WETGEVING 5 - 31 oktober 2019
 
 
WEEK VAN DE BIBLIOTHEEK

18 - 22 NOVEMBER 2019


Lunchlezingen & Boekvoorstellingen

In de stille leeszaal van de bibliotheek – Inschrijven via het privaat luik
Programma

De OVB zoekt kandidaten voor het College van Toezichtkandidatuurstelling uiterlijk 7 november 2019

Oprichtings- en werkingsreglement College van Toezicht in werking op 4 oktober 2019 - Voorwaarden voor kandidaten College van Toezicht

Nieuwe oproep kandidaten lidmaatschap Commissie voor onderhoudsbijdragen

Functiebeschrijvingen directeur, adjunct-directeur en verbindingsmagistraten van het COIV

Evaluatiecriteria directeur, adjunct-directeur en verbindingsmagistraten van het COIV

Aanwijzing twee plaatsvervangende leden bureau van de Federale bemiddelingscommissie

Vereiste professionele kwaliteiten van IGO-directie

Beschikking tot vaststelling van de bijzondere reglementen van de Vredegerechten en de Politierechtbank van het arrondissement Antwerpen

Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep magistraten

Oproep tot kandidaten mandaat van directeur bij het IGO

Oproep tot kandidaten mandaat lid van het wetenschappelijk comité van het IGO

FOD Financiën controleert contracten rechtsbijstandsverzekering


De geadopteerde kan voortaan toegang krijgen tot gegevens over zijn herkomst

Alimentatievorderingen opgenomen in innings- en invorderingsregister bij overlijden onderhoudsplichtige

Niet-fiscale schuldvorderingen opgenomen in innings- en invorderingsregister bij overlijden belastingplichtige

Een cassatieberoep tegen een beslissing van uithandengeving wordt ontvankelijk

GwH 161/2019 van 24 oktober 2019

Europese uitleveringsovereenkomst van 1996 geldt vanaf 5 november 2019

Nieuw AREI gepubliceerd: in werking op 1 juni 2020


Vernietiging taks op de effectenrekening door Grondwettelijk Hof
GwH 138/2019 van 17 oktober 2019

Nieuwe regels voor weggebruikers tijdens wielerwedstrijden

Inwoners kunnen opnieuw naar rechter in naam van gemeente of provincie
GwH nr. 129/2019 van 10 oktober 2019
GwH nr. 131/2019 van 10 oktober 2019

PUBLIEK RECHT
 
PARLEMENTAIR RECHT

Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast Comité I
Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Wijzigingen, BS 25/10/2019, bl. 101251

ENERGIERECHT

Energiefraude - procedure
17 JULI 2019. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 24 april 2019 houdende vastlegging van het model en de inhoud van de brieven in het kader van de procedure om de toevoer van elektriciteit en aardgas af te sluiten voor regularisatie in geval van energiefraude, BS 08/10/2019, bl. 92546

Vastlegging minimale verwarming in de winterperiode van de woning
1 OKTOBER 2019. - Ministerieel besluit houdende vastlegging van de tabel betreffende de hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning, BS 08/10/2019, bl. 92549

Nieuw AREI gepubliceerd: in werking op 1 juni 2020
8 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoog-spanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie, BS 28/10/2019, bl. 101324

WAPENWET

Wijziging diverse KB’s ter uitvoering van de wapenwet
1 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, BS 09/10/2019, bl. 92927


BURGERLIJK RECHT
 
FAMILIE- EN PERSONENRECHT

De geadopteerde kan voortaan toegang krijgen tot gegevens over zijn herkomst
29 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 2017 betreffende de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde, BS 16/10/2019, bl. 95704

Alimentatievorderingen opgenomen in innings- en invorderingsregister bij overlijden onderhoudsplichtige
1 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 13 van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financien met betrekking tot de opmaak van innings- en invorderingsregisters, BS 24/10/2019, bl. 100772

Niet-fiscale schuldvorderingen opgenomen in innings- en invorderingsregister bij overlijden belastingplichtige
1 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3 van de domaniale wet van 22 december 1949 met betrekking tot de opmaak van innings- en invorderingsregisters, BS 24/10/2019, bl. 100773


JEUGDRECHT

Draaiboek jeugddelinquentiedecreet
Betreft: Het Vlaams decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht
Omzendbrief COL nr. 09/2019 van 24 oktober 2019


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Vacature voor het College van Toezicht op te richten in de schoot van de OVB
Vacature voor het College van Toezicht op te richten in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies, BS 07/10/2019, bl. 92401
Kandidatuurstelling uiterlijk 7 november 2019

Oprichtings- en werkingsreglement College van Toezicht in werking op 4 oktober 2019.- Voorwaarden voor kandidaten College van Toezicht
Oprichtings- en werkingsreglement College van Toezicht, BS 07/10/2019, bl. 92401

Nieuwe oproep kandidaten lidmaatschap Commissie voor onderhoudsbijdragen
Nieuwe oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Commissie voor onderhoudsbijdragen, BS 25/10/2019, bl. 101262

Functiebeschrijvingen directeur, adjunct-directeur en verbindingsmagistraten van het COIV
1 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van de directeur, de adjunct-directeur en de verbindingsmagistraten van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, BS 07/10/2019, bl. 92288

Evaluatiecriteria directeur, adjunct-directeur en verbindingsmagistraten van het COIV
1 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de evaluatiecriteria van de directeur, de adjunct-directeur en de verbindingsmagistraten van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en van de weging van deze criteria, BS 07/10/2019, bl. 92291

Aanwijzing twee plaatsvervangende leden bureau van de Federale bemiddelingscommissie
Aanwijzing van twee plaatsvervangende leden van het bureau van de Federale bemiddelingscommissie, BS 28/10/2019, bl. 102749

Vereiste professionele kwaliteiten van IGO-directie
16 OKTOBER 2019. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de directieleden van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, BS 29/10/2019, bl. 102891

Beschikking tot vaststelling van de bijzondere reglementen van de Vredegerechten en de Politierechtbank van het arrondissement Antwerpen
Vredegerechten en politierechtbank arrondissement Antwerpen. - Beschikking tot vaststelling van de bijzondere reglementen van de Vredegerechten en de Politierechtbank van het arrondissement ANTWERPEN (Antwerpen, Mechelen, Turnhout), BS 29/10/2019, bl. 102954

Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep magistraten
Oproep tot magistraten ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen, BS 31/10/2019

Oproep tot kandidaten mandaat van directeur bij het IGO
Oproep tot kandidaten voor het mandaat van directeur bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding, BS 31/10/2019, bl. 103279

Oproep tot kandidaten mandaat lid van het wetenschappelijk comité van het IGO
Oproep tot kandidaten voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, BS 31/10/2019, bl. 103280


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Nieuw AREI gepubliceerd: in werking op 1 juni 2020
8 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoog-spanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie, BS 28/10/2019, bl. 101324

Striktere betalingstermijn bij handelstransacties voor grote ondernemingen
28 MEI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 29/10/2019, bl. 102883

Indexcijfer consumptieprijzen oktober 2019
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2019, BS 31/10/2019, bl. 103282

VERZEKERINGEN

FOD Financiën controleert contracten rechtsbijstandsverzekering
8 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot aanduiding van de dienst die belast wordt met de controle op de conformiteit van de overeenkomsten voor een rechtsbijstandsverzekering waarvoor een belastingvermindering is aangevraagd, met de bepalingen van hoofdstuk 2 van de wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van rechtsbijstandsverzekering, BS 21/10/2019, bl. 99129

TRANSPORTRECHT

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 25/10/2019, bl. 101261


FINANCIEEL RECHT

Consumentenkrediet. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP's)
Bericht. - Consumentenkrediet. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP's). - Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet, artikel 7bis, BS 10/10/2019, bl. 93502

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 22/10/2019, bl. 100331

STRAFRECHT

Een cassatieberoep tegen een beslissing van uithandengeving wordt ontvankelijk
GwH 161/2019 van 24 oktober 2019
Schending (art. 420 van het Wetboek van strafvordering, zoals vervangen bij art. 20 van de wet van 14 februari 2014, in zoverre het niet in de mogelijkheid voorziet om onmiddellijk cassatieberoep in te stellen tegen een beslissing tot uithandengeving)

Europese uitleveringsovereenkomst van 1996 geldt vanaf 5 november 2019
3 JULI 2001. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreffende uitlevering tussen de Lidstaten van de Europese Unie, en bijlage, gedaan te Dublin op 27 september 1996. - Addendum, BS 23/10/2019, bl. 100405

WEGVERKEER

Nieuwe regels voor weggebruikers tijdens wielerwedstrijden
16 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het koninklijk van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, BS 15/10/2019, bl. 95342

FISCAAL RECHT

Bewijslast belastingplichtige inzake correcte vaststelling aftrek voor innovatie-inkomsten
2 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 17/10/2019, bl. 95947

Vrijstelling tweedepijlerpensioen niet-inwoners – individuele fiche
14 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de individuele fiches die pensioeninstellingen in toepassing van artikel 321ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 via elektronische weg aan de fiscale administratie moeten bezorgen, BS 28/10/2019, bl. 102708

Fiscale wetboeken en KB/WIB 1992 aangepast aan hervorming insolventierecht
3 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de terminologie in de fiscale wetboeken en in het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan deze in het Wetboek van economisch recht, BS 30/10/2019, bl. 103040

Voordelen buitenlandse verbonden vennootschap – inhouding bedrijfsvoorheffing – model fiche
17 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 22, § 1, vierde lid, van de wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen, BS 30/10/2019, bl. 103041

Rentevoet alimentatievorderingen
Algemene Administratie Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Rentevoet voor het kalenderjaar 2020 in uitvoering van artikel 414, § 1, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Rentevoet voor de kalenderjaren 2019 en 2020 in uitvoering van artikel 10, § 2, derde lid van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën. - Berichten, BS 31/10/2019, bl. 103278


ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

 
2019-161


24-10-2019

Prejudiciële vragen
Wet van 14 februari 2014 « met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken » (art. 20)

Schending (art. 420 van het Wetboek van strafvordering, zoals vervangen bij art. 20 van de wet van 14 februari 2014, in zoverre het niet in de mogelijkheid voorziet om onmiddellijk cassatieberoep in te stellen tegen een beslissing tot uithandengeving)

Rolnummer(s): 7042 • 7089
Rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken - Beslissing van de jeugdrechtbank tot uithandengeving en tot verwijzing van de zaak naar het openbaar ministerie - Zaak waarbij een minderjarige betrokken is - Onmogelijkheid van een onmiddellijk cassatieberoep
2019-160


24-10-2019

Beroep tot vernietiging
Financiewet van 21 december 2018 voor het begrotingsjaar 2019 (art. 9)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7205
Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging
2019-159


24-10-2019

Prejudiciële vraag
Wet van 5 mei 2014 « betreffende de internering » (art. 9, § 1)

Geen schending (art. 9, § 1, van de wet van 5 mei 2014, zoals vervangen bij artikel 150 van de wet van 4 mei 2016 « houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie »)

Rolnummer(s): 7198
Internering - Gerechtelijke fase - Rechterlijke beslissing tot internering - Voorwaarden voor internering - Op het ogenblik van de beslissing aan een ernstige geestesstoornis lijden - Tenuitvoerlegging van de beslissing tot internering - Plaatsing in een psychiatrische afdeling van een gevangenis
2019-158


24-10-2019

Beroep tot vernietiging
Wet van 17 maart 2019 « betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur » (art. 89 tot 114)

Afstand (in zoverre het beroep betrekking heeft op andere bepalingen van de wet van 17 maart 2019 dan artikel 113) - Verwerping van het beroep (voor het overige)

Rolnummer(s): 7188
Economisch recht - Reglementering van beroepen - Accountant en belastingadviseur - Beroepstucht - Tuchtstraf - 1. Tuchtprocedure - 2. Beroep bij de commissie van beroep - 3. Cassatieberoep
2019-157


24-10-2019

Beroep tot vernietiging
Financiewet van 21 december 2018 voor het begrotingsjaar 2019 (art. 9)

Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 7180 • 7181
Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging
2019-156


24-10-2019

Beroep tot vernietiging
Wet van 25 juni 2018 « tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2017 betreffende de bijdrage in de werkings?, personeels? en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2018 », ingesteld door de nv « Blankenberge Casino?Kursaal » (art. 2)

Vernietiging (art. 1, § 1, van het koninklijk besluit van 22 december 2017 « betreffende de bijdrage in de werkings?, personeels? en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2018 », zoals bekrachtigd bij de wet van 25 juni 2018, in zoverre het bedrag van de retributie voor een vergunning klasse A+ het bedrag van de retributie voor een vergunning klasse B+ overschrijdt) - Verwerping van het beroep voor het overige

Rolnummer(s): 7048
Kansspelcommissie - Bijdrage van de sector in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten
2019-155


24-10-2019

Prejudiciële vragen
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (art. 34, 36 en 37bis, §§ 1 en 2)

1. Schending (art. 34, 36 en 37bis, §§ 1 en 2, van de arbeidsongevallenwet, in die interpretatie dat de vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid die verschuldigd is aan een werknemer die een arbeidsongeval heeft tijdens de uitvoering van zijn deeltijdse arbeidsovereenkomst en die daarnaast bij een andere, voltijdse arbeidsovereenkomst is tewerkgesteld, overeenkomstig artikel 37bis, § 1, uitsluitend wordt vastgesteld met inachtneming van het loon dat hem krachtens zijn deeltijdse arbeidsovereenkomst verschuldigd is) 2. Geen schending (art. 34, 36 en 37bis, §§ 1 en 2, van de arbeidsongevallenwet, in die interpretatie dat de vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid die verschuldigd is aan een werknemer die een arbeidsongeval heeft tijdens de uitvoering van zijn deeltijdse arbeidsovereenkomst en die daarnaast bij een andere, voltijdse arbeidsovereenkomst is tewerkgesteld, overeenkomstig de artikelen 34 en 36, § 1, van die wet moet worden vastgesteld met inachtneming van het loon dat hem krachtens zijn deeltijdse arbeidsovereenkomst verschuldigd is, aangevuld met een hypothetisch loon zoals bepaald bij artikel 36, § 1)

Rolnummer(s): 7035
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Arbeidsongevallen - Schadeloosstelling - Vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Berekeningsgrondslag - In aanmerking te nemen basisloon - Cumulatie van arbeidsovereenkomsten - Verschillen in behandeling naargelang het arbeidsongeval plaatsvond tijdens een voltijdse of een deeltijdse tewerkstelling, en naargelang het een cumulatie van een voltijdse en een deeltijdse tewerkstelling of van verschillende deeltijdse tewerkstellingen betreft
2019-154


24-10-2019

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Vlaamse Gewest van 23 maart 2018 « houdende de wijziging van artikel 3 en artikel 19 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren » (art. 3, 2°)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7018
Bescherming en welzijn van dieren - Vlaams Gewest - Verboden ingrepen op dieren - Blokstaarten van paarden - Gevolgen - Verbod om deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden
2019-153


24-10-2019

Prejudiciële vraag
Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 13 december 2013 « betreffende de ondersteuning van de professionele kunsten » (art.45)

Geen schending (art. 45 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 13 december 2013, vóór de wijziging ervan bij artikel 16 van het decreet van 29 juni 2018 « houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 »)

Rolnummer(s): 6993
Culturele aangelegenheden - Vlaamse Gemeenschap - Ondersteuning van de professionele kunsten - Subsidies aan kunstenaars en organisaties - Kwaliteitsbeoordeling - Beoordeling van de aanvraag van een werkingssubsidie - Voorlopig negatief artistiek advies / Voorlopig positief artistiek advies - Verschil in beroepsmogelijkheden
2019-152


24-10-2019

Beroep tot vernietiging
Programmawet van 25 december 2017 (art. 66 en 67)

Vernietiging (art. 38, § 3septdecies, tweede en derde lid, van de wet van 29 juni 1981 « houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers », zoals aangevuld bij artikel 66 van de programmawet van 25 december 2017, in zoverre de vrijstellingen van de bijdrage die erin worden beoogd, niet van toepassing zijn op de werknemers die in een mechanisme van volledige vrijstelling van prestaties zijn gestapt met toepassing van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst die tussen 28 september 2017 en 29 december 2017 is gesloten)

Rolnummer(s): 6967
Bijzondere activeringsbijdrage (socialezekerheidsbijdrage) - Bijdrage verschuldigd, door de werkgevers, voor de werknemers die geen enkele prestatie leveren tijdens een volledig kwartaal bij dezelfde werkgever - Werkgevers die in een mechanisme van volledige vrijstelling van prestaties zijn gestapt - Inwerkingtreding van de maatregel in de tijd - Scharnierdatum
2019-151


24-10-2019

Prejudiciële vraag
Wet van 15 december 1980 « betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen », zoals gewijzigd bij de wet van 24 februari 2017 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het doel de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken »

1. Schending (in de interpretatie volgens welke het familielid van een burger van de Unie dat het voorwerp uitmaakt van een ministerieel besluit tot terugwijzing dat is genomen vóór de inwerkingtreding van de wet van 24 februari 2017 en dat uitwerking blijft hebben na die datum, niet beschikt over de mogelijkheid om de opschorting of de intrekking of opheffing van dat ministerieel besluit aan te vragen) 2. Geen schending (in de interpretatie volgens welke het familielid van een burger van de Unie dat het voorwerp uitmaakt van een ministerieel besluit tot terugwijzing dat is genomen vóór de inwerkingtreding van de wet van 24 februari 2017 en dat na die datum uitwerking blijft hebben, kan steunen op artikel 44decies van de voormelde wet van 15 december 1980, zoals ingevoegd bij de wet van 24 februari 2017, om de opschorting of de intrekking of opheffing van dat ministerieel besluit tot terugwijzing aan te vragen)

Rolnummer(s): 6923
Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering - Vreemdeling familielid van een burger van de Unie tegen wie een ministerieel besluit tot terugwijzing werd genomen - Wetswijziging - Onmogelijkheid tot schorsing of opheffing van het besluit
2019-150


24-10-2019

Beroep tot vernietiging
Wet van 19 september 2017 « tot wijziging van artikel 39/73-1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen »

Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van de in B.7 en in B.10.2 vermelde interpretaties)

Rolnummer(s): 6922
Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Rechtspleging - Geldboete wegens kennelijk onrechtmatig beroep - Wijzigingen - Vereenvoudiging van de procedure
2019-149


24-10-2019

Prejudiciële vragen
Wet van 15 december 1980 « betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen » (art. 40ter)

1. Terugzending naar de verwijzende rechter 2. Geen schending (art. 40ter van de wet van 15 december 1980, zowel in de versie vóór als in de versie na de wijziging ervan bij de wet van 4 mei 2016 « houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen », in de interpretatie dat de bestaansmiddelen waarover de Belgische gezinshereniger die niet zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend, dient te beschikken opdat zijn echtgenoot een verblijfsrecht zou kunnen verkrijgen, uitsluitend de persoonlijke bestaansmiddelen van de gezinshereniger dienen te zijn)

Rolnummer(s): 6920 • 6949 • 6955 • 6977 • 6980
Vreemdelingen - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering - Voorwaarden tot gezinshereniging - Familieleden van een Belgische onderdaan die geen gebruik heeft gemaakt van het recht van vrij verkeer - Stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen
2019-148


24-10-2019

Beroepen tot vernietiging
Wet van 2 oktober 2017 « betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen »

Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 6902 • 6909
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen van de publieke sector - Diplomabonificatie - Geleidelijke afschaffing - Mogelijkheid tot regularisatie van de studiejaren - Afkopen van de studiejaren
2019-147


24-10-2019

Prejudiciële vragen
Wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (art. 14bis, tweede lid) Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 6, § 1, II, tweede lid, 2°, en § 4, 1°)

1. Schending (art. 14bis, tweede lid, van wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 in zoverre het andere natuurlijke personen of rechtspersonen dan de Belgische Staat, de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie niet de mogelijkheid biedt om zich in het kader van een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State te beroepen op de schending van de in artikel 14bis, eerste lid, van dezelfde wetten bedoelde vormen) 2. Geen schending (art. 6, § 1, II, tweede lid, 2°, en § 4, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen)

Rolnummer(s): 6841
1. Beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State - Beroep wegens overtreding van substantiële vormen - Schending van verplichtingen tot samenwerking - Wettelijke onmogelijkheid voor andere personen dan de Belgische Staat, de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, om zich te beroepen op de schending van verplichting tot samenwerking / van mechanismen van coöperatief federalisme - 2. Ontstentenis van verplichting om de gewestregeringen te betrekken bij de aanneming van normen tot bepaling van beschermingsmaatregelen tegen ioniserende stralingen
2019-146


17-10-2019

Beroepen tot vernietiging
Wet van 7 april 2019 « tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen voor wat de onbeschikbaarheden van geneesmiddelen betreft »

Vernietiging (art. art. 3, 2°, van de wet van 7 april 2019) - Verwerping van de beroepen (voor het overige)

Rolnummer(s): 7178 • 7182 • 7183 • 7184 • 7185 • 7186 • 7187 • 7192
Gezondheidszorg - Geneesmiddelenwet 1964 - Groothandel in geneesmiddelen - Vergunning - Voorwaarden - Beperking opgelegd aan de groothandelaar-verdelers
2019-145


17-10-2019

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Vlaamse Gewest van 8 december 2017 « houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving » (art. 94, 111, 133 en 151)

1.Vernietiging (artikel 5.7.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ingevoegd bij artikel 94 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 december 2017) 2.Vernietiging (artikel 2, eerste lid, 4°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 25 april 2014 « betreffende de omgevingsvergunning », gewijzigd bij artikel 111, 1°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 december 2017, doch uitsluitend voor de gevallen waarin de Raad voor Vergunningsbetwistingen hetzij de administratie niet beveelt om een nieuwe beslissing te nemen met toepassing van artikel 37, § 1, hetzij met toepassing van artikel 37, § 2, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 4 april 2014 « betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges » de hernieuwing dan wel de omzetting van de vergunning weigert)

Rolnummer(s): 6953
Ruimtelijke ordening en milieubeleid - Vlaams Gewest - 1. Ruimtelijke ordening - Gewestplanvoorschriften - Landschappelijk waardevol agrarisch gebied - Toegelaten bouwwerken - Criteria - 2. Omgevingsvergunning - a. Tijdelijke exploitatiemogelijkheden voor hinderlijke inrichtingen zonder geldende milieuvergunning - Voorwaarden - b. Vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg en beslissingen genomen in laatste administratieve aanleg - Aanvragen die overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure zijn behandeld - Mogelijkheid voor het betrokken publiek om een beroep in te stellen - Voorwaarden en modaliteiten
2019-144


17-10-2019

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 1476quater)

Geen schending

Rolnummer(s): 6936
Burgerlijk recht - Burgerlijk Wetboek - Wettelijke samenwoning - Weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om melding te maken van de verklaring van wettelijke samenwoning - Beroep bij de familierechtbank - Termijn die tijdens de gerechtelijke vakantie ingegaan is of verstrijkt - Onmogelijkheid van verlenging
2019-143


17-10-2019

Prejudiciële vraag
Wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 (art. 153, § 3, eerste en derde lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 6929
Economisch recht - Beroepen - Paramedische beroepen - Medisch laboratorium technoloog - Uitoefening van het beroep - Overgangsrecht - Verworven rechten
2019-142


17-10-2019

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 331ter)

Schending (art. 331ter van de Burgerlijk Wetboek, in zoverre aan diegene die de identiteit van zijn vermeende vader na het verstrijken van de verjaringstermijn verneemt, een vordering tot onderzoek naar het vaderschap wordt ontzegd)

Rolnummer(s): 6928
Burgerlijk recht - Afstamming - Vordering betreffende de afstamming - Vordering van het kind tot onderzoek naar het vaderschap - Verjaringstermijn van 30 jaar - Regeling die beweerdelijk verschilt van die van de vordering tot betwisting van het vaderschap - Gevolgen voor het kind
2019-141


17-10-2019

Beroep tot vernietiging
Wet van 18 september 2017 « tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten » (art. 67)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6899
Strafrecht - Bestrijding van het witwassen van geld - Beperking van het gebruik van contanten - Verrichtingen met betrekking tot oude metalen, koperkabels of goederen die edele stoffen bevatten
2019-140


17-10-2019

Prejudiciële vragen
Decreet van het Waalse Gewest van 19 november 1998 « tot invoering van een belasting op de automaten in het Waalse Gewest » (artikelen 1, 2, 1°, a), b) en c), en 4)

Geen schending

Rolnummer(s): 6889
Fiscaal recht - Gewestelijke fiscaliteit - Waals Gewest - Belasting op de automaten - Belasting op de geldautomaten
2019-139


17-10-2019

Beroepen tot vernietiging
Wetboek van strafvordering (art. 479, 480 et 482bis of 483)

Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 6879 • 6882
Beroepen ingesteld ingevolge de arresten van het Grondwettelijk Hof nr. 9/2018 van 1 februari 2018 en nr. 35/2018 van 22 maart 2018 - Strafrechtspleging - Rechtsplegingen van bijzondere aard - Voorrecht van rechtsmacht van de magistraten (en van hun mededaders en medeplichtigen) wegens misdaden en wanbedrijven - Ontstentenis van regeling van de rechtspleging en van controle van de regelmatigheid van het onderzoek door een onderzoeksgerecht
2019-138


17-10-2019

Beroepen tot vernietiging
Wet van 7 februari 2018 « houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen »

Vernietiging - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepalingen (voor de taks die verschuldigd is voor de referentieperiodes die eindigen vóór of op 30 september 2019)

Rolnummer(s): 6877 • 6887 • 6900 • 6901 • 7004 • 7005 • 7006
Fiscaal recht - Wetboek diverse rechten en taksen - Diverse taksen - Taks op de effectenrekeningen - Principe en toepassingsmodaliteiten
2019-137


17-10-2019

Beroep tot vernietiging
Wet van 31 juli 2017 « tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake » (art. 46, 54, 57 en 63)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6869
Burgerlijk recht - Erfenissen en giften - Globale of punctuele erfovereenkomst - Mogelijkheid, voor de vader en/of de moeder en hun vermoedelijke erfgenamen in rechte nederdalende lijn, om een globale erfovereenkomst op te stellen - Afwezigheid van verplicht optreden van een afzonderlijke raadsman voor elke partij bij de erfovereenkomst
2019-136


17-10-2019

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Vlaamse Gewest van 10 maart 2017 « tot wijziging van artikel 92, 93, 95, 98 en 102bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode »

Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in B.13.3)

Rolnummer(s): 6742
Vlaams Gewest - Vlaamse Wooncode - Sociale woning - Voorwaarden voor de huurders - Wijzigingen - Verplichting om over een taalvaardigheid van het Nederlands te beschikken die overeenstemt met niveau A1 - Resultaatsverbintenis
2019-135


17-10-2019

Beroep tot vernietiging
Wet van 25 december 2016 « betreffende de verwerking van passagiersgegevens »

Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie

Rolnummer(s): 6713
Verwerking van passagiersgegevens - Omzetting van de richtlijn 2004/82/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de verplichting voor vervoerders [luchtvervoerders] om passagiersgegevens door te geven en van de richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit
2019-134


10-10-2019

Beroep tot vernietiging
Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 15 februari 2019 « betreffende het jeugddelinquentierecht »

Onontvankelijkheid van het beroep tot vernietiging

Rolnummer(s): 7228
Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Onontvankelijkheid
2019-133


10-10-2019

Prejudiciële vragen
Decreet van het Waalse Gewest van 16 juli 2015 « tot invoering van een kilometerheffing voor het wegengebruik door zware vrachtwagens », vóór de wijziging ervan bij artikel 32 van het decreet van het Waalse Gewest van 13 december 2017 « houdende diverse fiscale wijzigingen » (art. 22)

Terugzending van de zaak naar de verwijzende rechter

Rolnummer(s): 7140
Waals Gewest - Kilometerheffing voor het wegengebruik door zware vrachtwagens - Administratieve sanctie in geval van overtreding - Beroep bij de rechtbank van eerste aanleg - Beoordelingsbevoegdheid van de rechter - Beperkingen - Ontstentenis van mogelijkheid voor de rechter om de boete te verminderen of kwijt te schelden, slechts een enkele boete in aanmerking te nemen in geval van samenloop van overtredingen of de boete met uitstel gepaard te laten gaan
2019-132


10-10-2019

Prejudiciële vraag
Wet van 6 maart 2018 « ter verbetering van de verkeersveiligheid » (art. 26)

Schending (art. 26, eerste lid, van de wet van 6 maart 2018, in samenhang gelezen met artikel 25, 1°, van dezelfde wet, in zoverre het de verlenging van de verjaringstermijn van de strafvordering van één naar twee jaar doet ingaan met terugwerkende kracht op 15 februari 2018)

Rolnummer(s): 7137
Strafrecht - Strafrechtspleging - Politie over het wegverkeer - Strafvordering - Verjaring - Verlenging van de verjaringstermijn - Terugwerkende kracht
2019-131


10-10-2019

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2018 « houdende wijziging van diverse bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005 » (art. 148)

Vernietiging

Rolnummer(s): 7038
Lokaal bestuur - Vlaams Gewest - Provincies - Vertegenwoordiging in rechte van de provincie - Opheffing van het vorderingsrecht van de inwoners namens de provincie
2019-130


10-10-2019

Prejudiciële vraag
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 4.8.11, § 2, in samenhang met  art. 4.7.26, § 4, 5° en 6°)

Geen schending

Rolnummer(s): 6976
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - Vergunningenbeleid - Raad voor Vergunningsbetwistingen - Rechtspleging - Indiening van de beroepen - Vervaltermijn - Ingang van de termijn - Ontstentenis van kennisgeving van de herstelbeslissing aan derde- belanghebbenden die een beroep hebben ingesteld tegen de initiële vergunningsbeslissing
2019-129


10-10-2019

Beroep tot vernietiging
Vlaams decreet van 22 december 2017 « over het lokaal bestuur » (art. 56, § 3, 9°, 297, § 1, en 577, 23° en 50°)

Vernietiging (art. 577, 50°, van het Vlaamse decreet van 22 december 2017, in zoverre het artikel 194 van het Gemeentedecreet opheft) - Verwerping van het beroep (voor het overige)

Rolnummer(s): 6903
Lokaal bestuur - Vlaams Gewest - Gemeenten - Bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen - Vertegenwoordiging in rechte van de gemeente - Opheffing van het vorderingsrecht van de inwoners namens de gemeente
2019-128


10-10-2019

Prejudiciële vraag
Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (art. 69, 70 en 126)

Geen schending

Rolnummer(s): 6890
Uitoefening van de gezondheidszorgberoepen - Lijst van de paramedische beroepen vastgesteld door de Koning - Niet-opname van het beroep van psychomotorisch therapeut (psychomotorische therapie) op de lijst - Uitvoering van de handelingen waarvoor een diploma van psychomotorisch therapeut (bachelor in de psychomotorische therapie) vereist is, die kan worden beschouwd als zijnde een strafrechtelijk misdrijf
2019-127


10-10-2019

Beroepen tot vernietiging
Decreet van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2017 « betreffende de studie geneeskunde en de studie tandheelkunde », ingevoegd bij artikel 1 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 20 december 2017 « betreffende de bijzondere toestand van de studenten die zich voor de studie geneeskunde en de studie tandheelkunde tijdens het academiejaar 2016?2017 hebben ingeschreven » (art. 12/1, § 2)

Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 6846 • 6847
Franse Gemeenschap - Hoger onderwijs - Studie geneeskunde en studie tandheelkunde - Decreet betreffende de bijzondere toestand van de studenten die zich tijdens het academiejaar 2016-2017 hebben ingeschreven - Toelating tot de voortzetting van de cyclus en vrijstelling van het afleggen van het ingangsexamen voor de studenten die geslaagd zijn voor een verminderingsprogramma in 2016-2017 en die, na afloop van het academiejaar 2017-2018, 45 van de 60 studiepunten hebben verworven van het studieprogramma van de eerste cyclus
RECHTERLIJKE ORDE
 
BS 07/10/2019
Arbeidshof van Brussel

BS 08/10/2019
Benoemingen in griffies en parketsecretariaten
Beschikking d.d. 21 juni 2019 tot vaststelling van het bijzonder reglement van de arbeidsrechtbank Gent update 6/2019

BS 09/10/2019
Benoeming adjunct-auditeur bij de Raad van State
Benoeming adjunct-auditeur bij de Raad van State
Benoeming adjunct-auditeur bij de Raad van State

BS 10/10/2019
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen (eervol ontslag)
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen (openstaande plaats)

BS 11/10/2019
Familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - arbeidsrechtbank te Gent
Hof van Cassatie - Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Limburg
Vacante betrekkingen: voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel - raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, Brussel en Gent - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel Nederlandstalig, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, rechter in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Brussel Nederlandstalig en Gent - vrederechter van het tweede en vierde kanton Brussel, kanton Etterbeek en kanton Ganshoren

BS 14/10/2019
Pensionering rechter van het Grondwettelijk Hof
Griffie rechtbank van eerste aanleg Leuven - parket van het hof van beroep te Gent

BS 16/10/2019
Erratum vacatures griffies BS 24/09/2019

BS 18/10/2019
Familie-en jeugdrechtbank rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Rechtbank van koophandel te Gent
Vredegerecht van het eerste kanton Aalst

BS 22/10/2019
Diverse errata vacante betrekkingen BS 26/09/2019, 24/09/2019 en 02/10/2019

BS 23/10/2019
Vaststelling van het bijzonder reglement van de arbeidsrechtbank Gent update oktober 2019. – Erratum: vervanging tekst publicatie BS 08/10/2019

BS 28/10/2019
Parket Brussel
Aanwijzing ondervoorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement West-VlaanderenErratum BS 31/10/2019

BS 29/10/2019
16 OKTOBER 2019. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de directieleden van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
Griffie Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel
Beschikking tot vaststelling van de bijzondere reglementen van de Vredegerechten en de Politierechtbank van het arrondissement ANTWERPEN (Antwerpen, Mechelen, Turnhout)

BS 30/10/2019
Griffies en parketsecretariaten: benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen
Vacature attaché strafrechtelijk beleid bij de Gemeenschappelijke Steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het Openbaar Ministerie
Diverse benoemingen en ontslagnemingen magistraten

BS 31/10/2019
Benoeming Nederlandstalig effectief lid (magistraat) van de Hoge Raad voor de Justitie
Oproep tot magistraten ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - ondervoorzitter
Oproep tot kandidaten voor het mandaat van directeur bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding
Oproep tot kandidaten voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
Vacante betrekking voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Gent

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be