Scheepspost is de digitale nieuwsbrief voor het

Varend Erfgoed in Nederland. Het is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke bronnen.

Heb je zelf nieuws voor de Scheepspost, mail dan aan wouter@scheepspost.info

Een vrijwillige bijdrage van € 15,- kan je overmaken
naar
"Maritiem Dus",
 IBAN NL96 TRIO 0198 1437 02
Scheepspost 110, 22 febr. 2017
Scheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVEN


 
  


 

Den Boer Sails


Scheepsmakelaardij Enkhuizen

Akwadrant

defotoboot

Windseeker

Eisma Houtwerk


info@postverzekert.nl

Fikkers
Patrijspoorten


NagelHard


Hi-Tek

Piet Blaauw
Scheepstimmer en Mastmakerij Stavoren


Zeiltocht op IJsselmeer en Markermeer met zeilschip, klipper, tjalk of groot zeilschip
Register Holland

Museumhaven Willemsoord

zeilklippers

Rood boven groen

Zeilmakerij Molenaar
Scheepswinkel Van Meer
watererfgoed
havenmuseum
Hilbrands IJzerwerkplaats

red-gull

SRF
Bureau Scheepvaart Certificering
Traditionele Schepen Beurs
Bataviahaven

Hoogendoorn

Terra Nova


Voor evenementen rond het
Varend Erfgoed kijk je op de
Evenementenpagina

FVEN nieuws:

— Mobiel erfgoed in “Erfgoedbalans 2017”
— Register Varend Erfgoed Nederland gaat ervoor!

Overig nieuws:

— Persoonlijke verhalen in tentoonstelling over VOC
— Einde voor veel Traditionsschiffe
— Willem Barentsz dit jaar wellicht te water

— Westlander de Tijdgeest wordt gerestaureerd

— 95 jaar Wijsmuller Durf en Innovatie
— Tjalkendag 2017 op 18 maart in Sneek

— Museum van nat Nederland

— OpenCPN als beta geschikt voor inland-ECDIS
— Edammer Ambachten Dag 25 maart 2017

— Open Botterdagen Huizen

— Klassieke HISWA van 8 t/m 12 maart
— De oude klipper die een boek waard is

— Botterloods werkplek voor leerlingen Mijnschool

— Lelijk eendje wordt een zwaan, de Bonaire
— Halve Maen zoekt vrijwilligers

— Investeer in maritiem erfgoed!

    De Noordborg zoekt een nieuwe eigenaar
— Het moet soms puur overleven zijn geweest’

— Stichting Behoud Boeier krijgt culturele ANBI status

— De Oostzeevaarders uit De Lemmer in de 18de eeuw

— Plan voor bevaarbaar Apeldoorns kanaal leeft nog

— Sluis 0 in Den Bosch als museumhaven?

— Kamper Kogge journaal: Verbroederende Hanzedagen
— Ledenvergadering IFKS in twee delen

— Expositie Schipperskind met Scheepvaart en Visserij
    door de eeuwen

— Sail Kampen zeilt in kielwater Sail Den HelderFVEN nieuws

— Mobiel erfgoed in “Erfgoedbalans 2017”Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuurde de Tweede Kamer de “Erfgoedbalans 2017”. Deze vierjaarlijkse publicatie biedt het parlement, het erfgoedveld, overheden, wetenschappers en particulieren inzicht in de toestand van het erfgoed en de effecten van het gevoerde rijksbeleid. Het varend erfgoed komt ook ruim aan de orde, hieronder enkele stukjes tekst uit de “Erfgoedbalans 2017”

Met de Erfgoedwet is het mobiel erfgoed nadrukkelijk binnen de reikwijdte van de definitie van cultureel erfgoed gekomen.
Dit heeft een positieve impuls gegeven aan de aandacht voor het mobiel erfgoed zowel binnen het erfgoeddomein als daarbuiten. Het mobiel erfgoed is onder te verdelen in vier sectoren, waarvan de sector weg de grootste is met ruim 921.370 voertuigen, gevolgd door de sector water met 5.880 vaartuigen, de sector rail met 2.110 railvoertuigen en tenslotte de sector lucht met 1.000 vliegtuigen.

Gedetailleerde gegevens over het nog functioneel – dus mobiel – zijn van dit erfgoed ontbreken, maar de inschatting van de sectoren zelf is dat het ongeveer om de helft gaat. Het mobiel erfgoed is meestal in handen van particuliere eigenaren die zich met veel enthousiasme inzetten voor de instandhouding en het mobiel maken en houden van hun erfgoed. Zowel in de beleidsbrief MoMo als bij de behandeling van de Erfgoedwet werd echter geconstateerd dat eigenaren van mobiel erfgoed daarbij last kunnen hebben van – vaak onbedoelde – beperkingen van sectorale wet- en regelgeving zoals strenger wordende milieu-eisen en veiligheidsvoorschriften.
 


De mobiel erfgoedsectoren hebben sinds een aantal jaren een structureel overleg met OCW waarin mogelijke knelpunten in wet- en regelgeving worden geïdentificeerd en waar mogelijk opgelost worden. Daar waar nodig wordt hierbij samengewerkt met andere departementen. Dit heeft onder meer geresulteerd in een uitzonderingspositie voor historische vaartuigen zodat deze niet onbedoeld worden belast met bouwvoorschriften op grond van de Woningwet.
Daarnaast is een verkenning gestart gericht op het in samenhang opnemen van mobiel erfgoed en historische havens in het bestemmingsplan en (onder de Omgevingswet) het omgevingsplan.
 
De afgelopen jaren heeft de sector zelf het voortouw genomen bij het opzetten van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed, dat is ontwikkeld om het behoud, beheer en de zichtbaarheid van mobiel erfgoed te bevorderen. In 2016 heeft de sector een lijst met toonbeelden opgesteld die samen de geschiedenis van de mobiliteit van ons land vertolken.116 Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de versterking van de aandacht bij een breed publiek voor het mobiel erfgoed en onze mobiliteitsgeschiedenis.In 2010 is het revolverend fonds bij het NRF eenmalig met een bedrag van 1 miljoen euro versterkt voor het verstrekken van leningen voor restauraties van mobiel erfgoed. Omdat hiervan uiteindelijk weinig gebruik is gemaakt, is deze faciliteit in overleg met de sector beëindigd. Daarvoor in de plaats is door het Mondriaan Fonds een subsidieregeling opgesteld, gericht op ondersteuning van integrale projecten die bijdragen aan de versterking en professionalisering van de sector mobiel erfgoed als geheel. Deze regeling zal in 2017 in werking treden. Hiermee kunnen projecten als het verbeteren en publiekstoegankelijk maken van het register worden ondersteund.

Mobiel erfgoed krijgt in toenemende mate aandacht bij zowel een breed publiek als bij overheden. De komende jaren zal de ingeslagen weg naar een grotere aandacht voor mobiel erfgoed en naar het voorkomen en waar mogelijk gezamenlijk oplossen van knelpunten in wet- en regelgeving worden voortgezet.
Lees de hele “Erfgoedbalabs 2017" hier (pdf)
Of bekijk hier de aanbieding van Bussemaker aan de Tweede Kamer.
— Register Varend Erfgoed Nederland gaat ervoor!Na de naamswijziging en de intensieve werkzaamheden voor diverse wetsontwerpen waarmee het varend erfgoed te maken heeft gehad, is er voor 2017 een nieuw doel gesteld.
Het doel voor 2017 is zoveel mogelijk eigenaren van schepen, die als varend erfgoed kunnen worden aangeduid, voor te lichten over het belang om hun schip bij te schrijven in het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN). Om dat doel te bereiken zijn binnen de Federatie Varend Erfgoed Nederland allereerst stappen gezet om de ingewikkelde opbouw van kosten bij de inschrijving te vereenvoudigen. Daardoor zijn er met ingang van 1 januari j.l. nieuwe lagere tarieven van toepassing.

Vanaf nu kan iedere eigenaar van een schip dat voldoet aan de basiscriteria zich inschrijven.
De controle van het schip op de basiscriteria wordt uitgevoerd door de behoudsorganisatie die voor dat type schip actief is. De lijst van organisaties staat ook op de website.

De aanmeld- en heraanmeldformulieren staan op de website. Daar kunt u ze downloaden en invullen.  De eigenaar stuurt de stukken naar de betreffende schouwcommissie en na controle leveren zij het dossier aan bij het RVEN.

De kosten bestaan alleen uit administratieve kosten.
Aanmelding, heraanmelding, en verlenging kosten €10,-- per schip per 5 jaar, dus dat is slechts €2,- per jaar. De vrijwilligers van het bureau van de FVEN staan startklaar om het doel van 2017 te realiseren.
We zien uw aanmelding graag tegemoet en hopen op een flinke uitbreiding van het register!

Websites:
Federatie Varend Erfgoed Nederland 
Register Varend Erfgoed Nederland
Vragen: register@fven.nl
— Aanbrengtochten SAIL Den Helder FVENDe inschrijving voor deelname aan SAIL DEN HELDER, dat plaatsvindt van 22 t/m 25 juni 2017 is nog open tot 28 februari - 24.00 uur. U heeft dus nog een kleine week om zich aan te melden, zo ook voor de aanbrengtochten, die vanuit  Zuid-West en Oost Nederland worden georganiseerd door een aantal enthousiaste vaarders binnen de FVEN.

Dus deelnemen? Dan wordt het nu echt tijd om in te schrijven - lees zorgvuldig de informatie op de website en stap in bij de tochten naar de Helderse gezelligheid.
Kijk op deze link voor uw mogelijkheden Den Helder te bezoeken


Einde FVEN nieuws
— Persoonlijke verhalen in tentoonstelling over VOCDen Haag – Op donderdag 23 februari openen de burgemeesters van de zes VOC-steden Amsterdam, Delft, Enkhuizen, Hoorn, Middelburg en Rotterdam de tentoonstelling ‘De wereld van de VOC’ in het Nationaal Archief in Den Haag. (24 februari 2017 tm 7 januari 2018).

Een tentoonstelling waarin persoonlijke verhalen uit de VOC-tijd de geschiedenis tot leven brengen. Burgemeesters Van der Laan, Van Bijsterveldt, Baas, Nieuwenburg, Bergmann en Aboutaleb vertellen tijdens de opening over de VOC-geschiedenis in hun stad. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vertelt over het historische belang van het VOC-archief en de recente digitalisering van deze archieven.

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) bestond bijna tweehonderd jaar, vanaf de oprichting in 1602 tot aan 1798. Het archief van de VOC wordt al jaren gebruikt door onderzoekers uit binnen- en buitenland. Een deel van de topstukken uit dit bijzondere archief staat nu centraal in de tentoonstelling De wereld van de VOC. De bezoeker gaat op ontdekkingsreis langs bijzondere kaarten, scheepsjournalen, brieven en tekeningen uit 200 jaar geschiedenis van wat de eerste multinational in de wereldgeschiedenis wordt genoemd. Tegenover het succesverhaal staan ook verhalen over roof, geweld, gruwelijkheden en onderdrukking.
Kijk hier voor meer informatie 
— Einde voor veel Traditionsschiffe


Foto: stoomschip/tonnenlegger Bussard uit 1906

In het vragenuurtje van de Duitse Bondsdag van 15 februari heeft de Minister van Verkeer duidelijk gemaakt dat er geen verdere discussie komt over de Duitse Traditionsschiffe. De ‘Gemeinsame Kommssion für Historische Wasserfahrzeuge’ (GSHW) als koepelorganisatie van meer dan 100 Duitse historische vaartuigen en de Verening van Duitse Museumhavens AGDM) roepen de minster op om vooral toch aan de onderhandelingstafel te komen.

“De veiligheidsvoorschriften zoals ze nu in concept liggen betekent voor vele historische schepen het einde” stellen Nikolaus Kern, voorzitter van de GSHW, en Urs Vogler, voorzitter van de AGDM. “Het ministerie moet eindelijk met de eigenaren spreken, om de voorschriften aan de realiteit aan te passen. Het ministerie zegt dat er al vier jaar overleg wordt gevoerd, maar daarbij is alleen de definitie van Traditionsschiffe besproken. De verzwaring van de voorschriften voor bouw, uitrusting en bemanning zijn nooit ter sprake geweest, en zijn voor alle gebruikers verrassend. Sinds het laatste Voorschriften-ontwerp bekend is zijn er geen gesprekken meer mogelijk.”
Lees het gehele persbericht van GSWH en AGDM hier  
Of lees het artikel “Aus für Traditionsschiffe?” in het Duitse Float Magazin 
— Willem Barentsz dit jaar wellicht te water   De vrijwilligers die aan de replica van de Willem Barentsz werken hebben zich voor het komend seizoen een ambitieus doel gesteld: de tewaterlating in september. Het moet haalbaar zijn, echt bouwmeester Gerald de Weerdt.

De vrijwilligers gaan eerst aan de slag met het aanbrengen van een aantal huidgangen op de reconstructie van het expeditieschip van Willem Barentsz. Daarna moet het schip worden gebreeuwd om het waterdicht te krijgen. Ondertussen kan er verder gewerkt worden aan de opbouw. Voordat het schip te water kan moet het hout erg vochtig worden gemaakt zodat alle kieren en naden dicht trekken.

Vanaf begin april wordt er op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag volop gewerkt op de overkapte werf op de Willemshaven. Het bezoekerscentrum is vanaf dat moment alle dagen geopend.
Kijk voor meer info ook op Facebook 
Of kijk hier op de website van de het schip

— Westlander de Tijdgeest wordt gerestaureerdWestlanders werden in het Westland veel gebruikt voor het vervoer van tuinbouw producten. De eerste westlanders waren grotere (houten) schepen van het type praam. De latere kleinere ijzeren westlanders zijn een mengvorm van de aak (daar vlet genoemd) de praam en de schouw. Zij werden voortbewogen door bomen, en in latere jaren met een kleine motor.

De westlander de Tijdgeest uit 1910 lag, na dienst te hebben gedaan als vervoersmiddel, in de Hofvijver, als pronkstuk onder het torentje van de Minister President. Nadien heeft De Tijdgeest een tijdlang dienst gedaan in de verhuurvloot. Dankzij ervaren vakmannen is het onderwaterschip in 1995 zorgvuldig vervangen. Vanaf 1997 nam De Tijdgeest deel aan zeilwedstrijden. De Tijdgeest bleek een snelle zeiler, won bij de eerste wedstrijd al de eerste prijs en heeft het sindsdien altijd goed gedaan in wedstrijden.

De westlander wordt nu gerestaureerd dankzij een bijdrage van het Cultuurfonds.
Lees het gehele artikel op de bron: Prins Bernard Cultuurfonds 
— 95 jaar Wijsmuller Durf en Innovatie


De sleepboot Gelderland, bouwjaar 1963

Met ingang van zaterdag 18 februari heeft het Zeehavenmuseum in IJmuiden een overzichtstentoonstelling van de firma Wijsmuller. Met modellen, foto´s, films en objecten wordt 95 jaar geschiedenis van 1906 tot en met 2001 weergegeven. De tentoonstelling loopt tot en met 20 augustus 2017.

Wijsmuller uit IJmuiden is een begrip in Nederland maar zeker ook wereldwijd. Ze maakte naam en faam in de sleepvaart, berging en zwaar transport. Grote transporten en spectaculaire bergingen werden door duizenden zo niet miljoenen mensen gevolgd en oogsten veel bewondering zowel binnen als buiten de maritieme wereld.

De bezoekers van deze tentoonstelling krijgen aan de hand van een tijdlijn te zien welke beslissingen in de loop van al die jaren door Wijsmuller zijn genomen. Wijsmuller bracht zelf schepen uit, eerst onder zeil en later met stoom- en dieselaandrijving. Wijsmuller ontwikkelde als eerste zeesleepboten zonder schoorsteen, een noviteit. De latere beslissing om naast sleepvaart ook zware transporten met half afzinkbare schepen te gaan uitvoeren was een gedurfde met een onzekere uitkomst; hierdoor werd men concurrent van de eigen sleepvaart.Ook de ontwikkeling van zelf varende zwaar-transportschepen kwam uit de burelen van Wijsmuller. De Ocean Servant was het eerste verticaal afzinkbare ponton met hulpvoortstuwing. Tijdens het slepen kon dit ponton vanaf de sleepboot telemetrisch bestuurd worden om daardoor de koers van de sleepboot te volgen en de sleepsnelheid te behouden. Deze en nog meer voorbeelden tonen dat Wijsmuller niet alleen een gerenommeerd sleper en berger was, maar ook heeft bijgedragen aan belangrijke innovaties op maritiem gebied.
Meer info vind je hier 
Of lees hier het artikel in de IJmuider Courant 
— Tjalkendag 2017 op 18 maart in SneekDe Terra Nova ligt op zaterdag 18 maart aan de Kolk, voor de beroemde Waterpoort in Sneek. De tjalkendag is een initiatief van de Noorderschippers, en is niet alleen voor tjalken.
Het wordt een dit-magje-niet-missen-dag, met een boeiend en actueel programma: Auke Wouda, van Het Blauwe Hart en de IJsselmeervereniging, praat ons bij over alle ontwikkelingen in het IJsselmeergebied. Rudolf Jongma van Lankhorst Ropes, dat lang in Sneek gevestigd was, vertelt over modern touw aan boord van onze oude schepen.
‘s Middags gaan we op bezoek bij het Fries Scheepvaartmuseum, de destilleerderij van de Weduwe Joustra en bij de beroemde werf voor houten schepen; de werf van Joh. Van der Meulen. Dat wil zeggen: bij twee van de drie, naar keuze. En natuurlijk wordt de dag afgesloten met een gezellige borrel.

Sponsors
De Tjalkendag wordt ook dit jaar financieel gesteund door EOC verzekeringen in Meppel. De gemeente Súdwestfryslân, waartoe Sneek behoort, laat alle deelnemers het weekeinde gratis met hun schip in de Kolk liggen. Hulde!

Aanmelden voor de Tjalkendag graag via tjalkendag@lvbhb.nl of bij Konnie Werkman: 06-30983299. Vermeld daarbij met welke twee onderdelen van het middagprogramma je mee wilt doen! En als je die hebt, neem dan je Museumjaarkaart mee.
De hele Tjalkendag, inclusief koffie, thee, lunch en borrelhapjes kost € 15 per persoon. Drankjes zijn uiteraard voor eigen rekening.
Voor meer info en aanmelden kijk je hier 
Of kijk op de pagina van de Noorderschippers  
— Museum van nat Nederland


Wrak van een ventjager die rond 1710 zonk

Drie archeologische musea in Flevoland profiteerden niet van de stroom bezoekers die outletcenter Bataviastad trekt. Daarom bundelen ze hun krachten in een nieuw erfgoedpark: volgend jaar gaat Batavialand open.

Een plek waar je wrakken van historische schepen van dichtbij kunt zien, waar archeologische vondsten uit schepen bijna zijn aan te raken en een opgegraven schip wordt geconserveerd. Daarnaast een scheepswerf waar een historisch schip wordt nagebouwd en een museum dat het verhaal vertelt van het eeuwenlange gevecht tegen het water en de winning van land. Klinkt aantrekkelijk. Zoiets moet veel belangstellenden kunnen trekken.

Die plek was er al lang, aan het water van het Oostvaardersdiep in Lelystad, maar de Bataviawerf, het museum Nieuw Land en het voormalige Nederlands Instituut voor Scheeps- en Onderwater Archeologie (NISA) trokken de afgelopen jaren respectievelijk tachtigduizend, dertigduizend en een handjevol bezoekers per jaar. Nu gaan ze het nog één keer gezamenlijk proberen. Op één terrein, met één ingang en onder één noemer: Batavialand.

De drie instellingen gaan na lang praten samen verder. Kwaliteiten bundelen, synergie en efficiency zijn de woorden die worden gebruikt om duidelijk te maken dat het goed is dat de drie instellingen die elkaar inhoudelijk aanvullen als Stichting Batavialand verder gaan. Op één terrein en met één publieksingang.
Lees het gehele artikel op de bron: Elsevier via blendle (€) 
— OpenCPN als beta geschikt voor inland-ECDISHet open-source programma OpenCPN is aangepast zodat het voldoet aan de eisen voor inlandECDIS in informatie mode. OpenCPN wordt door verschillende programmeurs en vanaf verschillende plaatsen in de wereld onderhouden en zonodig aangepast aan nieuwe eisen. Een van de programmeurs is Dirk Smits uit Enkhuizen, die het programma aanpaste aan de eisen welke aan inland-ECDIS worden gesteld.

Het programma is hier als beta (test-versie) beschikbaar.

Onder opties kan je in de Gebruikersinterface de Inland-Ecdis settings aanzetten. Iedere belanghebbende is van harte uitgenodigd om te testen en eventuele aanvullingen / verbeteringen / bugs te melden op het OpenCPN forum.
De bedoeling is om over enkele weken een (gratis) alternatief te hebben om te voldoen aan de inlandECDIS eisen. Nu nog alleen in Duitsland, maar de rest van Europa zal waarschijnlijk volgen.

Denk er bij gebruik als inlandECDIS wel aan dat de computer tijdens de vaart enkel en alleen voor OpenCPN mag worden gebruikt. Dus niet even mailen of muziek luisteren met dezelfde computer. Het programma kan niet gebruikt worden voor navigatie, het staat voor ECDIS gebruik in de informatie-mode.
Vanzelfsprekend moeten de nieuwste kaarten worden gebruikt. Gratis ENC kaarten kan je bv hier downloaden.


Scheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:

EOC

FVEN— Edammer Ambachten Dag 25 maart 2017Ter promotie van het nieuwe bezoekerscentrum van de historische Scheepswerf Groot, wordt een Edammer Ambachten Dag georganiseerd. Op deze zaterdag kan de werf bezocht worden en zullen er allerlei ambachten en Edammer activiteiten plaatsvinden, onder het genot van heerlijke hapjes. Ook voor kinderen zijn er leuke activiteiten.
Zo zal er ter plekke makreel worden gerookt, worst gemaakt, zeilen gemaakt, een goudsmid zal aan het werk zijn, er kan worden gevaren in de kano's van de werf, enz.
De middag zal worden opgefleurd door live muziek en er zijn hapjes en drankjes verkrijgbaar bij de meiden die ook poffertjes bakken.
Zaterdag 25 maart 2017 van 10:00-15:00 uur
Bekijk dit ook op Facebook 
— Open Botterdagen HuizenDrie dagen per jaar houden de Huizer Botters hun open dagen. Tijdens deze open dagen kan je mee varen op het historische varende erfgoed van Huizen. Op deze dagen is ook de werf geopend voor publiek, waar de vrijwilligers je graag meer informatie geven. De open dagen voor 2017 zijn gepland op :

zaterdag 22 april:
In het voorjaar zijn de botters door de vele vrijwilligers in de winter weer stevig onderhanden genomen. Reparaties, lakken, schilderen en harpuizen, schoonmaken enz, enz. Daarnaast is er extra aandacht voor de botter die terug gekomen is van haar groot onderhoudsbeurt. Elk jaar vertrekt er een schip naar een professionele botterwerf voor restauratie en groot onderhoud. Dit jaar is de HZ92, “De Westland” terug van haar restauratie.zaterdag 17 juni :
Op deze opendag organiseert de Rotary op vrijdag 16 juni het jaarlijkse Visfestijn op en rond de werf, met als onderdeel daarvan een prachtige race op het Gooimeer met veel botters. Een aantal botters zal tot zondag blijven liggen waardoor je je op zaterdag terug waant in de tijd van het oude vissersdorp Huizen. Je kan dan mee op een zeiltocht op het Gooimeer.

zaterdag 16 september:
De dag na de spectaculaire Taeje Bôkkes race van Huizen. Maar ook de dag van het Huizer Haven Festival. Twee prachtige dagen met veel botters in de vaart en een gezellige drukte.
Voor meer info kijk je hier   

— Klassieke HISWA van 8 t/m 12 maartVan woensdag 8 t/m zondag 12 maart vindt de HISWA plaats in RAI Amsterdam. In hal 5 vind je ‘HISWA Klassiek’. Een beurs in een beurs, speciaal voor liefhebbers van Varend Erfgoed.

Er zijn prachtige schepen te bewonderen, zoals de Belle van Zuylen, een Shrimper 21 en de opduwer Trijn. Er zijn verschillende leveranciers en verzekeraars die van belang zijn voor het Varend Erfgoed. Daarnaast zijn de FVEN en verschillende behoudsorganisaties aanwezig. De FVEN vind je in stand 05.K16.Tijdens de HISWA Klassiek is ook het Spiegel Theater weer aanwezig. In samenwerking met het blad de Spiegel der Zeilvaart worden diverse thema’s behandeld door inspirerende sprekers. De thema’s zijn op de opeenvolgende dagen: Historie - Museum - Zeehelden - Reis op eigen kiel - Hout & Bouw. Dit alles in de 19e Zeeuwse spiegeltent.
Kijk hier voor meer info over HISWA Klassiek 
— De oude klipper die een boek waard isDe zeilklipper Kaat Mossel ligt de hele winter in Zaandam. Diep verstopt in industriegebied Achtersluispolder. Hierdoor kennen weinig Zaankanters het schip, dat al sinds 1904 vaart en elke zomer honderden zeilliefhebbers meeneemt door Nederland. Deze geschiedenis beschreef Maaike Oostingh in het boek ’Kaat Mossel’, dat gisteren werd gepresenteerd.

Trots kijkt Sjak Romijn uit Zaandam, eigenaresse van de Kaat Mossel, de kajuit van haar schip rond. „Wat een ruimte hè. Dat zie je niet zo snel bij charterschepen. De ruime inrichting was één van de redenen dat ik dit schip heb gekocht.” Romijn is een van de weinige vrouwelijke zelfstandige schippers in Nederland.„De Kaat Mossel is in 1904 gebouwd in Lemmer als zeilend vrachtschip. Daar waren er veel van in die tijd. De eigenaar vervoerde van alles, want geen lading, geen geld. Het was een hard bestaan”, gaat ze verder. „Later werd er een motor in het schip geplaatst en gingen de masten eraf. Alles om de concurrentie met de grote motorboten aan te gaan. Toen Jan Bakker het schip in 1972 kocht, was het een vrachtschip. Maar omdat daar steeds minder in te verdienen was, door de concurrentie van vrachtwagens over de weg, besloot hij de boot te verhuren aan toeristen.”

Bakker liet de Kaat Mossel volledig verbouwen en zette de twee masten terug. Er kwamen slaapplaatsen in, douches en toiletten. Het schip voer in die beginjaren regelmatig naar Denemarken. Later alleen binnen Nederland.
Lees het gehele artikel op de bron: NHD Premium 
Geïnteresseerden kunnen het boek voor 34,95 euro bestellen via info@sjakzeilreizen.nl
— Botterloods werkplek voor leerlingen MijnschoolHARDERWIJK - Mijnschool en de Botterstichting in Harderwijk hebben afgelopen vrijdag hun samenwerking bekrachtigd. Leerlingen leren werken aan oude schepen in de botterloods aan de Havendijk.

Mijnschool is een middelbare school voor praktijkonderwijs aan het Kruithuis. Een van de belangrijkste doelen van Mijnschool is het bieden van praktijkonderwijs en de Botterstichting in Harderwijk biedt hiervoor praktische mogelijkheden. Veel jongeren vinden het een uitdaging om aan en met oude schepen te werken en in de botterloods van de Vischafslag zijn hiervoor veel mogelijkheden. Door het bieden van een werkplek komen leerlingen in aanraking met vrijwilligerswerk. Ze leren zo dat ze een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren zonder daarvoor te worden betaald.

Een aantal jongeren van Mijnschool heeft een voorliefde voor zeilen en het restaureren van oude schepen. Zo restaureerden leerlingen al menig scheepje en wordt momenteel een 'schokker' (de HK 59) onder handen genomen op de school. De botterstichting biedt twee stageplekken aan voor leerlingen van Mijnschool. De eerste jongeren zijn al geselecteerd en kunnen binnenkort nu ook op de nieuwe botterwerf aan de slag, onder begeleiding van Karel Blokhuis (oud-leerkracht techniek en vrijwilliger).

Leerlingen van Mijnschool worden bij hun werkzaamheden begeleid door een docent van deze opleiding, die beschikt over zowel vakinhoudelijke als pedagogische kwaliteiten.
Lees het gehele artikel op de bron: het Kontakt  
— Lelijk eendje wordt een zwaan, de BonaireHeldhaftige zeeslagen heeft ze nooit gekend. Maar Zijner Majesteits schroefstoomschip Bonaire bevocht wel namens het koninkrijk van Willem III de Venezolaanse piraten in het Caraïbisch gebied. Wie het honderdveertig jaar oude nautische monument in het historische droogdok van de voormalige Rijkswerf Willemsoord in Den Helder ziet liggen, kan de beelden er moeiteloos bij bedenken.

Het verhaal van de Bonaire is feitelijk het verhaal van het lelijke eendje dat een prachtige zwaan blijkt. Twintig jaar geleden werd ze vanuit Delfzijl naar Den Helder gesleept: een verwaarloosd, lekkend wrak. “Het was nog een wonder dat ze onderweg niet zonk”, zegt Ben Mooiman. De oud-directeur van de Rijkswerf, die eerder het 19e Zeeuwse rampschip Schorpioen naar de marinestad haalde, zag desondanks de historische waarde van de Bonaire.

De Bonaire belandde in Den Helder in het in 1822 gegraven droogdok op Willemsoord. De lelijke opbouw van het schip werd gesloopt, de romp gerestaureerd. Die rompconstructie is uniek in de wereld. Het is een schip met ijzeren spanten, gietijzeren beplating -puddle ijzer - en daar tegenaan, onder en boven de waterlijn, teakhouten planken. “Dit is het oudste in Nederland gebouwde oorlogsschip in ons land. En een van de laatste schroefstoomschepen ter wereld.”
Lees het gehele pagina-grote artikel op de bron: de papieren NHD
Of kijk hier voor een pdf  van het artikel
— Halve Maen zoekt vrijwilligersHOORN - VOC-museumschip de Halve Maen zoekt nieuwe vrijwilligers voor diverse functies. Op 1 april gaat het nieuwe seizoen van start. Thema wordt: leven aan boord anno 1609. De Halve Maen is op zoek naar vrijwilligers met interesse in geschiedenis en gevoel voor gastvrijheid, die de handen uit de mouwen willen steken.

De Halve Maen is een replica van een 17e-eeuws schip en ligt bij het Centrum Varend Erfgoed op het Oostereiland in Hoorn. De Halve Maen ontvangt jaarlijks een kleine 20.000 bezoekers, waaronder zo’n 2000 scholieren.

De ploeg van circa 50 vrijwilligers is op zoek naar versterking. Bijvoorbeeld om gids aan boord te zijn, schoolgroepen te ontvangen, gastheer of gastvrouw te zijn in het bezoekerscentrum, mee te varen als bemanningslid of te helpen met het onderhoud.

De organisatie is daarnaast op zoek naar naaisters en breisters die willen meehelpen bij het maken van historische kostuums voor de bemanning. Hier gaat het om een kortdurend project. ‘Maar vanzelfsprekend zijn ook deze vrijwilligers van harte welkom om ons blijvend te helpen bij alles wat er gebeuren moet’, verduidelijkt kwartiermakerEd va den Heuvel. ‘Van onze vaste vrijwilligers verwachten we dat ze gemiddeld een keer per week actief zijn, en eens per kwartaal ook een dag in het weekeinde.’

Meer weten en/of aanmelden? Mail of bel met Ed van den Heuvel, bereikebaar via evdh@halvemaenhoorn.nl of 06 53842975.Scheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:

EOC

FVEN— Investeer in maritiem erfgoed!
    De Noordborg zoekt een nieuwe eigenaarAls we honderd jaar terug in de tijd gaan, belanden we in de Eerste Wereldoorlog. Er was toen qua transport nog sprake van zeilschepen, stoomschepen en de eerste dieselschepen. Ook auto’s en vliegtuigen stonden nog in de kinderschoenen. De ontwikkelingen gingen hard de afgelopen eeuw, en maritieme hoogtepunten in de evolutie van zeilschip naar autonoom schip over vijftien jaar moeten behouden blijven. De ‘Noordborg’ is zo’n maritiem hoogtepunt.

Dick van der Kamp, eigenaar en oprichter van Van der Kamp Shipsales vertelt: “Ik krijg soms het idee dat oudere schepen, auto’s of vliegtuigen niet meer interessant zijn voor de huidige generatie en dat veel mensen eigenlijk alleen nog vooruitkijken en uitgaan van een LNG schip, een Tesla of een Dreamliner. Gaan mensen nog wel eens naar het Maritiem Museum in Rotterdam, Groningen of Delfzijl?”

Na de Tweede Wereldoorlog floreerde de zeevaart naar een hoogtepunt, scheepvaartkantoren als Wagenborg, Vinke en een lange lijst volgde. Een serie kustvaarders werd gebouwd waaronder in 1962 de Noordborg, 518 ton, afmetingen 48,55 x 7,94 meter, laad- en losgerei van 2 ton, een viercilinder Brons hoofdmotor van 220 pk met een uniek zacht geluid. Ook dit schip werd bevracht door Wagenborg in Delfzijl.De Noordborg werd in 2009 het dok in de vesting van Hellevoetsluis gelegd en vrijwel het gehele schip werd door middel van waterstraaltechniek tot de blanke staat schoongespoten. “De kwaliteit van het schip en het staal was indrukwekkend goed te noemen, er zijn wel staalreparaties verricht in het casco en aan het dek maar deze zijn niet meer dat 10-15 procent van het hele schip. De hoofdmotor is eruit gehaald om gereviseerd te worden. De kosten liepen op, de teller staat momenteel op 300.000 euro en er is volgens Van der Kamp nog een bedrag van circa 100 tot 150.000 euro te gaan om het schip helemaal klaar te krijgen.

“Als ik een aantal partijen bijeen krijg om de Noordborg verder op te knappen en voor het publiek tentoon te stellen, levert dat met honderd procent garantie een fraai stukje behoud van maritieme historie op.”
Lees de gehele advertorial op de bron: Maritiem Nederland
Of kijk hier voor meer info over de Noordborg bij Shipspotters 
— Het moet soms puur overleven zijn geweest


Af en toe ruig varen na Helgoland. (Foto met dank aan bemanning)


Een varende reconstructie als de Kamper kogge moet de eigen broek ophouden. Dus reist zij jaarlijks naar nautische evenementen en dan liefst in havens, die iets met de Hanze hebben. Zo komt ze regelmatig op de Duitse Oostzeekust en stak ze in 2015 voor het eerst Het Kanaal over naar King’s Lynn.
Vaart de kogge naar de Oostzee, dan neemt ze het Kieler kanaal. Maar in vroeger eeuwen lag daar geen kanaal en voerde de enige weg naar de Oostzee met z’n vis en landbouwproducten via de noordpunt van Denemarken. Ofwel de Ommelandvaart.

Nadat in 2004 een poging met de toen nog ongemotoriseerde kogge mislukte door zwaar weer ter hoogte van Esbjerg, werd in 2016 een tweede poging gedaan. In vier weken uit en thuis met twee bemanningen van 12 personen.

De overheersende wind in onze streken heeft west in z’n naam, dus leek een ronding op de uitreis het meest voor de hand liggend. De eerste week was de wind vooral oost,krachtig tot hard. Zo leek die tocht nog het meest op het vroegere wachten op goede wind.
Lees het uitgebreide artikel van Sander Klos over de tocht met de Kamper kogge in de papieren of digitale Schuttevaer, alleen voor Schuttevaer-abonnees
— Stichting Behoud Boeier krijgt culturele ANBI status


 
De Stichting Behoud Boeier is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI. De ANBI-status biedt voor donateurs fiscale voordelen en dat zal het werven van fondsen vergemakkelijken. Meer dan dat, de Stichting ervaart dit besluit van de Belastingdienst als steun en als een signaal dat we op de juiste weg zijn om een bijdrage te leveren aan het behoud en beleven van varend cultureel erfgoed.
 
De Stichting Behoud Boeier is opgericht om het unieke scheepstype Boeier te behouden en het plan is om te beginnen met het aankopen van de boeier Ludana uit 1893. Door actief zichtbaar te zijn op tal van evenementen, door speciale vaardagen voor donateurs en andere belangstellenden te organiseren, wil de stichting donateurs werven. Met die donaties zal het nodige onderhoud gedaan kunnen worden, met als uiteindelijke doel de restauratie te voltooien.
 
Door actief schippers en maten op te leiden tot varend gastheer wordt ook bereikt dat liefhebbers kunnen ervaren hoe het is om met een grote boeier te zeilen. Die beleving is van belang om volgende generaties betrokken te houden bij het behoud van en zeilen met varend cultureel erfgoed.
 
Als deze formule werkt, wil de stichting zich ook gaan inzetten voor het behoud van andere boeiers.ron: persbericht Stichting Behoud Boeier
Kijk hier voor meer info  
— De Oostzeevaarders uit De Lemmer in de 18de eeuwEeuwenlang is de vaart op de Oostzee (ook Baltische Zee genoemd) voor de Nederlandse koopvaarders zeer belangrijk geweest, zelfs belangrijker dan de vaart op Oost-Indië. Er bestaan geen betrouwbare statistische gegevens uit de middeleeuwen over het totale scheepvaartverkeer op de Oostzee. Er kan slechts een globale indruk worden gevormd uit diverse verspreide gegevens en wat cijfers over aantallen schepen in een bepaalde haven, als daar bijvoorbeeld een heffing per schip was gedaan en de lijsten daarvan toevallig bewaard zijn gebleven. Noord-Nederlandse schepen, zowel die uit Holland als van de Zuiderzeesteden hebben in ieder geval een belangrijke rol gespeeld in het goederenverkeer tussen West- en Noord-Europa.

Vanaf 1497 bestaan de eerste betrouwbare cijfers over het totale scheepvaartverkeer tussen Noord- en Oostzee. Deze stammen uit de beroemde Sont-tolregisters, een schitterende statistische bron welke thans, volledig tot lijsten gerangschikt, is uitgegeven. Niet alle informatie is goed te interpreteren. Zo is voor de periode 1497-1557 niet uit te maken of de schepen oostwaarts of westwaarts voeren, hun tonnage niet is opgegeven en voor deze vroege jaren evenmin de aard van de geladen goederen.


Fluitschepen op de rede van Hindeloopen, museum Hindelopen

Noord-Nederlandse schippers zorgden voor 70% van het totale aantal doorvaarten in 1497 en voor 71% in 1505. Hieruit blijkt dat de Noord-Nederlandse scheepvaart een sterk overwicht op zijn concurrenten in de Oostvaart had. De Sont-tollijsten laten zien dat het niet de IJssel- en Zuiderzeesteden waren die voor dit overwicht hebben gezorgd. Van het totaal van de 567 Nederlandse doorvaarten in 1497 kwam 78% voor rekening van Hollandse (grotendeels Amsterdamse) schippers en slechts 18% van de IJssel- en Zuiderzeesteden. Na 1557 groeide het aantal Sonttoldoorvaarten verder en zien we op de tollijsten Friese schippers uit Hindeloopen en Molkwerum met grote aantallen voorkomen.
Lees het zeer uitgebreide artikel van Jaap van der Zwaag op de bron: Spanvis 
— Plan voor bevaarbaar Apeldoorns kanaal leeft nogDe gemeente Apeldoorn blijft zich inzetten voor de komst van pleziervaart op het Apeldoorns Kanaal. Die toezegging deed wethouder Johan Kruithof  donderdagavond aan de gemeenteraad.
De fracties van CDA, D66 en Lokaal Apeldoorn wilden zich er niet bij neerleggen dat er een  streep gaat door de ambitie om het kanaal bevaarbaar te maken, nadat in Heerde en Hattem de conclusie was getrokken dat het niet financieel haalbaar is.

Ze riepen het gemeentebestuur in een motie op een plan van aanpak uit te werken en als grootste gemeente langs het kanaal een leidende rol te nemen. Dat laatste ging de raad te ver. Kruithof benadrukte dat 'zeker bij de provincie' de stekker er nog niet uit is. Hij blijft de ambitie steunen.
Lees het gehele artikel op de bron: Stentor 
— Sluis 0 in Den Bosch als museumhaven?De Zuid-Willemsvaart loopt door Den Bosch. Sinds de aanleg van het Maximakanaal in 2014 wordt de vaart door Den Bosch minder gebruikt. Bij Sluis 0 zou een museumhaven kunnen worden ingericht. Magda Franken is een actie begonnen op ‘Droomstad Den Bosch’ om het idee bekend te maken.

Magda Franken: “Als vrachtschipper kon ik me altijd erg verheugen op een reisje naar Den Bosch. Lossen in Helmond of Lieshout en dan een tijdje uitrusten bij Sluis 0. Genieten van de historische binnenstad, het groen in de omgeving, de gezelligheid van Den Bosch.

Toen Sluis 0 ‘uit de vaart werd genomen’ was het even slikken voor ons als vrachtschippers, maar gelukkig ben ik ook nog eigenaar van een historisch vrachtschip en kan ik een nog mooiere droom gaan dromen; wat als we voortaan nou eens in een museumhaven in Den Bosch terecht zouden kunnen? Een haven waar de historie belangrijk is, waar schepen liggen die voldoen aan de eisen van originaliteit. Dus geen witte arken of omgebouwde woonboten maar authentieke schepen die het verhaal van Den Bosch en het water vertellen.Al dromend besefte ik me dat er in de 12 kilometer water die het Zuid-Willemsparkplan beslaat, geen betere plek voor een museumhaven te verzinnen is dan rondom Sluis 0. Het gebied rondom Sluis 0, met name de van Veldekade met haar circa 300 meter kade, sluit perfect aan op de historische binnenstad en bovendien geeft het aan de bewoners en voor het toerisme veel extra kansen.”

Sluis 0 moest de in 1933 gesloopte sluis 1 vervangen. Bij hoog water, moest deze sluis de stad beschermen. Sluis 0 ligt westelijker dan de gesloopte Sluis 1. Omdat de telling is begonnen in 's-Hertogenbosch, heeft deze sluis de naam Sluis 0 gekregen. Dit, omdat bij het bouwen van de sluis, sluis 1 nog in bedrijf was. Na voltooiing werd sluis 1 gesloopt.

Op deze website kan je reageren op het idee of stemmen voor een museumhaven 

— Kamper Kogge journaal: Verbroederende Hanzedagen


Koggen in Wismar

In het kader van de Internationale Hanzedagen, die van 15 tot en met 18 juni in Kampen plaatsvinden, neemt de stichting Kamper Kogge vanaf de Koggewerf een toonaangevende plaats in. Arjen Hendriks, voorzitter van de stichting, is verregaand betrokken bij de organisatie van dit spetterende Hanzefeest, waarvan de omvangrijke opzet in Kampen inmiddels rond is.

Elk jaar weer, in een andere voormalige Hanzestad, vindt dit internationale verbroederingsfeest van de oude Hanzesteden uit een roemrijk verleden plaats; een massaal en kleurrijk spektakel dat vele duizenden bezoekers van tot ver over de grenzen trekt.

“Water en de handel over water loopt als een rode draad door het Hanzefestival heen”, legt Arjen uit. Een voornaam thema heet dan ook: ‘Van kogge tot Coaster’ en belicht op die dagen de ontwikkeling van de Nederlandse handelsvaart, zowel over zee als op de rivieren. Dit met het in Kampen afgemeerd liggen van een drietal koggen, waaronder die van Kampen en twee uit Duitsland. Samen met een grote diversiteit aan scheepstypes. In de Buitenhaven roepen botters en punters dan de geschiedenis in herinnering van Kampen als belangrijke vissersplaats van vroeger, vertelt Arjen.


De Duitse kogge Ubena von Bremen

De regie van het Hanzefestival is in handen van projectleidster Emma Quilligann van het Zwolse cultureel productiebureau ‘Niek van der Sprong.’ “Voor een goed overzicht van dit spetterend maritiem feest is de stad opgedeeld in acht kwartieren. Elk met een eigen thema”, geeft ze aan. Hettie Schinkel van de NAUPAR-charterscheepvaart en Gerrit van de Veer van de Kamper salonboot ‘De Veerman’ nemen tijdens de Hanzedagen de nautische presentatie van de latere zeil- en eerste motorscheepvaart voor hun rekening; een presentatie van unieke klassieke schepen, afgemeerd liggend langs de gehele IJsselkade.
Lees het gehele artikel op de bron: Brug nieuws 
Kijk ook hier voor de Kamper Hanzedagen  
— Ledenvergadering IFKS in twee delenAlle macht naar de ledenvergadering en het bestuur, en niet meer naar andere commissies of een separate schippersvergadering. Dat is de kern van een hervormingsplan voor skûtsjevereniging IFKS. Doel is de ledenvergadering in twee groepen te splitsen.

Eén daarvan bestaat uitsluitend uit schippers, die het alleenrecht krijgen om te beslissen over zaken die de skûtsjes betreffen. De leden die geen schipper zijn, mogen over die kwesties niet meestemmen, maar wel over alle andere zaken. Het bestuur stemt met deze hoofdlijnen in en vraagt de leden om groen licht.

De Omschrijving Scheepsuitrusting blijft zo het exclusieve domein van de schippers. Een technische commissie moet bij wijzigingsvoorstellen voor de skûtsjes het voorwerk doen. Daarna nemen de leden-schippers tijdens de algemene ledenvergadering het besluit.
Lees het gehele artikel op de bron: LC 
— Expositie Schipperskind met Scheepvaart en Visserij
    door de eeuwenVan 4 maart t/m 28 mei is in Bezoekerscentrum Buitenplaats Reidehoeve in Termunten een expositie van Anja van Doorn, met als titel: “Schipperskind met Scheepvaart en Visserij door de eeuwen”.

Anja van Doorn is als schipperskind geboren in 1954. Ze schildert en tekent onder de naam Schipperskind, wat terug grijpt op haar afkomst, de Rijn- en binnenvaart.
Kijk hier voor meer info
— Sail Kampen zeilt in kielwater Sail Den HelderDEN HELDER - Een afvaardiging van het bestuur van Sail Kampen heeft vrijdag een bezoek gebracht aan Den Helder. Daar werden de Kampenaren ontvangen door een deel van het bestuur van Sail Den Helder, die ze deelgenoot maakte van de ervaringen in Den Helder middels een uitgebreide presentatie.

Ook kregen de bezoekers alvast een kijkje in de organisatie van de komende Sail Den Helder, die plaatsvindt van donderdag 22 juni tot en met zondag 25 Juni. Sail Den Helder heeft veel overeenkomsten met Sail Kampen, behalve dat het evenement in Den Helder in begroting en in omvang vele malen groter is.
Dit is mede ingegeven door het feit dat Sail Den Helder gecombineerd wordt met de Marinedagen. Behalve de aanwezigheid van de marine zorgen ook de enorme Tall Ships voor een ander programma dan in Kampen.

“Ondanks dat wij een veel kleinere begroting hebben, moeten wij in de basis bijna hetzelfde organiseren. Als ik dan kijk naar het aantal bezoekers, dan zitten wij op twee derde van het aantal bezoekers in Den Helder. Terwijl zij een begroting hebben die meer dan tien keer zo hoog is. Wat dat betreft zijn er voor ons nog volop uitdagingen om goede sponsoren aan boord te krijgen. Maar ook vanmiddag hebben wij weer veel gehoord, wat wij kunnen meenemen in de verdere professionalisering van Sail Kampen 2018”, aldus voorzitter Frans van der Kolk van Sail Kampen.
Lees het gehele artikel op de bron: brug nieuws 
Deze onderwerpen vind je in de Zeepost van deze week:

BBZ nieuws

— BBZ-workshop ‘Aansprakelijkheid’
— BBZ-workshop ‘Wat is wad?'
— Vooraankondiging Regiobijeenkomsten BBZ

Overig nieuws

— ANWB wil veerboten op het Markermeer
— Naupar gaat over op derdegeldenrekening
— Friese kanalen worden geschikt gemaakt voor grotere
    schepen

— Schippers zien zichzelf als ILT-melkkoe
— Duitse minister blijft bij verordening Traditionsschiffe
— RWS en gemeente Harlingen in gesprek over Misthoorn

— Nieuw walstroomsysteem Zaanstad
— OpenCPN als beta geschikt voor inland-ECDIS
— Oerd-excursie wegens zorgen om Boschplaat

— De oude klipper die een boek waard is
— Uitkoop IJsselmeervissers van de baan
— Geul Monnickendam voor 1 april op diepte

— Museum Universiteit: Toerisme in het waddengebied
— Fontys-studenten in Race of the Classics
Scheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:

EOC