WETGEVING 24 mei - 6 juni 2019
 
 
Wijziging van de Codex Deontologie voor Advocaten: wijziging van `Afdeling II.1.4 Plichten van de stagemeester'

Aanwijzing van de leden van het bureau van de federale bemiddelingscommissie

Regelingen inzake hervorming van de gerechtelijke kantons


Meer onderzoeksmogelijkheden bij voorafgaande screening van passagiers

Verbod beroep op managementvennootschappen door overheidsbestuurders

Verbod ondernemingen om misbruik te maken van de economische afhankelijkheid van andere ondernemingen


Één uniek platform.inning auteursrechten en billijke vergoeding bij afspelen van muziek

Wet diverse bepalingen in strafzaken

Het plegen van een misdaad na een wanbedrijf wordt een nieuwe vorm van wettelijke herhaling


Alternatieve maatregelen bij beteugeling van door racisme of xenofobie ingegeven delinquentie – doeltreffender tegengaan herhaling bij discriminatie

Hoger beroep tegen correctionele vonnissen - Vergelijking met de situatie van het openbaar ministerie en die van de beklaagde – GwH:schending
GwH 096/2019, 6 juni 2019

Wijziging Wegcode - invoering fietszones

Meer verkeersovertredingen kunnen met automatische apparaten vastgesteld worden -gradatie van sommige verkeersovertredingen is verhoogd

‘Kantoren Niet-Fiscale Invordering’ bevoegd voor invordering verbeurdverklaringen van geldsommen

Sociaal strafrecht – inwerkingtredingsbepalingen

Harmonisering van studieperioden voor de berekening van het pensioen

Toekenningsvoorwaarden adoptie-uitkering en uitkering voor pleegouderverlof voor zelfstandigen

Bedragen uitkeringen pleegouderverlof voor werknemers en zelfstandigen

PUBLIEK RECHT
PARLEMENTAIR RECHT

Wet betreffende de bij de Kamer ingediende verzoekschriften
2 MEI 2019. - Wet betreffende de bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende verzoekschriften, BS 05/06/2019, bl. 55078

ADMINISTRATIEF RECHT

Verbod beroep op managementvennootschappen door overheidsbestuurders
17 MEI 2019. - Wet tot het verbieden van een beroep op managementsvennootschappen door overheidsbestuurders, BS 29/05/2019, bl. 52667

Decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
29 MAART 2019. - Decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën, BS 29/05/2019, bl. 52696

BINNENLANDSE ZAKEN

Gebruik van camera’s door politiediensten
22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop het gebruik van vaste en tijdelijk vaste camera's door de politiediensten wordt aangegeven, BS 04/06/2019, bl. 54802

Ministeriële omzendbrief stalkingalarm in het kader van geweld door ex-partners
29 MEI 2019. - Ministeriële omzendbrief met betrekking tot het stalkingalarm in het kader van geweld door ex-partners, BS 05/06/2019, bl. 55373

BUITENLANDSE ZAKEN

Consulaire bijstand
22 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot bepaling van de praktische modaliteiten voor het verlenen van consulaire bijstand voor situaties bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de wet van 21 december 2013 houdende het consulair wetboek, BS 03/06/2019, bl. 54477
22 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot bepaling van de financiële aspecten van het verlenen van consulaire bijstand voor situaties bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de wet van 21 december 2013 houdende het consulair wetboek, BS 03/06/2019, bl. 54482
20 MEI 2019. - Ministerieel besluit houdende diverse bepalingen betreffende consulaire bijstand, BS 03/06/2019, bl. 54484
20 MEI 2019. - Ministerieel besluit houdende financiële bepalingen betreffende consulaire bijstand, BS 03/06/2019, bl. 54510

WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSRECHT

Eerstelijnszorg, regionale zorgplatformen en ondersteuning eerstelijnszorgaanbieders
26 APRIL 2019. - Decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders, BS 24/05/2019, bl. 50234

Verplicht gebruik elektronisch voorschrift voor geneesmiddelen
5 MEI 2019. - Koninklijk besluit betreffende het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten, BS 27/05/2019, bl. 50464

VLAAMSE WOONCODE

Uitbreiding verzekering gewaarborgd wonen met bescherming tegen inkomensverlies van zelfstandigen ingevolge onvrijwillige stopzetting activiteit
3 MEI 2019. - Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de uitbreiding van de verzekering gewaarborgd wonen met bescherming tegen inkomensverlies van zelfstandigen ingevolge onvrijwillige stopzetting van hun activiteit, BS 28/05/2019, bl. 51968

ENERGIE

Wijziging Energiedecreet wat betreft de uitrol van digitale meters
26 APRIL 2019. - Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de uitrol van digitale meters en tot wijziging van artikel 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.5 van hetzelfde decreet, BS 05/06/2019, bl. 55127

GEGEVENSBESCHERMING

Wijziging diverse bepalingen verwerking van passagiersgegevens
2 MEI 2019. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de verwerking van passagiersgegevens, BS 24/05/2019, bl. 49133

Regeling private en bijzondere veiligheid inzake de verwerking van gegevens
9 MEI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid voor wat betreft de verwerking van gegevens, BS 05/06/2019, bl. 55079


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
 
Aanwijzing van de leden van het bureau van de federale bemiddelingscommissie
Aanwijzing van de leden van het bureau van de federale bemiddelingscommissie, BS 31/05/2019,  bl. 54392

Hervorming van de gerechtelijke kantons
23 MEI 2019. - Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons, BS 03/06/2019, bl. 54656

Verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten
28 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, BS 03/06/2019, bl. 54689.

ADVOCATUUR

Wijziging van de Codex Deontologie voor Advocaten
Wijziging van de Codex Deontologie voor Advocaten. - Wijziging van `Afdeling II.1.4 Plichten van de stagemeester' in `Deel II - Toegang tot het beroep, stage en vorming', BS 03/06/2019, bl. 54701


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen
4 APRIL 2019. - Wet houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen, BS 24/05/2019, bl. 50066

Wijzigingen boek I "Definities",boek XV "Rechtshandhaving" en vervanging boek IV "Bescherming van de mededinging" van het WER
2 MEI 2019. - Wet houdende wijzigingen van boek I "Definities", van boek XV "Rechtshandhaving" en vervanging van boek IV "Bescherming van de mededinging" van het Wetboek van economisch recht, BS 24/05/2019, bl. 50073

Indexcijfer consumptieprijzen mei 2019
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2019, BS 31/05/2019, bl. 54405

VERVOER

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 24/05/2019, bl. 50322
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 31/05/2019, bl. 54401

INTELLECTUELE EIGENDOM

Vanaf 1 januari 2020 één uniek platform.inning auteursrechten en billijke vergoeding bij afspelen van muziek
17 MEI 2019. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regels voor de administratieve vereenvoudiging voor de inning van auteursrechten en naburige rechten voor de openbare uitvoering van fonogrammen, BS 29/05/2019, bl. 52686
17 MEI 2019. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2017 betreffende de billijke vergoeding van de uitvoerende kunstenaars en producenten voor de openbare uitvoering van fonogrammen of bij uitzending van fonogrammen via de omroep, BS 29/05/2019, bl. 52689

STRAFRECHT

Wet diverse bepalingen in strafzaken
5 MEI 2019. - Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek, BS 24/05/2019, bl. 50023
O.a. inzake
- internering en positie advocaat
- bijzondere opsporingsmethoden observatie of infiltratie - bevel zoeking in informaticasystemen van advocaat (art. 39bis Sv) en huiszoeking bij advocaat bij bepaalde zware misdrijven 

Erkenning van verenigingen voor het bijstaan van slachtoffers van terrorisme
17 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders met het oog op de erkenning van verenigingen voor het bijstaan van slachtoffers van terrorisme, BS 24/05/2019, bl. 50065

Alternatieve maatregelen bij beteugeling van door racisme of xenofobie ingegeven delinquentie – doeltreffender tegengaan herhaling bij discriminatie
5 MEI 2019. - Wet houdende wijziging van het Strafwetboek, teneinde meer in te zetten op alternatieve maatregelen bij de beteugeling van door racisme of xenofobie ingegeven delinquentie, en in verband met discriminatie herhaling doeltreffender tegen te gaan, BS 28/05/2019, bl. 51915

Het plegen van een misdaad na een wanbedrijf wordt een nieuwe vorm van wettelijke herhaling
5 MEI 2019. - Wet tot invoeging van een artikel 55bis in het Strafwetboek, wat de herhaling betreft, BS 28/05/2019, bl. 51916

National Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
National Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Huishoudelijk reglement Directieraad, BS 03/06/2019, bl. 54710

Brusselse Ordonnantie inzake jeugdhulpverlening en jeugdbescherming
16 MEI 2019. - Ordonnantie betreffende de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming, BS 05/06/2019, bl. 55300

VERKEER

Wijziging Wegcode – invoering fietszones
13 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de invoering van fietszones betreft, BS 29/05/2019, bl. 52677

Meer overtredingen kunnen met automatische apparaten vastgesteld worden -gradatie van sommige verkeersovertredingen is verhoogd
26 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is en van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, BS 31/05/2019, bl. 54320FISCAAL RECHT

Belastingregeling in Brussel bij een Brexit zonder akkoord
25 APRIL 2019. - Ordonnantie tot invoering van een tijdelijke fiscale fictiebepaling in het kader van de Brexit, BS 24/05/2019, bl. 50293

Model aangifteformulier personenbelasting aanslagjaar 2019
12 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2019 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019, BS 27/05/2019, bl. 50597

Voorwaarden en modaliteiten raadpleging register van de uiteindelijke begunstigden
12 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 322, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dat de voorwaarden en modaliteiten bepaalt van de raadpleging van het register van de uiteindelijke begunstigden, BS 28/05/2019, bl. 51960

‘Kantoren Niet-Fiscale Invordering’ bevoegd voor invordering verbeurdverklaringen van geldsommen
10 MEI 2019. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheid van de kantoren NFI en van de Teams Invordering van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, BS05/06/2019, bl. 55326

BTW

Herzieningen
12 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 3 en 14 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat de herzieningen betreft, BS 27/05/2019, bl. 50443
 
SOCIAAL RECHT 

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering zelfstandigen
2 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 24/05/2019, bl. 49140

Vernietiging publicatie BS 08/05/2019 inzake statuut zelfstandigen-moederschapshulp en adoptiehulp
21 MAART 2019. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, voor wat betreft de moederschapshulp en de instelling van de adoptiehulp. - Erratum, bl. 50464

Sociaal strafrecht - inwerkingtredingsbepalingen
12 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, BS 24/05/2019,  bl. 50228

Waals decreet tijdelijke maatregelen na de terugtrekking van UK uit de EU zonder overeenkomst
4 APRIL 2019. - Decreet betreffende tijdelijke maatregelen na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder overeenkomst, BS 31/05/2019, bl. 54353.

Tewerkstelling buitenlandse werknemers in Brussels Hoofdstedelijk Gewest
16 MEI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de toelating tot arbeid voor activiteiten gevoerd in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming, van een seizoenarbeider, van een onderzoeker, van een stagiair, van een vrijwilliger, of in het kader van de Europese blauwe kaart, BS 04/06/2019, bl. 54863

Harmonisering van studieperioden voor de berekening van het pensioen
22 MEI 2019. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 6, § 3, tweede lid, van de wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van studieperioden voor de berekening van het pensioen, BS 06/06/2019, bl. 55424

Toekenningsvoorwaarden adoptie-uitkering zelfstandigen
26 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen, BS 06/06/2019, bl. 55426

Toekenningsvoorwaarden uitkering voor pleegouderverlof zelfstandigen
26 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen, BS 06/06/2019, bl. 55426

Bedragen uitkeringen pleegouderverlof voor werknemers en zelfstandigen
Nieuwe prestaties vanaf 1 januari 2019, BS 06/06/2019, bl. 55600.


GRONDWETTELIJK HOF

 
2019-097


06-06-2019

Vordering tot schorsing
Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018 (art. II.25, III.81, III.82, III.87, III.88, III.89 en in art. III. 80, de woorden «tot aan de eventuele vernietiging»)

Verwerping van de vordering tot schorsing

Rolnummer(s): 7148
Bestuursecht - Vlaams Gewest - Overheidsinstanties - Bestuursdocumenten - Beheer en bewaring
2019-096


06-06-2019

Prejudiciële vraag
Wetboek van strafvordering (art. 203, §§ 1 en 2, in samenhang gelezen met art. 204)

Schending (art. 203, § 1, van het Wetboek van strafvordering, in samenhang gelezen met art. 204 van hetzelfde Wetboek, in zoverre het, wanneer de procureur des Konings tussen de twintigste en de dertigste dag van de beroepstermijn hoger beroep instelt tegen een op tegenspraak gewezen vonnis, voor de beklaagde niet voorziet in eenzelfde bijkomende termijn) - Handhaving van de gevolgen voor de definitieve rechterlijke beslissingen op tegenspraak die gewezen zijn vóór van de bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad - De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord

Rolnummer(s): 7036
Strafrecht - Strafrechtspleging - Hoger beroep tegen correctionele vonnissen - Vergelijking met de situatie van het openbaar ministerie en die van de beklaagde
2019-095


06-06-2019

Prejudiciële vragen
Burgerlijk Wetboek (art. 335, § 3)

Geen schending

Rolnummer(s): 6925 • 6926
Burgerlijk recht - Personen - Afstamming - Familienaam - Afstamming die later ten aanzien van een van beide ouders wordt vastgesteld - Onenigheid
2019-094


06-06-2019

Prejudiciële vraag
Wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid (art. 1 en 2)

Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie

Rolnummer(s): 6924
Sociaal recht - Arbeidsrecht - Havengebieden - Verplichting om een beroep te doen op erkende havenarbeiders
2019-093


06-06-2019

Prejudiciële vragen
Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen (art. 68)

Schending (art. 68, derde lid, in zoverre het niet toelaat dat ten aanzien van de hogere bedienden, voor het berekenen van het eerste deel van de opzeggingstermijn verbonden aan de anciënniteit verworven op 31 december 2013, toepassing wordt gemaakt van een op die datum geldende opzeggingsclausule)

Rolnummer(s): 6858
Sociaal recht - Arbeidsrecht - Eenheidsstatuut - Berekening van de duur van de opzeggingstermijnen en vergoedingen - Overgangsregeling - Hogere bedienden - Toepassing van een op 31 december 2013 geldende opzeggingsclausule
2019-092


06-06-2019

Prejudiciële vragen
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 243, 244 en 245)

Geen schending (art. 245 van de Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) - Schending (art. 243 en 244 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals zij van toepassing waren voor het aanslagjaar 1992, in samenhang gelezen met art. 1 van de wet van 14 april 1965 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, van het slotprotocol en van de bijgevoegde brieven, ondertekend op 10 maart 1964 te Brussel, in zoverre het art. 25 van die Overeenkomst, vóór de vervanging ervan bij art. 2 van het Avenant van 8 februari 1999, goedkeurt, in zoverre zij een niet-inwoner die binnen de werkingssfeer van die Overeenkomst valt, niet de mogelijkheid bieden het voordeel van de belastingvrije som te genieten naar rata van het Belgische beroepsinkomen in verhouding tot het totale beroepsinkomen, ongeacht de herkomst ervan, waarvan die personen de begunstigden zijn) - Geen schending (art. 243 en 244 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals zij van toepassing waren voor de aanslagjaren 2001 tot 2009, in samenhang gelezen met art. 2 van de wet van 9 juni 1999 houdende instemming met het Avenant bij de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend op 10 maart 1964, gedaan te Brussel op 8 februari 1999, in zoverre het art. 25 van die Overeenkomst, zoals vervangen bij art. 2 van het voormelde Avenant van 8 februari 1999, goedkeurt)

Rolnummer(s): 6791
Fiscaal recht - Belasting van niet-inwoners - Berekening van de belasting - 1. Opcentiemen - 2. Belastingvrije som - Voorwaarden
2019-091


28-05-2019

Beroep tot vernietiging
Financiewet van 21 december 2018 voor het begrotingsjaar 2019 (art. 2 tot 8) en programma 12.59.2 in de tabel gevoegd bij deze Financiewet, in zoverre zij betrekking hebben op de « Toelage voor de erkenning van de islamitische eredienst »

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7115
Rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Niet-ontvankelijkheid - Gebrek aan belang
2019-090


28-05-2019

Prejudiciële vragen
Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel (art. 20, §§ 2, 3 en 4)

Schending

Rolnummer(s): 7047
Strafrecht - Europees aanhoudingsbevel - Vrijlating - Voorwaarden
2019-089


28-05-2019

Prejudiciële vraag
Strafwetboek (art. 100, eerste lid, in samenhang gelezen met art. 100ter)

Geen schending

Rolnummer(s): 6946
Strafrecht - Seksuele misdrijven - Minderjarige slachtoffers - Verschillen in de strafbaarstelling volgens de leeftijd van de minderjarige
2019-088


28-05-2019

Beroepen tot vernietiging
Wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid (art. 11 en 26: wijzigingen van art. 38 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968)

Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 6931 • 6954
Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Recidiverende beklaagde - Nieuwe regeling
2019-087


28-05-2019

Prejudiciële vragen
Wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (art. 2, § 2, eerste lid)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6905 • 6908
Telecommunicatie - Beroep tegen een beslissing van het BIPT - Aanvangspunt van de beroepstermijn - Kennisgeving van de beslissing
2019-086


28-05-2019

Prejudiciële vraag
Wetboek der registratie, hypotheek en griffierechten (art. 14)

Geen schending

Rolnummer(s): 6891
Fiscaliteit - Registratierechten - Schenkingen - Schenkingen tussen echtgenoten - Echtgenoten die zich vanwege het verbod van artikel 1097 van het Burgerlijk Wetboek genoodzaakt zien om wederzijdse notariële schenkingen te realiseren via twee afzonderlijke notariële akten waarbij over iedere akte afzonderlijk registratierechten zullen worden geheven - Vergelijking met de echtgenoten die wederzijdse schenkingen realiseren via een onrechtstreekse schenking, handgift of bankgift
2019-085


28-05-2019

Prejudiciële vragen
Wetboek van strafvordering (216bis, §§ 2 tot 4)

Terugzending van de zaak naar de verwijzende rechter

Rolnummer(s): 6867
Strafrecht - Strafrechtspleging - Minnelijke schikking - Burgerlijke aansprakelijkheid - Overlijden van de burgerlijke partij
2019-084


28-05-2019

Beroep tot vernietiging
Vlaams decreet van 8 december 2017 houdende bepalingen tot verdere regeling van de invordering van niet fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, diverse fiscale bepalingen, en de overname van de dienst van de belasting op spelen en weddenschappen, de automatische ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op slijterijen van gegiste dranken (art. 8, 1° en 23)

Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.32.3)

Rolnummer(s): 6853
Fiscaliteit - Vlaams Gewest - Erfenissen - Schatting van onroerende goederen - Schatter-expert
2019-083


28-05-2019

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 1477, § 2)

Geen schending

Rolnummer(s): 6677
Burgerlijk recht - Wettelijke samenwoning - Borgstelling - In gevaar brengen van het belang van de familie - Nietigverklaring - Vergelijking met de situatie van de echtgenotenRECHTERLIJKE ORDE

BS 24/05/2019
Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel - Ondernemingsrechtbank Luik - Vredegerechten en politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel
Griffies en parketsecretariaten – benoemingen en pensioneringen
Aanwijzing  eerste advocaat-generaal arbeidshof te Antwerpen – aanwijzing  substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel – aanwijzing  rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel – ontslagverlening rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen – benoemingen raadsheren in het hof van beroep te Antwerpen en hof van beroep te Gent – aanwijzingen rechters in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen – aanwijzing beslagrechter  rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen – aanwijzingen rechters in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Machtiging magistraten die zijn vrijgesteld van het brevet inzake militaire technieken, om de Belgische strijdkrachten te begeleiden bij militaire operaties in het buitenland – machtiging magistraten die houder zijn van een brevet inzake militaire technieken, om de Belgische strijdkrachten te begeleiden bij militaire operaties in het buitenland  - machtiging magistraten die houder zijn van een brevet inzake militaire technieken en een attest van bijscholing inzake militaire technieken, om de Belgische strijdkrachten te begeleiden bij militaire operaties in het buitenland

BS 28/05/2019
Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep. - Tweede oproep tot het gerechtspersoneel ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen

BS 31/05/2019
Diverse benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen magistraten
Parket Oost-Vlaanderen - hof van beroep te Gent
Parket Brussel -  erratum BS 22/05/2019 vacante betrekkingen substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden

BS 03/06/2019
Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen – griffies en secretariaten
Gerechtelijk arrondissement Leuven. - Beschikking Bijzonder Reglement

BS 05/06/2019
Arbeidsrechtbank van Antwerpen – eervol ontslag
Arbeidsrechtbank van Antwerpen – eervol ontslag
Arbeidshof van Brussel – eervol ontslag
Arbeidshof van Brussel – openstaande plaats

BS 06/06/2019
Benoeming eerste auditeur bij de Raad van State 
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be