WETGEVING 4 AUGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2017
Hervormingswet erfrecht in Staatsblad van 1 september 2017
Inwerkingtreding op 1 september 2018


Vanaf 1 september 2017 zal het Vredegerecht van het 9de kanton Antwerpen zetelen in de Bolivarplaats 20, te 2000 ANTWERPEN

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Aanpassing van de bedragen

Vonnis over onderhoudsbijdrage moet informeren over mogelijkheid tot loonmachtiging

Gent vanaf 1 september autonoom bevoegd voor onbewoonbaarverklaringen

Omzendbrief inzake aansluiting gemeenten op Centraal Strafregister

Revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens aanslagjaar 2018

Belgische wetgeving over marktmisbruik wordt in overeenstemming gebracht  met recente Europese regelgeving

Binnenkort snel en eenvoudig met smartphone aanmelden op overheidswebsites, zoals Tax-on-web of MyPension

HR diensten in het Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie krijgen extra bevoegdheden

Maatregelen ter beveiliging van de wetgevende vergaderingen 
  
 
 
 
 
 
PUBLIEK RECHT

Waals Gewest – hergebruik informatie publieke sector en vaststelling open gegevensbeleid (Open Data)
12 JULI 2017. - Decreet betreffende het hergebruik van informatie van de publieke sector en tot vaststelling van een open gegevensbeleid (Open Data"), BS 07/08/2017, bl. 77940
12 JULI 2017. - Decreet betreffende het hergebruik van informatie van de publieke sector en tot vaststelling van een open gegevensbeleid (Open Data") voor de aangelegenheden bedoeld bij artikel 138 van de Grondwet, BS 07/08/2017, bl. 77948

Binnenkort snel en eenvoudig met smartphone aanmelden op overheidswebsites, zoals Tax-on-web of MyPension
18 JULI 2017. - Wet inzake elektronische identificatie, BS 09/08/2017, bl. 78183

Bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister
31 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, met betrekking tot de invoering van het gegeven betreffende de uitreiking van een Belgisch reisdocument voor staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen die niet als staatloze of vluchteling erkend zijn en geen reisdocument kunnen bekomen bij hun eigen nationale overheid of bij een internationale instantie, BS 14/08/2017, bl. 79686

Gemeenteraadsverkiezingen
30 JUNI 2017. - Decreet houdende wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, BS 14/08/2017, bl. 79700

Sociale huurstelsel
7 JULI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, BS 17/08/2017, bl. 80293

BINNENLANDSE ZAKEN
 

Strijd tegen gewelddadig radicalisme
21 JULI 2017. - Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van een praktijktest in Sint-Jans-Molenbeek voor de ontwikkeling van een vernieuwende lokale aanpak inzake disengagement in het kader van de strijd tegen gewelddadig radicalisme, BS 04/08/2017, bl. 77677

Maatregelen ter beveiliging van de wetgevende vergaderingen  
6 JULI 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde souvereine machten, BS 30/08/2017, bl. 81448

ONDERWIJS

Decreet betreffende het onderwijs XXVII
16 JUNI 2017. - Decreet betreffende het onderwijs XXVII, BS 18/08/2017, bl. 80412

OMGEVINGSRECHT - MILIEURECHT

Bescherming oppervlaktewateren – grondwaterbeheer - waterregelgeving
7 JULI 2017. - Decreet tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending en houdende delegatie tot coördinatie en codificatie van de waterregelgeving, BS 04/08/2017, bl. 77701

Gent vanaf 1 september autonoom bevoegd voor onbewoonbaarverklaringen
19 JULI 2017. - Vrijstelling van de burgemeester van Gent van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning, BS 18/08/2017, bl. 80474

Vlaams woonbeleid
14 JULI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedure voor de planning, de programmatie en de realisatie van woonprojecten en houdende wijziging van diverse bepalingen van het Financieringsbesluit van 21 december 2012, BS 29/08/2017, bl. 81354

GEZONDHEIDSRECHT


Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
11 AUGUSTUS 2017. - Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, bs 28:08:2017? bl. 81281

GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

HR diensten in het Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie krijgen extra bevoegdheden
31 JULI 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken

Vonnis over onderhoudsbijdrage moet informeren over mogelijkheid tot loonmachtiging

21 JULI 2017. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vermelding in de vonnissen betreffende de vaststelling van een onderhoudsbijdrage, van de mogelijkheid tot machtiging van de schuldeiser om aan de onderhoudsplichtige verschuldigde geld-sommen te ontvangen, BS 22/08/2017, bl. 80572

Instituut voor gerechtelijke opleiding
Huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, BS 28/08/2017, bl. 81327

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Aanpassing van de bedragen
Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Aanpassing van de bedragen, BS 30/08/2017, bl. 81485

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Toekenning hoedanigheid van bedrijfsrevisor - inschrijving en registratie openbaar register bedrijfsrevisoren
21 JULI 2017. - Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor alsook de inschrijving en registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren, BS 04/08/2017, bl. 77691

Erkenning van beroepskwalificaties
21 JULI 2017. - Wet tot aanpassing van diverse wetgevingen aan de richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, gewijzigd door de richtlijn 2013/55/EU, BS 10/08/2017, bl. 78311
HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 26 juni 1963
tot instelling van een orde van architecten
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog
HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de wet van 22 april 1999
betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen
HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert
HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van de wet van 11 februari 2013
houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar
HOOFDSTUK 8. – Slotbepaling: Art. 36. Deze wet treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van hoofdstuk 7 waarvan de datum van inwerkingtreding bepaald wordt door de Koning.


Wegvervoer – technische eisen
31 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg, BS 10/08/2017, bl. 78327

Overheidsconcessies

31 JULI 2017. - Wet houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten, BS 11/08/2017, bl. 79458 
TITEL 4. - Wijziging van de wet van 17 juni 2016
betreffende de concessieovereenkomsten

Goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten
18 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF), BS 14/08/2017, bl. 79692.

Auteursrecht -
vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek
31 JULI 2017. - Koninklijk besluit betreffende de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, BS 16/08/2017, bl. 79993

FINANCIEEL RECHT

Belgische wetgeving over marktmisbruik wordt in overeenstemming gebracht  met recente Europese regelgeving
31 JULI 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en de omzetting van Richtlijn 2014/57/EU betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik en Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 met betrekking tot de melding van inbreuken, en houdende diverse bepalingen, BS 11/08/2017, bl. 79443

Diverse financiële bepalingen
31 JULI 2017. - Wet houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten, BS 11/08/2017, bl. 79458
TITEL I. - Algemene bepaling
TITEL II. - Financiële bepalingen
HOOFDSTUK 1. - Muntfonds, Koninklijke Munt van België en slaan van geldstukken
HOOFDSTUK 2. - Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België
HOOFDSTUK 3. - Wet van 28 februari 2002 ter regeling van het opstellen van de betalingsbalans, van de externe vermogenspositie en van de statistieken inzake de internationale handel in diensten en de buitenlandse directe investeringen van België en houdende wijziging van de besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de wisselcontrole en van verschillende wettelijke bepalingen
HOOFDSTUK 4. - Garantiefonds voor financiële diensten
HOOFDSTUK 5. - Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen
HOOFDSTUK 6. – Crowdfunding
HOOFDSTUK 7. - Afschaffing van de Commissie van toezicht en oprichting van één enig agentschap van de Deposito- en Consignatiekas
HOOFDSTUK 8. - Verwezenlijking van de portefeuilles van de ex-Verzekeringskas van het voormalig personeel van Afrika, en van de kassen van de burgelijke weduwen en wezen en de leden van het leger en de rijkswacht


Bevriezing tegoeden en financiële middelen afkomstig uit Noord-Korea
8 AUGUSTUS 2017. - Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea, BS 11/08/2017, bl. 79648

Bevriezing tegoeden en financiële middelen betreffende ISIS (Da'esh) en Al-Qaida
21 AUGUSTUS 2017. - Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da'esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten, BS 23/08/2017, bl. 80704

Hypothecaire kredieten -rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel VII.128 van boek VII « Betalings-en krediet-diensten » van het wetboek van economisch recht. - Bericht, BS 18/08/2017, bl. 80483

Prijscourant
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 18/08/2017, bl. 80354


Vereffening van het Rentenfonds

21 JULI 2017. - Koninklijk besluit betreffende de vereffening van het Rentenfonds, bs 28/08/2017, bl. 81297

FISCAAL RECHT

Diverse fiscale bepalingen
31 JULI 2017. - Wet houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten, BS 11/08/2017, bl. 79458
TITEL 3. - Fiscale bepalingen
HOOFDSTUK 1. - Dividenden van coöperatieve vennootschappen en vennootschappen met sociaal oogmerk
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen inzake successierechten
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen inzake diverse rechten en taksen
HOOFDSTUK 4. - Bekrachtiging van koninklijke besluiten


Revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens aanslagjaar 2018
18 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens, BS 04/08/2017, bl. 77680

Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
31 JULI 2017. - Wet houdende omzetting van meerdere Richtlijnen inzake de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied, BS 11/08/2017, bl. 79429

Toekennen voorschotten aan gemeenten van opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
31 JULI 2017. - Wet tot invoering van een doorlopend systeem van voorschotten op de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, BS 11/08/2017, bl. 79467


SOCIAAL RECHT

Herstelpensioen slachtoffers van terrorisme
18 JULI 2017. - Wet betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme, BS 04/08/2017 bl. 77667

Inkomensgarantie voor ouderen - bedrag van het gewaarborgd inkomen
21 JULI 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, BS 07/08/2017, bl. 78064

Pensioenen van de sociale sector
21 JULI 2017. - Wet tot wijziging van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake de pensioenen van de sociale sector, BS 08/08/2017, bl. 78064

Aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers
21 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers, BS08/08/2017, bl. 78069

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
11 AUGUSTUS 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 25/08/2017, bl. 81152

Uitkeringen voor moederschapshulp voor vrouwelijke zelfstandigen - dienstencheques
11 AUGUSTUS 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, BS 25/08/2017, bl. 81153

Aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling van de zelfstandigen
11 AUGUSTUS 2017. - Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling van de zelfstandigen, BS 29/08/2017, bl. 81352

 
ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Periode 27 juli - 1 september
2017-103


01-09-2017

Vordering tot schorsing
Decreet van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2017 betreffende de studie geneeskunde en de studie tandheelkunde (art. 1 tot 10 en 13 tot 18)

Schorsing (art. 13 doch enkel in zoverre het de studenten die vóór de inwerkingtreding van het in het geding zijnde decreet zijn ingeschreven voor de studies van de eerste cyclus in de geneeskunde en in de tandheelkunde, die een verminderd programma hebben gevolgd en die geslaagd zijn voor de cursussen waarin hun verminderingsovereenkomst voorziet, verhindert om de eerste 60 studiepunten van het studieprogramma van de eerste cyclus te verwerven alvorens te slagen voor het ingangs- en toelatingsexamen) - Verwerping van het vordering tot schorsing voor het overige

Rolnummer(s): 6709
Franse Gemeenschap - Hoger onderwijs - Studie geneeskunde en studie tandheelkunde - Ingangs- en toegangsexamen - 1. Studenten die vóór de inwerkingtreding van het in het geding zijnde decreet zijn ingeschreven voor de studies van de eerste cyclus en die het attest van toelating tot het vervolg van het programma van de cyclus dat na het vergelijkend examen wordt uitgereikt, niet hebben verkregen - 2. Studenten die vóór de inwerkingtreding van het in het geding zijnde decreet zijn ingeschreven voor de studies van de eerste cyclus, die een verminderd programma hebben gevolgd en die geslaagd zijn voor de cursussen waarin hun verminderingsovereenkomst voorziet

 
RECHTERLIJKE ORDE    

BS 04/08/2017
Aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar 2017/2018
Aanwijzingen rechters in de familie- en jeugdrechtbanken - arbeidsauditeur arbeidsauditoraat te Leuven - onderzoeksrechter rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - benoeming rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afd. Antwerpen  -  vernieuwingen ambt van rechter in handelszaken in de rechtbanken van koophandel  Brussel Nederlandstalig  en Gent, afd. Gent
Hof van beroep te Antwerpen - Hof van beroep te Brussel - Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - Arbeidsrechtbank te Gent - Rechtbank van koophandel te Antwerpen - Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel - Rechtbank van koophandel te Leuven - Rechtbank van koophandel te Gent

BS 07/08/2017
Benoeming secretaris bij het parket Oost-Vlaanderen afd. Gent
Benoemingen plaatsvervangende rechters in het vredegerecht kanton Tienen – aanstelling adjunct-directeur bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring

BS 09/08/2017
31 JULI 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken
Pensioneringen: substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel - rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen

BS 10/08/2017
Reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

BS 16/08/2017
Aanwijzing afdelingsauditeur.arbeidsauditoraat te Gent
Griffies en parketsecretariaten – benoemingen en pensioneringen

BS 18/05/2017
Benoemingen (stagiairs-)griffiers en parketsecretarissen

BS 25/08/2017
Refendarissen/griffiers/parketjuristen/parketsecretarissen – pensioneringen/ontslagnemingen
Pensionering vrederechter van het kanton Ninove

BS 28/08/2017
Benoemingen in probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen
Huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

BS 30/08/2017
Benoeming rechter gespecialiseerd in strafzaken in fiscale aangelegenheden Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel en Leuven – benoemingen substituten-procureur des Konings bij het parket te Brussel – benoeming rechter politierechtbank te Leuven – benoeming raadsheer in het hof van beroep te Brussel – benoeming substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Antwerpen

BS 31/08/2017
Adreswijziging. - Vredegerecht van het 9de kanton Antwerpen

BS 01/09/2017
Benoemingen griffiers/parketsecretarissen
 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
 
Studiedienst - Bibliotheek - Orde van Advocaten Antwerpen