Nieuwsbrief H2W | Juli 2014

H2W
H2W

Inzet technologie als stroomversneller voor zelfzorgmanagement

De komende jaren zal de inzet van technologie sterk gaan groeien in de zorg. E-health en domotica wordt in toenemende mate een onderdeel van het zorg- en ondersteuningsproces. Tenminste als het aan minister Schippers en staatssecretaris van Rijn ligt. Zij hebben in de kamerbrief “e-health en zorgverbetering” doelstellingen en maatregelen geformuleerd om de zelfredzaamheid en zelfzorg te bevorderen. Daarbij staat de eigen regie van de mens centraal. E-health en domotica worden ingezet als middel om het zelfzorgmanagement de komende jaren in een stroomversnelling te brengen.

Bij H2W zijn we daarop voorbereid. Zo zijn we actief in de markt om zorginstellingen te adviseren bij het formuleren en implementeren van informatiebeleid met bijbehorende technologie op het gebied van ketenzorg. Belangrijke sleutelbegrippen daarbij zijn: ontsluiten en delen van informatie, bijeen brengen van de ketenpartners en overzicht aanbrengen in het speelveld van e-health. Kortom een ondersteuning van het totaal proces.

Meer informatie: H2W Partners

H2W

Het selecteren van een nieuw ERP is iets dat een organisatie hooguit eens in de 10-15 jaar zal doen. Het is een traject dat veel processen (inkoop, logistiek, financieel, HRM, TD, MID) raakt en waar veel tijd en geld mee gemoeid is. Een traject met veel risico’s en valkuilen dat specifieke kennis vereist.

H2W Facility heeft vele jaren ervaring met het begeleiden van zorginstellingen bij de selectie en implementatie van een ERP. Deze ervaringen zijn verwerkt in de H2W methodiek. Een methodiek waarin alle aspecten van de selectie en implementatie worden belicht. Hiermee worden vervelende verrassingen voorkomen. In de H2W methodiek gaan we niet alleen in op het commerciële deel van de aanbieding, maar starten we vanuit de inhoud: Wat wil de organisatie precies bereiken met een nieuw ERP systeem?

Met behulp van het H2W model PVE (programma van eisen) kunnen zorginstellingen snel een beschrijving maken van waaraan het systeem precies moet voldoen (functionaliteit). Er is ook aandacht voor de systeemtechnische kant in relatie tot de beschikbare technische infrastructuur en ICT platform. In een latere fase adviseren wij de inhoud altijd te toetsen door middel van een POC (proof of concept. Voor de procesgang hebben we het H2W RFP model (offerte-aanvraag) beschikbaar waarin proces, procedures en voorwaarden worden gesteld. Voor het juridische deel is een H2W model raamovereenkomst met nadere overeenkomsten beschikbaar. Bevindingen vanuit de POC worden hierin meegenomen. Daarnaast is het implementatieplan een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst.

Wat maakt nu echt het verschil? Wij stellen dat het proces van implementeren met de H2W methodiek veel sneller kan verlopen en dat daardoor de klant voor veel meerwerkdiscussies en budgetoverschrijdingen wordt behoed!

Meer informatie: H2W Facility

H2W

In ziekenhuizen wordt steeds meer gebruik gemaakt van medische technologie. De veiligheid van die apparatuur is echter nog onvoldoende geborgd, zo stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De komende jaren zal de IGZ hierop gaan handhaven. De IGZ deed in 2013 in twintig ziekenhuizen onderzoek naar de naleving van het convenant Veilig gebruik van medische technologie. De sector sloot het convenant in 2011, vijf jaar nadat een brand in een Almelose operatiekamer het leven had gekost aan een patiënt.

Het convenant geldt als een veldnorm. De sector stelt erin hoe medische technologie veilig toegepast kan worden. Het convenant is echter nog steeds niet in alle ziekenhuizen uitgevoerd. Volgens de Inspectie omdat raden van bestuur onvoldoende verantwoordelijkheid nemen.

Lees meer >>

H2W

Ruim de helft van de zorgmanagers verwacht de komende jaren meer samen te werken met partijen buiten de eigen organisatie. Dat blijkt uit een indicatief onderzoek van Zorgvisie onder haar lezers. Bovenaan de lijst van te outsourcen taken staan onderdelen van de afdelingen ICT, het onderhoud van medische apparatuur, onderdelen van de afdeling P&O en delen van het facilitair bedrijf.

Lees meer >>

H2W

H2W
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel
0413 244 130
info@h2w.nl
www.h2w.nl