NVP Nieuwsbrief 142  
Januari 2018  
 
Beste NVP nieuwsbrief lezers,
 
 
In deze nieuwsbrief:
1. Aanhoudende dreiging HPAI
2. Grüne Woche
3. Fipronil-mest
4. DGF heffingen
5. Organisatorische veranderingen NVP
6. Internetconsultatie AVV
7. Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering
8. Eenzijdige contractbreuk
9. Hulp vragen bij Zorg om boer en tuinder
10. Pluimveecafé 30 januari
 
 
Aanhoudende dreiging vogelgriep
Nog steeds worden wilde (water)vogels gevonden met het hoog pathogene H5N6 vogelgriepvirus. Dit is hetzelfde virustype dat in december 2017 bij wilde watervogels ten zuidoosten van het IJsselmeer is gevonden, alsook bij een eendenbedrijf en een kinderboerderij in Biddinghuizen. Het risico op insleep van het virus in een stal is nog steeds aanwezig. Te denken valt aan versleping vanaf het erf via schoeisel, regenwater dat vanaf het dak op het erf loopt, of ongedierte dat virus uit de omgeving kan verslepen naar het stalgedeelte.
Voor pluimveehouders, erfbetreders en andere sectorgenoten geldt nog steeds dat het van het grootste belang is om consequent alle hygiëne maatregelen strikt in acht te blijven nemen om dit besmettelijke virus buiten onze stallen te houden. Pas als de virusdruk voldoende is afgenomen, zal het Ministerie van LNV preventiemaatregelen gaan opheffen, zoals het bezoekersprotocol en de ophokplicht. 
 
 
Grüne Woche
De eiersector was niet eerder vertegenwoordigd op de Grüne Woche. Vanwege de fipronil crisis hebben sector en ministerie van LNV deze consumentenbeurs benut om het imago van het Nederlandse ei in Duitsland verder te verbeteren. Een delegatie van overheid, bedrijfsleven en sectorbestuurders nam op uitnodiging van het Ministerie van LNV deel, waaronder NVP voorzitter Hennie de Haan. Zij kijkt terug op een geslaagde deelname, waar waardevolle contacten zijn gelegd met Kamerleden, bestuurders uit andere agro sectoren, buitenlandse pers en beursbezoekers. Al snel bleek dat de Duitse consumenten gelukkig al weer positief denkt over eieren uit Nederland. Een enkeling heeft nog het idee dat kleine kinderen beter geen (Nederlandse) eieren kunnen eten. Op dat punt is nog wat recht te zetten. Promotie blijft hierin heel belangrijk.  Tot slot werd bevestigd dat Duitsers graag kiezen voor lokaal/regionaal geproduceerd voedsel, maar het aanbod is verre van toereikend en dus blijft import voor Duitsland nodig. Nederland voorziet graag in die behoefte. Vrije uitloop en biologische eieren hebben daarbij de voorkeur van de Duitse consument. 
 
 
Fipronilmest
Om een goed beeld te krijgen van de hoeveelheid met fipronil en/of amitraz besmette mest die nog op de bedrijven ligt, is in samenwerking met Avined en Poultry Expertise Centre een inventarisatie gestart, met dank aan Eltjo Betlehem en Jan Workamp. Heeft u de inventarisatie nog niet ingevuld, dan kunt u dat nog doen via het opgaveformulier op: www.poultryexpertisecentre.com. Dat kan anoniem.
Op basis van de tussenstand lijkt de voorraad besmette mest minder groot dan in eerdere ruwe schatting werd aangenomen, maar bedraagt nog altijd vele duizenden tonnen. Het is zorgelijk dat pluimveehouders nog maanden moeten wachten voordat de mest kan worden afgevoerd, doordat er onvoldoende verbrandingscapaciteit is. De situatie wordt nog nijpender doordat BMC dit voorjaar ruim een maand gesloten zal zijn i.v.m. groot onderhoud. Ondertussen verslechtert de calorische waarde van de opgeslagen mestvoorraden met de tijd. Positief is dat we zien dat de fipronilwaarden in de bij BMC aangevoerde mest de laatste weken daalt, zodat 45% van de in de eerste 3 weken van 2018 aangeleverde vrachten inmiddels onder mrl (0,005) zit en 13,5% tussen 0,005 en 0,01 mg/kg mest.
De NVP pleit er nog steeds voor dat voorraden fipronil mest worden bemonsterd en indien goed bevonden ook worden vrijgegeven. 
 
 
 
DGF heffingen
In het najaar van 2017 heeft u van RVO de voorlopige DGF-heffing 2017 ontvangen. De in de afgelopen jaren ontstane tekorten (door bestrijding van HPAI in 2014, 2016 en 2017) worden in de heffingen vanaf 2018 verrekend. Daarnaast moet de pluimveesector weer een reserve gaan opbouwen. De DGF-heffingen zullen daarom de komende jaren fors hoger zijn dan die van de afgelopen jaren. Met ingang van 2018 hanteert RVO de nieuwe heffingssystematiek, gebaseerd op ‘heffing per opgezet dier’. In de vleeskuikenhouderij wordt vanaf 1 januari 2018 onderscheid gemaakt tussen reguliere en traaggroeiende kuikens. RVO berekent de heffing op basis van de ingevoerde gegevens in Mijn AVINED. Let er daarom op dat het juiste aantal dieren, de diersoort en het ras correct zijn ingevuld om een foutieve aanslag te voorkomen. Volgens RVO kan een verkeerde factuur alleen met een bezwaarschrift worden gecorrigeerd. Op de website van RVO staat meer achtergrondinformatie over de wijzigingen per 1 januari. Daarin is ook een tabel te vinden met de nieuwe tarieven per aangevoerd dier. De NVP onderschrijft het belang van een hoge diergezondheidsstatus, maar kijkt kritisch naar kosten en uitvoering van het programma van monitoring, preventie en bestrijding.
 
 
Organisatorische veranderingen NVP
In het najaar van 2017 heeft u van RVO de voorlopige DGF-heffing 2017 ontvangen. De in de afgelopen jaren ontstane tekorte
Per 2018 hebben de NVV en LTO-varkenshouderij zich verenigd in de POV en houden ze kantoor in Ede. Daarmee was het niet langer mogelijk dat de NVP gebruik maakt van ondersteuning vanuit het NVV-secretariaat, zoals we vanaf de oprichting hebben gedaan. Het NVP-bestuur heeft er voor gekozen om vanaf januari 2018 een eigen secretariaat in Almelo op te zetten met inhuur van Natasja Scheepbouwer. Natasja kunt u bereiken via secretariaat@nvpluimveehouders.nl  of tijdens kantooruren op donderdag en vrijdag op 088-0242618. In goed onderling overleg met de NVV kan de NVP gebruik blijven maken van het kantoor in Barneveld, daarmee wordt de prettige en zeer gewaardeerde samenwerking in afgeslankte vorm voortgezet.

 
 
Internetconsultatie AVV
Via de Algemeen Verbindend Verklaring wordt het weer mogelijk om onderzoek en innovatie collectief te bekostigen. Zaken die met het vervallen van de Productschappen niet meer waren geregeld. De aanvraag voor de AVV, vanuit OVONED en PLUIMNED, is ter consultatie (via internet) voorgelegd aan de sector. Dat traject is inmiddels afgerond en medio april zal LNV naar verwachting haar besluit nemen. De NVP steunt de AVV, onder voorwaarde dat voldoende geborgd is dat de gelden effectief en efficiënt worden geïnvesteerd in zinvol onderzoek. Daarvoor is een structuur nodig waarbij actieve en betrokken pluimveehouders inspraak kunnen hebben op dit proces. De komende tijd gaat de NVP meedenken en toezien dat dit op een goede manier wordt georganiseerd. 
 
 
Cursusaanbod
De NVP brengt graag het aanbod van enkele vaktechnische trainingen bij u onder de aandacht.  Onderwerpen als gezondheid, voeding en klimaat worden in losse trainingen behandeld. Er is via Colland subsidie mogelijk. Zie voor meer informatie de bijlage bij deze nieuwsbrief. De eerste trainingsdag is op  28 maart. De overige data staan nog niet vast.
 
 
Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 2018
 
Wij houden onze ALV op maandagavond 12 maart in zaal de Bongerd in Heteren. Noteert u deze datum vast in uw agenda?  
 
 
Eenzijdige contractbreuk
In december 2017 bereikten ons signalen dat afnemers prijsafspraken bij pluimveehouders niet naleefden en dus eenzijdig contractbreuk pleegden. Ongehoord en onacceptabel. Voor de NVP aanleiding gesprekken te voeren en te onderzoeken welke stappen mogelijk zijn. Al snel werd duidelijk dat afnemers tot inkeer zijn gekomen en inmiddels worden bestaande afspraken weer gerespecteerd.
 
Hulp vragen bij Zorg om boer en tuinder
De organisatie Zorg om boer en tuinder (ZOB) stelt vrijwilligers beschikbaar om naar uw verhaal te luisteren. Belangeloos en kosteloos. Meestal komen ze met twee personen en zijn oprecht geïnteresseerd in uw verhaal. De vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen, ze komen uit de agrarische sector. Bovendien hebben ze een certificaat moeten behalen om dit werk te mogen doen. Pluimveehouders die in moeilijke omstandigheden verkeren kunnen een beroep op ZOB doen. U kunt hen vinden op de website www.zorgomboertuinder.nl. Op deze website staan ook de telefoonnummers van de regiocoördinatoren.
 
Pluimveecafé 30 januari
Op dinsdag 30 januari is het Pluimveecafé. U bent van harte welkom van 19:30 uur in Partycentrum Floor aan de Dorpsstraat 36 in Lunteren. Er is gelegenheid om bij te praten onder het genot van een hapje en drankje en met deskundigen in gesprek te gaan. U bent van harte welkom!
 
 
Doorsturen?
 
Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn?
Stuur hem dan door (waarvoor onze dank). U kunt een (gratis) abonnement nemen via deze link: Stuur deze e-mail door naar een vriend
 
 
Wijzigen?
 
Opzeggen voor dit e-bulletin kan vanzelfsprekend altijd!
NIET door de NVP te mailen, maar via de link onderaan.
E-mailadres veranderd? Wijzig hem onderaan. Krijgt u hem dubbel? Zeg één van tweeën op, via deze link: Uitschrijven / Gegevens wijzigen 
                      Afbeeldingsresultaat voor volg ons op twitter en facebook
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)
Postbus 591, 3770 AN Barneveld
  
 
De NVP is dé onafhankelijke belangenbehartiger voor alle pluimveehouders in Nederland.
 
 
De NVP missie is een vitale en duurzame
toekomst voor de Nederlandse pluimveehouderij.
 


De NVP kan haar werk doen dankzij
de contributies van de NVP-leden, donaties en advertentiegelden. 
 
Wilt u ook lid of donateur worden? dan kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website www.NVPluimveehouders.nl  
 
 
  
 
Wij danken een ieder voor zijn of haar financiële bijdrage, waaronder de volgende bedrijven:
 
 Broederijen:
 Cobb Europe te Boxmeer - Opfokorganisatie Pluimvee Maatman te Oldeholtpade - Probroed & Sloot te Groenlo - Tanghe te Harderwijk
Pluimveeslachterijen:
V.d. Bor te Nijkerkerveen - Esbro te Doetinchem - GPS te Nunspeet - Remkes te Epe
Levend & geslacht pluimvee:
Ven Poultry BV te Lierop
Eierhandel:
Ei producten Wulro te Weert - E.W.N. Eierencentrale te Barneveld
Pluimveehandel:
Haanstra te Zuidwolde - Van Hunnik te Veenendaal- Tijs de Koning te Lunteren Voeding met VoederWaarde.nl:
ABZ Diervoeding te Nijkerk en Eindhoven - Coppens diervoeding te Helmond
Voeding overig:
Agrifirm Feed te Apeldoorn - E.J. Bos Diervoeding te Ederveen -
P. Bos te Ederveen -
For Farmers te Lochem - Gebr. Fuite te Genemuiden - De Heus Voeders te Ede - Voergroep Zuid te Deurne - Maatman Veevoeders te Wolvega - Coöperatie "De Valk Wekerom" te Lunteren
Huisvesting:
Big Dutchman te Oirlo en Gorredijk - Van Gent Legnesten te Renswoude - Jansen Poultry Equipment te Barneveld
Diversen:
Demetris DierGezondheid te Duiven/Dalfsen - Van Eck Bedrijfshygiëne te Eindhoven - Freriks  te Heerde - PRECIA Molen te Breda
Agraplan-Animal Health Products te Hardenberg