ADDYSG CYMRU

 

EDUCATION WALES

 

Newyddion CGA
 
A fo ben bid bont – ein hail sesiwn friffio polisi
Dydd Iau 14 Rhagfyr 13.00-15.00, Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd.
 
Byddwn yn tynnu sylw at ddata o'r gofrestr o ymarferwyr addysg i archwilio materion yn ymwneud ag arweinyddiaeth a phrifathrawiaeth, gan gynnwys recriwtio a chadw penaethiaid. Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim a gallwch fwcio eich tocyn trwy ein tudalen Tocyn.
 
Cynllun peilot bwrsariaethau ymchwil cofrestredig
 
Rydym yn falch o gyhoeddi bod y cynllun bwrsariaethau ymchwil ar gyfer cofrestreion CGA bellach ar agor. Mae'r bwrsariaeth wedi'i gynllunio i gefnogi cofrestrerion sydd am ymgymryd â phrosiectau ymchwil 'agos at ymarfer'. Mwy o fanylion yma.
 
Y diweddaraf o'n gwefan
 
Daw ein blog diweddaraf o Carolyn Daly ac Emmajane Milton, sy'n ysgrifennu am eu profiadau yn mentora.
 
Datganiadau i'r wasg
 
Darllenwch ein datganiadau diweddaraf ar ymchwil ac EBSCO, a'r bwrdd achredu addysg gychwynnol athrawon newydd.
EWC News
 
Leadership matters - our second policy briefing event
Thursday 14 December 13.00-15.00, Pierhead Building, Cardiff Bay.
 
We will be highlighting data from the register of education practitioners to explore issues around leadership and headship, including, headteacher recruitment and retention. Booking for this free event is now open via our Tocyn page.
 
Registrant research bursary pilot scheme
 
We're pleased to announce that the research bursary scheme for EWC registrants is now open. The bursary is designed to support registrants who want to undertake 'close to practice' research projects. More details here.
 
New on our website
 
Our latest blog comes from Carolyn Daly and Emmajane Milton, who write about their experiences in mentoring.
 
Press releases
 
Read our latest releases on research and EBSCO, and the newly appointed initial teacher education accreditation board.
Cofrestru
 
Cefnogaeth ac arweiniad i gyflogwyr
 
Nawr bod y cofrestriad hwnnw wedi'i ymestyn i gynnwys ymarferwyr dysgu yn y gwaith a'r sector gwaith ieuenctid, mae canllawiau cyflogwyr diwygiedig ar gael ar-lein.
 
Os ydych chi'n gyflogwr, yn ddarparwr neu'n gweithio ym maes gwaith ieuenctid neu ddysgu seiliedig ar waith a bod gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni ar 029 2046 0099 neu e-bostiwch cofrestru@cga.cymru
 
Cyflwyniadau ar gyfer myfyrwyr blwyddyn olaf
 
Ar hyn o bryd rydym yn trefnu cyflwyniadau cofrestru ar gyfer myfyrwyr blwyddyn olaf ar gyrsiau addysg gychwynnol athrawon (AGA), addysg a hyfforddiant ôl orfodol (PCET), a chymwysterau gwaith ieuenctid. Dilynwch ni ar Twitter i gael mwy o wybodaeth.
Registration
 
Support and guidance for  employers
 
Now that registration has been extended to include work-based learning practitioners and the youth work sector, revised employer guidance is available online.
 
If you are an employer, provider or work in youth work or work-based learning and have any queries, please contact us 029 2046 0099 registration@ewc.wales
 
Presentations for final year students
 
We are currently arranging registration presentations for final year students on courses of initial teacher education (ITE), post compulsory education and training (PCET), and youth work qualifications. Follow us on Twitter for more information.
Achrediad HCA
 
Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi cwblhau'r broses benodi ar gyfer aelodau'r Bwrdd Achredu Cychwynnol Athrawon. Darllenwch am aelodau'r bwrdd newydd a fydd yn ymuno â'r Cadeirydd, yr Athro John Furlong OBE, neu ddarllenwch ein datganiad i'r wasg. 
ITT accreditation
 
We are pleased to announce that we have completed the appointment process for members of the Initial Teacher Accreditation Board. Meet the new board members who will be joining the Chair, Professor John Furlong OBE, or read our press release.
Datblygiad Proffesiynol a Chyllid
 
Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)
 
Bellach mae gan y Pasport Dysgu Proffesiynol (PDP) fwy na 9,000 o ddefnyddwyr. Rydym hefyd wedi estyn mynediad i'r PDP i athrawon dan hyfforddiant yng Nghymru. I sefydlu cyfrif neu am ragor o wybodaeth am y PDP ewch i dudalen PDP CGA.
 
Os ydych chi eisiau gwybod mwy am y PDP, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, beth am ymweld â'n tudalen Facebook newydd?
 
EBSCO
 
Oeddech chi'n gwybod bod gan bob un o'n cofrestreion fynediad am ddim i becyn Ffynhonnell Addysg EBSCO trwy eu Pasbort Dysgu Proffesiynol? Mae EBSCO yn darparu mynediad i ymchwil a chyhoeddiadau y gellir eu defnyddio i wella a llywio dysgu ac ymarfer proffesiynol.
 
Sesiynau gwybodaeth a chymorth PLP
 
Rydym eisoes wedi darparu dros 90 sesiwn gefnogaeth i helpu cofrestreion i ddeall a defnyddio'r Pasbort. Os hoffai eich mudiad gael sesiwn, e-bostiwch PDP@cga.cymru i wneud trefniadau.
Rydym hefyd yn darparu gweithdai PDP drwy'r consortia rhanbarthol. Manylion ar ein tudalen Facebook.
Professional Development and Funding
 
Professional Learning Passport (PLP)
 
The Professional Learning Passport (PLP) now has more than 9,000 users.  We've also extended access the PLP to student teachers in Wales. To set up an account or for more information about the PLP visit the EWC's PLP webpage.
 
If you want to know more about the PLP, or if you have any questions or comments why not visit our new Facebook page?
 
EBSCO
 
Did you know that all our registrants have free access to the EBSCO Education Source package via their Professional Learning Passport? EBSCO provides access to research and publications which can be used to enhance and inform professional learning and practice.
 
PLP information and support sessions
 
We've already delivered over 90 support sessions helping registrants understand and use the Passport. If your organisation would like a session e-mail PLP@ewc.wales to make arrangements.
 
We are also delivering PLP workshops through the regional consortia. Details on our Facebook page.
Priodoldeb i Ymarfer
 
Os ydych chi'n unigolyn cofrestredig newydd, mae ein Cod ymddygiad ac ymarfer proffesiynol ar gael ar ein gwefan.
 
Cliciwch yma am ddyddiadau gwrandawiadau priodoldeb i ymarfer sydd i ddod a chanlyniadau'r gwrandawiadau a ddaeth i ben.
Fitness to Practise
 
If you are a new registrant, our Code of professional conduct and practice is available on our website.
 
Click here for dates of upcoming fitness to practise hearings and outcomes of concluded hearings.
Ymchwil ac ystadegau
 
Rydym wedi ychwanegu dau adroddiad ymchwil newydd i'n gwefan. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymchwil ysgol gyfan, darllenwch am yr hyn y mae Ysgol Glan Gele yng Nghonwy wedi'i gyflawni.
 
Ffeithiau a ffigurau
 
Rydyn ni newydd ryddhau data ar fyfyrwyr sy'n graddio â statws athro cymwys yng Nghymru 2016-17.
 
Dyma ein niferoedd cofrestredig o 5 Medi 2017:
Athrawon ysgol 34,747
Gweithwyr cymorth dysgu ysgol 29,622
Gweithwyr cymorth dysgu AB 2,340
Athrawon AB 5,374
Ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith 2,183
Gweithwyr ieuenctid 318
Gweithwyr cymorth ieuenctid 590
Cyfanswm: 75,174
Research and statistics
 
We've added two new research reports to our website. If you're interested in whole school research, read about what Ysgol Glan Gele in Conwy have achieved.
 
Facts and figures
 
We've just released data on students graduating with qualified teacher status in Wales 2016-17.
 
As at 5 September 2017 our registrant numbers were:
School teachers 34,747
School learning support workers  29,622
FE learning support workers   2,340
FE teachers 5,374
Work-based learning practitioners  2,183
Youth workers 318
Youth support workers  590
Total:    75,174
Ydych chi'n ein dilyn ar twitter? @ewc_cga
 Do you follow us on twitter? @ewc_cga