PPO Post, 1 december 2014
Intentieverklaring passend onderwijs aangenomen door schoolbesturen
Op 1 augustus 2014 is Passend Primair Onderwijs (PPO) in Rotterdam van start gegaan. Alle Rotterdamse basisscholen werken binnen PPO Rotterdam samen om ieder kind het onderwijs te bieden dat het nodig heeft. We willen het basisonderwijs in Rotterdam zo goed toerusten dat ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben naar een gewone basisschool in hun eigen buurt kunnen.
Om dat mogelijk te maken heeft de ALV op 26 november een intentieverklaring aangenomen waarin de uitgangspunten voor het passend onderwijs in Rotterdam staan beschreven. De schoolbesturen spreken zich daarin uit voor het realiseren van een dekkend ondersteuningsaanbod in de wijk, zodat ieder kind dichtbij huis de ondersteuning kan krijgen die nodig is. Dat leidt tot een structuur waarin de basisondersteuning en extra ondersteuning zoveel als mogelijk thuisnabij worden aangeboden in de wijk. Daarnaast blijft er ruimte voor specialistische voorzieningen in de wijk, zoals lesplaatsen en hulpklassen.

Zoiets gaat niet van vandaag op morgen. We nemen daar de tijd voor tot tenminste 1 augustus 2019, zodat basisscholen en leerkrachten zich goed kunnen voorbereiden. Er wordt extra geld uitgetrokken voor professionalisering van leraren en schoolteams, scholen gaan intensiever samenwerken op wijkniveau en er wordt samenwerking gezocht met de wijkteams die verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg.
 
Hier vindt u de volledige intentieverklaring. De periode tot mei 2015 gebruiken we om de intentieverklaring uit te werken in een projectplan, waarbij we scholen, leerkrachten en ouders zoveel mogelijk zullen betrekken.
Professionaliseringsgelden
In onze nieuwsbrief van 7 november jl. meldden we reeds dat het bestuur van PPO Rotterdam € 1.000.000,- beschikbaar stelt voor professionalisering van de scholen. In ons ondersteuningsplan werd dit destijds ook al aangegeven. De gelden zijn bestemd voor scholen die op basis van een beknopte omschrijving van hun ondersteuningsprofielen kunnen aangeven de gelden in te zetten voor de ontwikkeling van extra expertise ter uitoefening van de basisondersteuning. Scholen die een aanvraag willen indienen voor professionaliseringsgelden kunnen dit doen via dit format. Het is geen verplichting om gebruik te maken van dit aanbod.
SOP-bijeenkomsten
Op 10 en 13 november zijn er weer twee OAT-bijeenkomsten georganiseerd in het kader van de schoolondersteuningsprofielen. Deze keer in de OAT-gebieden van IJsselmonde en Delfshaven.
De bijeenkomsten werden gestart met een voorstelronde van de leden van de onderwijsarrangeerteams. Vervolgens werd aandacht besteed aan de visie en missie van PPO Rotterdam. Daarna bespraken de scholen die bij elkaar in de buurt zitten waar ze trots op zijn, hun ambitie en wat ze elkaar te bieden hebben.
Er was een hoge opkomst, een goede sfeer en veel ambitie. De scholen gingen geanimeerd met elkaar in gesprek en ook hier werd de intentie uitgesproken met elkaar te gaan samenwerken. In IJsselmonde zijn al voorbeelden van goede vormen van samenwerking met ouders en er zijn concrete afspraken gemaakt voor samenwerking. In Delfshaven zijn scholen die positieve ervaring hebben met handelingsgericht arrangeren. Ook hier zijn vervolgbijeenkomsten afgesproken. In beide gebieden is behoefte aan het vergroten van de expertise in het omgaan met externaliserend gedrag.
Van alle gesprekken zijn verslagen gemaakt.
 
In week 47 hebben de OAT/SOP-bijeenkomsten in Centrum/Noord en Feijenoord plaatsgevonden.
Ook hier zijn de bijeenkomsten goed bezocht. Na de presentaties zijn de scholen samen met de schoolcontactpersonen met elkaar in gesprek gegaan.

In Centrum/Noord is vooral veel belangstelling voor samenwerking om een aanbod te realiseren voor jonge kinderen en kinderen met een ondersteuningsvraag voor gedrag. In Feijenoord bleek al veel expertise in samenwerking met ouders en daar ligt de focus op hoe we ervoor gaan zorgen dat onze leerkrachten met plezier naar hun werk blijven gaan.

De onderwijsarrangeerteams en de scholen hebben zin in de samenwerking en er zijn vervolgafspraken gemaakt.
In week 50 staan de SOP-bijeenkomsten van OAT Charlois en Hillegersberg-Schiebroek/Overschie gepland. Daarna volgt een analyse van de schoolondersteuningsprofielen per wijk.
FOKOR
FOKOR heeft de directeuren van de po-scholen, rectoren van de vo-scholen en alle schoolbesturen voor po en vo een oproep gestuurd om de Rotterdamse Plaatsingswijzer breed te verspreiden binnen de organisatie. Ook heeft FOKOR aandacht gevraagd voor een brief over samenwerking tussen de scholen en de wijkteams.
MEE
Op verzoek van de gemeente Rotterdam heeft MEE een project ingericht om ouders van een kind of jongere op een cluster 3 school te ondersteunen bij alle veranderingen in het sociaal domein (zoals de invoering van passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg).
Vanaf nu zijn transitieconsulten van MEE beschikbaar om deze ondersteuning te geven.
In deze nieuwsbrief:
Intentieverklaring passend onderwijs aangenomen
Professionaliseringsgelden
SOP-bijeenkomsten
FOKOR
MEE
Beleidsadviesgroep (BAG)
Overzicht medewerkers onderwijsarrangeerteams
Toelating en aanmelding
Faillissement Riagg Rijnmond
Beleidsadviesgroep (BAG)
Op 20 november 2014 kwamen de beleidsadviesgroepen voor directeuren en intern begeleiders bijeen. De deelnemers hebben advies gegeven over de inhoud van het projectplan dekkend ondersteuningsnetwerk, het format voor de samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel en de toekomst van de tussenvoorzieningen.
Overzicht medewerkers onderwijsarrangeerteams
Op het professionalsteunpunt van de website staat, onder Medewerkers, een overzicht van de medewerkers per OAT. Hier staan de e-mailadressen en telefoonnummers van de medewerkers. Ook is er een overzicht van schoolcontactpersonen en aan welke scholen zij gekoppeld zijn.
Toelating en aanmelding
Het beleidsstuk over aanmelding, toelating en verwijdering van leerlingen in het kader van de Wet Passend Onderwijs is aangepast. Het betreft bijlage 5 van de uitwerking van het ondersteuningsplan.
De nieuwe versie staat op het professionalsteunpunt van de website, onder Beleid.
Faillissement Riagg Rijnmond
Riagg Rijnmond is door de rechtbank Rotterdam failliet verklaard. Tot de curator duidelijkheid geeft, worden de werkzaamheden gewoon voortgezet. Alle cliënten ontvangen hierover een brief. In overleg met de behandelaar wordt naar een vervolg voor de toekomst gezocht. Mogelijk wordt de behandeling aan een andere instelling overgedragen. Er worden geen nieuwe intakes aangenomen. Alle ingeplande intakes worden afgebeld.
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nicoleteeuwen
Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam - Postbus 52250, 3007 LG Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl