Foto: toespraak tijdens academische zitting 11 juli-viering Brugge

 

Beste ,

De eerste schooldag is altijd een dag vol tegenstrijdige gevoelens. Weemoed naar die mooie zomer zonder verplichtingen, maar ook enthousiasme om terug aan de slag te gaan. Bij sommigen gaat die eerste schooldag ook gepaard met een beetje angst, omdat ze voor een nieuwe uitdaging staan. Maar elke uitdaging begint met die eerste moeilijke stap, daarna starten de verrassingen.
 
Ook in het parlement staan ons ongetwijfeld opnieuw enkele verrassingen te wachten. Onze partij heeft zich bij de uitrol van sociale maatregelen in deze regering reeds serieus moeten manifesteren. Toegegeven, dat is en was zeker niet gemakkelijk. Ook ik besef dat een belastingsverschuiving rechtvaardig moet zijn. Vanuit mijn commissies Sociale zaken, volksgezondheid en Binnenlandse zaken zal ik pleiten voor een evenwichtige uitwerking ervan.  
 
Tijdens de zomer deed ik alvast voldoende energie op om er weer 100% tegenaan te gaan. Ik genoot van de muziek, de cocktails en de familiesfeer op het Brugse Cactusfestival en bezocht buurtfeesten en kermissen in de regio. Ik maakte ook wat tijd voor cultuur en woonde de Ode aan de Last Post bij, als eerbetoon aan de 30.000ste Last Post die werd geblazen onder de Menenpoort. 11 juli ging ook niet onopgemerkt voorbij. Tijdens de academische zitting mocht ik een toespraak houden voor de aanwezigen. 
 
In onze regio blijven de mooie dagen verder duren. Er staan ook in het najaar tal van evenementen op til, het belooft dus een hete herfst te worden!
 
Ga het najaar vol enthousiasme tegemoet! Veel leesplezier!

Brugse binnenstad wordt archeologische zone

Vanuit Onroerend Erfgoed Vlaanderen werd beslist om een eerste reeks archeologische zones af te bakenen en hiervoor de procedure voor vaststelling in te zetten. Binnen het grondgebied Brugge gaat het over de volledige historische binnenstad. Onroerend Erfgoed Vlaanderen organiseert hiervoor een openbaar onderzoek dat loopt van 17-08-2015 t.e.m. 15-10-2015.
 

 
 

Foto: archeologische zone Brugse binnenstad

Maagverkleining vanaf 16 jaar

Steeds meer kinderen en jongeren kampen met obesitas. Er zijn al preventieve maatregelen, maar hier moet nog meer op ingezet worden. Hun probleem kan immers niet enkel herleid worden tot hun zwaarlijvigheid. Vaak kampen deze jongeren ook met andere problemen, bijvoorbeeld op psychisch vlak. Deze jongeren hebben vaak al een intensieve behandeling achter de rug. Een maagverkleining wordt vandaag pas terugbetaald vanaf 18 jaar. Ik pleitte, samen met mijn collega Nathalie Muylle, in de commissie volksgezondheid voor een terugbetaling van een maagverkleining vanaf 16 jaar. Dit moet mogelijk zijn mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan en dient steeds binnen een multidisciplinaire context te gebeuren.

11 juli - viering

Op 11 juli, de feestdag van de Vlaamse gemeenschap, herdenken we sinds 1302 de Guldensporenslag. Ook in Brugge wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. Tijdens de academische zitting in het stadhuis mocht ik een toespraak houden voor de aanwezigen. Er werden naar jaarlijkse traditie ook een aantal prijzen uitgereikt, waaronder de Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling. Deze prijs wordt uitgereikt aan een persoon die een opmerkelijk spoor getrokken heeft in het Vlaamse culturele leven. Dit jaar ging deze onderscheiding naar Jan Dewilde, één van onze meest gerenommeerde muziekwetenschappers.
 

 

 Foto: Overhandiging de Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling aan Jan Dewilde

Meten = weten

Na één jaar in het parlement, enkele belangrijke trends in cijfers:

 

Voor de eerste keer sedert april 2013 neemt de werkloosheid af. In juni 2015 waren er 54.286 werklozen minder dan in juni 2014, dat is een daling van bijna 12%.

In februari 2015 verbleven er 11.501 gedetineerden in onze gevangenissen. Met meer dan 11.000 gedetineerden zijn er in België meer dan 100 gedetineerden per 100.000 inwoners. Dat is een pak meer dan buurlanden Nederland (62) en Duitsland (75), en ongeveer gelijkaardig aan Frankrijk (103). 

Er zal een indexsprong van 2% gerealiseerd worden op lonen én uitkeringen. Naar aanleiding van het wetsontwerp dat dit jaar goedgekeurd werd, zal de inflatie niet resulteren in een stijging van het loon tot de grens van 2% bereikt wordt. De impact van deze maatregel wordt door de Nationale Bank op 33.000 extra jobs geschat en door het Planbureau op 28.000 extra jobs.

 

 
 

Brugge nu ook Onroerend Erfgoedgemeente?

Recent werd beslist om een aanvraag voor te bereiden voor de erkenning van Brugge als Onroerend Erfgoedgemeente. De mogelijke erkenning veronderstelt op lokaal niveau een doorgedreven samenwerking en afstemming tussen de verschillende stadsdiensten. Ook worden belangrijke taken van het Vlaamse niveau volledig overgedragen aan de lokale besturen. De mogelijke erkenning geeft kansen aan gemeenten om een grotere autonomie in het erfgoedbeheer te krijgen.

 

Foto: Brugge bereidt een aanvraag voor voor erkenning als Onroerend Erfgoedgemeente

Vreemdelingenproblematiek langs parkings autosnelwegen

Omwille van de huidige immigrantenproblematiek zien buurtbewoners die vlakbij een snelweg wonen een hogere activiteit dan andere jaren met betrekking tot vreemdelingen. Er werden in het verleden reeds infrastructuurwerken uitgevoerd om vreemdelingen te weren van dergelijke parkings, maar dit lost het probleem niet op. Ik vroeg de minister welke bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen zullen worden om deze problematiek aan te pakken. Ik was blij te horen dat er recent een werkgroep transitmigratie werd opgericht die zich op dit probleem zal focussen.
Klik hieronder om mijn vraag in de plenaire zitting van 25 juni te bekijken, vanaf minuut 47.34.
 
 

Doe mee! Iedereen parlementair!

 

In de vorige nieuwsbrief vroeg ik jullie mening over de politie te paard. De vraag was of het nodig is deze tak van de politie te blijven bekostigen? Welke taken zien wij voor de politie te paard weggelegd in de toekomst? Jullie reacties hierrond waren uiteenlopend maar zeker zeer zinvol. Ik neem ze dan ook zeker mee in het lopende kerntakendebat dat na de vakantie hopelijk in een stroomversnelling terecht komt.

 

Klik hier om je zegje te doen over de nieuwe vraag over de veiligheidscontrole van passagiers op de luchthaven.

 

 

 

Verbetering treinvervoer voor reizigers met beperkte mobiliteit

 

Ik ondertekende mee de resolutie voor de verbetering van treinvervoer voor reizigers met een beperkte mobiliteit die werd ingediend door collega Jef Van den Bergh. Onze resolutie werd in de plenaire vergadering van de Kamer op 2 juli unaniem goedgekeurd. Deze resolutie moet ongemakken die treinreizigers met een beperkte mobiliteit ondervinden bij het nemen van de trein aanpakken.  Enkele voorbeelden zijn het aanvragen van assistentie, onaangepaste treinstellen en stations, hoge opstappen etc. Met deze resolutie willen we extra aandacht vragen voor deze reizigers.

 


Police on web

Via police on web kunnen burgers aangifte doen van kleine misdrijven en vandalisme. Het is ook mogelijk aan te geven dat je op vakantie gaat, dit wordt de afwezigheidsmelding genoemd. Uit een parlementaire vraag die ik stelde blijkt dat het aantal online aangiftes sinds 2010 sterk gestegen is, van 8.280 in 2010 naar 13.906 in 2014. Het is goed dat de politie meegaat in het digitale tijdperk maar het is ook goed dat de afhandeling van de aangiftes nog altijd door de lokale politie opgevolgd en afgehandeld wordt. Het contact met de wijkagent moet immers blijven bestaan.

Klik hier voor een overzicht van mijn parlementair werk...

Wetsvoorstellen

De voorbije maanden was ik mede-ondertekenaar van enkele nuttige wetsvoorstellen. Hier vind je enkele onderwerpen:

  • voorstel van resolutie betreffende het labelen van voedsel
  • wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, wat het Controleorgaan op de politionele informatie betreft

Klik hier voor een totaaloverzicht van al mijn wetsvoorstellen...


Federaal parlement
Paleis der Natie
Natieplein 2, 1008 Brussel
gsm kabinet Kamer: 0468 25 37 64
franky.demon@dekamer.be

www.frankydemon.be

Spreekuur: op afspraak

Nuttige informatie over de werking van De Kamer
vindt u hier.

 

 
+