Infobrief Diaconie Brugge  Mei 2012, 4de jaargang nr. 20


 
Zoals Gij in mij gelooft
 
De mensen om ons heen,
mensen op onze weg,

o God, dat wij een verkwikking,
een weldaad voor hen zijn.
 
Dat wij geloven,
onvoorwaardelijk in hen geloven,

dat wij mensen,
de meest kostbare mensen
in hen zien.
 
Dat wij hen uitdagen
om zichzelf te zijn,
steeds meer zichzelf te worden.
 
Dat zij veilig bij ons zijn,
dat hun geheim
ook een geheim voor ons is.
 
De mensen om ons heen,
mensen op onze weg,

dat wij in hen geloven
zoals Gij o God in ons,
zoals Gij in mij gelooft.
 
(Hans Bouma)

In zacht vertrouwen
 
Ik noem hem niet.
Zijn namen zijn veelvoudig.
Soms zie ik hem
begeesterd, voor een menigte.
Of elders toegewijd,
bescheiden en in stilte.
Hij buigt zich over vragen,
leert om oog in oog te staan,
verschijnt op straathoeken
waar anderen gehaast voorbijgaan,
ziet altijd wel een ogenblik te vinden.
Wat moet hij met voorschriften
of dogma's?
Hem gaat het om wat
mensen samenbrengt.
Zijn woorden breken niet,
ze wachten, tasten, luisteren
en zoeken eenklank.
Er is een kracht in hem
die de beweging kent
van desondanks en niettemin.
Wetend van ontoereikendheid,
gaat hij zijn weg
in zacht vertrouwen.
 
Naar wat hij doet,
naar wat hij droomt
mag hij in alle talen heten:
"verbindingsmens".

 
2. Vakantie... voor mensen met een kleine portemonnee

Steunpunt Vakantieparticipatie gelooft in de positieve effecten van vakantie. Vakantie geeft mensen een psychologisch duwtje in de rug zodat ze er weer tegenaan kunnen. Uit onderzoek blijkt dat vakantie de (mentale) gezondheid bevordert, dat familiebanden versterkt en sociale netwerken vergroot worden. Na een vakantie staan mensen positiever in het leven en hebben ze meer zelfvertrouwen.
 
Redenen genoeg waarom vakantie een basisrecht is, voor iedereen!
 
Toch kan één Vlaming op zeven (14,5%) zich geen weekje vakantie veroorloven. Steunpunt Vakantieparticipatie is een dienst van Toerisme Vlaanderen die iedereen de mogelijkheid wil geven om op vakantie of op daguitstap te gaan in Vlaanderen en Brussel. Alleen op vakantie, met het hele gezin of met vrienden. Of je nu op kamp wil of naar zee, of je een daguitstap wil doen of een vakantie in een jeugdherberg, er is voor ieder wat wils! Samen met de toeristische sector zet Steunpunt Vakantieparticipatie zich in om het reguliere aanbod toegankelijk te maken voor mensen in kansarmoede. De toeristische partners geven een fikse korting aan vakantiegangers die via Steunpunt Vakantieparticipatie bij hen boeken. Ieder jaar verschijnen er twee vakantiegidsen met ons aanbod. Ook op de website kan je onze verblijven, georganiseerde vakanties en daguitstappen bekijken.
 
Steunpunt Vakantieparticipatie werkt samen met meer dan 1200 lidorganisaties om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Deze sociale organisaties reserveren rechtstreeks bij Steunpunt Vakantieparticipatie. Zij kennen de mensen en hun situatie en kunnen dan ook goed inschatten wie recht heeft op sociaal tarief en wie niet.
 
Klik op onderstaande links om meer te weten te komen omtrent Steunpunt Vakantieparticipatie:
 
 

 
 
3. Daling werkloosheidsuitkeringen bestrijdt de armen, niet de armoede
 
De Dienst Diaconie samen met het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen reageert ontzet op het politieke akkoord om zwaar te snijden in de uitkeringen van langdurig werkzoekenden. In de praktijk komt dit neer op een beperking in de tijd. Mensen zien hun uitkering op termijn immers zakken tot op het niveau van het leefloon, en dus ver onder de armoedegrens. Dit uitleggen als een 'activeringsmaatregel', is ronduit cynisch. Dit is geen activering, maar een sociaal bloedbad, georganiseerd door de overheid.
 

Concreet zien gezinshoofden hun uitkering dalen tot 31 % onder de armoedegrens. Alleenstaanden blijven 12 % onder die inkomensgrens. Over investeringen in begeleiding, opleiding en werkervaring op maat blijft het oorverdovend stil. Van de werkgevers wordt evenmin inspanningen gevraagd om werk te maken van kwaliteitsvolle jobs. In tijden van economische crisis liggen de jobs niet voor het grijpen, en al helemaal niet voor mensen die geen hoger diploma hebben.

Nochtans had de federale regering zich bij haar aantreden vorig jaar als doel gesteld om tegen 2020 het aantal mensen met armoederisico te verminderen met 380.000. Met deze maatregel duwt ze net nog meer mensen nog dieper in de armoede.
 
 

 
4. Daling werkloosheidsuitkeringen brengt vooral vrouwen in de problemen
 
De verlaging van de uitkeringen voor langdurig werklozen vanaf 1 november zal volgens Sofie De Graeve van het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) vooral vrouwen het hardst treffen. "Vrouwen hebben gemiddeld een lager loon en inkomen, vinden minder makkelijk werk, hebben vaker een onzeker contract", zegt het VOK.
De sociaal-economische positie van vrouwen en mannen is erg ongelijk: vrouwen hebben gemiddeld een lager loon en inkomen, vinden minder makkelijk werk, hebben vaker een onzeker contract (deeltijds, tijdelijk), genieten beperktere sociale bescherming via werkloosheidsuitkeringen en pensioenen ... Daarom raken de besparingsmaatregelen vrouwen meer.
Dat zal nog sterker het geval zijn nu de regering-Di Rupo het principe van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, dat al bij de regeringsvorming werd afgesproken, vanaf 1 november 2012 in werking laat treden.
Hoewel de hervorming als een complexe operatie wordt voorgesteld, is de logica die erachter schuil gaat, heel eenvoudig: hoe langer iemand werkt, hoe langer de werkloosheidsuitkering intact blijft. Omgekeerd wordt wie weinig jaren werkte sneller afgestraft. In het totaal zal bijna de helft van de werklozen door de hervorming getroffen worden.
De gevolgen zullen direct voelbaar zijn voor verschillende categorieën van werklozen. Dat geldt in het bijzonder voor de groep van samenwonenden, waarvan vrouwen de meerderheid uitmaken. Concreet gaat het om een vermindering van 12 procent voor gezinshoofden en 17,5 procent voor alleenstaanden. De samenwonenden worden het hardst getroffen: hun uitkeringen zakken met maar liefst 41,5 procent tot 484 euro per maand.
 
 
Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de langdurige werkloosheid en het statuut van samenwonende. (Eén werkloze vrouw op de twee is samenwonende tegenover één werkloze man op de drie). Vrouwen zullen dus veel sneller terugvallen op de laagste werkloosheidsuitkeringen, namelijk dat forfait van 484 euro per maand voor een samenwonende.
Meer nog, voor de laatste periodes van de werkloosheid waarin enkel nog een forfait genoten wordt, telt alleen dit forfait en niet het laatste loon voor de berekening van het pensioen. Binnen een context van structurele inkomensongelijkheid tussen vrouwen en mannen is de impact van deze maatregel niet te onderschatten. 60 procent van de vrouwen moet het vandaag al rooien met een pensioen kleiner dan 1.000 euro (tegenover 30 procent van de mannen).
Tel daarbij ook nog de activeringsmaatregelen die het weigeren van een gepaste betrekking beperken. Een job mag niet meer geweigerd worden binnen een straal van 60 km en alleen maar als de verplaatsingstijd meer dan 4 uur bedraagt en de totale uithuizigheid meer dan 12 uur.
Vrouwen betalen een zware bijdrage aan de crisis. Daarom vroegen op 8 maart 18 Nederlandstalige en Franstalige vrouwenorganisaties samen met twee vakbonden een onderhoud met Joëlle Milquet (CDH), federaal minister voor Gelijke Kansen.
Ze pleitten voor een genderaudit van de besparingsmaatregelen door een toepassing van de wet op de gendermainstreaming van 12 januari 2007. Deze wet bepaalt dat nieuwe maatregelen en wetten geanalyseerd moeten worden op hun verschillende impact op vrouwen en mannen om zo discriminatie uit te sluiten.
Twee maanden later wachten de vrouwenorganisaties nog altijd op een onderhoud. De nieuwe besparingsmaatregelen in de werkloosheid tonen nogmaals de hoogdringendheid hiervan aan. Zo niet dreigen de meest kwetsbare vrouwen de hoogste prijs te betalen.
 
door Sofie De Graeve
 
gepubliceerd op 
 

 
 
 
5. Decenniumdoelen - Armoedeorganisaties trekken andermaal aan de alarmbel
 
 
 
In 2007 bundelden armoedeorganisaties (waaronder het Vlaams Netwerk), sociale bewegingen en vakbonden de krachten om op 10 jaar tijd de armoede te halveren. Dat gebeurde in het samenwerkingsverband van de Decenniumdoelen 2017. Een realistische doelstelling die te realiseren is met betaalbare maatregelen in 6 domeinen: gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs en samenleven. Anno 2012 zijn we halfweg en blijkt de armoede nauwelijks te dalen. In sommige domeinen zien we de kloof zelfs nog groter worden.

 • De kinderarmoede in Vlaanderen is de voorbije  10 jaar verdubbeld tot meer dan 8 %, een beschamend cijfer voor één van de meest welvarende regio's ter wereld. Niet minder dan 140.000 kinderen leven vandaag in armoede.
 • De gezondheidskloof tussen arm en rijk vermindert, maar dat is in dit geval slecht nieuws. De toegang tot gezondheidszorg voor mensen in armoede is niet verbeterd. Voor mensen boven de armoedegrens is ze verslechterd.
 • Het aantal schoolverlaters die na 1 jaar nog geen job gevonden hebben, is gestegen tot 14,6 %. De langdurige werkloosheidsgraad is met bijna 7 % gestegen tot 37 % en komt daarmee dicht in de buurt van de nulmeting in 2007. Op de koop toe wil de federale regering die mensen nog dieper in de armoede duwen door hun werkloosheidsuitkeringen drastisch te doen zakken.
 • 10,4 % van de Vlamingen heeft een inkomen onder de armoedegrens. 24,2 % van de eenoudergezinnen leeft met een verhoogd armoederisico. 15 % van de bevolking kan zich geen onverwachte grote aankoop (>750 euro) veroorloven.
 • De ongekwalificeerde uitstroom blijft stijgen. 11,4 % van de jongens en 7,7 % van de meisjes verlaten de schoolbanken zonder enige kwalificatie.
 • Voor 18,2 % is een week vakantie onbetaalbaar. Bij kinderen loopt dat cijfer op tot 19,2 %.
Nochtans liggen de oplossingen klaar. Het beleid, zowel federaal als Vlaams, moet op 2 sporen werken. Het leven meer betaalbaar maken en de inkomens van de zwaksten verhogen. Enkele concrete voorstellen vanuit de Decenniumdoelen en het Vlaams Netwerk:

 • Verhoging van de uitkeringen tot de armoedegrens, een waardig inkomen is immers een mensenrecht
 • Halt toeroepen aan de stijgende energieprijzen, die moeten niet alleen bevroren worden.
 • Werk maken van betaalbare, kwaliteitsvolle woningen door meer sociale woningen te bouwen en private huurders beter te ondersteunen
 • Toegang tot betaalbare gezondheidszorg vergroten door veralgemeende invoering van derdebetalersregeling en degelijke ondersteuning van wijkgezondheidscentra
 • Geen heksenjacht op langdurig werkzoekenden, maar werkbare, duurzame jobs creëren op maat van kwetsbare mensen
 • Uitbreiding van de maximumfactuur naar het secundair onderwijs
Een versnelde uitvoering van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding zou een antwoord kunnen bieden, maar ook daar blijven mensen in armoede op hun honger zitten. Amper 2 van de 12 prioriteiten zitten op schema. Minister Lieten kondigde aan dat ze opnieuw 1 miljoen euro investeert in projecten ter bestrijding van de kinderarmoede. Klinkt mooi, maar wij vragen in de eerste plaats structurele maatregelen die mensen duurzaam uit de armoede houden.

Aangezien het beleid vooralsnog doof blijft voor de verzuchtingen van mensen in armoede, zullen armoedeorganisaties en vakbonden in het najaar samen op straat komen met de eis om in Vlaanderen en België de armoedebestrijding eindelijk ernstig te nemen.
 


 
6. "We leven alsof we anderhalve planeet hebben"
 
 
Het Wereldnatuurfonds (WWF) waarschuwt in zijn nieuwe Living Planet Report voor een fors verlies aan soortenrijkdom in arme landen en een enorme groei van de ecologische voetafdruk van rijke landen. België heeft de zesde grootste voetafdruk, Nederland de negende.
"In het algemeen is de biodiversiteit wereldwijd met 28 procent achteruitgegaan sinds 1970. Vooral in landen met lage inkomens is het verlies aanzienlijk, tot 60 procent. De natuurlijke systemen staan het zwaarst onder druk in landen die zich dat het minst kunnen veroorloven", zei Jim Leape, directeur van WWF International bij de presentatie van het rapport.
Het tweejaarlijkse Living Planet Report geeft een tussenstand van de biodiversiteit op aarde en de ecologische voetafdruk van de mens, ofwel onze impact op land en water.
Die voetafdruk is enorm toegenomen sinds 1961. "We gebruiken de helft meer grondstoffen dan de planeet aankan. Vandaag leven we alsof er anderhalve planeet zoals de onze is. In het huidige tempo zullen we tegen 2050 drie planeten nodig hebben. Ons consumptiepatroon is onhoudbaar", aldus Leape.
Gemiddeld hebben landen met hoge inkomens een ecologische voetafdruk die vijfmaal groter is dan die van landen met lage inkomens. België heeft de zesde grootste afdruk en moet enkel Qatar, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten, Denemarken en de Verenigde Staten laten voorgaan.

Groene economie

Over vijf weken start in Rio de Janeiro de VN-conferentie voor Duurzame Ontwikkeling (Rio+20). "Het is een belangrijk moment om na te gaan wat er met de aarde aan het gebeuren is", verklaarde Leape. "Er liggen voorstellen op tafel om de sociale en ecologische indicatoren toe te voegen aan het bruto nationaal product."
"De markt blijft foute signalen geven omdat zoveel kosten niet in het prijssysteem vervat zitten. Prijzen moeten het volledige plaatje weerspiegelen. Regering moeten alle subsidies voor fossiele brandstoffen schrappen en voor iedereen de toegang tot schone energie garanderen."
Is de groene economie dan dé oplossing? "De centrale uitdaging is uitzoeken hoe we naar een groene economie kunnen evolueren. Er is veel discussie over de term, die niet bij iedereen in de smaak valt. Maar in ieder geval moeten we een pad uitstippelen dat duurzaam is voor de planeet. We hebben met andere woorden een ander model voor toekomstige ontwikkeling nodig", legde hij uit aan IPS.

Watervoetafdruk

WWF schuift oplossingen naar voren. Het natuurlijke kapitaal behouden door ecosystemen te beschermen is er een van. Op dat vlak is de strijd tegen ontbossing erg belangrijk.
Een ander idee is de introductie van de zogenaamde watervoetafdruk. WWF werkt samen met bedrijven om hen duidelijk te maken welke impact ze hebben door hun waterverbruik.
Tot slot hecht WWF veel belang aan duurzaam produceren, en dat begint volgens de milieuorganisatie bij hernieuwbare energie. "Er is niet eens nieuwe technologie nodig. Vorig jaar waren de investeringen in deze sector groter dan die in fossiele brandstoffen", besluit Sam Smith van het klimaat- en energie-initiatief bij WWF.
 
door Isolda Agazzi, IPS
 
7. "Huurders weten eindelijk wat faire prijs is"
 
 

 
8.Vrijwilligers gezocht voor provinciale vakantie voor volwassen personen met een mentale handicap
 
 
 

9. Kom een kijkje nemen in de welzijnsbib
 
 
 
Ben je op zoek naar actuele informatie in verband met welzijnszorg, dan kun je daarvoor terecht in de Provinciale Bibliotheek Tolhuis. 

In de bibliotheek Welzijnszorg vind je een ruim aanbod boeken, naslagwerken, brochures, meer dan 100 tijdschriften, video’s, DVD’s en CD-roms. Ze behandelen diverse thema’s binnen de welzijnssector. Jeugd-, gezins- en ouderenzorg, gehandicaptenzorg, vluchtelingen- en migrantenvraagstukken, maatschappelijk werk, sociologie, psychologie, (geestelijke) gezondheidszorg, verpleegkunde, opvoeding, onderwijs, armoede, arbeid en vrijwilligerswerk. Het is maar een greep uit de onderwerpen. 
 


Deze bibliotheek richt zich in hoofdzaak naar studenten uit het middelbaar en hoger onderwijs en naar mensen uit de welzijnssector die hun kennis op peil willen houden. Boeken, video’s, DVD’s en CD-roms kan je gratis uitlenen. Artikels uit naslagwerken en tijdschriften raadpleeg je ter plaatse en kun je kopiëren.

De catalogus van de bibliotheek is online beschikbaar op de website www.west-vlaanderen.be/bibliotheek. De Bibliotheek Welzijnszorg is vrij toegankelijk en heeft ruime openingstijden. Je hoeft geen lidgeld te betalen. Om in te schrijven volstaat het je identiteitskaart voor te leggen. 

Woon je niet in de buurt van de bibliotheek? Via het leenverkeer tussen de Vlaamse bibliotheken kan je werken uit de collectie ook in de openbare bibliotheek van jouw gemeente raadplegen. 

Provinciale Bibliotheek Tolhuis: Jan van Eyckplein 1, 8000 Brugge 
T: 050/407461 
E: bibadm@west-vlaanderen.be 
W: www.west-vlaanderen.be/bibliotheek 

Openingsuren; maandag: 13.30 - 17 uur, dinsdag – vrijdag: 9 - 12.30 uur / 13.30 - 17 uur (vrijdag tot 18 uur) zaterdag: 9 - 12 uur 
 

 

 
Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178