'PREEK VAN DE WEEK'
Uw vitamientje voor de geest
 
10 januari 2019
 
Voor onze website: KLIK HIER
Stuur ons een e-mail: KLIK HIER
Doop van de Heer - C-jaar 2019.
"Bevlogen van de heilbrengende Geest"
 
Jes. 42,1-4.6-7  -  Hand. 10,34-38  -  Lc. 3,15-16.21-22
"Gedoopt in Gods liefde"
Toen ik gedoopt werd,
heb je mij dezelfde
liefdesverklaring toegefluisterd
als toen bij Jezus, God:
' jij bent mijn kind,
van wie Ik heel veel hou
en in wie Ik vreugde vind'.
 
Van kop tot teen
heb je me toen
ondergedompeld
in jouw vriendschap.
 
Helaas is dat in mijn leven
niet altijd te zien!
 
Laat mij daarom opnieuw
met heel mijn hart
geloven in jouw liefde.
en help mij
om het stukje aarde
waarop ik leef
steeds meer hemels te maken.
 
Erwin Roosen
 
Jes. 42,1-4.6-7 — "Dit is mijn Dienaar, mijn uitverkorene"
  Zo spreekt de Heer: "Dit is mijn Dienaar die Ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep: mijn geest stort Ik over Hem uit, gerechtigheid laat Hij stralen over de volken. Hij roept niet, Hij schreeuwt niet en op straat verheft Hij zijn stem niet. Het geknakte riet zal Hij niet breken, de kwijnende vlaspit niet doven, in waarheid zal Hij de gerechtigheid laten stralen. Onvermoeid en ongebroken zal Hij op aarde gerechtigheid laten zegevieren: de verre kusten zien uit naar zijn leer. Ik, de Heer, roep U in gerechtigheid, Ik neem U bij de hand en waak over U en maak U voor de mensen tot het teken van mijn verbond en tot een licht voor de volken. Blinden zult Gij de ogen openen, gevangenen uit hun kerker bevrijden en uit de gevangenis allen die in duisternis zitten."
Hand. 10,34-38 — "Wie het goede doet is God welgevallig"
In die tijd nam Petrus het woord en sprak: "Nu besef is pas goed, dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat, uit welk volk ook, ieder die Hem vreest en het goede doet Hem welgevallig is. Het woord heeft Hij tot de zonen van Israël gezonden toen hij door Jezus Christus de blijde boodschap van vrede verkondigde: Deze is de Heer van allen. Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en hoe God Hem gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met Hem."  
Lc. 3,15-16.21-22 — "Gij zijt mijn Zoon, mijn welbeminde"
In die tijd toen het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde of hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord: "Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. "Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur." Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiede het dat de hemel openging, en dat de heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif, over Hem neerdaalde, en dat een stem uit de hemel sprak: "Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb ik mijn behagen gesteld."
"Bevlogen van de heilbrengende Geest"
Als wij aan een doopsel denken, hebben we een baby voor ogen. We werden traditioneel allemaal als baby gedoopt. We waren ons van geen geloof bewust. Augustinus zei: “Christen ben je niet bij geboorte, je wordt het." Zijn we het dan geworden toen we twaalf waren, bij ons vormsel? Een andere autoriteit, een professor in godsdienstpsychologie van Leuven zei eertijds dat je voor je twintigste moeilijk tot echt geloven kan komen.
 
Er bestaat natuurlijk een kinderlijk geloof. Zoals er ook kalverliefde bestaat. En ook wat dit laatste betreft, kan je de vraag stellen op welke leeftijd men echt relatie-bekwaam is? Ook geloven is een kwestie van relatie. Met God en met mensen. Maar wat het doopsel betreft kunnen we de vraag of de kinderdoop verantwoord is in het midden laten. Ook wat het vormsel betreft. Want we hebben als volwassenen trouwens de kans om onze doopbeloften jaarlijks met Pasen te hernieuwen. Dan kunnen we bewust, overtuigd en met verantwoordelijkheidszin ons engagement als gedoopte christenen publiek uitdrukken. Maar doen we dat wel echt? Of ervaren we dit als een tierlantijntje van de paasliturgie? Een bijkomstigheid die er voor ons verder niets toe doet?
 
Maar even terug naar het begind. We denken dus bij het woord 'doopsel' aan een baby. Maar we kunnen ook even denken aan een priester of diaken die een beetje water laat vloeien over het hoofdje van een kind. Zo weinig als in de palm van de hand of een schelp kan. Het doopsel van Jezus, als volwassen man, door Johannes in de Jordaan, was anders. Het was een onderdompeling in de Jordaan al een teken van bekering. 'Bekeren' wil zeggen dat je je omkeert, je omdraait om een andere, een nieuwe weg te volgen. Het doopsel is een hergeboorte tot nieuw leven. Jezus liet zich inderdaad onderdompelen in de Jordaan. Hij daalde af. Om daarna terug op te stijgen uit het water. Van ondergang naar opstanding. En Jezus, zo staat er, zag de hemel opengaan. En hij zag de Geest Gods over hem neerdalen als een duif. En er klonk een hemelse stem: "Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb ik mijn behagen gesteld."
 
Lucas belijdt dat deze Jezus van Nazareth helemaal op God gelijkt. Zoals ieder mens geschapen is 'naar Gods beeld en gelijkenis'. Maar deze Jezus is werkelijk evenbeeld van God. Veelgeliefde Zoon. Helemaal vol van de goddelijke geest. Vol van de heilige liefde. Van heilbrengende liefde. Zoals een duif soms van duizend kilometer ver uit de hemel neerdaalt bij het huis van zijn baasje, en liefdevol in handen wordt genomen, zo laat God de Geest neerdalen op Jezus om thuis te zijn bij hem, en liefdevol op handen gedragen te worden. Allemaal lieftallige woorden. In veel kerken is dit doopsel van Jezus in kleurrijke brandramen kunstzinnig uitgebeeld.
De werkelijkheid van het bekeerde of omgekeerde leven, van de nieuwe geboorte, van het alternatieve leven, was niet zo lieflijk. Een mensenleven kan soms hard en rauw zijn.
 
Jezus daalde af in de diepte van het water. Symbool voor zijn reële afdaling naar die mensen die in de diepe put zaten. Jezus ging naar armen, zieken, zondaars en onreine mensen. Naar mensen die pech hadden of van geen tel waren. Jezus was solidair met mensen van niemendal. Nietsnutten. Voor niets nuttig. Hij ging daarin zo ver dat hij aan den lijve de dwingelandij van het kwaad heeft ervaren, de niets ontziende boosheid van de wereld. Hij werd daadwerkelijk onder de booswichten gerekend. Ze hingen rechts en links van hem op Golgotha. Van Jezus kunnen we niet zeggen: hij heeft het zich niet aangetrokken. Hij liet het niet aan zijn hart komen. Hij had makkelijk praten! Nee, hij werd waarlijk helemaal ondergedompeld in het meest afschuwelijk lijden. Hij is afgedaald in de diepste ellende, de uiterste verlatenheid. En zo geleek hij het meest op God die Liefde is. Mensenliefde. Zo was hij vol van de Geest van Liefde. Deze 'welbeminde Zoon' werd bevestigd en verheerlijkt door God die hem deed opstaan uit de dood.
 
Als we als christen onze doopselbeloften ernstig nemen, is het om eveneens af te dalen naar de minste mens zoals Jezus. Om ons bij tijd en wijle te laten onderdompelen in het menselijk lijden. Dat van anderen en van onszelf. Om het niet uit de weg te gaan. Niet te verdoezelen. Niet op veilige afstand te blijven. Om het echt te doorleven. Maar ook om lijden, dood en mislukking niet te zien als het laatste, het einde van alles. Om dit lijden te zien en te beleven als uiterste consequentie van de liefde. Om eruit op te stijgen. Om het niet als doem en noodlot fatalistisch of verbitterd te verbijten. Om, vervuld van Gods Geest, eruit op te staan en als herboren nieuw en anders, er mee om te gaan.
 
Ik zie een verpleegkundige voor mij die arm in arm op wandel gaat met een dementerende medemens. En ik weet dat ze vooral hart in hart meegaat. Omdat ze uitstijgt boven de louter technische medische hulp en de zieke omgeeft met haar tedere en zorgende liefde. Zo zie ik een andere hulpverlener omgaan met een mentaal gehandicapte. Met eindeloos engelengeduld. Ik denk aan mannen en vrouwen die ik bezig zag in de palliatieve eenheid. Hoe zij stervenden bijstaan en begeleiden naar een soms onverwacht blijmoedige ervaring van rustige en vredige overgave. De beklemming en de angst voorbij!
 
Er zijn gelukkig van die mensen die 'bevlogen' zijn van die heilbrengende Geest en je meetrekken over lijden en dood naar een verrassend nieuw leven. Ons doopsel en de hernieuwing ervan is het sacrament, het heilig teken van onze deelname aan Jezus' afdaling uit liefde en aan zijn verheerlijking als 'welbeminde Zoon van God'. Wij zijn broers en zussen van deze Jezus.
@preekvdw
"Jezus: Teken van Gods menslievendheid"
Het is het geheim van uw liefde, God,
en het verlangen van uw hart
om bij ons te zijn,
om met ons het leven te delen.

 
In Jezus, uw Veelgeliefde,
zijt Gij één van de onzen geworden,
weerloos en kwetsbaar als een mensenkind.
Hem herkennen we als uw Zoon,
onherroepelijk teken van uw menslievendheid.
Rondom Hem verzamelt Gij ons,
altijd weer opnieuw, als uw volk, uw Kerk.

 
Zie om naar uw Kerk.
Geef haar moed en geloof genoeg
om op uw woord te vertrouwen
en uit uw liefde te leven,
zodat ze iets betekenen kan voor de mensen.
Niet heersend maar dienend,
niet opdringerig maar overtuigend,
niet in haar recht, maar op haar plaats.
Geef dat zij, weerloos en kwetsbaar,
teken mag zijn van hoop en bevrijding
voor alle mensen.

Mgr. J. De Kesel
 
Download deze preek en de lezingen als word-bestand
Wil je verder aan de slag met de lezingen en deze preek...
Dan kan je alles downloaden als word-bestand.
 
 ! KLIK HIER ! 
Onze abonnees...
Dubbel ontvangen...
Misschien ontvangt u deze 'Nieuwsbrief' op twee e-mailadressen. Mogen we u dan vragen één van deze adressen uit te schrijven. Iedere verzending kost ons trouwens centjes.
 
Een nieuw e-mailadres...
Wenst u uw 'Nieuwsbrief' in de toekomst op een andere of nieuw e-mailadres te ontvangen, dan kan u onderaan deze 'Nieuwsbrief' die wijziging zelf doorvoeren.
Volg ons ook via...
Facebook...
Vanaf nu zijn we ook te vinden op 'Facebook'. Ook via dat kanaal sturen we onze 'Preek van de week' de wereld in.
 
Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
 
Twitter...
Heb je een account op 'Twitter',
volg ons dan en je krijgt een melding
telkens er een 'Preek van de week' verschijnt. 
 
Klik op het logo... en volg ons.
 
'PREEK VAN DE WEEK'
Vicariaat van de Vlaamse Dominicanen - Ravenstraat 98 - 3000 Leuven.
Verantwoordelijke uitgever: Pater Marcel Braekers o.p. - Vicaris. E-mail: klik hier
Redactie - webmaster: Peter Gijsbrechts o.p. - E-mail: klik hier
Website: klik hier.