Wordt deze nieuwsbrief niet juist weergegven, klik dan hier

In deze nieuwsbrief

 
Bijblijven met Bij de hand
Met enige regelmaat zullen wij onze gastouders een nieuwsbrief zenden met de titel Bijblijven met Bij de hand. De introductie van de eerste Bijblijven met Bij de hand, die wij in februari hebben verzonden, was als volgt:

"In deze eerste versie van Bijblijven met Bij de hand informeren wij jullie over hoe 'bij te blijven' als gastouder. Als gastouderbureau willen wij jullie steeds opnieuw de gelegenheid geven om kennis op te doen, jullie deskundigheid uit te breiden en zo samen te blijven professionaliseren. Hiermee kunnen we ons in de markt van de kinderopvang niet alleen blijvend onderscheiden vanwege kleinschaligheid, persoonlijke benadering, voordelige opvang maar ook als pedagogische professionals."

In deze eerste nieuwsbrief besteden wij aandacht aan een online workshop over de GGD-controle, online leermodules, budget aanvragen bij de overheid om bij te leren, intervisie groepen en als laatste het opstarten van een klankbordgroep voor gastouders.

Wij willen op deze manier het blijven leren en blijven ontwikkelen, als belangrijk onderdeel van de professionalisering van de gastouderopvang, positief en met meer aandacht stimuleren.
 
Uitbreiden GGD-controles
De overheid heeft besloten dat per 2022 de steekproeven die de GGD verzorgt bij de gastouders van 5% naar 50% worden opgehoogd. Een flinke verhoging van de GGD bezoeken. Tijdens zo'n bezoek wordt gekeken of de gastouder en de locatie aan de eisen voldoen die de overheid stelt. We bieden de gastouders een webinar aan, GGD-controle! Wat nu? om deze controles goed voorbereid en met vertrouwen tegemoet te zien. Deze werden 14 en 16 maart gegeven en er is veel animo voor.
 
Verzoek gastouderopvang door instituut Kohnstamm
Aan ouders de vraag zouden jullie willen meewerken aan bijgevoegd onderzoek?

Het gaat om een inventarisatiestudie in opdracht van het ministerie van sociale zaken waarin de gastouderopvang in Nederland in beeld wordt gebracht. Er worden gastouders, ouders en gastouderbureaus benaderd. Gastouders, door middel van een steekproef, ontvangen rechtstreeks de mail met de uitnodiging en aan ons is gevraagd de ouders te benaderen.

Belangrijke vragen zijn: Wie zijn er eigenlijk gastouders? Hoe werken zij? En: wat vinden zij belangrijk? Waarom kiezen ouders voor gastouderopvang? Wat vinden ouders belangrijk? En: hoe werken de gastouderbureaus?
 
Personele veranderingen
Corine Baksteen heeft Bij de hand na 11 jaar verlaten. Zij gaat genieten van meer vrije tijd in het mooie Apeldoorn. Sharona van den Berg heeft haar plaats ingenomen en verzorgt nu samen met Judith Derks de intakegesprekken met nieuwe ouders en gastouders.

Verder is het team uitgebreid met Sascha Stolk die ons op administratief zal ondersteunen.

Dit najaar gaat vervolgens Roelie Prins met pensioen. Ineens dus veel beweging bij Bij de hand. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied en blijven als team jullie tot steun bij het soepel verlopen van de opvang.
 
Herziening van de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming kinderopvang
Voor de periodes dat de gastouderopvang gesloten was vanwege het coronavirus (16 maart t/m 7 juni 2020 en 16 december t/m 7 februari 2021) heeft de overheid ouders een tegemoetkoming van de eigen bijdrage uitbetaald. Sommige ouders hebben tijdens de 1e en/of 2e sluitingsperiode te weinig tegemoetkoming ontvangen. In juli 2022 gaat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) automatisch een aanvullende tegemoetkoming uitbetalen (kijk voor precieze betaaldatums website van SVB).

De tegemoetkoming wordt berekend op basis van de kinderopvangtoeslaggegevens die op 1 mei 2022 bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend zijn. Geef zo snel mogelijk, maar uiterlijk 30 april 2022 de juiste opvanguren en het gemiddeld uurtarief voor 2021 door via Mijn Toeslagen. Voor de herberekening van de tegemoetkoming over 2020 hoeft geen wijziging doorgegeven te worden. Deze gegevens zijn bekend bij de Belastingdienst. Over 2020 volgt automatisch een nieuwe berekening.
 
Praten met kinderen over de oorlog
Gelezen op de website van de brancheorganisatie kinderopvang.

De oorlog in Oekraïne heeft ook op kinderen emotionele impact. Kinderen voelen de spanning haarfijn aan en kunnen vragen of onbegrip over de situatie hebben. In gesprek gaan met kinderen over wat er gebeurt in Oekraïne kan daarbij helpen, zeker als kinderen zich zorgen maken. Op welke manier je dit het beste doet hangt af van de leeftijd van de kinderen.

Om in te kunnen schatten wat past bij de leeftijd van kinderen heeft Humankind een beschrijving gemaakt per leeftijd. Marijke Koekkoek, manager Pedagogiek en Kwaliteit van Humankind, is samen met de pedagogen van haar organisatie om de tafel gaan zitten om deze handreiking voor de pedagogische medewerkers te maken. Deze beschrijving deelt zij graag ter inspiratie met de andere BK-leden.

Beschrijving per leeftijd:
0-2 jaar: Kinderen hebben nog geen besef van nieuws. Toch kan je zowel beelden als geluiden beter bij ze weghouden.

2-4 jaar: Kinderen maken geen onderscheid tussen werkelijkheid en fantasie. Voor deze leeftijd wordt geadviseerd om geen aandacht te besteden aan nieuws uit de media.

4-6 jaar: Kinderen kunnen nog steeds niet altijd het onderscheid maken tussen fantasie en werkelijkheid, maar betrekken nu wel meer op zichzelf. Kinderen kunnen zich zorgen gaan maken en dat uiten ze niet altijd. Hierbij is het goed om alert te zijn op signalen als het in de broek plassen, niet kunnen slapen, niet alleen durven zijn etc. Het bieden van troost en veiligheid is belangrijk.
6-8 jaar: Kinderen zien en horen thuis en op school meer van het nieuws. Kinderen zijn in staat om zich in anderen te verplaatsen en leven mee met bijvoorbeeld leeftijdsgenoten die in een oorlogsgebied wonen. Daarnaast kunnen ze snel schakelen naar andere onderwerpen: het ene moment gaan de gedachten over oorlog en het andere moment over iets veel luchtigers. Voor kinderen in deze leeftijd is het goed om het initiatief voor het praten over oorlog bij de kinderen zelf te laten liggen. Hiermee geef je het kind ruimte om op eigen tempo, op eigen manier en naar eigen interesse kennis te nemen van het nare onderwerp.

8-12 jaar: Kinderen begrijpen veel van het nieuws. Ze zijn in staat om verschillende standpunten te begrijpen en kunnen hierover ook met elkaar of met een volwassene in gesprek zijn. Soms ontstaan discussies of tegenovergestelde meningen. Kinderen nemen makkelijk de mening van volwassenen over en laten hierin zien dat ze gedrag én standpunten kopiëren. Daarnaast zijn kinderen in deze leeftijd vaak idealistisch: ze willen vrede en zijn begaan met het lot van anderen. De bereidheid om in actie te komen is groot: ze komen bijvoorbeeld met initiatieven tot inzamelingsacties, vanuit hun behoefte om positief bij te dragen aan het verbeteren van de wereld. Ook hebben ze behoefte aan het zelf zoeken van informatie. Geef kinderen de kans om dat te doen. Hierbij is het goed om in de gaten te houden dat er betrouwbare, leeftijds-adequate bronnen gezocht worden.

Het gesprek aangaan
Tijdens de opvang kan de oorlog in Oekraïne onderwerp van gesprek zijn tussen de kinderen. Wanneer dat het geval is en de leeftijd het toelaat, kan het waardevol zijn om als gastouder je rol hierin te pakken en het gesprek met de kinderen aan te gaan. Begeleid het gesprek tussen en met de kinderen en zorg ervoor dat de discussie respectvol blijft. Als gastouder heb je hierin een voorbeeldrol.

Wanneer je het gesprek met kinderen aangaat is het belangrijk om te beginnen met het stellen van vragen. Je kan hierbij denken aan vragen als: 'Wat hebben jullie gehoord over Oekraïne en Rusland?' Door te beginnen met het stellen van vragen kan je beter aansluiten bij wat de kinderen al weten. Ook kan je tijdens het stellen van de vragen letten op de lichaamshouding van kinderen, dat levert verdere informatie op. Sommige kinderen kunnen bang zijn, terwijl andere kinderen beseffen dat het zich ver van hun bed afspeelt. Vervolgens is het in je uitleg belangrijk om er niet omheen te draaien maar het simpel te houden. Wees in de uitleg feitelijk en eerlijk. Daarnaast kan het voor kinderen fijn zijn om de veiligheid van het kind te benadrukken. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld te benoemen dat het ver weg is. Ook kan het voor kinderen fijn zijn om 'lichtpuntjes' te benoemen. Dit geeft hoop en perspectief.

Via deze links lees je meer over deze tips om met kinderen het gesprek aan te gaan:
Praten met je kind over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne
Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl) Kinderen snappen dondersgoed wat oorlog is, ouders moeten er niet omheen draaien
 
Facebook
Volg ons ook via Facebook. Deze week hebben wij een pannenkoeken wedstrijd uitgeschreven voor onze gastouders. Leuk om te volgen!

Via https://www.facebook.com/bijdehand.nu
 
Oudercommissie
Graag verwelkomen wij een nieuw lid voor de oudercommissie van Bij de hand. Wij vergaderen 2 x per jaar in Epe. In het najaar en het voorjaar. Per heden maken 2 ouders onderdeel uit van de oudercommissie dat is natuurlijk iets te weinig. Maandag 25 april is onze volgende vergadering. Wie schuift er in Epe bij ons aan? Laat gerust weten als je interesse hebt via karin@bijdehand.nu. Of bel Karin Meijer via 0578-611555.
 
 
 Beekstraat 1     8162 HA Epe     0578 - 611 555     www.bijdehand.nu