WETGEVING 23 FEBRUARI - 8 MAART 2018
Grondwettelijk Hof vernietigt bepalingen ‘Fairness Tax’
GwH 1 maart 2018, 2018/024

Overdrachten van gebouwen en personeel van Provincie naar andere overheden

KB tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied

Omzendbrief inzake sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

KB houdende beheer van het centrale erfrechtregister


Wet houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring

Rapportering aan Vlaams Parlement over toepassing en interpretatie van decreten door rechterlijke instanties en over het gevoerde opsporings- en vervolgingsbeleid

Wapenwet – wijziging diverse uitvoeringsbesluiten

Omzendbrief inzake vuurwapens
 
PUBLIEK RECHT

Vlaams Decreet lokaal sociaal beleid
9 FEBRUARI 2018. - DECREET betreffende het lokaal sociaal beleid, BS 26/02/2018, bl. 16173

Overdracht gebouwen van Provincie naar Vlaamse Gemeenschap en gemeenten
22 DECEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de eigendomsoverdracht van gebouwen ter uitvoering van artikel 265bis van het Provinciedecreet van 9 december 2005, BS 26/02/2018, bl. 16224 (Waaronder overdracht van de panden van het Fotomuseum, Arenbergschouwburg en DE Studio aan de Stad Antwerpen)

Overdracht personeelsleden van Provincie naar andere overheden
BS 26/02/2018, p. 16179-16224
22 DECEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden van de provincie Antwerpen, bl. 16179
22 DECEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden van de provincie Limburg, bl. 16191
22 DECEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen, bl. 16202
22 DECEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden van de provincie Vlaams-Brabant, bl. 16209
22 DECEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden van de provincie West-Vlaanderen, bl. 16216

Overdracht van de provinciale kunstcollecties
22 DECEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van de provinciale kunstcollecties, BS 26/02/2018, bl. 16235

Machtiging voorlopige voortzetting betrokkenheid en ondersteuning door Provincies
22 DECEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot machtiging van de voortzetting van de betrokkenheid en ondersteuning vermeld in artikel 36 § 2 van het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies, BS 26/02/2018, bl. 17241

Handhaving ruimtelijke ordening
9 FEBRUARI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de handhaving van de ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten, BS 28/02/2018, bl. 17798

Vlaamse aanbestedende overheden – cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling
23 FEBRUARI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten, BS 28/02/2018, bl. 17817

Vacatures bij de Federale Ombudsman
De federale Ombudsmannen werft een directeur en een administrateur aan (Nederlandstalig of Franstalig, tweetalige opdrachthouders), BS 28/02/2018,  bl. 17933

Organisatie toelatingsexamen arts en toelatingsexamen tandarts
2 FEBRUARI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts, BS 05/03/2018, bl. 18598

KB tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied
1 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied, BS 06/03/2018, bl. 18743
Bijlage: Nucleair en Radiologisch Noodplan voor het Belgisch grondgebied

Omzendbrief inzake sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten
Omzendbrief. - Strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de speciale sectoren, BS 08/03/2018, bl. 19394

BURGERLIJK RECHT

KB houdende beheer van het centrale erfrechtregister

26 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal erfrechtregister, BS 01/03/2018, bl. 17997
Bijlage bij het koninklijk besluit van 26 februari 2018 houdende het beheer van het centraal erfrechtregister:
Aanvraag tot inschrijving in het centraal erfrechtregister van beslissingen houdende een Europese erfrechtverklaring
 
GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Wet houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring
4 FEBRUARI 2018. - Wet houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, BS 26/02/2018, bl. 16106.
Inwerkingtreding 1 juli 2018

FINANCIEEL RECHT

Goedkeuring organisatiereglement van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten
18 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het organisatiereglement van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten, BS 26/02/2018, bl. 16129
 
STRAFRECHT

Rapportering aan Vlaams Parlement over toepassing en interpretatie van decreten door rechterlijke instanties en over het gevoerde opsporings- en vervolgingsbeleid
26 JANUARI 2018. - Decreet houdende diverse bepalingen tot invoering of verbetering van sommige verplichtingen tot rapportering aan het Vlaams Parlement over de toepassing en interpretatie van decreten door rechterlijke instanties, en over het gevoerde opsporings- en vervolgingsbeleid, BS 27/02/2018, bl. 17380

Wapenwet – wijziging diverse uitvoeringsbesluiten
26 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, betreffende de uitlening, de neutralisering en de vernietiging van vuurwapens en tot bepaling van de procedure bedoeld in artikel 45/1 van de wapenwet, BS 28/02/2018, bl. 17769

Omzendbrief inzake vuurwapens
28 FEBRUARI 2018. - Omzendbrief met betrekking tot de regelgeving omtrent laders, de aangifteperiode voor vuurwapens in 2018 en het attest met het oog op neutralisering of vernietiging van vuurwapens, BS 01/03/2018, bl. 18212.

VERKEERSRECHT

Wijzigingen Wegcode
10 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, BS 05/03/2018, bl. 18578

 
FISCAAL RECHT

Doorlopend systeem van voorschotten op de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
18 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging en aanvulling van het KB/WIB 92 in uitvoering van artikel 470/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 26/02/2018, bl. 16125

Instemming dubbelbelastingverdrag en protocol tussen België en Oeganda

9 FEBRUARI 2018. - Decreet houdende instemming met: 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oeganda tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het protocol ondertekend te Kampala op 26 juli 2007, zoals gewijzigd door het protocol ondertekend te Kampala op 25 april 2014; 2° het protocol, ondertekend te Kampala op 25 april 2014, tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst, BS 28/02/2018, bl. 17784

Instemming dubbelbelastingverdrag en protocol tussen België en Canada

9 FEBRUARI 2018. - Decreet houdende instemming met: 1° de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het protocol, ondertekend te Ottawa op 23 mei 2002, zoals gewijzigd door het protocol ondertekend te Brussel op 1 april 2014, 2° het protocol, ondertekend te Brussel op 1 april 2014 tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst, BS 28/02/2018, bl. 17785.
 
SOCIAAL RECHT

Werkloosheidsreglementering – verplichte jaarlijkse borgstelling door de erkende private uitbetalingsinstellingen
7 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 23/02/2018, bl. 15853

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
18 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 61, 63 en 66 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 23/02/2018, bl. 15854
18 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 63 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 23/02/2018, bl. 15855

Welzijn werknemers
7 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot opheffing van diverse bepalingen betreffende notificaties aan de met het toezicht belaste ambtenaar die in toepassing van artikel 17 van het Sociaal Strafwetboek werd aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan, BS 26/02/2018, bl. 16140

Sancties aan werkgevers niet-naleven verplichtingen outplacement

9 FEBRUARI 2018. - Decreet tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft het opleggen van sancties aan werkgevers die hun verplichtingen inzake de bijzondere regeling van outplacement voor de werknemers van minstens 45 jaar niet naleven, BS 27/02/2018, bl. 17382

Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de sociale bijdragen van de zelfstandigen
18 FEBRUARI 2018. - Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de sociale bijdragen van de zelfstandigen, BS 02/03/2018, bl. 18230

Omzendbrief inzake sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten
Omzendbrief. - Strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de speciale sectoren, BS 08/03/2018, bl. 19394
 
ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

23 februari - 1 maart 2018

 
2018-027


01-03-2018

Beroep tot vernietiging
Wet van 3 augustus 2016 houdende diverse bepalingen inzake spoorwegen (art. 12 dat een artikel 114/1 invoegt in de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen)

Het beroep is zonder voorwerp geworden

Rolnummer(s): 6631
NMBS - Vakbondsprerogatieven - Inbreuk op de prerogatieven van de aangenomen syndicale organisaties - Vernietiging van de in het geding zijnde bepaling
2018-026


01-03-2018

Beroepen tot vernietiging
Wet van 10 juli 2016 tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen enerzijds en tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 anderzijds

Verwerping van de beroepen, onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.13

Rolnummer(s): 6605 • 6606 • 6607 • 6608 • 6609
Uitoefening van de gezondheidszorgberoepen - Uitoefening van de psychotherapeutische praktijk - Voorwaarden
2018-025


01-03-2018

Beroepen tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 23 juni 2016 houdende wijziging van het Milieuwetboek, van het Waterwetboek en van verscheidene decreten inzake afvalstoffen en milieuvergunning (art. 98)

Vernietiging (art. 98 van het decreet van het Waalse Gewest van 23 juni 2016 houdende wijziging van het Milieuwetboek, van het Waterwetboek en van verscheidene decreten inzake afvalstoffen en milieuvergunning, en art. 26 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene ontvangsbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017)

Rolnummer(s): 6580 • 6582
Fiscaal recht - Waals Gewest - Afvalpreventie en -valorisatie - Belasting op de instellingen die de terugnameplicht uitvoeren
2018-024


01-03-2018

Beroep tot vernietiging
Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (art. 43 tot 51)

Vernietiging (art. 43 tot 49 en 51, eerste en tweede lid) - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepalingen voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2018, met uitzondering van de belastingaanslagen waarbij de « Fairness Tax » werd geheven ten laste van de Belgische vennootschappen die binnen de werkingssfeer vallen van de richtlijn 2011/96/EU van de Raad van 30 november 2011 « betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten » op de winst die zij hebben ontvangen van hun dochterondernemingen en die zij op hun beurt hebben uitgekeerd, waardoor de drempel bepaald in artikel 4, lid 3, van de richtlijn werd overschreden

Rolnummer(s): 5828
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Rechtspersonen - Fairness Tax

 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 23/02/2018
Griffie van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent

BS 28/02/2018
Benoemingen/pensioneringen diverse magistraten
Arbeidshof van Antwerpen
Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Tweede oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid of plaatsvervangend lid van de Adviesraad van de magistratuur

BS 02/03/2018
Pensioneringen diverse magistraten
Griffiers, parketsecretarissen, refendarissen – benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen

BS 06/03/2018
Hernieuwing functies advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel – hernieuwing functie onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen – aanwijzing advocaat-generaal in het arbeidshof te Gent – hernieuwing functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken gespecialiseerd in penitentiaire zaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel – pensionering vrederechter van het vierde kanton Brussel
Hof van Cassatie - Hof van beroep te Gent - Rechtbank van koophandel te Antwerpen - Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel - Rechtbank van koophandel te Leuven - Rechtbank van koophandel te Gent

BS 07/03/2018
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
 
Studiedienst - Bibliotheek - Orde van Advocaten Antwerpen