De Groene Flits

Nieuwsblad voor het Groene Hart

Nr. 641 - 11 mei 2020

Mooi Zuidplas: eigen Landschappelijke Schakel

Platform Mooi Zuidplas geeft in een reactie op de Ontwikkelingsvisie middengebied Zuidplaspolder een eigen invulling aan de daarin voorgestelde Landschappelijke Schakel. Het gebied vormt met de Groene Waterparel en het Restveengebied een mooie corridor zowel naar de IJssel als naar de Eendragtspolder. Ook de aansluiting met het recreatiegebied Parc Hitland (250 ha) bij Nieuwerkerk aan den IJssel maakt het geheel tot een robuust natuurgebied. Het Platform staat positief tegenover de Landschappelijke Schakel en wil met een kaart met toelichting dit voorstel nader concretiseren en visualiseren. Ze roept de gemeente op om een ecologische kansenkaart te maken en om de ontwikkeling van de Groene Waterparel niet op de lange baan te schuiven. Lees verder op kwaliteitsatlas

Goed met het landschap omgaan, kan veel opleveren

Het PBL-signalenrapport 'Zorg voor landschap' pleit voor een landschapsinclusief omgevingsbeleid. In het huidige omgevingsbeleid is landschap vaak een sluitpost. Het is wenselijk om landschap expliciet te borgen in het Besluit kwaliteit leefomgeving, zo luidt een van de conclusies. Een klein land heeft zo zijn nadelen. Vaak is het woekeren met de ruimte vanwege toenemende bevolkingsgroei en veranderende behoeftes. Hoe moeten we die ruimte gebruiken? En vooral ook beschermen? Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in Den Haag draagt in het signalenrapport Zorg voor landschap - Naar een landschapsinclusief omgevingsbeleid aanbevelingen en bouwstenen aan. Meer lezen op PBL Foto: E.M. Hoogendijk

Plan voor Energietuin Mastwijk in Montfoort

Op de voormalige stortlocatie Mastwijk in de gemeente Montfoort worden plannen gemaakt voor de eerste Energietuin van Utrecht. Met een zonneveld van circa 10-12 hectare als basis, kan het terrein in 2021 circa 10 megawatt aan duurzame energie opleveren. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt t/m 27 mei ter inzage.
Lees verder bij EnergiewerkplaatsUtrecht en bij NMU

Regionale Energie Strategie Holland Rijnland

Onlangs werd de concept-RES voor Holland Rijnland gepubliceerd. Om de ambitie voor 2050 te kunnen halen, zijn voor 2030 tussentijdse doelen gesteld. In het concept stelt Holland Rijnland dat windenergie in het Groene Hart onmisbaar is in de totale duurzame energiemix. Wanneer de opwek van windenergie in het Groene Hart als restrictie blijft gehandhaafd, kunnen naar hun zeggen bij de definitieve RES geen bod doen dat de doelstelling van de opwek van 1,03 TWh binnen bereik brengt. Voor meer zie Holland Rijnland

Masterclass Polderkunde

Tijdens het webinar ‘Masterclass Polderkunde’ op 28 april nam Paul Plambeck van Sant en Co Landschapsarchitectuur de Voedselfamilies mee in zijn onderzoek naar de toekomst van het Groene Hart. Ook vertelde een aantal leden van de Voedselfamilies over hun innovatieve activiteiten in de Zuid-Hollandse veenweidepolders. Voedselfamilies is een een Zuid-Hollands vernieuwingsnetwerk dat lokaal wil bijdragen aan een duurzame, gezonde en betaalbare voedselvoorziening. Lees meer op Voedselfamilies.nl

Omgevingsvisie Kaag en Braassem

Net als vele andere gemeenten heeft ook de gemeente Kaag en Braassem een omgevingsvisie in de maak. Die vormt een zeer belangrijke grondslag voor het omgevingsbeleid in de komende 10 jaren. Niet alleen voor de inwoners van Kaag en Braassem van betekenis, maar ook voor de verdere omgeving van de gemeente. En interessant om te vergelijken met andere gemeentelijke omgevingsvisies. De omgevingsvisie is te vinden op Kaag en Braassem

Margot Stolk directeur St. Oude Hollandse Waterlinie

Margot Stolk, momenteel nog secretaris van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie, zal Bernt Feis per 1 juli a.s. opvolgen als directeur van de SOHW. Margot zal haar bestuurstaken voor de stichting neerleggen en de rol van directeur op zich nemen. Aangezien het Jubileumjaar van de OHW snel nadert, is het bestuur verheugd met de opvolging door Margot Stolk. Margot is al buitengewoon goed ingewerkt en kan dan ook de taken van Bernt vrijwel geruisloos overnemen.

Rijk: Nationaal programma voor het landelijk gebied

Er komt een lange termijn aanpak voor het landelijk gebied, met focus op robuuste natuur, bufferzones rond Natura 2000-gebieden en ruimte voor agrarische functies in de voor landbouw goed geschikte gebieden. Bodemdaling wordt aangepakt door in bepaalde gebieden te kiezen voor vernatting. Deze nieuwe richtinggevende keuzes staan in de kamerbrief ‘Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)’ die minister Ollongren (Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties) 23 april 2020 naar de Tweede Kamer stuurt. Ze zijn een aanvulling op de richtinggevende keuzes in het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (ontwerp-NOVI) uit 2019. Foto: Mieke Verwoerd

Ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening

Van 11 mei tot en met 22 juni 2020 ligt de ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) ter inzage en kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. De ZHOV bevat alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving en vervangt de huidige Omgevingsverordening Zuid-Holland. De stukken worden ruim voor deze officiële periode beschikbaar gesteld zodat in verband met de situatie rondom het Coronavirus COVID-19 er ruimer de mogelijkheid is kennis te nemen van de stukken en een reactie voor te bereiden. Meer te lezen op Zuid-Holland Foto: Rona Tammer

Nieuwe afwegingen

Esther van den Bor Voorzichtig aan weer opstarten
Een mooie samenvatting van het gedachtegoed dat we onszelf de komende tijd moeten eigen maken, vond ik geschreven door Grootouders voor het klimaat: Minimaal 1,5 meter, Maximaal 1,5 graad. We blijven nog een tijd lang in een niet-normale-samenleving. Volgens onze regering moeten we intelligent omgaan met het afwegen van de vele belangen die vaak ... Lees verder op Stichting Groene Hart

Word Vriend van het Groene Hart voor een minimale bijdrage van slechts € 20 per jaar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Stichting Groene Hart.

 

Met groene groet,

 

Leen van der Sar
secretaris Stichting Groene Hart

contact@groenehart.info

De Groene Flits is een uitgave van Stichting Groene Hart

Postbus 2074, 3440 DB Woerden
Telefoon: 088- 1 304 104

contact@groenehart.info
www.groenehart.info

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 22.00 uur.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website

Twitter StGroeneHart
Facebook Sgroenehart