'PREEK VAN DE WEEK'
Uw vitamientje voor
 11 oktober 2018
 
Voor onze website: KLIK HIER
Stuur ons een e-mail: KLIK HIER
28ste zondag door het jaar - B-jaar 2018.
"Christen zijn is DOEN !!"
 
Wijsh. 7,7-11  -  Hebr. 4,12-13  -  Mc. 10, 17-30
"Maak Mijn liefde zichtbaar"
Je verbondenheid en je solidariteit met de armsten
zijn een toetssteen voor je christen-zijn
– zegt God.

Alleen als je durft te delen
met hen die minder hebben,
zal Ik ook jou laten delen
in mijn vriendschap.
En later, wanneer je sterft,
wil Ik je eeuwig leven geven.

Open daarom nu al je handen en je hart.
Klamp je niet vast aan materiële rijkdom
of aan uiterlijke schijn,
maar vind je vreugde in het zichtbaar maken
van mijn liefde.
Alleen die vreugde is sterker dan de dood,
en niemand kan ze je afpakken.
 
Erwin Roosen
 
Wijsh. 7,7-11 — "Over 'wijsheid' gesproken..."
Ik heb gebeden en er werd mij inzicht gegeven.
Ik heb gesmeekt en de geest van de wijsheid kwam tot mij.
Ik achtte haar hoger dan scepters en tronen en ik beschouwde rijkdom als niets in vergelijking met haar. 
Geen onbetaalbare steen stelde ik met haar gelijk, want naast haar is alle goud maar wat zand en ten opzichte van haar geldt zilver als slijk.
Ik kreeg haar meer lief dan gezondheid en schoonheid en ik verkoos haar boven het licht, want de glans die zij uitstraalt dooft nooit.
En tegelijk met haar vielen mij alle goede dingen ten deel.
Hebr. 4,12-13 — "Zijn Woord is levend en krachtig"
Broeders en zusters,
het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van merg en beenderen. 
Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart. Geen schepsel is voor Hem verborgen, alles ligt open en bloot voor de ogen van Hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen.
 
Mc. 10,17-30 — "Verkoop wat je hebt en kom dan terug..."
Toen Jezus zich weer op weg begaf, kwam er iemand aanlopen. Hij knielde voor Hem neer en vroeg Hem: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?’
Maar Jezus zei tegen hem: ‘Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, alleen God. De geboden kent u: Niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, niet vals getuigen, niemand oplichten, uw vader en uw moeder eren.’ Hij zei Hem: ‘Meester, aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden.’
Jezus keek hem aan en ging van hem houden. Hij zei Hem: ‘Aan één ding ontbreekt het u nog: ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen.’ Maar hij verstrakte bij dat woord en ging verdrietig weg, want het was iemand met veel bezit.
Jezus liet zijn blik rondgaan en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het toch moeilijk voor mensen met geld om het koninkrijk van God binnen te gaan.’
De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus ging door en zei opnieuw tegen hen: ‘Vrienden, wat is het toch moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God.’ Daar schrokken ze nog meer van en ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij de mensen kan dat niet, maar bij God wel, want bij God kan alles.’ Toen begon Petrus tegen Hem: ‘Kijk, wij hebben toch maar alles achtergelaten en zijn U gevolgd.’ Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie, er is niemand die zijn huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of landerijen heeft achtergelaten omwille van Mij en omwille van de goede boodschap, of hij krijgt nu in deze tijd een honderdvoud aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en landerijen, vervolgingen inbegrepen, en in de komende wereld eeuwig leven.’
"Christen zijn is DOEN !!"
De boodschap van Jezus klinkt vandaag weer krachtig en scherp. Hij roept op tot radicale navolging en eenvoudige gehoorzaamheid aan Gods Woord. Dat vraagt echter meer dan de Tien Geboden respecteren. Het is een minimum dat we ons houden aan die tien woorden. Anders begaan we eigenlijk misdaden tegen de menselijkheid, anders is het leven niet meer menswaardig. Willen we het samenleven van mensen mogelijk maken, dan mogen we elkaar niet doden, niet stelen, niemand tekortdoen. Het is al heel wat als we dat alles onderhouden. Maar christen zijn vraagt meer dan het humanisme van de Tien Geboden of de Rechten van de Mens. Uiteraard onderhouden christenen de Tien Geboden, uiteraard streven christenen naar een menswaardig samenleven met anderen, maar dat is pas de eerste stap in de goede richting.

Dat Jezus opriep tot een bekering die verder gaat dan zich houden aan menselijke waarden en normen blijkt duidelijk uit het verhaal van de rijke jongeman. De jongeman kende de geboden en heeft ze in acht genomen, maar er ontbrak hem iets. Of is het eerder zo dat hij iets teveel had en dat zijn rijkdom de weg naar Jezus, zijn Boodschap en naar God blokkeerde?

Dat doet me denken aan een joods verhaal:
Er was eens een man die rijk en ongelukkig was. In de hoop terug vreugde in het leven te vinden, ging hij raad vragen aan een rabbi. De rabbi zei tegen hem: 'Kijk eens door dit raam en vertel me wat je ziet.' - 'Ik zie mensen op straat die heen en weer lopen.'
Toen hield de rabbi hem een spiegel voor en zei: 'Kijk eens in deze spiegel en vertel me wat je ziet.' - 'Ik zie mezelf!' riep de man uit. 'En de anderen, zie je die niet meer?' vroeg de rabbi. 'Denk er dan aan dat het venster en de spiegel allebei gemaakt zijn van glas. Alleen is er bij de spiegel achteraan een laagje zilver op gezet. Door het zilver zie je alleen nog jezelf, terwijl je door het glas van het venster de anderen kunt zien. Dat is er ook bij jou gebeurd: toen je nog arm was, zag je de anderen en had je medelijden met hen. Nu je bedekt bent met zilver, zie je alleen nog jezelf. Misschien moet je het laagje zilver wegkrabben zodat je de anderen weer kunt zien en gelukkig wordt.'

De rijke jongeling heeft niets verkeerds gedaan, hij kende de geboden en heeft ze in acht genomen, maar hij heeft ook niets goeds gedaan. Door zijn gehechtheid aan zijn rijkdom heeft hij zich afgesloten voor het levende woord van God en voor zijn medemensen.
Overkomt ons niet hetzelfde? De angst om de verworven rijkdom terug te verliezen, het toenemend individualisme en egoïsme leiden tot verzuring, verruwing en verharding. Er is zoveel welvaart en toch zijn we niet gelukkig. Pater Luc Versteylen sprak eertijds over de ‘ver-VEEL-ing’: we hebben teveel en daardoor gaan we ons vervelen, wat leidt tot leegte in ons leven. Het Westen heeft geen honger, maar wel leegte en zinloosheid, zoveel mensen met depressie, tal van zelfdodingen.
En dus roept Jezus ons op om ons hart open te stellen voor de Boodschap, voor God en voor onze naasten. De ontmoeting met Jezus en zijn Boodschap stelt ons voor de keuze: gehoorzamen of ongehoorzaamheid. Het antwoord van de jongeman was ‘neen’, hij kon zijn verleden niet loslaten, teleurgesteld ging hij heen. Wat is ons antwoord? Ja of neen?

Het verhaal van de rijke jongeman lijkt sterk op de parabel van de barmhartige Samaritaan. Daar is het een wetgeleerde die vraagt wat hij moet doen om het eeuwig leven te beërven en ook daar worden de twee belangrijkste geboden geciteerd als antwoord, maar toch ziet de wetgeleerde de concrete noden van zijn medemens niet. 'Wie is mijn naaste?' (Lucas 10,25-29). Die vraag van de wetgeleerde is dezelfde als die van de rijke jongeman. Beide kenden ze de geboden, maar ze hadden geen oog voor de naaste in nood. Ze kenden het Woord van God wel, maar ze voerden het niet uit. Ze trachtten zich door hun vragen te onttrekken aan de concrete gehoorzaamheid. Niet vragen of twijfelen, maar doen is de boodschap. 'Wie is mijn naaste?' is een foute vraag. Ik ben het zelf die geroepen wordt tot daden van liefde, tot werken van barmhartigheid, tot eenvoudig handelen.
 
Die rijke jongeman is geen uitzondering. Het gaat niet om de machtigen der aarde. Het gaat over iedereen, over elk van ons. De leerlingen vragen immers niet: 'welke rijke kan dan nog gered worden?' maar wel: 'wie kan dan nog gered worden?' Wij behoren ook zelf tot die rijken, voor wie het zo moeilijk is het koninkrijk van God binnen te gaan. Wij staan voor de keuze. Het hachelijkste punt voor in onze samenleving, in onze wereld eigenlijk,  is de bereidheid van de mensen tot herverdeling van de welvaart en de goederen. Onze overvloed is niet evident.
De grootste honger en armoede uitbannen, onderwijskansen voor iedereen, kindersterfte verminderen, de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, toegankelijke gezondheidszorg en werken aan een duurzaam milieu, dat alles klinkt evident in onze oren, maar voor de meerderheid van de wereldbevolking is dat alles problematisch.

Augustinus stelde ooit de vraag: 'Waarom zijn wij bedroefd en maken we ons beklag bij God? Men zegt: omdat de wereld slecht is. Maar wat is een slechte wereld? Toch niet de hemel of de aarde, of het water? Toch niet de vissen, of de vogels of de bomen? Die zijn alle goed. Maar slechte mensen maken de wereld slecht. En goede mensen maken de wereld goed. Wij zijn de tijd: zoals wij zijn, zo is de tijd, onze tijd.' (Preek 80:8; Patrologia Latina 38.498) Welke invloed zullen wij, christenen, nalaten op het beeld van onze tijd? Laten we van de wereld een plek maken waar het goed is om te wonen voor iedereen, zodat God ziet dat zijn schepping inderdaad 'goed' is.
 
@preekvdw
"Rijk ben je pas als..."

Ons leven wordt beheerst
door allerlei bekoringen.
Je bent pas iemand,
als je geld genoeg hebt,
als je jong bent en krachtig,
als je een hoge post bekleed,
als je hebt wat je hartje begeert.
 
Toch blijven al die wensen
voor de meesten van ons onbereikbaar.
We moeten leven met beperkingen;
er blijft zoveel te wensen over.
Alles wat we hebben is betrekkelijk;
het geluk erom is kortstondig,
van voorbijgaande aard.
 
Rijk ben je pas als je echt mens bent;
een mens met een wijs en goed hart,
met een mild oordeel en vergevingsgezind;
iemand die graag gezien wordt
om zijn hartelijke belangstelling
voor het wel en wee van anderen.
 
Rijk ben je, als durft te delen
van je geld en van je liefde;
als je een goede gezondheid geniet
en anderen goed gezind bent.
Rijk ben je, als je bemind wordt
en mag meedelen in andermans hartelijkheid.
 
Je bent pas echt rijk,
als je een mens bent naar Gods hart;
als je weet,
dat Hij jou liefdevol aankijkt,
omdat je meebouwt aan zijn Rijk op aarde,
aan een plek waar het goed is om te leven
voor iedereen.
 
Wim Holterman
Download deze preek en de lezingen als word-bestand
Wil je dus verder aan de slag met de lezingen en de 'Preek van de week'...
Dan kan je hieronder alles downloaden als word-bestand.
 
 ! KLIK HIER ! 
Onze abonnees...
Dubbel ontvangen...
Misschien ontvangt u deze 'Nieuwsbrief' op twee e-mailadressen. Mogen we u dan vragen één van deze adressen uit te schrijven. Iedere verzending kost ons trouwens centjes.
 
Een nieuw e-mailadres...
Wenst u uw 'Nieuwsbrief' in de toekomst op een andere of nieuw e-mailadres te ontvangen, dan kan u onderaan deze 'Nieuwsbrief' die wijziging zelf doorvoeren.
Volg ons ook via...
Facebook...
We zijn ook te vinden op 'Facebook'.
Ook via dat kanaal
sturen we onze 'Preek van de week' de wereld in.

Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
 
Twitter...
Heb je een account op 'Twitter',
volg ons dan en je krijgt een melding
telkens er een 'Preek van de week' verschijnt. 

Klik op het logo... en volg ons.

 
'PREEK VAN DE WEEK'
Vicariaat van de Vlaamse Dominicanen - Ravenstraat 98 - 3000 Leuven.
Verantwoordelijke uitgever: Pater Marcel Braekers o.p. - Vicaris. E-mail: klik hier
Redactie - webmaster: Peter Gijsbrechts o.p. - E-mail: klik hier
Website: klik hier.