WETGEVING 6 september - 4 oktober 2019
 
 
Rechter moet ambtshalve kunnen ingrijpen bij schending taalwet gerechtszaken
GwH 120/2019, 19 september 2019
Vernietiging art. 40, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, zoals vervangen bij artikel 5 van de wet van 25 mei 2018

Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering: model attest 281.63 uit te reiken door de verzekeraars
 
Herstel aantal bepalingen jeugdbeschermingswet zolang Vlaams jeugddelinquentierecht nog niet volledig in werking is

Uitvoeringsregels rechterlijke organisatie aangepast aan recente wetswijzigingen

Betaling gerechtskosten in strafzaken verloopt volgens wetboek invordering schuldvorderingen

Klachtrecht gedetineerden: inwerkingtreding uitgesteld tot 1 oktober 2020

Aanpassingen van sommige federale fiscale bepalingen aan WVV en uitvoerings-KB WVV

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten via eBox

Cao nr. 98/6 met nieuwe ecochequeslijst algemeen bindend verklaard

PUBLIEK RECHT

PARLEMENTAIR RECHT

Sluiting van de buitengewone parlementaire zitting 2019
19 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit houdende sluiting van de buitengewone parlementaire zitting 2019, BS 01/10/2019
bl. 89613


UITVOERENDE MACHT

Regering – ontslag – benoeming – wijziging
2 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit. - Regering Ontslag. - Benoeming. - Wijziging, BS 04/10/2019, bl. 92278

OMGEVINGSRECHT

Wijziging diverse formulieren behorend bij het omgevingsvergunningenbesluit
23 AUGUSTUS 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse formulieren behorend bij het omgevingsvergunningenbesluit, BS 13/09/2019, bl. 86265

Subsidie grondwaardeverlies bij bebossing en boete in geval van ontbossing
28 JUNI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van grondwaardeverlies bij bebossing, ondersteund door de inkomsten van de bosbehoudsbijdrage in geval van ontbossing, BS 01/10/2019, bl. 89618

Wijzigingen bepalingen  lage-emissiezones
6 SEPTEMBER 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 betreffende lage-emissiezones, BS 03/10/2019, bl. 91973
Vanaf 1 januari 2020 wordt de stad Gent na Antwerpen de tweede stad in België met een lage emissiezone.(LEZ)

WOONBELEID

Wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid
24 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid, BS 10/09/2019, bl. 85481

Vaststelling coëfficiënt voor berekening geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen
7 JUNI 2019. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen, BS 17/10/2019, bl. 86798

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Uitvoeringsregels rechterlijke organisatie aangepast aan recente wetswijzigingen
19 SEPTEMBER 2019. - Ministeriel besluit tot wijziging van verschillende ministeriele besluiten met betrekking tot de rechterlijke organisatie, BS 24/09/2019


FINANCIEEL RECHT

Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen
Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 13/09/2019, bl. 86436

Financiering terrorisme - lijst beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten – schrapping van lijst
10 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, BS 17/09/2019, bl. 86759STRAFRECHT

Betaling gerechtskosten in strafzaken verloopt volgens wetboek invordering schuldvorderingen
5 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met betrekking tot de betaling van de sommen waarvan de invordering wordt verzekerd door de bevoegde ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, BS 17/09/2019, bl. 86758

Klachtrecht gedetineerden: inwerkingtreding uitgesteld tot 1 oktober 2020
11 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, met betrekking tot de afhandeling van klachten en bezwaar, BS 17/09/2019, bl. 86760

WEGVERKEER

Rijopleiding cat. B- terugkommoment - sanctieprocedure
17 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B, BS 11/09/2019, bl. 85729

Derdegraads-overtredingen Wegcode: verruiming overtredingen ladingen vrachtvervoer
28 JUNI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, BS 02/10/2019, bl. 90373


FISCAAL RECHT

Aanpassingen van sommige federale fiscale bepalingen aan WVV en uitvoerings-KB WVV
29 AUGUSTUS 2019. - Koninklijk besluit tot aanpassing van sommige federale fiscale bepalingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, BS 13/09/2019, bl. 86195

Btw-schulden opgenomen in innings- en invorderingsregister bij overlijden belastingplichtige
29 AUGUSTUS 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 85, § 2, derde lid van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de opmaak van innings- en invorderingsregisters, BS 13/09/2019, bl. 86194

Vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing
29 AUGUSTUS 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 2751 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 16/09/2019, bl. 86447

Voordelen van alle aarde en beroepskosten - "valse hybrides"
5 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig, BS 17/09/2019, bl. 86751

Voorafbetalingen aanslagjaar 2020
Algemene administratie van de fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen (natuurlijke personen) een belastingvermindering kunnen bekomen. - Aanslagjaar 2020, BS 20/09/2019, bl. 87704

Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering: model attest 281.63 uit te reiken door de verzekeraars
Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de verzekeraars met betrekking tot rechtsbijstandsverzekeringen waarvan de premies recht kunnen geven op een belastingvermindering, BS 23/09/2019, bl. 87854

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten via eBox
23 JUNI 2019. - Koninklijk Besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten, BS 25/09/2019, bl. 88113
10 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Financiën wat de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox betreft, BS 25/09/2019, bl. 88123
Inwerkingtreding 1 oktober 2019SOCIAAL RECHT

Cao nr. 98/6 met nieuwe ecochequeslijst algemeen bindend verklaard
17 AUGUSTUS 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98/6 van 16 juli 2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques, BS 10/09/2019, bl. 85408

RSZ-inspecteurs krijgen bevoegdheden tegen illegale terbeschikkingstelling in het kader van een grensoverschrijdende tewerkstelling.
17 AUGUSTUS 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 1987 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en van de uitvoeringsbesluiten ervan en met het verlenen van de machtigingen bedoeld in deze wet, BS 11/09/2019, bl. 85718

Aanpassing buiten index op 1 september 2019 van sommige sociale uitkeringen
Aanpassing buiten index op 1 september 2019 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen, BS 12/09/2019, bl. 86127

Activerend beleid bij herstructureringen
24 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 15/2 van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen, BS 18/09/2019, bl. 86923

Alternerende opleiding – erratum BS 29/08/2019
3 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wat betreft de voorwaarden van de onderneming, de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst wegens vakantie en de modelovereenkomsten. - Erratum, BS 24/09/2019, bl. 87957

Vaststelling werkgeversbijdragevoet tot financiering van de Gemeenschappelijke sociale dienst van de provinciale en plaatselijke besturen
22 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2020 van de werkgeversbijdragevoet tot financiering van de Gemeenschappelijke sociale dienst van de provinciale en plaatselijke besturen, BS 25/09/2019, bl. 88127

Netwerk van de sociale zekerheid - wijzigingen
19 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten met betrekking tot het netwerk van de sociale zekerheid, BS 02/10/2019, bl. 90364
19 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, BS 02/10/2019, bl. 90367

Uitvoering arbeidsongevallenwet -onevenredig verzwaarde risico's
19 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's, BS 02/10/2019, bl. 90372

Vereenvoudiging Maribel-regelgeving
19 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, BS 03/10/2019, bl. 91944

Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding – IBO-premie
28 JUNI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft IBO, BS 03/10/2019, bl. 91951

Wijziging elektronisch voorschrift
9 SEPTEMBER 2019. - Verordening tot wijziging van de verordening van 19 december 2016 betreffende het elektronisch voorschrift, BS 04/10/2019, bl. 92133.


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Instemming Aanvullend Protocol voorrechten en immuniteiten tussen VN en België
25 NOVEMBER 2018. - Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol, gedaan te Brussel op 11 juli 2012 en te New York op 11 juli 2012, bij het Aanvullend Akkoord bij de Algemene Overeenkomst inzake de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Naties, ondertekend te Brussel op 22 januari 1976, BS 09/09/2019, bl. 85016
Uitwerking met ingang van 11 juli 2012

Instemming verschillende wijzigingen Verdragen inzake rassendiscriminatie, discriminatie tegen vrouwen en foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling
8 OKTOBER 2016. - Wet houdende instemming met: - de Wijziging aan artikel 8, lid 6 van het Internationaal Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie; - de Wijziging aan artikel 20, lid 1 van het Verdrag van 18 december 1979 inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen; en - de Wijzigingen aan artikel 17, lid 7 en artikel 18, lid 5 van het Verdrag van 10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling, BS 10/09/2019, bl. 85368

Instemming diverse internationale akten milieuverontreiniging
26 JANUARI 2014. - Wet houdende instemming met volgende internationale akten: 1° Internationaal Verdrag van 1990 inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij olieverontreiniging, gedaan te Londen op 30 november 1990;2° Protocol van 2000 inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij de voorvallen van verontreiniging door schadelijke en potentieel gevaarlijke stoffen, gedaan te Londen op 15 maart 2000, BS 20/09/2019, bl. 87316


GRONDWETTELIJK RECHT

2019-126


26-09-2019

Prejudiciële vragen
Wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid (art. 26, eerste lid)

Schending (art. 26, eerste lid, van de wet van 6 maart 2018, in samenhang gelezen met artikel 25, 1°, van dezelfde wet, in zoverre het de verlenging van de verjaringstermijn van de strafvordering van één naar twee jaar doet ingaan met terugwerkende kracht op 15 februari 2018)

Rolnummer(s): 7072
2019-125


26-09-2019

Prejudiciële vraag
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 219)

Schending (art. 219, zevende lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in zoverre de niet-toepassing van de afzonderlijke aanslag wordt beperkt tot de gevallen waarbij de verkrijger van het voordeel van alle aard enkel binnen 2 jaar en 6 maanden ondubbelzinnig werd geïdentificeerd en niet van toepassing is op de gevallen waarbij de verkrijger buiten die termijn op een ondubbelzinnige wijze werd geïdentificeerd, maar binnen de wettelijke aanslagtermijnen effectief werd belast)

Rolnummer(s): 7034
2019-124


26-09-2019

Prejudiciële vragen
Wet van 15 juni 1935 « op het gebruik der talen in gerechtszaken » (art. 4, § 1, derde lid, en art. 24)

1. Schending (art. 4, § 1er, derde lid, en 24 van de wet van 15 juni 1935, in die zin geïnterpreteerd dat zij een verweerder die verstek laat gaan, niet toelaten om in limine litis een verandering van taal te vragen wanneer die verweerder hoger beroep instelt tegen een in eerste aanleg gewezen vonnis) 2. Geen schending (art. 4, § 1er, derde lid, en 24 van de wet van 15 juni 1935, in die zin geïnterpreteerd dat zij een verweerder die verstek laat gaan, toelaten om in limine litis een verandering van taal te vragen wanneer die verweerder hoger beroep instelt tegen een in eerste aanleg gewezen vonnis)

Rolnummer(s): 6935 • 6939
2019-123


26-09-2019

Prejudiciële vragen
Wetboek van strafvordering (art. 187, § 6, 1° en § 9, tweede lid

Schending (art. 187, § 9, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, in zoverre het niet bepaalt dat een hoger beroep tegen de beslissing die het verzet als gedaan beschouwt, inhoudt dat de grond van de zaak aanhangig wordt gemaakt bij de rechter in hoger beroep wanneer die laatste het verzet voor het eerst ongedaan verklaart in hoger beroep)

Rolnummer(s): 6874 • 6875
2019-122


26-09-2019

Beroep tot vernietiging
Wet van 11 augustus 2017 « houdende diverse bepalingen inzake gezondheid » (art. 8 en 9)

- Vernietiging (art. 8 van de wet van 11 augustus 2017, in zoverre het « mannen die seksueel contact hadden met een andere man » gedurende een periode van « 12 maanden na het laatste seksueel contact met een andere man » en de aspirant?donor wiens « mannelijke partner […] seksueel contact [heeft] gehad met een andere man » gedurende een periode van « 12 maanden na het beëindigen van de situatie » uitsluit van de donatie van « vers ingevroren plasma » dat door aferese werd afgenomen en dat wordt beveiligd door het in quarantaine te plaatsen) - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling (tot de inwerkingtreding van een wet waarbij de twee voormelde categorieën van aspirant-donoren worden toegelaten tot de donatie van « vers ingevroren plasma » dat door aferese werd afgenomen en dat vervolgens in quarantaine wordt geplaatst, in voorkomend geval, na een behandeling met virusinactivatie, en uiterlijk tot twee jaar na de bekendmaking van het onderhavige arrest in het Belgisch Staatsblad) - Verwerping het beroep (voor het overige)

Rolnummer(s): 6854
2019-121


26-09-2019

Beroep tot vernietiging
Wet van 12 december 2016 tot wijziging van het wetboek van economisch recht, wat de bevoegdheid van de commissie voor boekhoudkundige normen betreft (art. 3, 4 en 5)

Afstand - Verwerping van het beroep (voor het overige)

Rolnummer(s): 6682
2019-120


19-09-2019

Beroepen tot vernietiging
Wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde (art. 5 en, al dan niet, art. 34)

- Vernietiging (art. 40, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, zoals vervangen bij artikel 5 van de wet van 25 mei 2018) - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling (ten aanzien van alle toepassingen die ervan zijn gemaakt vóór de bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad) - Verwerping (voor het overige, onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.12.2)

Rolnummer(s): 6956 • 7066 • 7067 • 7068
RECHTERLIJKE ORDE

BS 06/09/2019

Benoemingen/pensioneringen diverse magistraten
Verlenging stage gerechtelijke stagiairs
Benoeming gerechtelijke stagiairs
Ontslagverlening parketjuristen Gent
Hof van beroep te Antwerpen - Hof van beroep te Brussel - Ondernemingsrechtbank te Antwerpen - Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel
Erratum BS 02/08/2019 ondernemingsrechtbank te Gent
Oproep tot magistraten-assessoren ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen
Vacante betrekkingen plaatsvervangende vredegerechten. – Erratum BS 23/08/2019
Vacante betrekkingen plaatsvervangende vredegerechten. – Erratum BS 23/08/2019

BS 09/09/2019
22 JULI 2019. - Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage
Werving van gerechtelijke stagiairs (Gerechtelijk jaar 2019-2020). - Oproep tot de kandidaten. - Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg

BS 10/09/2019
Raad van State. - Inrustestelling
Raad van State. - Onverenigbaarheid

BS 12/09/2019
Oproep tot de kandidaten voor een ambt van rechter in het Grondwettelijk Hof

BS 13/09/2019
17 AUGUSTUS 2019. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken
22 APRIL 2019. - Arbeidsgerechten. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum
Eervol ontslag van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen en verlenging als plaatsvervangend magistraat
Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen
Aanwijzing kamervoorzitters hof van beroep te Antwerpen

BS 14/09/2019
Aanwijzing Nederlandstalig plaatsvervangend lid in de Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

BS 17/09/2019
Beschikking tot wijziging van het bijzonder reglement van de politierechtbank Oost-Vlaanderen

BS 18/09/2019
Griffies en parketsecretariaten – benoemingen, ontslagnemingen en pensioneringen

BS 20/09/2019
Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen – 2e kanton Brugge
Erratum BS 06/09/2019: Arbeidshof te Brussel

BS 24/09/2019
19 SEPTEMBER 2019. - Ministeriel besluit tot wijziging van verschillende ministeriele besluiten met betrekking tot de rechterlijke organisatie
Vacante betrekking hoofdgriffier vredegerecht Ganshoren
Vacante betrekkingen griffiers diverse vredegerechten, rechtbanken en hoven

BS 25/09/2019
Vacature Nederlandstalig rechter bij het Grondwettelijk Hof

BS 26/09/2019
Vacante betrekkingen griffies, parketsecretariaten en arbeidsauditoraten
Vacante betrekkingen  griffie Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel  
Vacante betrekking griffie Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Vacante betrekkingen griffies vredegerechten Limburge en Leuven en Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

BS 27/09/2019
Benoemingen  werkende raadsheren in sociale zaken bij arbeidshoven Antwerpen en Gent, arbeidsrechtbanken  Antwerpen, Gent en Brussel
Aanwijzing kamervoorzitter Raad van State
Hof van beroep te Brussel - Ondernemingsrechtbank te Gent
Vacante betrekkingen:  substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen - substituten-procureur des Konings bij parketten Brussel, Leuven, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Antwerpen en Brussel

BS 30/09/2019
Benoemingen gerechtelijke attachées bij hoven en rechtbanken
Vacante betrekking griffier dossierbeheerder Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

BS 04/10/2019
Pensionering ondervoorzitter rechtbank van eerste aanleg Antwerpen/rechter strafuitvoeringsrechtbank  - ontslagneming  plaatsvervangend rechter ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk – ontslagneming plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Roeselare – pensionering afdelingsprocureur bij het parket West-Vlaanderen - verlof wegens opdracht verleend aan rechter in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen – ontslagverlening plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen.- aanwijzing eerste voorzitter van het arbeidshof te Antwerpen – aanwijzing eerste substituut-procureur des Konings bij parket Limburg – hernieuwing eerste substituut-arbeidsauditeur bij auditoraat Brussel – aanwijzingen eerste substituten-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen – aanwijzing onderzoeksrechter rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen – aanwijzing eerste substituut-procureur des Konings bij parket Antwerpen – aanwijzingen onderzoeksrechters Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel – aanwijzing rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel – aanwijzing afdelingsprocureur bij parket Oost-Vlaanderen – aanwijzing afdelingsprocureur bij parket West-Vlaanderen – verlenging verlof wegens opdracht van algemeen belang van substituut-procureur des Konings bij het parket Halle-Vilvoorde – ontslagverlening plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Eigenbrakel – aanwijzing rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen
Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen griffies en benoeming secretaris arbeidsauditoraat Gent
Hof van beroep te Brussel - Hof van beroep te Gent - Ondernemingsrechtbank te Antwerpen
Aanwijzing ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be