FOR ENGLISH, PLEASE SCROLL HALF WAY DOWN
 
Deze speciale e-mail is voor degenen op mijn lijst die teleurstellende ervaringen hadden, zoals ik
EN een grote toekomst zien in Bitcoin, zoals ik

 
Hallo  ,
 
Ik hoop dat je het goed gaat op deze mooie dag.
 
Luister, ik zal het kort houden ...
 
De afgelopen jaren hadden jij en ik een of meerdere accounts bij een van deze oplichters > Amazing5 of Merchant Shares of MyAdvertisingPays of Options Rider of MyPayingAds of Recyclix of ...
 
Sh*t, ik kan me niet eens al die armoedige zogenaamde online programma's herinneren ;-(
 
Dat was reden nummer één om met mijn online hoofd voor een poosje van internet weg te blijven, opgelicht en achtergelaten met woede en frustratie!
 
De laatste paar jaar heb ik veel aanbiedingen van deze 'winstgevende' programma's afgewezen, maar gaandeweg zag ik langzaamaan een verandering in transparantie en houding van de eigenaren van een paar programma's en voor mijn eigen ervaring, opende ik een account ... met opmerkelijke resultaten dit keer na meer dan 6 maanden ...
 
Met veel vertrouwen in deze programma's durf ik weer naar voren te stappen en je een aanbod te doen dat je niet kunt weigeren ;-) ...
 
Een van de programma's waar ik het over heb, laat mijn bitcoin DAGELIJKS groeien en ze traden voor mij; omdat ik er zelf geen plezier in heb en mij de kennis ontbreekt.
 
Daarnaast wil ik mijn kostbare tijd niet besteden aan trainingen en dat soort dingen, want ik heb leukere dingen te doen, zoals genieten van mijn leven samen op onze woonboot.
 
Het bedrijf waar ik mijn bitcoin in stop, gebruikt robots - kunstmatige intelligentie dus - er zijn geen emoties bij betrokken ... het is gewoon logica en regels.
 
En die bots kunnen veel geld verdienen, dat kan ik je vertellen.
 
Dit is mijn specifieke voorstel aan jou - omdat ik zoveel vertrouwen heb in deze mogelijkheid!
 
  • Nadat je jouw gratis account hebt geopend, zal ik er 5$ in bitcoin naar overmaken ...
 
... Oké, ik weet het, het is maar een klein aanbod om te starten, maar je krijgt het gratis, gewoon om het ELKE WERKDAG met ongeveer 0,5% te zien groeien met DAGELIJKSE auto compounding ...
 
Dus waarom zou je geen kansje wagen? Voor jou valt er niets te verliezen, alleen maar te winnen ... LOL
 
Als je geïnteresseerd bent in mijn aanbod, klik dan je op de blauwe link hieronder en laat me weten dat je dit account hebt geopend, zodat ik mijn belofte aan jou kan nakomen ...
 
Dit is de manier om je Bitcoin te laten groeien. En zorgt voor cashflow!
 
Open NU jouw gratis account
 

 
English Version Start Here
 
This special email is for those on my list that have had disappointing experiences, like me AND
see a big future with Bitcoin, like I do.
 
Hi  ,

I hope you're doing well on this lovely day.

Listen, I want to keep this real quick ...

In recent years you and I had one or multiple accounts of one of these scams > Amazing5 or Merchant Shares or MyAdvertisingPays or Options Rider or MyPayingAds or Recyclix or ...

Sh*t, I can't even remember all those shabby so called online programs ;-(
 
That was reason number one to keep my online head down for a while, being ripped of and left behind with anger and frustration!
 
During a few years I rejected many offers of these 'profit gaining' programs, but later on I slowly slowly saw a change in transparency and attitude of the owners of a few programs and for my own testing, I opened an account ... with remarkable results after more than 6 Months now ... 
 
Having big confidence in these programs, I have the daring to step forward again and make you an offer you cannot refuse ;-) ... 
 
One of the programs I talk about does my bitcoin grow DAILY and they do the trading for me; because I lack the fun and knowledge myself. 
 
Besides that, I don't want to spend my valuable time in training and things like that, because I have nicer things to do, like enjoying my life together on our houseboat.
 
The company I put my bitcoin in, uses Robots - artificial intelligence so to speak - no emotions are involved ... it is just logic and rules.
 
And those bots can make a lot of money, I can tell you.
 
Now this is my specific proposal to you - because I have SO much trust in this opportunity !
 
  • After you opening your free account, I will fund it with 5$ in bitcoin ...
 
... Okay, I know, it is just a tiny offer to start, but you get it for free, just to watch it grow about 0,5% EVERY BUSINESS DAY with DAILY auto compounding ... 
 
So why not take a chance? For you, there is nothing to loose, only to gain ... LOL
 
If you are interested in this opportunity, simply tab the blue link below, and let me know that you opened this account, so I can execute my promise to you ...
 
This is the way to grow your Bitcoin. And provide cash-flow!
 
Open Your Free Account NOW