WETGEVING 20 juli - 9 augustus 2018
 
 
Nieuwe huwelijksvermogenswet treedt in werking op 1 september 2018

Decreet tot modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht

Erkende bemiddelaars kunnen sancties aanvechten bij Raad van State

Nieuwe kantonstructuur treedt komende maanden verder in werking


De publiekrechtelijke rechtspersonen worden strafrechtelijk verantwoordelijk

Inwerkingtredingsdatum basiswet gevangeniswezen en algemeen reglement strafinrichtingen

Invoering burgerinfiltratie als bijzondere opsporingsmethode

Wettelijke regeling voor spijtoptanten

Erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik

Georganiseerde sportsector - grensoverschrijdend gedrag – aanspreekpunt integriteit

Herstelexamens na rijverbod kunnen beperkt worden tot categorie voertuig waarmee overtreding werd begaan

GAS-boetes inzake verkeersinbreuken: bij afwezigheid van de bestuurder wordt vermoed dat deze is begaan door de houder van de kentekenplaat van het voertuig


Modernisering wetgeving Deposito- en Consignatiekas

Wijziging en invoering bepalingen inzake betalingsdiensten in WER

Goedkeuring reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende voorkomen witwas en financiering terrorisme


Wijzigingen Federale Deontologische Commissie – invoeging Deontologische Code voor de openbare mandatarissen

Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie


Maatregelen gesloten centra voor meer efficiëntie met tegemoetkomingen naar de bewoners en personeel

PUBLIEK RECHT

Wijzigingen Federale Deontologische Commissie – invoeging Deontologische Code voor de openbare mandatarissen
15 JULI 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie om er de Deontologische Code voor de openbare mandatarissen in te voegen, BS 26/07/2018, bl. 59199.

Vlaams cultuurbeleid
15 JUNI 2018. - Decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking, BS 26/07/2018, bl. 59306

Beleidsrapporten lokale besturen
26 JUNI 2018. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, BS 03/08/2018, bl. 61175

Georganiseerde sportsector - grensoverschrijdend gedrag – aanspreekpunt integriteit
13 JULI 2018. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, BS 03/08/2018, bl. 61157

Dierenwelzijn – erkenning dierentuinen
8 JUNI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van dierentuinen, BS 03/08/2018, bl. 61159

Benoeming arrondissementscommissaris provincie Antwerpen, standplaats Antwerpen
20 JULI 2018. - Benoeming van een arrondissementscommissaris in de provincie Antwerpen, standplaats Antwerpen, BS 06/08/2018, bl. 61955


PARLEMENTAIR RECHT

Sluiting gewone parlementaire zitting 2017-2018 op 8 oktober 2018
18 JULI 2018. - Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2017-2018, BS 06/08/2018, bl. 61689


ONDERWIJS

Rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs – kunstenonderwijs
29 JUNI 2018. - Decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013, BS 01/08/2018, bl. 60568

Vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs
18 MEI 2018. - Decreet houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs, BS 03/08/2018, bl. 61122

Leerlingenbegeleiding
1 JUNI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, BS 06/08/2018, bl. 61739


OMGEVINGSRECHT

Wijzigingen Bosdecreet en decreet betreffende natuurbehoud en natuurlijk milieu
22 JUNI 2018. - Decreet houdende diverse wijzigingen van het Bosdecreet van 13 juni 1990 en het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, BS 23/07/2018, bl. 58708

VERKIEZINGEN

Omzendbrief gemeenteraadsverkiezingen – terugbetaling reiskosten aan sommige kiezers
6 JULI 2018. - Omzendbrief. - Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. - Terugbetaling van de reiskosten aan sommige kiezers, BS 25/07/2018,  bl. 59153

VREEMDELINGEN

Maatregelen gesloten centra voor meer efficiëntie met tegemoetkomingen naar de bewoners en personeel
22 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 01/08/2018, bl. 60506

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Nieuwe kantonstructuur treedt komende maanden verder in werking
15 JULI 2018. - Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 51, § 2, van de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen en houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten naar aanleiding van die inwerkingtredingen, BS 24/07/2018, bl. 58844
22 JULI 2018. - Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons, BS 01/08/2018, bl. 60558

Erkende bemiddelaars kunnen sancties aanvechten bij Raad van State
11 JULI 2018. - Wet tot invoeging van een artikel 1727/6 in het Gerechtelijk Wetboek, BS 25/07/2018, bl. 59023

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Sociale maximumprijs levering aardgas 1 augustus 2018 – 31-01-2019
Bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 augustus 2018 tot en met 31 januari 2019 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, BS 26/07/2018, bl. 59395

Sociale maximumprijs levering elektriciteit 1 augustus 2018 – 31-01-2019
Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 augustus 2018 tot en met 31 januari 2019 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, BS 26/07/2018, bl. 59396

Wijziging van het Kunstendecreet
29 JUNI 2018. - Decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013, BS 01/08/2018, bl. 60568

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 09/08/2018, bl. 62633

INTELLECTUELE RECHTEN

Wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België
8 JULI 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België, BS 20/07/2018, bl. 58487
  
FINANCIEEL RECHT

Beleggingsinstrumenten
11 JULI 2018. - Wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, BS 20/07/2018, bl. 58312

Modernisering wetgeving Deposito- en Consignatiekas
11 JULI 2018. - Wet op de Deposito- en Consignatiekas, BS 20/07/2018, bl. 58350

Erratum publicatie BS 16/07/2018: centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest
8 JULI 2018. - Wet houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest. - Erratum, BS 20/07/2018, bl. 58355

Prijscourant
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/07/2018, bl. 58226


Wijziging en invoering bepalingen inzake betalingsdiensten in WER
19 JULI 2018. - Wet houdende wijziging en invoering van bepalingen inzake betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht, BS 30/07/2018, bl. 59823

Sociale kredietgevers
6 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 2015 betreffende de uitvoering, wat de sociale kredietgevers en de werkgevers betreft, van artikel VII.3, § 4, van het Wetboek van economisch recht, BS 30/07/2018, bl. 59850

Maximale technische rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten
26 JULI 2018. - Ministerieel besluit betreffende de maximale technische rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten bedoeld in artikel 216, § 1, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, BS 01/08/2018, bl. 60562

Goedkeuring reglement voorkomen witwas en financiering terrorisme
30 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 07/08/2018, bl. 62073

Reglement NBB op het administratief dossier
30 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 26 juni 2018 op het administratief dossier betreffende de registratie van de beperkte betalingsinstellingen en beperkte instellingen voor elektronisch geld, BS 08/08/2018, bl. 62259
 
STRAFRECHT

De publiekrechtelijke rechtspersonen worden strafrechtelijk verantwoordelijk
11 JULI 2018. - Wet tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft, BS 20/07/2018, bl. 58484.

Inwerkingtredingsdatum basiswet gevangeniswezen en algemeen reglement strafinrichtingen
19 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, met betrekking tot het toezicht en de afhandeling van klachten en bezwaar, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen, BS 24/07/2018, bl. 58846

Aanslag Luik op 29 mei 2018 erkend als daad van terrorisme
19 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot erkenning van daden als daden van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985, BS 25/07/2018, bl. 59023
19 JUNI 2018. - Beslissing van Comité, bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, betreffende de erkenning van de aanslag in Luik op 29 mei 2018 als terrorisme, BS 25/07/2018, bl. 59106

Erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik
13 JULI 2018. - Decreet houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik , BS 02/08/2018, bl. 61030

Georganiseerde sportsector - grensoverschrijdend gedrag – aanspreekpunt integriteit
13 JULI 2018. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, BS 03/08/2018, bl. 61157

Invoering burgerinfiltratie als bijzondere opsporingsmethode
22 JULI 2018. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met het oog op het invoeren van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie, BS 07/08/2018, bl. 62048

Wettelijke regeling voor spijtoptanten
22 JULI 2018. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering betreffende toezeggingen in het kader van de strafvordering, de strafuitvoering of de hechtenis wegens het afleggen van een verklaring in het kader van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme, BS 07/08/2018, bl. 62054


VERKEERSRECHT

Herstelexamens na rijverbod kunnen beperkt worden tot categorie voertuig waarmee overtreding werd begaan
27 JUNI 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft herstelexamens en -onderzoeken na een veroordeling tot een verval van het recht tot sturen, BS 30/07/2018, bl. 59821

GAS-boetes inzake verkeersinbreuken: bij afwezigheid van de bestuurder wordt vermoed dat deze is begaan door de houder van de kentekenplaat van het voertuig
19 JULI 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties wat de verkeersinbreuken betreft die het voorwerp kunnen maken van gemeentelijke en administratieve sancties, BS 09/08/2018, bl. 62461

FISCAAL RECHT

Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën
11 JULI 2018. - Wet in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie- en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid, BS 20/07/2018, bl. 58339

Decreet tot modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht
6 JULI 2018. - Decreet tot modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht, BS 20/07/2018, bl. 58505
Inwerkingtreding 1 september 2018

Wet houdende opheffing van artikel 104 van het Wetboek der successierechten
11 JULI 2018. - Wet houdende opheffing van artikel 104 van het Wetboek der successierechten, BS 23/07/2018, bl. 58651

Decreet houdende de rationalisering van fiscale gunstmaatregelen
22 JUNI 2018. - Decreet houdende de rationalisering van fiscale gunstmaatregelen, BS 24/07/2018, bl. 58900

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoekers met bachelordiploma:  formaliteiten voor ondernemingen
19 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753 en 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 25/07/2018, bl. 59025

Vrijstelling van onroerende voorheffing voor onroerende goederen die als monument beschermd zijn en door de Vlaamse Regering in erfpacht gegeven zijn
29 JUNI 2018. - Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vrijstelling van onroerende voorheffing voor onroerende goederen die als monument beschermd zijn en door de Vlaamse Regering in erfpacht gegeven zijn, BS 25/07/2018, bl. 59108

Model aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) aanslagjaar 2018
18 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2018, BS 27/07/2018, bl. 59449

Instemming dubbelbelastingverdrag België - Japan
6 JULI 2018. - Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en met het protocol, ondertekend te Tokio op 12 oktober 2016, BS 27/07/2018, bl. 59638

Instemming dubbelbelastingverdrag + protocol België-Turkije
6 JULI 2018. - Decreet houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Turkije tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en het erbij gevoegde Protocol, gedaan te Ankara op 2 juni 1987, zoals gewijzigd bij het Protocol, gedaan te Brussel op 9 juli 2013; 2° het Protocol tot wijziging van onder 1° vermelde overeenkomst, gedaan te Brussel op 9 juli 2013, BS 27/07/2018, bl. 59639

Instemming dubbelbelastingverdrag en protocol België - Qatar
6 JULI 2018. - Decreet houdende instemming met : 1° de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en van het protocol, ondertekend te Doha op 6 november 2007, zoals gewijzigd door het protocol, ondertekend te Doha op 22 maart 2015; 2° het protocol, ondertekend te Doha op 22 maart 2015, tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst, BS 27/07/2018, bl. 59640

Wijziging aanduiding leden van het college van de fiscale bemiddelingsdienst
18 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV), BS 31/07/2018, bl. 60141

Kilometerheffing – wijziging bijlage 2 van de VCF
13 JULI 2018. - Decreet houdende wijziging van bijlage 2 bij de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de kilometerheffing betreft, BS 01/08/2018, bl. 60575

SOCIAAL RECHT

Betaling van de pensioenen, toelagen en renten van de overheidssector
11 JULI 2018. - Wet betreffende de betaling van de pensioenen, toelagen en renten van de overheidssector, BS 20/07/2018, bl. 58355

Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie
18 JULI 2018. - Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, BS 26/07/2018, bl. 59203

Toegang van sommige directies van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg tot het Centraal Strafregister
5 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister, BS 26/07/2018, bl. 59289

Gezinsbijslagen
27 APRIL 2018. - Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, BS 31/07/2018, bl. 60256

Vlaamse sociale bescherming
22 JUNI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, BS 02/08/2018, bl. 61038

Decreet tot oprichting van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
29 JUNI 2018. - Decreet tot oprichting van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, BS 03/08/2018, bl. 61145

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de start- en stagebonus
13 JULI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de start- en stagebonus, BS 09/08/2018, bl. 62608
 
 
ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Geen arresten gepubliceerd in deze periode (update 09/08/18, 12u)
 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 20/07/2018
Strafuitvoering rechtsgebied van het hof van beroep te Gent.- rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent - Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel  - rechtbank van koophandel te Leuven
Vacante betrekking: eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen: 1 (vanaf 1 februari 2019)
Vacante betrekkingen: raadsheer in het Hof van Cassatie (1) - raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen (2), Brussel (1) en Gent (1) -  raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen (1) - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Limburg (1)
Vacante betrekking: rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent (1)

BS 23/07/2018
Vacante betrekkingen. - Erratum

BS 26/07/2018
Griffiers/secretarissen/parketjuristen – benoemingen, pensioneringen en ontslagnemingen

BS 27/07/2018
Benoemingen gerechtelijke stagiairs

BS 30/07/2018
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen (benoeming)
Arbeidshof van Gent (ontslag)
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg (ontslag)
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen (ontslag)
Grondwettelijk Hof. - Voordracht van een lijst met twee kandidaten voor het ambt van Franstalig rechter door de Senaat
Arbeidshof van Gent (openstaande plaats)
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg (openstaande plaats)
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen (openstaande plaats)
Arbeidshof van Gent (plaatsvervangend magistraat)

BS 31/07/2018
Pensionering Jean Spreutels, Voorzitter van het Grondwettelijk Hof

BS 02/08/2018
Griffies/parketten/arbeidsauditoraten – benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen

BS 03/08/2018
Pensioneringen diverse magistraten in politierechtbank Oost-Vlaanderen - hof van beroep te Brussel - parket Antwerpen - rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - mandaat van voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen  - rechtbank van eerste aanleg te Leuven - politierechtbank Antwerpen – vredegerecht kanton Heist-op-den-Berg - politierechtbank Oost-Vlaanderen – vredegerecht kanton Willebroek - arbeidsrechtbank te Gent (Dendermonde) - rechtbank van eerste aanleg Limburg (Tongeren) - politierechtbank Oost-Vlaanderen - arbeidsrechtbank Gent - hof van beroep te Brussel - rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Turnhout)
Benoeming hoofdsecretaris van het arbeidsauditoraat Antwerpen

BS 07/08/2018
Oproep tot kandidaten voor het vervullen van de opdracht van medewerker van de verbindingsmagistraat met standplaats te Rabat, Marokko
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Orde van Advocaten Antwerpen