PPO Post, 2 april 2015
Transitiejaar
PPO Rotterdam is vorig jaar met goede moed begonnen met de invoering van de Wet Passend Onderwijs en het bouwen van een nieuwe organisatie. Om voor een zachte landing voor de scholen te zorgen - wat al een kunst op zich is is - is er gekozen voor een transitiejaar, zowel op het gebied van beleid en financiën, als op het gebied van personele inzet van PPO Rotterdam.
 
Inmiddels zijn we zeven maanden verder en wordt zowel voor de scholen als voor PPO Rotterdam steeds duidelijker welke kansen passend onderwijs biedt en wat de scholen daarbij nodig hebben. In de afgelopen weken is er intensief contact geweest met de stuurgroep van PPO Rotterdam, die op haar beurt aanwezig was op verschillende wijkbijeenkomsten met de scholen. Dankzij enkele werkbezoeken, bijvoorbeeld op de Reconvalecentenschool, en dankzij alle OAT-teams, die gevoed worden door hun eigen scholen, is veel extra kennis opgedaan. De ingeslagen weg geeft steeds meer verdieping en scherpte voor bekostiging van en beleid voor de scholen. Ook de BAG-directeuren en BAG-IB leveren hier een inspirerende bijdrage aan.
 
Uitwerking basisondersteuning
In het ondersteuningsplan 2014-2016 van PPO Rotterdam staat vermeld wat we in Rotterdam onder basisondersteuning verstaan. Vanuit de scholen kwam het signaal dat er behoefte is aan een concrete uitwerking en operationalisering hiervan.
 
Dit document is daarvan het resultaat. Het is in de beleidsadviesgroepen van PPO Rotterdam besproken met directeuren en IB’ers. Daarnaast zijn ook de OAT-teamleiders en de stuurgroep BAO/SBO/SO betrokken bij de totstandkoming. Het bestuur van PPO Rotterdam heeft het document op 19 maart 2015 besproken. Er was een hoge mate van consensus over de inhoud en daarom sturen we het nu als concept toe. Op 20 mei zal het bestuur het stuk definitief vaststellen.
 
Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel
In februari 2015 heeft PPO Rotterdam een format gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel beschikbaar gesteld. Het wordt bij voorkeur zo veel/ver als mogelijk ingevuld in samenwerking met de schoolcontactpersoon vanuit PPO Rotterdam.
Afgesproken is dat alle scholen uiterlijk 1 mei 2015 het format gecomprimeerd SOP hebben ingevuld en na bespreking met hun achterban (team/MR) beschikbaar gesteld aan PPO Rotterdam. Dat kan via info@pporotterdam.nl.
Vervolg PPO-netwerkbijeenkomsten
Na de eerste ronde SOP-bijeenkomsten is er een vervolg gegeven aan de bijeenkomsten op wijkniveau onder de naam 'PPO-netwerkbijeenkomsten'. De OAT's geven op verschillende manieren vorm aan deze bijeenkomsten. Op die manier wordt ingespeeld op de behoefte die in de wijk bestaat. Toch is het goed om ​tijdens iedere PPO-netwerkbijeenkomst een aantal zaken centraal te registreren, zodat er zicht blijft bestaan op de ontwikkelingen in de verschillende wijken. Daarvoor is een makkelijk in te vullen verslagformulier ontworpen dat bij toerbeurt kan worden ingevuld door de deelnemers aan de PPO-netwerkbijeenkomst. De OAT-teamleiders zijn ervoor verantwoordelijk dat deze verslagformulieren centraal worden verzameld.
Nieuwe voorzitter ondersteuningsplanraad
Voorzitter Sandra Pantalic heeft afscheid genomen van de ondersteuningsplanraad. De nieuwe voorzitter is Jack de Vringer (oudergeleding SPCOHS).

 
Op de website leest u wie de leden van de ondersteuningsplanraad zijn en wat hun motivatie is.
Informatie over compensatiemaatregel AWBZ
Vanuit het samenwerkingsverband PPO Rotterdam willen wij u informeren over de stand van zaken omtrent de compensatiemaatregel AWBZ. In het schooljaar 2014-2015 heeft een aantal scholen hier gebruik van gemaakt in het kader van de overgangsregeling bij PPO Rotterdam. Op dit moment is het voor ons als samenwerkingsverband niet helder of wij voor het volgende schooljaar over middelen zullen beschikken.
Samenvatting
ondersteunings-plan
 
Er is een samenvatting beschikbaar waarin het ondersteuningsplan en de eerste uitwerking daarvan is teruggebracht van 203 tot 20 bladzijden. We hopen dat het ondersteuningsplan op die manier toegankelijker is.
Oudersteunpunt
Het oudersteunpunt op de website is opnieuw ingericht. De namen en contactgegevens van de ouderfunctionarissen staan nu ook vermeld. We merken direct dat we daardoor meer vragen binnen krijgen.
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nicoleteeuwen
Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam - Postbus 52250, 3007 LG Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl