Infobrief Diaconie Brugge  September 2013, 5de jaargang nr. 33


 
 
Er is zoveel te zien
 
En ik zag
hoogmoed in uw kantoren
hebzucht in uw banken en verzekeringen
nijd in uw politieke partijen en verenigingen
onkuisheid op de Wallen van de oude stad
onmatigheid in uw aankopen
gramschap in uw relaties
traagheid in uw reacties op nood.
 
En ik zag 
ijdelheid u omgeven
u in gierigheid uw geld oppotten
jaloezie in uw kopen en handelen
lust op en in uw media
vraatzucht in uw dagelijks eten
woede om wat u niet heeft
gemakzucht in uw leven stromen.
 
En ik zag
u voedselbanken oprichten
koken en maaltijden uitdelen
kleding en ruilwinkels opzetten
zieken bezoeken
exodushuizen in uw wijk verwelkomen
vreemdelingen en illegalen huisvesten
hospices tot leven wekken.
 
En ik zag
u het dagelijks brood uitdelen
mensen te drinken geven
u uw mantel delen
ongeneeslijk zieken erbij halen
gevangen vergeven
met illegalen uw huis delen
het verdriet van de doden delen.
 
En ik zag
in de wereld om me heen
de wonderen van onze tijd.
 
(Hub Crijns)

 
2.  Profetische Stemmen: boekvoorstelling "Profeten zwijgen niet"
 
Inschrijven ten laatste tot en met 1 oktober


3. Diaconie in de kijker (samenwerking CCV Brugge en Dienst Diaconie Brugge)

Naar aanleiding van de hervormingen die in ons bisdom op de agenda staan omtrent het vormen van Pastorale Eenheden hebben de Dienst Diaconie en de Dienst Parochiepastoraal (CCV) eens de koppen bij mekaar gestoken om te zoeken hoe we de diaconie nog meer op de voorgrond kunnen krijgen in het dagdagelijkse kerkenwerk. Hieronder vindt u het resultaat: 
 
Tips voor een diaconaal kloppend hart
 
De zorg om de naaste behoort tot de kern van ons christelijk geloof. In zijn brief aan de Romeinen vertaalt Paulus die zorg o.a. in "elkaar van harte graag zien, gastvrij en niet eigenwijs zijn, anderen hoger achten dan zichzelf..." (Rom. 12, 9-19). Ook wij als christenen voelen ons vanuit het evangelie geappelleerd om zorgzaam te zijn in de eerste plaats in onze dichte kring van onze familie, onze vrienden, onze buurt, onze collega's, mensen van onze parochie enz. Dat kan o.a. door elkaar kleine diensten te bewijzen, open oog en oor te hebben voor al wie ons tegenkomt en een goede sfeer te bevorderen. De tips voor een diaconaal kloppend hart zijn onderveeld in volgende categorieën:
 • Tips voor bestrijding van armoede
 • Tips om hart te hebben voor de schepping
 • Tips om ouderen een warm hart toe te dragen
 • Tips om kinderen en jongeren erbij te betrekken
 • Tips voor werelddiaconaat met hart en ziel
 • Tips om een hart te hebben voor mantelzorgers
 • Tips voor een hart onder de riem van gevangenen en hun familie
 • Tips om te leven met vluchtelingen en vreemdelingen in het hart van de parochie
 • Tips om een hart te hebben voor zieken en rouwenden
 
Al deze tips zijn te vinden op
 

 
 
Werken aan een spiritualiteit van diaconie
 
De Dienst voor Diaconie biedt materiaal aan om de gelovige bezieling in diaconale groepen , maar ook in andere, te verdiepen. Concreet zijn dit een viertal modellen opgebouwd volgens een vast stramien (bezinningstekst, lezing uit de schrift, commentaar, verwerkingsvragen, afsluitend gebed). 
 
 • Hun handen bleven geloven
 • Maak een kamertje vrij voor de profeet
 • De werkers van het elfde uur
 • kerk-werk vandaag: gemeenschap vormen in Jezus' naam

Deze vier modellen zijn te vinden op www.diaconiebrugge.be
 
 
Diaconaat op de kaart
 
De Dienst voor Diaconie biedt de methodiek "Diaconaat op de kaart" aan om diaconale initiatieven in parochie in kaart te brengen. Deelnemers gaan onder beleiding op zoek naar reeds bestaande initiatieven en naar mogelijkheden om doelgroepen die uit de boot vallen de nodig aandacht te geven. Deze methodiek kan ook helpen bij het situeren van de engagementen van de vrijwilligers en bij het uitstippelen van strategieën om mensen te bemoedigen. Een handig werkinstrument straks bij de opstart van de werkgroep zorg voor mensen en solidariteit in de pastorale eenheid.
Wie graag met "Diaconaat op de kaart" wil werken in zijn team of werkgroep vragen we om contact te nemen met de Dienst Diaconie via info@diaconiebrugge.be ofwel 0488/809178.
 
 
 
 
 
4. Wereldmaaltijd SOCK Brugge: 22 september 2013
 
5. Startdag Basisgroepen - zaterdag 28 september 2013
 
 
 
 
6. Startavond Campagne Welzijnszorg - 2 oktober 2013
 
 
 
 
7. Ik heb een droom... (Rita Vandenberghe)
 
 
 
 
 
 
8. Feestconcert 20 jaar Arkgemeenschap Moerkerke-Brugge
 
 
 
 
9. Vietnamese Solidariteitsmaaltijd - 29 september
 
10. Boekvoorstelling : "Ochtend in Jenin"
 
11. Sterke verhalen inspireren en brengen samen
In "Sterke verhalen" laat Mantelzorg West-Vlaanderen vertellers aan het woord. Zij brengen hun verhaal. Verhalen gaan over het leven. Over wat goed en minder goed gaat. De kansen en moeilijkheden. Deze reeks inspireert en brengt mantelzorgers samen.
Als iemand uit je omgeving te maken heeft met een ongeval, een chronische ziekte of een handicap dan komen heel wat vragen naar boven. Is het levensbedreigend? Is het tijdelijk? Wat zijn de gevolgen. De getroffen persoon is meestal genoodzaakt om zijn of haar leven aan te passen en te heroriënteren. Dit geldt ook voor de omgeving. Personen die de zorg opnemen voor een naast familielid of buur worden mantelzorgers genoemd. Wie voor een ander zorgt, heeft daar voldoening van en krijgt vaak heel veel genegenheid terug. Maar mantelzorg is soms zwaar. 
Geert Dedecker is priester en bijbelkenner. Zijn passie is om deze verhalen te actualiseren en te vertalen naar vandaag. Hij vertelt een verhaal uit het boek Exodus. Een verhaal over zorglast en veerkracht. Over wanhoop en hoop. Hij geeft uitleg bij het verhaal en bij de verschillende personages. Uit het verhaal kunnen deelnemers inspiratie halen om het werk van mantelzorg verder te zetten. Na zijn verhaal is er mogelijkheid tot uitwisseling en vragen stellen. Deze uitwisseling gebeurt in openheid en respect voor alle levensbeschouwingen.
Op volgende namiddagen, telkens van 14 tot 16 uur:
 • Dinsdag 22 oktober in zaal Lange Nelle, Colenscentrum (5de verdieping) Kan. Dr. L. Colensstr. 7 Oostende
 • Dinsdag 19 november CM Diksmuide, Koning Albertstraat 29 Diksmuide
 • Donderdag 21 november in De Schakel, domein De Valkaart, A. Rodenbachstraat 42 Oostkamp
 • Donderdag 5 december in de blauwe regen, D'Hondtstraat 37 Ieper
Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178