voren gehaald worden.
 
3.       Niet alle leerlingen verliezen evenveel les, gezien 1, 2 en 3 paasexamens hadden voor tenminste de hoofdvakken. We vragen aan de leerkrachten om, afhankelijk van het studiejaar voldoende in de leerstof te snoeien met de focus op het volgende leerjaar.
 
4.       De paasexamens (voor 1, 2e en 3)  zullen niet in hun normale vorm kunnen doorgaan. Of we ze volledig afgelasten, uitstellen, of een alternatief voorzien, bekijken we in de loop van de volgende dagen. Daarover later meer info.
 
5.       De examens in juni zullen qua leerstof niet zwaarder wegen dan normaal. Maar het is mogelijk dat er een keuze gemaakt wordt uit leerstof van het tweede én het derde trimester. Bij die keuze richten we ons op de leerstof die belangrijk is voor de volgende jaren.
Leerstof die in het derde trimester wordt gezien, maar geen examenleerstof is, zal via DW geëvalueerd worden.
 
6.       We verwachten dat leerlingen de geziene leerstof van het tweede trimester grondig herhalen en inoefenen. We zoeken manieren om dit te begeleiden en te controleren.
 
7.       We opteren om nu, indien mogelijk LTO’s op te geven (lange termijn opdrachten) die normaal in het derde trimester ingepland stonden. We willen ons in het derde trimester concentreren op de lessen en de verwerking daarvan.
 
8.       Eens er opdrachten op smartschool staan, kunnen de leerlingen met vakgebonden vragen via Smartschool bij hun vakleerkracht. De leerkrachten antwoorden binnen de 24u.
Voor vakoverschrijdende vragen, kunnen de leerlingen via Smartschool bij hun graadcoördinatoren terecht.
 
  • 1e graad: Jill Lemaire
  • 2e graad: Caroline Dewallens
  • 3e graad: Iris Caluwaerts
 
9.       Het is belangrijk dat leerlingen een vorm van regelmaat aan de dag leggen wat betreft het werken voor school. De paasvakantie blijven we echter zien als vakantie. Eventuele deadlines voor opdrachten en taken zullen dus ten laatste 3 april vallen, tenzij voor opdrachten die in normale omstandigheden ook net na de paasvakantie worden ingediend.
 
10.   Er zal meer met smartschool en via digitale weg gewerkt en gecommuniceerd worden. Indien dat een struikelblok is, bekijken we dit graag met jullie. Neem dan contact op met de school.
 
 
Omwille van noodzakelijk overleg binnen de vakgroepen, zullen er morgen, maandag nog geen opdrachten gegeven worden op Smartschool. Het in orde zetten van cursussen en het opstellen van een dagschema zijn alvast een goede aanzet om de opdrachten van de komende weken tot een goed einde te brengen.
 
 
 
Houd de moed erin, en zorg goed voor mekaar, van op afstand.
Hartelijke groeten
De directie
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be