Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 02/06/2022
Minkema College ontvangt
predicaat Technasium

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
 
Het eerste tijdvak van de centraal schriftelijke eindexamens is achter de rug. Op donderdag 9 juni volgt de uitslag voor de examenkandidaten van mavo, havo en vwo. Een weekje later, op 15 juni, krijgen de basis/kader-leerlingen hun uitslag te horen. Op dit moment zijn de examendocenten druk bezig met eerste en tweede correctie en draait ons examensecretariaat overuren. Het is altijd een drukke en spannende tijd! 
 
Met het afronden van het eerste tijdvak van de centrale examens nadert het einde van het schooljaar. Over een maand staan de rapportvergaderingen alweer op de rol en is het tijd om jullie boeken in te leveren. Een schooljaar gaat best snel!
 
Een paar weken geleden ontvingen jullie van de voorzitter van het College van Bestuur van onze school het bericht, dat ik met ingang van volgend schooljaar een andere baan heb. Ik mag in een andere rol én dichter bij huis van betekenis zijn.
 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik best ook dubbele gevoelens over deze stap heb. Het werk op het Minkema College is nog niet af. Daarnaast geloof ik in ons motto en de positieve manier waarop we willen omgaan met elkaar. 
 
De werving voor mijn opvolger is inmiddels in volle gang. Dat geldt ook voor de zoektocht naar docenten voor de vacatures die nog openstaan. We merken wel dat het dit jaar lastiger is om geschikte kandidaten te vinden. De markt is erg krap. Misschien ken je iemand die het leuk vindt om bij ons te werken!
 
Diploma-uitreiking havo 5 en vwo 6
De examens van het eerste tijdvak zijn inmiddels afgerond. Op 9 juni tussen 15.00 en 16.00 uur hoor je van jouw mentor of je geslaagd bent. Voor sommigen van jullie volgt er dan nog een examen in het tweede tijdvak. De uitslag daarvan verwachten wij op vrijdag 1 juli rond 10.00 uur. Die middag reiken wij vanaf ca. 13.30 uur de diploma’s uit aan alle geslaagde leerlingen van 6 vwo. Op maandag 4 juli volgen dan vanaf ca. 13.30 uur de diploma-uitreiking voor 5 havo.
 
Voor enkele van jullie is er ook dit jaar nog de mogelijkheid om examens in het derde tijdvak te herkansen. Ben jij er daar één van dan hoor je op donderdag 14 juli rond 9.30 uur of je geslaagd bent. De laatste diploma’s worden diezelfde dag nog overhandigd.
 
Alle ouders en leerlingen van 5 havo en 6 vwo ontvangen later een uitnodiging voor de diploma-uitreiking en de exacte tijdstippen.
 
Terugblik LSD en Gala!
Op donderdag 21 april was de laatste schooldag (LSD) voor onze examenleerlingen. Twee jaar kon dit helaas niet doorgaan; voor de huidige examenleerlingen gelukkig wel. Het ochtendprogramma hebben de leerlingen zelf georganiseerd. Alle leerlingen van de onderbouw hebben hier volop van kunnen meegenieten. Er werd uit volle borst karaoke gezongen in de aula en op het plein konden leerlingen in duel met elkaar op een sweeper, een luchtkussen met een ronddraaiend obstakel waar overheen gesprongen moet worden.
 
‘s Avonds was eindelijk het langverwachte gala. Langs de weg was het weer ouderwets druk en gezellig. Leerlingen kwamen in de meest uiteenlopende voertuigen naar school. Eenmaal uitgestapt kon het publiek genieten van mooie galajurken, prachtige kapsels en stijlvolle pakken. Binnen werd gegeten, gedanst en speelden de leerlingen een quiz met elkaar. Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag.
 
Predicaat Technasium
Het Minkema College heeft afgelopen jaar het introductieprogramma om Technasium te worden met goed gevolg doorlopen en voldoet aan alle kwaliteitseisen van Stichting Technasium. De school mag daarom nu het predicaat Technasium voeren; een kwaliteitskeurmerk voor innovatief bètatechnisch onderwijs op havo en vwo.
 
 
 
 
15 juni: lesvrije dag
Gedurende een schooljaar hebben leerlingen in het middelbaar onderwijs recht op vijf lesvrije dagen. De laatste van dit jaar is op woensdag 15 juni gepland. De docenten benutten de vrijgekomen tijd voor (onderwijs)ontwikkeling en voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Jullie kunnen genieten van een ‘break in de week’. Voor het voorbereiden van de toetsweek, die de week erna start, komt deze vrije dag natuurlijk op het juiste moment
 
Toetsweek & roosters einde schooljaar
Op maandag 20 juni start voor de bovenbouw de afsluitende toetsweek. De onderbouw is die dag na het 3e uur (om 12.10 uur) uit; op dinsdag 21 juni start voor jullie de toetsweek. Het toetsrooster voor deze week kun je raadplegen in Google drive (Toetsweek). Ook de roosters voor het ophalen van de proefwerken (29 juni), het inleveren van het boekenpakket (5 juli) en het ophalen van het overgangsrapport (8 juli) zijn hier te vinden.
 
Cijferkolommen Magister niet zichtbaar tijdens toetsweek
Van maandag 20 juni tot woensdag 29 juni 12.00 uur zullen de cijferkolommen in Magister niet zichtbaar zijn voor jullie en jullie ouders. We hopen hiermee te voorkomen dat je in de loop van de toetsweek ontmoedigd raakt door tegenvallende cijfers of juist overmoedig wordt en het niet meer zo nauw neemt met de laatste proefwerken van de week. Ook stellen we alle docenten op deze manier in de gelegenheid om de laatste gegevens rustig en zorgvuldig in Magister in te voeren.
 
Op woensdagochtend 29 juni halen jullie tussen 8.30 en 11.00 uur de proefwerken op (onderbouw tussen 8.30 en 9.30 uur; bovenbouw van 10.00 tot 11.00 uur). De docenten hebben daarna tot 11.30 uur de tijd om laatste cijferwijzigingen in te voeren.
 
Voor alle duidelijkheid: de eindrapportgegevens van alle leerlingen liggen officieel pas vast op donderdag 7 juli om 13.00 uur. Dan zit de revisievergadering erop, waarin de directeur onderwijs alle uitkomsten van de rapportvergaderingen vaststelt.
 
Je boeken inleveren: dat doe je zo!
Het schooljaar zit er alweer bijna op! Dat betekent ook dat je straks jouw boeken kunt inleveren. Om lange rijen en drukte op school te voorkomen, vragen wij je de inlevering thuis goed voor te bereiden en op het juiste tijdstip op school te komen. Eerst ga je je boeken online inleveren. Hiervoor ontvang je bericht van OsingadeJong.
 
De schema’s voor het inleveren van de boeken staan op de website.
 
 
Geen verlof voor vervroegde vakantie
Elk jaar ontvangen wij verlofverzoeken van gezinnen die eerder op zomervakantie willen. Hoewel het misschien geen probleem lijkt om alvast naar de zon te gaan wanneer er voor de leerlingen nauwelijks nog activiteiten zijn, is de leerplichtwet er heel duidelijk over: dit zogenaamde luxe verlof is niet toegestaan. Het ophalen van het rapport op vrijdagochtend 8 juli is de laatste verplichte schoolactiviteit voor alle leerlingen. De leerplichtambtenaar neemt steekproeven op scholen om deze wet te handhaven.
 
Sportdag klas 1
Voor de brugklassers zit de afsluitende toetsweek er maandagmiddag 27 juni op! Dinsdag de 28ste is er voor jullie een sportdag in en om de school. Zo is er gelegenheid om, na een week van veel studeren en zitten, samen in beweging te gaan. Daarbij zijn natuurlijk de LO-docenten als organisatoren betrokken, maar ook de mentoren en MMA’s zijn erbij. Het is een gezellige gelegenheid om het brugklasjaar samen af te ronden.
 
Vacature leerling of ouder ondersteuningsplanraad 
In verband met het vertrek van één van onze leerlingen uit de Ondersteuningsplanraad (OPR), is de MR op zoek naar een nieuwe leerling of ouder die het Minkema College wil vertegenwoordigen in de OPR.
 
Wat doet de OPR?
Per 1 augustus 2014 is op alle scholen in Nederland passend onderwijs ingevoerd. Hiervoor werken scholen met elkaar samen in Regionale Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs om te zorgen dat alle leerlingen in de regio het onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
 
Elke school legt in het ‘schoolondersteuningsprofiel’ vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband beschrijft in het ondersteuningsplan hoe de schoolbesturen van de scholen in de regio zorgen voor een dekkend aanbod van ondersteunende voorzieningen in de regio. In het ondersteuningsplan staan afspraken over:
  • welke begeleiding iedere reguliere school biedt;
  • welke kinderen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaan;
  • hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen wordt verdeeld;
  • wat de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften moet zijn;
  • hoe ouders worden geïnformeerd over wat scholen kunnen betekenen voor kinderen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben.
Interesse?
Ouders of leerlingen die zich kandidaat willen stellen voor de ondersteuningsplanraad kunnen zich aanmelden bij Wilfred van der Weijden (w.vanderweijden@minkema.nl), voorzitter van de medezeggenschapsraad van het Minkema College. De limiet voor kandidaatstelling is maandag 13 juni 2022 om 12:00.
 
 
Introductie overstap Minkemalaan naar Steinhagenseweg
Komend schooljaar stappen enkele leerlingen wellicht over van de Minkemalaan naar onze locatie aan de Steinhagenseweg. Dat is nog helemaal niet zeker, het schooljaar is nog niet om. Maar toch willen wij alle mogelijke overstappers al op tijd spreken om het één en ander uit te leggen over hoe het op de mavo gaat.
 
Op 17 mei jl. was er een kennismakingsmiddag voor leerlingen die mogelijk overstappen van 1 havo/vwo naar 2 mavo/havo en ook voor de leerlingen van 2 havo die eventueel naar 3 mavo gaan.
 
Bij de overstap van 2 havo naar 3 mavo krijg je te maken met de keuze voor één van onze mavostromen en de voorbereiding op de keuze van een vakkenpakket. Daarover is één en ander verteld en we hebben uitgelegd hoe het mentoraat werkt, wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn en de vakken die je gaat krijgen in de 3e klas. 
 
Voor de leerlingen die de overstap van 3 havo/vwo naar 4 mavo gaan maken is er op woensdag 8 juni een kennismakingsmiddag. Belangrijk daarbij is dat er op korte termijn een keuze voor het vakkenpakket gemaakt moet worden.
 
Overigens is het voor de ouders van deze kinderen goed om te weten dat de leerlingdossiers automatisch worden overgezet. Uitschrijven en opnieuw inschrijven is dus niet nodig. Ook de informatieverstrekking van school naar leerlingen & ouders wordt gewoon voortgezet.
 
Leerlingbegeleiders: waarvoor kun je bij hen terecht?
Op het Minkema College hebben we leerlingbegeleiders die je kunnen helpen als je even een duwtje in de rug nodig hebt, je verhaal kwijt wil of simpelweg een luisterend oor zoekt. Je kan via je mentor in contact komen met de leerlingbegeleiders, maar je kan ook zelf mailen naar leerlingbegeleiding@minkema.nl.
 
Of loop even binnen bij het inloopspreekuur op dinsdag tussen 13:20 en 14:30. Eén ding is zeker: ze staan voor je klaar. 
 
 
 
Maar hoe werkt dat dan vervolgens? Lees het verhaal van twee van onze leerlingen! 
 
 
Overzicht NPO-activiteiten
De regering heeft in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) veel geld aan de scholen ter beschikking gesteld om de gevolgen van de coronapandemie voor jullie zo veel mogelijk te beperken. Onze school gebruikt deze gelden om jullie op verschillende manieren te ondersteunen. Graag wijzen we jou en je ouders nog een keer op het overzicht op de website. Hier vinden jullie een overzicht van alle vormen van ondersteuning. Deze pagina wordt in de loop van het schooljaar steeds bijgewerkt.
 
Gezocht: docent wiskunde
1e en/of 2e graad
 
Per 1 augustus 2022 ontstaat er op onze havo/vwo-locatie een vacature voor docent Wiskunde (LB/LC). De vacature is terug te vinden op Meesterbaan.
 
Uiteraard zijn wij gestart met de werving voor een nieuwe collega of nieuwe collega's (parttimers). Omdat de ervaring leert dat het voor veel scholen lastig is om kandidaten te vinden op dit vakgebied, roepen we graag jullie hulp in.
 
Mocht je in jouw netwerk iemand kennen die interesse heeft in deze functie, wil je dit dan bij ons kenbaar maken?
 
WIS Collect
Met ingang van het schooljaar 2022-2023 gaat er gebruik worden gemaakt van WIS Collect voor het versturen van de vrijwillige ouderbijdrage (en overige schoolkosten) aan de ouders. De vrijwillige ouderbijdrage wordt via WIS Collect aan het begin van het schooljaar geïnd.
 
Hiervoor ontvangt de ouder via WIS Collect een mail. Ze kunnen vervolgens zelf bepalen hoeveel en wanneer ze willen betalen. Betalen kan eenvoudig worden gedaan via iDEAL. Ook het betalen in termijnen wordt mogelijk. Ouders krijgen daarnaast ook meer overzicht over de reeds betaalde en eventuele toekomstige facturen.
 
In dit filmpje wordt WIS Collect helder uitgelegd. 
 
Oriëntatie-, ondersteunings- en talentlessen klas 1 t/m 3
Net als dit schooljaar zullen we in de eerste periode van 2022-2023 (sept.-nov.) geen talentmodules inroosteren maar gewennings- en ondersteuningslessen.
 
Voor de nieuwe brugklassen staan op er de dinsdagochtend (1e uur) en de vrijdagmiddag (5e uur) oriëntatielessen in het rooster. Daarin leer je goed omgaan met je chromebook en leer je de klas en school snel beter kennen door groepsvormende gewenningsactiviteiten.
 
Zit je komend jaar in klas 2 of 3? Voor jou is het goed om alvast samen met je ouders na te denken voor welk(e) vak(ken) je ondersteuningslessen zou willen volgen. De nadelige gevolgen van de coronacrisis zijn voor veel leerlingen immers nog niet verholpen. In die lessen worden de essenties herhaald uit het huidige schooljaar. Op die manier kun je onder begeleiding van een vakdocent aan je achterstanden werken.
 
Tijdens de introductie op 23 augustus zul je met je mentor een formulier invullen om je op te geven voor deze ondersteuningsles(sen). Wie deze lessen niet nodig heeft, kan uit talentlessen kiezen.
 
Kennismaking nieuwe bruggers én nieuwe ouders
We kijken uit naar 22 juni! Die middag komen de nieuwe brugklassers kennismaken met hun klas en mentor. Dat is elk jaar weer een feestje, hoewel het voor veel leerlingen tegelijkertijd natuurlijk een spannende middag is. We verwelkomen dit keer maar liefst 390 nieuwe bruggers. Ook de zorgvuldig uitgekozen Minkema Mentor Assistenten uit de bovenbouw zijn van de partij!
 
In 2022-2023 zijn er in het brugjaar 8 havo/vwo-klassen, 4 atheneum- en 2 gymnasiumgroepen. Vijf van deze veertien klassen gaan de Technasiumopleiding volgen: twee h/v-groepen, twee atheneum-groepen en één gymnasium-groep. Het zijn aantallen waar we dankbaar voor zijn.
 
Voor de ouders van deze leerlingen is er diezelfde middag ook gelegenheid tot een eerste kennismaking. In de aula zijn zij welkom voor een korte presentatie over de eerste weken van het nieuwe schooljaar en wat er nodig is om hun kind(eren) goed te laten starten. De uitnodiging hiervoor valt half juni op de deurmat!
 
Nieuw lid MR
Met ingang van april dit jaar is Eveline Schulp het nieuwste ouderlid van de MR. Zij stelt zich graag aan jullie voor:
 
Mijn naam is Eveline Schulp en ik woon om de week samen met mijn 3 kinderen Kas (18), Frederiek (16) en Annemijn (13) in Montfoort. In het dagelijks leven werk ik als leerkracht van groep 8 op een openbare basisschool in Vleuterweide. Binnen mijn vak als leerkracht heb ik de specialisatie 'gedrag'. Vanuit deze expertise begeleid ik zowel collega's die hulpvragen over specifieke gedragingen van leerlingen hebben als het gehele team en MT binnen school bij het opstellen van protocollen en plannen. Ik volg de onderwijsontwikkelingen omtrent passend onderwijs en gedrag op de voet en ben aangesloten bij het netwerk gedragsspecialisten. Daarnaast heb ik, voordat ik het onderwijs in ben gegaan, jaren als accountmanager gewerkt bij een grote farmaceutische industrie. Ik hoop mijn opgedane kennis en ervaring in zowel zorg en welzijn als in de commerciële sector te kunnen delen en gebruiken binnen de MR op het Minkema College. In mijn vrije tijd lees en wandel ik veel.
 
Vacature bestuurslid
Vrienden van de KUVO
Het Woerdense onderwijs werkt al 56 jaar samen met de Stichting KUVO. Wie is er niet groot geworden met de mooie leermomenten op school als er weer een kunst- of cultuuractiviteit op het programma stond?
 
De Stichting Vrienden van de KUVO levert een extra (financiële) bijdrage en maakt speciale voorstellingen of activiteiten mogelijk. De Stichting is op zoek naar een enthousiast en gemotiveerd bestuurslid.
 
 
 
 
 
 
Agenda
06/06: Pinksterweekend
09/06: Uitslag 1e tijdvak CSE
13/06: Start 2e tijdevak CSE
15/06: Lesvrije dag
 
Nieuwsbrief 2022 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.