Uitnodiging: Lezing 22 januari 'Leven vrij van angst'
 
Galaten 5:1  Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.
 
Beste/lieve geliefd kind van God,
 
Graag wil ik je uitnodigen voor de lezing van maandag 22 januari met als thema: Leven vrij van angst.
Jezus wil je bevrijden van angst. Angst in welke vorm dan ook belemmert je vrijheid zodat je niet kunt zijn wie je werkelijk bent en niet dat kunt bereiken wat God voor je heeft bedoeld. Angst heeft grote gevolgen in ons leven omdat het ons denken en handelen bepaalt.
Jezus is gekomen om jou te bevrijden van angst en te leven in Zijn vrijheid.
De toegang is vrij. (vrijwillige bijdrage) We beginnen om 19:30 uur. Vanaf 19:15 is er koffie/thee en fellowship. Ook tijdens de lezing is er een pauze voor ontmoeting. Na afloop is er gelegenheid om gebed te ontvangen.
Voor meer informatie over lokatie en opgave zie website.
â–ºhttps://www.leveningod.nl/bijeenkomsten/event/72-lezing-leven-zonder-angst.html
 
Gebed voor vergeving
Veel mensen worstelen met schuld en schuldgevoel en vinden het moeilijk om vergeving te vinden en te ervaren.
In deze video heb ik een gebed voor vergeving in gesproken vanuit een hart van dankbaarheid en nederigheid. Geen smeken en eindeloos vragen om vergeving maar met diepe dankbaarheid de vergeving in ontvangst nemen.
Voor veel mensen die worstelen met dit thema is het belangrijk om anders te bidden en het eindeloos vragen en smeken te veranderen in dankzegging voor de geschonken genade.
Ik hoop en bid dat dit gebed je tot zegen zal zijn.
https://youtu.be/ZcCqhCQtzuM
 
 
Gebed voor bescherming voor geesten, entiteiten en machten in de geestelijke wereld.
Sommige mensen worden overdag of 's nachts aangevallen/lastig gevallen door machten vanuit de duistere wereld. Het is belangrijk te weten dat je een kind van God bent en dat Jezus via de Heilige Geest in je woont. De satan heeft geen macht over ons dan door intimidatie en angst. Hij is verslagen door het Offer van Jezus Christus. Liefde is sterker dan angst. Ook entiteiten die zich voordoen als zielen van overleden mensen horen je niet lastig te vallen en mag je weg sturen in Jezus naam.
(Leviticus 19:31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God.)
Je mag de naam van Jezus Chirstus gebruiken om de vijand weg te sturen.
Onderstaand gebed kun je als voorbeeld gebruiken als je ervaart dat je wordt aangevallen of gewoon ter bescherming van jezelf en je gezin.
 
In de naam van Jezus Christus plaats ik een koepel van bescherming rondom mijn huis, mijn partner, mijn kinderen (noem hun namen) en mijzelf.
Ik dek deze koepel af met het kostbaar bloed van Jezus Christus.
In de naam van Jezus Christus stuur ik elke geest weg binnen deze koepel en reinig deze ruimte binnen de koepel met het bloed van Jezus Christus en het vuur van de Heilige Geest opdat alle onreinheid en onzuiverheid verteerd wordt door Gods heilig vuur.
Dank U Jezus dat ik veilig mag schuilen in Uw Liefde en in U onaantastbaar en gezegend ben.
 
Hieronder wat teksten uit de Bijbel die bovenstaand gebed ondersteunen.
 
Zacharia 2:5  En Ik zelf, luidt het woord des HEREN, zal haar een vurige muur zijn rondom en heerlijkheid binnen in haar.
Spreuken 18:10 De HERE is een sterke toren; Zijn naam is kracht. De rechtvaardige zal bij Hem zijn toevlucht zoeken en veilig zijn.
Psalmen 91:1 Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God, ben je helemaal veilig.
Deuteronomium 33:27  De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen.
Jesaja 41:10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.
1 Johannes 1:7  maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
 
Liefdevolle groet en Gods zegen,
 
Robert van Mierlo