NVP Nieuwsbrief 134  
Mei 2017 
 
Beste NVP Nieuwsbrief-abonnee,
Dit is de vierde NVP nieuwsbrief van 2017. Gelukkig zijn we vrij van vogelgriep en gelden er geen exportbeperkingen meer. Wie denkt dat daarmee de rust is weergekeerd komt bedrogen uit. Belangrijke uitdagingen liggen op ons pad zoals tekorten bij het DGF, emissiereductie, behoud productieruimte en de eenzijdige, soms gekleurde en deels niet feitelijke conclusies o.b.v. het VGO rapport. De NVP probeert in samenwerking met andere partijen de ontwikkelingen in goede banen te leiden, de zin en onzin te scheiden en randvoorwaarden te scheppen voor een vitale en duurzame toekomst voor haar leden. Het wordt tijd dat pluimveehouders worden beloond voor de inspanningen op gebied van diergezondheid, dierwelzijn, milieu en mestverwerking. 
 
 
In deze nieuwsbrief:
1.    Situatie DGF baart zorgen
2.    Behoud productieomvang pluimveesector
3.    Aanpassing handelsnormen vrije-uitloopeieren
4.    Proefstallen en innovaties gezocht voor PEV
5.    Poll: Mag de supermarkt producten weren? 
6.    #Boerenhorenbijbrabant
7.    Regiegroep emissiearme  pluimveehouderij
8.    Fauna Schade Registratie Systeem
9.    Pluimveehouderij efficiënte producent hoogwaardig voedsel 
 
Situatie DGF baart zorgen
De situatie bij het DGF baart de NVP zorgen. Met de overgang van het Productschap naar EZ zijn tekorten ontstaan doordat de heffingsbedragen niet jaarlijks aangepast konden worden. Dat is door de overheid gerepareerd via een nog door de Kamer aan te nemen aanpassing van de Gezondheid en Welzijnswet voor dieren. Inmiddels is er geen crisisreserve meer. Dat betekent dat deze aangezuiverd moet worden tot € 7,5 miljoen. Dat komt bovenop het wegwerken van de tekorten welke zijn ontstaan a.g.v. hogere kosten voor monitoring, preventie, uitvoeringslasten (c.q. overschrijding van de begroting voor de jaarlijkse kosten) en bestrijding HPAI in 2014 en 2016. Daarvoor krijgt de sector vanaf 2018 de rekening gepresenteerd. Diergezondheid (monitoring, preventie en bestrijding) is van het allergrootste belang, maar het moet wel betaalbaar blijven. De NVP wil meer inzicht in de uitgaven en is van mening dat de sector meer vat moet krijgen op begroting, aanbestedingen en uitvoeringslasten. Het is niet te verkopen dat EZ eenzijdig de portemonnee beheert die voor een belangrijk deel door de sector wordt gevuld. Bij het wegwerken van de tekorten pleit de NVP er bij EZ voor om rekening te houden met de financiële draagkracht van individuele pluimveehouders. 
 
Behoud productieomvang pluimveesector
De disbalans tussen vraag en aanbod van pluimveerechten is mede door zwalkend overheidsbeleid ontstaan. De disbalans wordt groter wanneer demissionair Staatssecretaris van Dam de tijdelijke ontheffingen niet verlengd zoals in februari onverwacht werd aangekondigd per brief aan de Tweede Kamer (zie website). Het wordt tijd dat de pluimveesector beloond wordt voor alle inspanningen die zij de afgelopen jaren heeft gepleegd op vele gebieden, zoals dierwelzijn en mestverwerking. De NVP werkt aan een evenwichtig plan en een brede coalitie, om beschikbare productiecapaciteit te behouden, een plan dat recht doet aan de belangen van alle leden die actief pluimveehouder zijn. Wordt vervolgd.
 
Aanpassing handelsnormen vrije-uitloopeieren
Nederland is vogelgriep vrij verklaard en de ophokplicht is al weer een tijdje opgeheven. Geen vuiltje aan de lucht zou je denken. De pluimveehouders met vrije uitloop hebben de balans opgemaakt en de schade als direct gevolg van de ophokplicht berekend. Ten tijde van de ophokplicht was het niet mogelijk om de handelsnormen zo snel aangepast te krijgen. Zowel Staatssecretaris van Dam alsook Eurocommissaris Hogan gaven aan dat het wenselijk is dit te wijzigen voordat een nieuwe spannende vogeltrekperiode aanbreekt. De NVP is betrokken geweest bij de gesprekken op het Ministerie van EZ om samen met NOP/LTO, Anevei en de Dierenbescherming lange termijnoplossingen aan te dragen. Onze insteek is aansluiten bij de biologische sector wat betreft de eis dat de leghen 1/3e van haar leven buiten komt. Anderzijds zou de wintergarten met extra afleiding ook voldoende moeten zijn om de status vrije-uitloopeieren te behouden bij een door EZ verplichte ophokplicht langer dan 12 weken. De EU-lidstaten hebben onderling hun standpunten besproken, wat leidt tot zeer verschillende inzichten. Dat maakt het hele proces lastig ondanks dat we met LTO/NOP op één lijn zitten. Het bestuurlijke proces in het Brusselse is nog niet afgerond. Wordt vervolgd.
 
Proefstallen en innovaties gezocht voor PEV
Veehouders in de Regio FoodValley willen met haalbare en betaalbare technieken fijnstof reduceren. Al meer dan twintig initiatieven meldden zich aan voor het innovatieprogramma van het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV), onderdeel van het emissiereductie programma in de regio Food Valley. De eerste proeven staan gepland voor september; aanmeldingen van pluimveehouders zijn nog welkom. Dat de eerste fase binnenkort wordt afgerond, betekent niet dat er geen ruimte is voor nieuwe innovaties. Het is een continu proces en het PEV is daarom steeds op zoek naar innovaties en proefstallen. Eind juni wordt bekend gemaakt welke technieken worden geselecteerd. Wilt u een proefstal of innovatie aanmelden, neem contact op met Jan Workamp via: e-mail j.workamp@poultryexpertisecentre.com of 06 -53 29 98 21. De NVP onderschrijft het belang van dit initiatief en is medeondertekenaar van het Manifest Gezonde Leefomgeving FoodValley. 
 
Poll: Mag de supermarkt producten weren?  
De NVP constateert dat supermarkten in toenemende mate het assortiment pluimveeproducten beperkt. Vaak is er geen plaats meer voor traditioneel, regulier en bewust geproduceerd voedsel dat keurig voldoet aan alle hoge Nederlandse eisen op gebied van welzijn, voedselveiligheid en milieu. Graag horen we uw mening: Mag de supermarkt producten weren door ze geen plek te geven in de schappen? Uw reactie zien we tegemoet via info@nvpluimveehouders.nl
 
#Boerenhorenbijbrabant
Like en volg deze https://www.facebook.com/BoerenhorenbijBrabant en deel deze met uw eigen vrienden. Laat iedereen weten dat Boeren bij Brabant horen en voorkom kaalslag op het Brabantse platteland! Deel uw zorgen en gebruik onderstaand logo en de hashtag #BoerenhorenbijBrabant
 
Sector voert zelf regie op weg naar emissiearme pluimveehouderij
De pluimveesector neemt de gezondheid van eigen gezinnen, werknemers en omwonenden serieus. Als er werkelijk sprake is van duidelijke extra risico’s met fijnstof, ammoniak en/of geur, dan neemt de sector zijn verantwoordelijkheid om deze risico’s te beperken. Daarvoor is een gezamenlijke aanpak nodig van sector en overheid, met voldoende tijd voor de ondernemers en een juiste afweging van maatregelen en risico’s bij bestaande en nieuw te bouwen stallen. En daar gaat het knellen. Op dit moment is (nog) geen volledig en feitelijk beeld van de vermeende relaties tussen veehouderij en gezondheidseffecten voor omwonenden. Dit is een letterlijke conclusie die in het VGO-onderzoek is getrokken. Er is behoefte aan een duidelijk en genuanceerd kader inzake volksgezondheid en veehouderij. Ondertussen wordt het VGO rapport misbruikt. Ook door de eigen overheid, die daarmee probeert de Interimwet Veedichte Gebieden te legitimeren. Reden voor de NVP om vast te houden aan haar ambitie om te komen tot een emissiearme pluimveehouderij, maar tegelijkertijd te zorgen dat beleidsmakers, bestuurders en onderzoekers zich verantwoordelijk gedragen en objectieve harde feiten laten spreken. Een andere lijn is er niet, want dan waaien we met alle winden mee en betalen pluimveehouders de rekening van zwalkend beleid.
 
 
Fauna Schade Registratie Systeem
Op http://www.faunaschade.nl kunt u schade melden veroorzaakt door vossen of andere wilde dieren. Op die manier kan men landelijk monitoren welke dieren overlast veroorzaken. Deze informatie kan beleidsmakers helpen om toekomstige schade te voorkomen. Wanneer u bedrijfsmatig last heeft van faunaschade, is het slim de schade op tijd via dit meldpunt te melden. U kunt uw melding gebruiken om bij de provinciale Faunabeheereenheid een machtiging aan te vragen voor bestrijding van de schade. Diezelfde melding kan binnen 7 werkdagen na het constateren van de schade, worden doorgezet naar een tegemoetkomingsaanvraag, mits de schade substantieel is. Het melden van de schade en het aanvragen van een machtiging is gratis. Aan het indienen van een tegemoetkomingsaanvraag kunnen, afhankelijk van het provinciale beleid (leges)kosten verbonden zijn. Het faunafonds keerde in 2013 circa € 12 miljoen uit aan tegemoetkoming voor geleden schade en is sindsdien jaarlijks opgelopen naar € 21 miljoen in 2016.
 
 
Pluimveehouderij efficiënte producent hoogwaardig voedsel
Kippenvlees en eieren behoren tot de meest efficiënte producten, met een lage CO2 footprint. Wereldwijd is sprake van een groeimarkt. Dat vertelde Co de Heus onlangs op het Nationaal Pluimveecongres 2017. Hij riep de periferie op een bijdrage te leveren aan de pluimveehouderij, onder andere voor promotie en dialoog. Behoud van maatschappelijk draagvlak is van belang om wereldkoploper te blijven.
 
 
Doorsturen?
 
Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn?
Stuur hem dan door (waarvoor onze dank). U kunt een (gratis) abonnement nemen via deze link: Stuur deze e-mail door naar een vriend
 
 
Wijzigen?
 
Opzeggen voor dit e-bulletin kan vanzelfsprekend altijd!
NIET door de NVP te mailen, maar via de link onderaan.
E-mailadres veranderd? Wijzig hem onderaan. Krijgt u hem dubbel? Zeg één van tweeën op, via deze link: Uitschrijven / Gegevens wijzigen 
                      Afbeeldingsresultaat voor volg ons op twitter en facebook
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)
Postbus 591, 3770 AN Barneveld
  
 
De NVP is dé onafhankelijke belangenbehartiger voor alle pluimveehouders in Nederland.
 
 
De NVP missie is een vitale en duurzame
toekomst voor de Nederlandse pluimveehouderij.
 
 
 
De NVP kan haar werk doen dankzij
de contributies van de NVP-leden, donaties en advertentiegelden. 
 
Wilt u ook lid of donateur worden? dan kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website www.NVPluimveehouders.nl 
 
 
 
Wij danken een ieder voor zijn of haar financiële bijdrage, waaronder de volgende bedrijven: 
 
 
  
Broederijen:
 Cobb Europe te Boxmeer - Opfokorganisatie Pluimvee Maatman te Oldeholtpade - Probroed & Sloot te Groenlo - Tanghe te Harderwijk
Pluimveeslachterijen:
V.d. Bor te Nijkerkerveen - Esbro te Doetinchem - GPS te Nunspeet - Remkes te Epe
Levend & geslacht pluimvee:
Ven Poultry BV te Lierop
Eierhandel:
Ei producten Wulro te Weert - E.W.N. Eierencentrale te Barneveld
Pluimveehandel:
Haanstra te Zuidwolde - Van Hunnik te Veenendaal- Tijs de Koning te Lunteren Voeding met VoederWaarde.nl:
ABZ Diervoeding te Nijkerk en Eindhoven - Coppens diervoeding te Helmond
Voeding overig:
Agrifirm Feed te Apeldoorn - E.J. Bos Diervoeding te Ederveen -
P. Bos te Ederveen -
For Farmers te Lochem - Gebr. Fuite te Genemuiden - De Heus Voeders te Ede - Voergroep Zuid te Deurne - Maatman Veevoeders te Wolvega - Coöperatie "De Valk Wekerom" te Lunteren
Huisvesting:
Big Dutchman te Oirlo en Gorredijk - Van Gent Legnesten te Renswoude - Jansen Poultry Equipment te Barneveld
Diversen:
Demetris DierGezondheid te Duiven/Dalfsen - Van Eck Bedrijfshygiëne te Eindhoven - Freriks  te Heerde - PRECIA Molen te Breda
Agraplan-Animal Health Products te Hardenberg