PPO Post, 27 juni 2014
Verdeling schoolcontactpersonen
Veel scholen hebben aangegeven dat zij zichzelf niet in het overzicht van schoolcontactpersonen kunnen terugvinden.
Vaak heeft dit ermee te maken dat de school geen eigen BRIN-nummer heeft maar een dislocatie is. Wij zijn bij de verdeling van de schoolcontactpersonen uitgegaan van de hoofdvestigingen.
Scholen met meerdere locaties maar soms met maar een BRIN-nummer hebben in het verleden vaak per locatie uren leerlingenzorg toegekend gekregen. Er wordt dus nu een nieuwe toedelingssystematiek gehanteerd en soms zullen daarbij schoollocaties hun uren schoolcontactpersoon moeten delen met (dis)locaties.
Eigen begeleider leerlingenzorg
Er is bij PPO Rotterdam van verschillende scholen het verzoek binnen gekomen of zij hun eigen begeleider leerlingenzorg mogen houden komend schooljaar.
Op zich zijn wij blij met het gegeven dat scholen tevreden zijn over hun huidige begeleider.
Toch is PPO Rotterdam van mening dat het over het geheel genomen niet wenselijk is als de huidige begeleider leerlingenzorg straks op dezelfde school de schoolcontactpersoon wordt. We willen juist een nieuwe weg inslaan. Vergeet ook niet dat een schoolcontactpersoon straks een andere rol heeft dan de begeleider leerlingenzorg. Het is ons inziens dus beter om op een school een nieuw persoon een frisse start te laten maken.
Het is aan de teamleider van een onderwijsarrangeerteam (OAT) om zwaarwegende argumenten van scholen om hun begeleider te houden in overweging te nemen.
We kunnen ons voorstellen dat sommige scholen het jammer vinden dat ze een andere begeleider krijgen. We gaan er echter vanuit dat met de nieuwe PPO-begeleider ook snel weer een goede band opgebouwd kan worden.
Communicatie
In de komende weken wordt hard gewerkt aan het verbeteren van onze communicatiekanalen. Naast de nieuwsbrieven gaan we het komende schooljaar veel meer gebruik maken van mondelinge communicatie. Oftewel: we gaan u meer vertellen over het hoe en wat van PPO Rotterdam. Er zullen verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd en ook onze schoolcontactpersonen houden u op de hoogte tijdens de gesprekken die u met hen zult hebben. Ook wordt de website vernieuwd. De indeling wordt anders en er komt meer informatie beschikbaar. Op dit moment wordt er een nieuw communicatieplan opgesteld waarin onder meer de bovenstaande zaken worden opgenomen. U hoort binnenkort meer over dit onderwerp.
Onderwijs-zorg-overleg
Zoals reeds eerder gecommuniceerd zien we schooljaar 2014-2015 als transitiejaar. Dat geldt ook voor het opstarten van de OZO (onderwijs-zorg-overleg). Een OZO gaat over een individueel kind en wordt gevormd door school, ouders, schoolcontactpersoon en een vertegenwoordiger van de zorgkant. Deze overleggen zijn lastig van tevoren te plannen en zullen dus meestal op afroepbasis plaatsvinden. Op dit moment wordt er nog gewerkt met een MDO (multidisciplinair overleg). Ook het komende schooljaar worden er nog MDO’s gepland. In de loop van het schooljaar zullen we vervolgens overgaan op OZO. Hierover worden eerst nog heldere afspraken gemaakt.
In deze nieuwsbrief:
Verdeling schoolcontactpersonen
Eigen begeleider leerlingenzorg
Communicatie
Onderwijs-zorg-overleg
Jaarverslag
Jaarverslag
Het jaarverslag over 2013 van het samenwerkingsverband is goedgekeurd door de accountant. U kunt het jaarverslag en de accountantsverklaring hier downloaden.
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nicoleteeuwen
Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam - Postbus 50529, 3007 JA Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl