PPO Post, 7 juli 2016
BLOG NICOLE
September 2016 start het derde schooljaar Passend Onderwijs. Ikzelf loop inmiddels alweer 2,5 jaar rond in de wondere onderwijswereld. En wat mij daarin opvalt, is dat het onderwijs enerzijds floreert onder de stabiliteit, toewijding en liefde van leerkrachten, als ook dat het onderwijs een werkomgeving is die geteisterd gaat onder de druk van continue veranderingen (al dan wel niet opgelegd vanuit het ministerie). Dat levert bij de geëngageerde leerkrachten begrijpelijkerwijs een werkdruk op die z’n weerga niet kent. En daar hebben uitvoerders van de Wet zoals wij van PPO ook mee te maken. Een lastige kwestie.
 
Staatssecretaris Dekker positief over praktische aanpak in Rotterdam
Op maandagochtend 30 mei is staatssecretaris Sander Dekker op werkbezoek geweest bij de Taskforce Thuiszitters Rotterdam, een initiatief van de gemeente Rotterdam met de samenwerkingsverbanden PPO Rotterdam en Koers VO.
Sander Dekker toonde zich zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom de aanpak van de thuiszitters en de ervaringen die hiermee tot op heden zijn opgedaan. Ook is hij benieuwd naar de ontwikkelingen passend onderwijs in de regio Rotterdam. Wethouder Hugo de Jonge en delegaties vanuit OCW, Tweede Kamer (waaronder PvdA-lid Loes Ypma), gemeente Rotterdam, Taskforce Thuiszitters en de twee samenwerkingsverbanden waren aanwezig bij het werkbezoek. 

Wilt u meer lezen over het bezoek? Lees het artikel van KOERS VO hier.
Waardevol veranderen;
PPO Rotterdam tranformeert
Het toepassen van de Wet Passend Onderwijs is voor vrijwel alle samenwerkingsverbanden een zoektocht. Ook voor PPO Rotterdam. Daarom ontwikkelen wij ons continue. Al na korte tijd bleek dat onze organisatie niet optimaal toegerust was voor onze taak zoals wij die graag uit willen voeren.  We hebben daarom gekozen voor verkleining van onze managementlaag, professionalisering van het personeel en het toepassen van een lean-methode. Achter de schermen is hard gewerkt aan het centraal stellen van deze doelstellingen. In dit artikel lichten we een en ander toe.

Het schooljaar 2015/2016 is gebruikt om te werken aan de doorontwikkeling met als doel:
 
  • Een stevige maar wendbare organisatie die de medewerkers door meer zelfsturing in haar kracht zet.
  • En platte organisatie met minder leidinggevenden en meer mensen ten dienste van het scholenveld.
  • Het professionaliseren van het personeel gericht op efficiency en resultaat voor het scholenveld.
  • De wijkgerichtheid verder vorm geven na de eerste stappen via de decentralisatie naar de CJG’s.

Lees het hele artikel hier.
50% ondervraagden heeft dyscalculie protocol na seminars professor van Luit
In het schooljaar 2015/2016 zijn drie seminars door professor van Luit gegeven over dyscalculie. Hiermee zijn ruim 600 Rotterdamse basisschoolleerkrachten bereikt. Uit een enquête blijkt dat na drie seminars -van de 64 ondervraagden- 50% een dyscalculieprotocol heeft. Dit is een stijging van 38% ten opzichtte het eerste seminar op 24 november 2015.
 
Op woensdag 11 mei 2016 vond het laatste seminar -uit een reeks van drie- van professor Van Luit plaats. Deze seminars maakten onderdeel uit van een door PPO Rotterdam gefinancierd wijkinitiatief georganiseerd door Elles Vissers en Mariska van Dijk, beide intern begeleiders van de Bavokring. Het doel van de seminars was Rotterdamse basisscholen de mogelijkheid gegeven kennis op te doen over het dyscaculie protocol dat basisscholen per 1 augustus 2016 moeten hebben.

Tijdens het eerste seminar van professor van Luit op 24 november 2015 is onder 57 aanwezigen een enquête afgenomen. Uit deze enquête kwam naar voren dat 88% geen dyscalculie protocol had en 12% wel. Tijdens de laatste bijeenkomst op 11 mei is er weer een enquête afgenomen (ditmaal onder 64 aanwezigen). Dit keer had 50% een protocol voor dyscalculie en 50% nog niet.
Thuiszitters Magazine: het thuiszitterspact
Op 13 juni 2016 ondertekenden zes partijen het Thuiszitterspact. Geen enkel kind mag langer dan drie maanden thuis zitten zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Eén gezamenlijke ambitie, zes handtekeningen.
  Alleen door inzichten te delen en elkaar te kennen, komen we tot een sluitende aanpak van de thuiszittersproblematiek.  Bij de Thuiszitterstop werkten deelnemers daaraan tijdens rondetafelgesprekken over verschillende thema’s. Best practices, kritische kanttekeningen, mogelijke oplossingen, hobbels in het proces. Het ging allemaal over de tafel.
Thuiszitters magazine
Aansluitend op de Thuiszitterstop van 13 juni is een magazine gepubliceerd. Hierin wordt PPO Rotterdam ook genoemd.

In Rotterdam proberen we het aantal thuiszitters zo laag als mogelijk te houden met inzet van de Taksforce thuiszitters en niet zonder succes. Nicole Teeuwen directeur Passend Primair Onderwijs Rotterdam in het 'thuiszitters' Magazine:
 
“Het geheim van onze task force is dat we iedereen in beeld hebben. Omdat we met alle partijen om de tafel zitten, kunnen we onze lijstjes naast elkaar leggen en met monnikenwerk uitvlooien wat er nodig is. We spreken af: niemand gaat de deur uit voordat het kind een plekje heeft.”

Download het gehele magazine vanaf onze website, hier.

Informeel bezoek
Dat thuiszitters hoog op de agenda staan bewees een kleine week later ook het informele bezoek van Marc Dullaert (voormalig kinderombudsman en nu aanjager van het Thuiszitterspact) aan het huis van de samenwerkingsverbanden PO en VO in Rotterdam. Tijdens zijn bezoek werd de Taskforce thuiszitters als lichtend voorbeeld genoemd. Ook prees hij de samenwerking tussen de samenwerkingsverbanden en de gemeente Rotterdam. Ook de relatie tussen onderwijs en zorg is uitgebreid aan bod gekomen.
Themamiddagen
Ook in het schooljaar 2016/2017 biedt PPO Rotterdam themamiddagen aan. De middagen bieden leerkrachten handvatten voor de begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
 
Wij nodigen Rotterdamse leerkrachten van harte uit voor de eerste drie themamiddagen van het nieuwe schooljaar:
  1. Themamiddag: Vluchtelingenkinderen in de klas
  2. Themamiddag: ouders wat moet je ermee?!
  3. Themamiddag: groepsdyncamica - een moeilijke groep
Klik op de links hierboven voor meer informatie over de programma's en aanmelden.
Ondersteuningsplan door de ALV goedgekeurd
Het ondersteuningsplan 2016-2020 is door de ALV (AlgemeneLedenVergadering) goedgekeurd. Het ondersteuningsplan ligt nu voor aan de Inspectie van het Onderwijs.

Met dit strategische beleidsdocument geeft PPO Rotterdam richting aan de Rotterdamse invulling van de Wet Passend Onderwijs. Of eigenlijk de kern van de Wet Passend Onderwijs: het versterken van de kwaliteit van reguliere basisscholen en het ondersteunen van de maatschappelijk opdracht vanuit de Wet Passend Onderwijs. Het uiteindelijk resultaat moet zijn: thuisnabij,  regulier onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs wanneer het moet.  

Het beleid voor de komende jaren is vertaald naar drie actielijnen, die in één oogopslag duidelijk maken waar PPO voor staat. Deze actielijnen én de uitwerking ervan, zijn mede gevormd met input vanuit directeuren, IB’ers, bestuurders, leerkrachten, ouders en onze medewerkers. Onze actielijnen zijn:
  1. Rotterdamse kinderen volgen thuisnabij, passend onderwijs
  2. Ouders worden als samenwerkingspartner optimaal betrokken
  3. Samenwerken op het snijvlak van onderwijs en zorg
In het ondersteuningsplan is voor iedere actielijn de algemene doelstelling geformuleerd, zijn de te behalen concrete resultaten voor 2020 benoemd én zijn voor 2016 de uit te voeren activiteiten beschreven. Daarnaast is er ook een hoofdstuk (‘actielijn 4’) gewijd aan onze eigen organisatie en de ontwikkelingen die we intern gepland hebben.

Als bijlage bij het Ondersteuningsplan is een Bronnenboek bijgevoegd. Dit bevat alle vastgestelde documenten en belangrijke achtergrondinformatie.
Publieksvriendelijke versie
In oktober wordt een publieksvriendelijke versie van het ondersteuningsplan gepubliceerd.
Convenant hogescholen
In juni 2015 is een convenant opgesteld en ondertekend door PPO Rotterdam en drie Rotterdamse lerarenopleidingen voor primair onderwijs: Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Thomas More en Hogeschool Inholland. Het doel van dit convenant is het organiseren van een professionele samenwerking met betrekking tot passend onderwijs, hoe passend onderwijs in Rotterdam gerealiseerd wordt, en wat de toekomstige leraar basisonderwijs over passend onderwijs moet weten.

De eerste aanvrangen voor gastcolleges van PPO medewerkers zijn inmiddels binnen. Wij houden u op de hoogte van alle vorderingen rondom het convenant hogescholen.
Pilot Hoogbegaafdheid na de zomer van start!
Met de één jaar durende pilot hoogbegaafdheid in de wijken Hillegersberg en Schiebroek onderzoekt PPO of met een deeltijdvoorziening passend onderwijs geboden kan worden aan hoogbegaafde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In de afgelopen maanden heeft de projectgroep samen met de pilotscholen de benodigde voorbereidingen getroffen voor de pilotgroep. Na de zomervakantie in het schooljaar 2016-2017 kan de pilot van start.
 
Na het voeren van intakegesprekken met ouders, school en leerling en de voorbereiding van het onderwijsaanbod, start de pilotgroep zelf in de vierde week van het nieuwe schooljaar. Zo is er ook voldoende tijd voor de leerlingen om deel uit te maken van het groepsvormingsproces in de reguliere groep. De pilot zal gedurende één schooljaar draaien. In deze periode wordt onderzocht of de pilot een passend arrangement is voor de deelnemende leerlingen. Dit betekent dat bepaalde zaken gedurende de pilotperiode aangescherpt of toegevoegd kunnen worden op basis van voortschrijdend inzicht. Er wordt hierbij gestreefd naar een open communicatie en houding. Alleen zo kan aan het einde van schooljaar 2016-2017 weloverwogen het effect van de pilot vastgesteld worden.
 
Lees het hele artikel hier.
9de voortgangsrapportage passend onderwijs
Op 22 juni 2016 is de negende voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. In deze rapportage staan de belangrijkste ontwikkelingen.
 
Lees het hele artikel hier.

Pilot PPO Rotterdam in Rotterdams Onderwijs Magazine

Dineke kombolitis, intern begeleider van basisschool Het Middelpunt en Astrid Ruizeveld de Winter - schop, intern begeleider van de zalmplaatschool zijn de drijvende krachten achter een initiatief in Hoogvliet en pernis om professionaliseringsgeld zo effectief mogelijk in te zetten. Het geld is afkomstig van het samenwerkingsverband passend primair Onderwijs Rotterdam en wordt gebruikt om alle basisscholen van Hoogvliet en pernis verder te professionaliseren: ‘Onder het motto “geen kind Hoogvliet (en pernis) uit” hechten we er als basisonderwijs in Hoogvliet en pernis aan om ons bovenschools te
professionaliseren.
 
Lees het hele artikel in het Rotterdams Onderwijs Magazine hier.
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nteeuwen
 
Let's get Linked!
Volg ons op YouTube!
Schiekade 34, 3032AJ Rotterdam - Postbus 22171, 3003 DD Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl