'PREEK VAN DE WEEK'
Uw vitamientje voor de geest

 
2 maart 2018
 
Voor onze website: KLIK HIER
Stuur ons een e-mail: KLIK HIER
3de zondag van de 40-dagentijd - B-jaar 2018.
"Een woedende Jezus"

Ex. 20, 1-17  -  1 Kor. 1, 22-25  -  Joh. 2, 13-25
"Maak van mij uw tempel, God"
Maak ook van mij uw tempel, God,
waar Gij woont en liefhebt.

Help me mijn hart wagenwijd
voor U open te zetten
opdat Gij in mij kunt leven
en door mij kunt beminnen.

Laat me voor velen
een icoon zijn van uw tederheid
en een spiegel van uw vriendschap.

En als ik moeite heb om te bidden,
laat me dan met Jezus voor U gaan staan
en laat zijn vuur van geloof
mijn hart opnieuw warm maken.
Erwin Roosen
 
Ex. 20, 1-17  — "Toen sprak God deze woorden..."

 
`Ik ben de Heer uw God die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij. U zult geen beelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. Buig u niet voor hen neer en bewijs hun geen goddelijke eer, want Ik, de Heer uw God, Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen, tot de derde en vierde generatie. Maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden ben Ik een God die goedheid bewijst tot aan de duizendste generatie. U zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken, want de Heer laat degenen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft. Denk aan de sabbat; die moet voor u heilig zijn. Zes dagen kunt u werken en alle arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God. Dan zult u geen enkele arbeid verrichten: uzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, evenmin als de vreemdeling die bij u woont. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel, de aarde en de zee en al wat ze bevatten gemaakt. Maar de zevende dag heeft Hij gerust en zo de sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt. Eer uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt. U zult niet doden. U zult geen echtbreuk plegen. U zult niet stelen. U zult niet vals getuigen tegen uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste; u zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort.’
1 Kor. 1, 22-25 — "Christus: Gods kracht en Gods wijsheid"
Broeders en zusters,
Joden blijven tekenen eisen, en Grieken wijsheid verlangen. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, Gods kracht en Gods wijsheid. De dwaasheid van God is namelijk wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.
 
Joh. 2, 13-25 — "In drie dagen laat Ik hem herrijzen"
Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem en zag daar hoe men in de tempel runderen, schapen en duiven stond te verkopen en geld zat te wisselen. Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep en joeg ze allemaal de tempel uit, schapen en runderen erbij. De tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en al omver. En tegen de duivenverkopers zei Hij: `Weg ermee! Maak van het huis van mijn Vader geen markt!’ Zijn leerlingen beseften dat er geschreven staat: De ijver voor uw huis zal Mij verteren. De Joden riepen Hem ter verantwoording met de vraag: `Welk teken geeft U ons te zien als bewijs dat U zo mag optreden?’ Jezus gaf hun ten antwoord: `Breek deze tempel af, en in drie dagen laat Ik hem herrijzen!’ Daarop zeiden de Joden: `Zesenveertig jaar is er aan deze tempel gebouwd, en U wilt hem in drie dagen laten herrijzen?’ Met dit woord doelde Jezus echter op de tempel die Hijzelf was. Toen Hij verrezen was uit de dood beseften zijn leerlingen dat Hij daarop gedoeld had, en ze geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had. Tijdens zijn verblijf in Jeruzalem voor de viering van het paasfeest kwamen heel wat mensen tot geloof in zijn naam bij het zien van de tekenen die Hij verrichtte. Maar Jezus van zijn kant had geen geloof in hen, omdat Hij ze allemaal kende: niemand hoefde Hem over de mens iets te leren,  Hij wist zelf wel wat men aan een mens had.
"Een woedende Jezus"
Kruisbeelden en beelden van Jezus' Heilig Hart zijn er in overvloed. Maar nooit zag ik een beeld van Jezus met een zweep in de hand die daarmee mensen afranselt. Dat is het beeld dat het evangelie van vandaag oproept: een woedende Jezus, die hardhandig de kooplieden uit de tempel jaagt.
 
Voor de joden was de tempel heilig. Daar woonde God. Toen ze in de concentratiekampen van Babylon zuchtten, was het allerergste, dat ze geen tempel meer hadden. Eén van hun beroemdste profeten, Ezechiël, heeft hen dan getroost met het visioen van een nieuwe tempel. Die kwam er dan ook na de ballingschap. Maar hij werd meermaals verwoest, tot Herodes een gans nieuwe tempel bouwde. 46 jaar heeft men er aan gewerkt. In het jaar zeventig na Christus werd hij opnieuw verwoest. We weten hoe belangrijk de Klaagmuur is voor de hedendaagse joden, als restant van de tempelruïnes. Een heilig relikwie!

Maar zo heilig was die tempel niet in Jezus’ tijd. Er ging niets meer van uit. De religieuze bezieling was zoek. Wat heilig was, was handel geworden. Het was de tempel van de god van het geld. ‘Een markthal’, zegt Johannes. ‘Een rovershol,’ zeggen de andere evangelisten. Jezus kloeg de verloedering, de corruptie, het geldgewin en de onderdrukking aan. Maar er werd ook handel gedreven met God zelf! Door het brengen van offers dacht men Gods barmhartigheid te kunnen afkopen. Hoe duurder, hoe beter! Rijken konden zich een schaap of een rund permitteren. Duiven waren de offergaven van de armen. Daarom moesten de sjacheraars met de duiven het ontgelden. Ze maakten zich rijk op de kap van de armen. Ook het geld van de geldwisselaars veegde Jezus van de tafels. De munten met het beeld van de Romeinse keizer mochten de heilige tempel niet binnen. Ze moesten gewisseld worden tegen gewone sikkels. Er werden woekerwinsten gemaakt met het wisselen van dat geld.

Bovendien was de tempel een politieke burcht geworden. De tempelpriesters, de Sadduceeën, spanden samen met de Romeinen om het volk uit te zuigen met belastingen, ook tempelbelasting! De woede en de wrok van de getergde mensen kwam in het optreden van Jezus tot een explosie van heilige toorn. Liefde en gerechtigheid waren ver te zoeken. De godsdienst was in de tempel niet alleen ontaard in handel met God, maar God werd ook geraakt in zijn mensen. Jezus openbaarde geen God, die bloed wil zien of uit is op wraak en vergelding of wiens liefde men kan afkopen met dure offers. Het eigenlijke offer voor Jezus is daar, waar mensen zich prijsgeven in liefde en waar het gratuite mededogen van God wordt gevierd in dankbare lofprijzing. Het optreden van Jezus in de tempel lokt natuurlijk groot verzet uit bij de tempelbedienaars! Wat verbeeldt deze man uit Nazareth zich wel! Krachtens welke bevoegdheid doet hij zoiets ongehoords? Is het geen schande om schreeuwend en geselend met een zweep het tempelplein zo in rep en roer te zetten? Dan zegt Jezus: ‘Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem doen herrijzen.’ Jezus heeft het dan niet meer over het tempelgebouw, maar over zichzelf. Zijn hele leven lang werd hij afgebroken. Zijn liefdevolle omgang met onreine tollenaars en met allerlei marginalen, heeft de goegemeente geërgerd, vooral de religieuze leidende klasse. Ze werden gechoqueerd door zijn optreden en braken hem af. Uiteindelijk was zijn kruisdood de totale afbraak. Maar God stelde Jezus in het gelijk. God heeft Jezus gerehabiliteerd door hem op te wekken uit de dood en aan te stellen als zijn ‘rechterhand’! De woonplaats van God bij uitstek is de verrezen Jezus Christus. En waar twee of drie in zijn naam verenigd zijn, is hij in hun midden.

God heeft geen speciale plaatsen of gebouwen nodig om aanwezig te zijn. Hij wil in mensen aanwezig zijn. Hij wil wonen in mensen die leven in Jezus’ Geest in en buiten de kerk, in en buiten godsdienstige instituten of bewegingen, ook in mensen die wij catalogeren bij onkerkelijken en ongelovigen. God leeft in mensen, die ‘zuiver van hart’ zijn.
In de profetische uitzuivering van het tempelplein, door een verontwaardigde en boze Jezus, stellen we ons spontaan op aan zijn kant. Maar dit evangelie zou ons ook wel eens aan de andere kant kunnen plaatsen. Er is altijd het gevaar dat ook onze kerk vandaag een tempel dreigt te worden, als een bolwerk, waaruit de adem van de heilige Geest is verdwenen.
 
We kunnen zo’n evangelie over de tempelreiniging lezen als iets van heel lang geleden en ver van ons bed. Maar het wil juist een waarschuwing zijn voor ons, christenen, om ons telkens opnieuw uit te zuiveren. Alleen Jezus was zuiver tot op de graat. Hij kon met recht en reden de tempel reinigen van alle gespuis. Hij kan ook ons leven zuiveren van alle gesjoemel met God en met medemensen, om eerlijk en met een ‘zuiver hart’ voor God en voor medemensen te staan. Doen we in deze veertigdaagse vastentijd echt aan ‘Broederlijk Delen’ of leggen we dat achteloos naast ons neer? Is deze tijd een tijd van méér bezinning en gebed? Onthouden we ons van overbodige luxe? Zuiveren we ons van dubbelzinnigheden en bijbedoelingen, van egoïsme en hebzucht?
 
Voor de tempel van onze ziel kan het evangelie soms hard aankomen, harder dan een zweep van touwen. En toch betekent evangelie: ‘blijmakende boodschap.’ Maar niet zomaar! Het is ook altijd een oproep om consequent te leven en daarom eventueel eerst door een stuk lijden te gaan.
 
@preekvdw
"Het beloofde land"

 In het landschap van de geschiedenis
zijn grenzen niet altijd zichtbaar.
Pas veel later komt het besef:
hier is toekomst gemaakt.

Tussen de grenzen ontdekte Mozes een vrijheid,
veel dieper dan de bevrijding uit Egypte.
De echte grenzen van het Beloofde Land
liggen niet aan de overzijde van de woestijn,
maar aan de overzijde van zonde en corruptie,
van verraad en geweld.

Mozes ziet het Beloofde Land uitdeinen
over heel de wijde ruimte aan zijn voeten,
over alle komende geslachten,
nog in de mist en de nevel
van de komende eeuwen.

Wat op de leisteen van de Sinaï is gegrift,
is de bescherming van de mens en zijn geluk.
Geen droge voorschriften,
geen nameloze wetten:
elk van de tien Woorden
zouden door je vader kunnen uitgesproken zijn
als aanmoediging en raadgeving.

Manu Verhulst
Predikbroeders in woord en daad
Dominicanen in Vlaanderen in de twintigste eeuw
De orde der dominicanen, ook gekend als predikbroeders of predikheren, bestaat in 2016 achthonderd jaar.
Op vraag van de Vlaamse dominicanen heeft de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven een boek samengesteld waarin de recente geschiedenis van de dominicanen in Vlaanderen centraal staat. Onderzoekers van de faculteit hebben origineel werk verricht in verband met figuren en activiteiten die het Vlaamse dominicaanse leven in de twintigste eeuw karakteriseren.
De rode draad in het boek is dan ook de verkondiging of prediking 'in woord en daad', die tot het wezen van het dominicaanse leven behoort. Of het nu gaat om spirituele, theologische, culturele, sociale of politieke kwesties, de dominicanen hebben, tot vandaag, steeds blijk gegeven van wat in hun motto 'Veritas' besloten ligt: ze zijn rusteloze Godzoekers die doorheen de tijd hun leven in dienst stellen van de steeds weer te ontdekken waarheid. De predikbroeders hebben op hun eigen wijze het verhaal van Dominicus gestalte gegeven in de geschiedenis van kerk en maatschappij in Vlaanderen. Hiervan wil dit boek een weerslag bieden.

Met bijdragen van Dries Bosschaert, Marcel Braekers, Mark De Caluwe, Bernard de Cock, Georges De Schrijver, Ignace D'hert, Leo Kenis, Mathijs Lamberigts, Anton Milh, Toon Osaer, Stephan van Erp, Dries Vanysacker en Sander Vloebergs.
 
Als abonnee bij 'Preek van de week' kan u dit boek,
voor de prijs van 25,95euro,
rechtstreek bestellen via de website van uitgeverij 'Halewijn' te Antwerpen: Klik hier. 
Dominicus ontmoeten
Dominicus de gedreven prediker

De Spaanse priester Dominicus stichtte achthonderd jaar geleden de Orde der Predikers, beter bekend als de dominicanen.
Na een moeizaam begin groeide de Orde uit tot een invloedrijke internationale beweging van religieuze mannen en vrouwen, tot op de dag van vandaag.
 
In dit boek leren we Dominicus kennen als een gedreven prediker die voortdurend biddend en denkend contact hield met God. Tegelijk had hij oog voor de concrete noden en vragen die op zijn pad kwamen. Een heilige om na te leven. 

De auteur van het boek, Paul Dominikus Hellmeier ( °1977, Landshut, Duitsland) trad in 1999 in bij de orde van de dominicanen.
Van 2010 tot 2015 was hij werkzaam als docent middeleeuwse wijsbegeerte.
Thans is hij rector van de Theatinerkerk in München en prior van het daaraan verbonden Dominicanenklooster.
Als abonnee bij 'Preek van de week' kan u dit boek,
voor de prijs van 16,50 euro,
rechtstreek bestellen via de website van uitgeverij 'Halewijn' te Antwerpen: Klik hier. 
Download deze preek en de lezingen als word-bestand
Wil je dus verder aan de slag met de lezingen en de 'Preek van de week'...
Dan kan je hieronder alles downloaden als word-bestand.
 
 ! KLIK HIER ! 
Onze abonnees...
Dubbel ontvangen...
Misschien ontvangt u deze 'Nieuwsbrief' op twee e-mailadressen. Mogen we u dan vragen één van deze adressen uit te schrijven. Iedere verzending kost ons trouwens centjes.
 
Een nieuw e-mailadres...
Wenst u uw 'Nieuwsbrief' in de toekomst op een andere of nieuw e-mailadres te ontvangen, dan kan u onderaan deze 'Nieuwsbrief' die wijziging zelf doorvoeren.
Volg ons ook via...
Facebook...
Vanaf nu zijn we ook te vinden op 'Facebook'.
Ook via dat kanaal sturen we onze
'Preek van de week' de wereld in.

   
Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
Twitter...
Heb je een account op 'Twitter',
volg ons dan en je krijgt een melding
telkens er een 'Preek van de week' verschijnt. 

 
Klik op het logo... en volg ons.
'PREEK VAN DE WEEK'
Vicariaat van de Vlaamse Dominicanen - Ravenstraat 98 - 3000 Leuven.
Verantwoordelijke uitgever: Pater Marcel Braekers o.p. - Vicaris. E-mail: klik hier
Redactie - webmaster: Peter Gijsbrechts o.p. - E-mail: klik hier
Website: klik hier.