Version française en dessous
 

E-News - Covid-19 - Update 6 :   Yessss !!!
 
We kunnen opnieuw vliegen vanaf maandag 11 MEI
Onder heel strikte voorwaarden !!!
   
Hieronder vind je een eerste nota over de herstart.
De concrete sanitaire maatregelen worden vandaag goedgekeurd.
Van zodra we de definitieve GO krijgen sturen we een extra E-News.

De Notam zou dan ook worden aangepast, en de voorwaarden gepubliceerd op de website van DGLV.  Daar zul je alle info op vinden straks.
Website’ van DGLV :  Af en toe 'Refreshen'
  
Vooreerst een bijzondere dank...
     
Dit gezamenlijk optreden van alle Luchtsportfederaties is een unicum, niet meer gebeurd sedert meer dan 10 jaar.  Dit kwam er op initiatief van onze Federatie BULMF, samen met de VVMV (Vereniging Vlaamse Motor Vliegclubs). De FFA, Waalse tegenhanger van VVMV heeft zich ook aangesloten.  9 luchtsportfederaties werken hier samen aan :  zwevers, sportvliegers, ballonvaarders, modelbouwvliegers, paramotoren, vrije vlucht, parachutisten, helikopterpiloten en de ULmisten… 
Voor DGLV en voor Minister Bellot alvast ook extra stimulans om mee te werken.  

Finaal is Minister BELLOT erin geslaagd hiervoor een goedkeuring te krijgen vanwege de Corona-experten en van Regering. Waarvoor onze dank!   
 
Het is een plezier om zoveel goede wil en samenwerking vast te stellen.  Dat geeft energie en zin om mee te werken !  Samen sterk !
 
Hou het hoofd koel, blijf gezond, en blijf afstand houden !
 
---------------------------------------------------------------
 
MEDEDELING COVID-19 (9 mei 2020)
 
De federatie informeert u ...
  
Beste piloten, beste leden,
  
We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat er eindelijk een beslissing werd genomen betreffende het heropstarten van onze luchtvaartactiviteiten.
 
Vanaf aanstaande maandag 11 mei kunnen we inderdaad opnieuw de lucht in!
Eindelijk zullen we dan weer het gevoel van vrijheid mogen beleven dat we ervaren van zodra de wielen de grond verlaten.
  
De activiteiten die kunnen hernomen worden zijn uitsluitend:
  
1.      Solovlucht of vlucht in gezelschap van een familielid dat onder hetzelfde dak woont.  Enkel VFR en in niet-gecontroleerd luchtruim (G). In beide gevallen, dient de vlucht altijd lokaal te zijn, dit wil zeggen: opstijgen en landen op hetzelfde vliegveld en geen tussenstop op een ander vliegveld.
2.      Alle activiteiten met betrekking tot opleidingen voor elk type luchtvaartuig (praktische en theoretische lessen) zijn toegestaan. Oefenvluchten VFR mogen enkel buiten het gecontroleerde luchtruim plaatsvinden.
Bovendien moeten dezelfde strikte regels als voor autorijscholen gerespecteerd worden.
  
Van zodra de gedetailleerde voorzorgsmaatregelen goedgekeurd zijn sturen we nog een extra E-News.  Je zal die kunnen vinden op de website van DGLV :
Website’ van DGLV :  Af en toe 'Refreshen'
 
 
Deze strikte maatregelen zullen allemaal moeten nageleefd worden.
Zo niet is de kans groot dat we aan de grond gehouden worden.
  
Wij willen dit absoluut benadrukken. We hebben deze goedkeuring voor zover we voldoen aan alle sanitaire voorwaarden en enkel voor de activiteiten die toegestaan zijn.  Zij maken het mogelijk dat onze piloten hun vliegcompetentie kunnen behouden en de toestellen luchtwaardig blijven. Deze goedkeuring werd dus niet gegeven vanuit een recreatief standpunt!
  
Deze beperkingen laten ons toe om deze week al te vliegen. Vanaf 11 Mei dus. Zij zullen elke week worden geëvalueerd.
Uiteraard zullen er controles worden uitgevoerd en zal de kleinste afwijking door de autoriteiten worden gesanctioneerd, om nog maar te zwijgen van het negatieve imago dat dit kan veroorzaken. Dat hebben we vandaag zeker niet nodig!
  
Voor vliegclubs en -velden
 
We dringen er nu al op aan dat clubs en vliegvelden de nodige uitrusting voorzien om klaar te zijn op 11 mei. Hier is een eerste, niet-beperkende lijst:
·         Afzetlint en/of beveiliging om de doorgang naar bepaalde gebieden te vermijden. De gebouwen blijven gesloten
·         Alcoholgel
·         Beschermende handschoenen en mondmaskers
·         Bewegwijzering zoals richtingsaanwijzer, verboden toegang, enz.
  
Ook hierover meer informatie in de volgende E-News.
  
We zijn ervan overtuigd dat u proactief het meeste van dit materiaal voorzien heeft!
Wij raden ook aan om een mededeling voor te bereiden om de piloten de nodige richtlijnen te geven die van toepassing zijn op uw vliegveld. Natuurlijk moet deze communicatie gebaseerd zijn op de richtlijnen van de Federatie, aangevuld met eventuele bijzonderheden betreffende uw eigen voorzieningen.
  
Het hele team van de ULM BELGIUM-federatie heeft zich wekenlang ingezet samen met het Bestuur van de Luchtvaart en het Kabinet van Minister BELLOT.  Vandaag zijn we blij te zien dat deze inspanningen beloond worden.
  
Dank !
  
Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om alle leden van de Raad van Bestuur van onze BULMF te bedanken, de instructeurs evenals alle pilootleden die hierbij betrokken waren.
  
Voordat u weer de lucht in gaat, denk aan de basisprincipes en wees dubbel zo voorzichtig dan anders!
  
Goede vlucht toegewenst aan iedereen!

  
Namens de hele Raad van Bestuur van onze ULM Federatie
Paul WINDEY
Voorzitter
  
 

 
 
 

Nederlands hierboven
 
 
Nous pouvons voler à partir de Lundi 11 MAI !!!
Sous des conditions très strictes !!!
   
Ci-bas vous trouver une première note.
Les mesures sanitaires seront adopté aujourd'hui.
Dès que nous avons la confirmation et le GO nous enverrons un E-News complémentaire.
Le Notam sera adapté et les conditions sanitaires seront publié sur le site de la DGTA.
 
Gardez également un œil sur le site web de la DGTA.  Rafraîchissement occasionnel.
  
 

Mais d'abord un tout grand merci...
     
Ce résultat est le fruit d'un travail de collaboration inédit. L'initiative a été prise par notre Fédération BULMF et la VVMV (Vereniging Vlaamse Motor Vliegclubs - Association Flamande de l’Aviation Motorisée). La FFACM (Fédération Francophone de l'aviation motorisée) s'est jointe à notre démarcht, ainse que les autres fédérations aéronautique de Belgique (Fr et NL!) : planeurs,aviation légère, ballons, modellistes, paramoteurs, vol libre, skydiving, helicos et les ULmistes.… 
Pour la DGTA  et pour le Ministre J.F. Bellot c'était une motivation supplémentaire pour collaborer.  
  
Finalement c'est le Ministre J.F. BELLOT qui a obtenu l'accord des experts Corona et du Gouvernement.  Mille fois merci !   
 
C'était motivant de constater autant de bonne volonté et de coopération.  Ca donne de l'énergie et envie de continuer dans cette voie !
  
Gardons la tête froide, restez en bonne santé et gardez vos distances !
  
--------------------------------------------------------------------------

COMMUNICATION COVID-19 (9 mai 2020)
La fédération vous informe …
Chers Pilotes, Chers membres,
Nous sommes ravis de pouvoir vous annoncer qu’une décision a enfin été prise sur le redémarrage de nos activités aériennes.
En effet, ce lundi 11 mai nous pourrons à nouveau reprendre l’air et retrouver ce sentiment de liberté qui nous anime dès que nos roues quittent la terre ferme.
Les activités qui peuvent être reprises sont, exclusivement :

1.     1. Vol solo, ou vol accompagné d’un membre de la famille vivant sous le même toit. Vol VFR uniquement, et dans l’espace aérien non contrôlé (G). Dans les deux cas, le vol doit être local, le décollage et l’atterrissage se feront depuis le même aérodrome, et une escale n’est pas permise.

2.     2.Toutes les activités liées à la formation pour tout type d'avion (leçons pratiques et théoriques) sont autorisées. Les vols d'entraînement VFR ne peuvent avoir lieu qu'en dehors de l'espace aérien contrôlé. En outre, les mêmes règles strictes que pour les auto-écoles doivent être respectées.

Gardez également un œil sur le site web de la DGTA.  Rafraîchissement occasionnel.
 
 Dès que possible, nous ferons suivre une note détaillée contenant toutes les mesures de précaution.

Cette remise en vol se déroulera sous contraintes strictes, que nous devrons tous respecter sous peine de voir à nouveau notre activité clouée au sol. Nous insistons fermement sur ce point.
 
Cette autorisation nous est donnée pour autant que toutes les conditions sanitaires soient respectées et uniquement pour les activités permises. Elle est fondée sur l’importance de la remise en vol des pilotes et des appareils, afin de maintenir les niveaux de compétence et donc de sécurité. Sur le fond, l’accord ne concerne pas l’aspect récréatif.
Ces restrictions nous permettent une remise en vol dès cette semaine et la situation sera évaluée chaque semaine.
Bien entendu, il y aura des contrôles et le moindre dérapage se verra sanctionné par les autorités, sans compter l’image négative que nous laisserons derrière nous. Nous n’avons certainement pas besoin de cela aujourd’hui ! 

Pour les clubs et aérodromes
 
D’ores et déjà, nous enjoignons les clubs et aérodromes à rassembler le matériel nécessaire afin d’être prêt pour le 11 mai, dont voici une première liste non exhaustive :
·         - Rubans et/ou protections pour empêcher le passage vers certaines zones. Les bâtiments resteront fermés
·         - Gel hydroalcoolique
·         - Gants et masques de protection sanitaire
·         - Signalétique comme par exemple : flèche directionnelle, accès interdit, etc.
 
Vous recevrez des informations précises dans notre prochaine E-NEWS. 
 
Nous sommes persuadés que vous aviez anticipé une bonne partie de cette liste !
Nous vous conseillons également de préparer une communication destinée à vos membres pilotes afin de leur donner les directives qui seront d’application au sein de votre base aérienne. Bien entendu, cette communication doit être basée sur la nôtre, complétée de vos besoins spécifiques liés aux particularités de vos installations propres.
Toute l’équipe de la fédération ULM BELGIUM a travaillé des semaines durant avec l’Administration du Transport aérien et le Cabinet du Ministre Bellot. Aujourd’hui nous sommes heureux de voir que ces efforts sont récompensés.
Je voudrais profiter de la présente pour remercier tous les membres du CA ainsi que tous les membres pilotes qui se sont également impliqués dans les actions prises par la fédération.
Avant de vous remettre en vol, n’oubliez pas vos fondamentaux et soyez encore plus prudent que d’habitude !

Bons vols à tous
 
Au nom de l’ensemble de notre conseil d’administration de notre fédération ULM.
Paul WINDEY
Président BULMF

 
  
 
Namens het bestuur - Au nom du Conseil d’Administration
Vriendelijke groeten, Bien amicalement,
Paul WINDEY
Voorzitter Président BULMF 
met medewerking van - avec la contribution de
José Martins - Johan Janda - Patrick Grassi - Pierre vanAerssen - Christophe Erkens - Michael De Prins - Didier Coddens - Philippe Hendrickx - Guy Wauters

   
 
 
 
Belgian ULM Federation - Rue Montoyerstraat 1, 1000 Brussels - webmaster@bulmf.be