eNews | 1 december2017 | week 49
DEZE WEEK
• Echtparenavond
• 2018
• IMC 2018
• Vastenweek
• Programma december
• Nigeria
• Almere
• Inzegening
• Taakomschrijving diakenen
• Suriname
• Arnhem
• Mobiel
• Gastspreker
• Vrouwen
• Seniorenclub
• Lofprijsavond
• Kerstfeest kinderen
• 75+ Seniorenkerst 
• Christmas Celebration
• Dankbetuiging
• Bijzondere bruiloften 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 49
3 dec. t/m 10 dec. 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 
19.30 uur  Vrouwenbijeenkomst 

WOENSDAG
10.30 uur. Seniorenclub
19.30 uur  Lofprijsavond

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
12.45 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 

DE WAPENRUSTING
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
  
Sommige gelovigen gaan er vanuit dat ze bij hun bekering automatisch de wapenrusting Gods ontvangen, maar dat is niet zo. We moeten ons er bewust naar uitstrekken. We moeten de wapenrusting "nemen" en "aandoen", willen we in staat zijn de verleidingen van de duivel te weerstaan. We moeten ervan overtuigd zijn dat we haar nodig hebben. 
Velen leven in de veronderstelling dat ze tegen alle levensproblemen opgewassen zijn. Ze vertrouwen op hun eigen kracht of anders gezegd, op hun eigen wapenrusting en raken ontmoedigd als de dingen niet gaan zoals ze zich dat hadden voorgesteld. Het heeft geen enkele zin hen de  wapenrusting Gods op te dringen. Ze zullen haar dan misschien voor een korte tijd aandoen, om zich daarna ervan te ontdoen en zich opnieuw uit te strekken naar de eigen wapenrusting. Pas als de mens zijn eigen faillissement accepteert, zal hij gaan verlangen naar de kracht en de wapenrusting Gods.
Het kan ook zijn dat sommigen slechts een gedeeltelijk faillissement willen toegeven en slechts een deel van de goddelijke wapenrusting aandoen. Ook dat zal van geen enkel nut zijn, omdat we de volledige wapenrusting Gods nodig hebben en niet een combinatie van de goddelijke en de eigen wapenrusting. Gods wapenrusting zorgt namelijk voor volledige bescherming. Als u slechts een deel daarvan aandoet, zullen er nog voldoende openingen zijn waar de vurige pijlen van de tegenstander doorheen kunnen gaan. 
Gods wapenrusting bestaat uit waarheid, gerechtigheid, vrede, geloof, heil, het Woord en gebed.
De wapenrusting Gods is onontbeerlijk, omdat onze strijd een geestelijke strijd is. We hebben niet te strijden tegen mensen, maar tegen de aanklager en zijn leger. De vijand zal er alles aan doen om tweedracht te zaaien, omdat hij weet, dat zolang we ons bezighouden met onbelangrijke zaken en strijd voeren of ruzie maken met broeders, zusters of voorgangers, de deur voor hem wijd open staat om zijn vernietigend werk te doen. Hij zal daarom voldoende aanleiding scheppen om ons af te houden van de dingen van de eeuwigheid. We zullen dan meer bezig zijn met zogenaamde "interne" zaken dan met zaken van het evangelie, waar het eigenlijk om gaat. Velen missen de boot en duizenden gaan verloren, omdat een groot deel van hun tijd besteed wordt aan onderlinge problemen. 
Wie echter in gehoorzaamheid aan het Woord van God de geestelijke wapenrusting aandoet, zal de broeders en zusters liefhebben en de vijand bestraffen. Door het aandoen van de wapenrusting kunnen we alle aanvallen van de tegenstander afwenden en onze tijd wijden aan het dienen van de Here, het liefhebben van elkaar en het winnen van kostbare zielen.
Echtparenavond
We herinneren de echtparen aan de jaarlijkse echtparenavond van zaterdag 2 december, die plaatsvindt in het Van der Valk Schiphol A4 Hotel, Rijksweg A4 nr. 3, 2132 MA Hoofddorp.
Echtparen die zich aangemeld hebben, worden om 19.00 uur verwacht in het hotel. U kunt dan direct de zaal betreden. We beginnen exact om 19.30 uur.
2018
Het nieuwe jaar 2018 staat in het teken van opleidingen en studies. We zullen dan maandelijks enkele opleidingen verzorgen voor belangstellenden uit de gemeente. Mensen uit andere gemeenten kunnen zich alleen opgeven met uitdrukkelijke toestemming van hun voorganger.
We hopen in 2018 de volgende opleidingen en studies te verzorgen:
 •  De MBS – De Maranatha Bijbelschool ( begonnen september 2017)
 •  De Maranatha Basics – ( begonnen september 2017)
 •  De Studie van de Bijbel – Bijbelstudie
 •  Discipelschap
 •  Huwelijks Seminar

IMC 2018
Ook in 2018 hopen we van 22 tot 24 maart de IMC – Internationale Maranatha Conferentie te organiseren.
De organisatie van de conferentie is in handen van de pastors Gerard Liesdek en Roberto Sweeb. 
De volgende sprekers worden verwacht:
Earl Johnson - USA
Cecile Quamina – Trinidad & Tobago
Russel van Wijk – Kaapstad ZA
Samuel Ghiwot – Ethiopië
Lubyo Petkov – Bulgarije
Vastenweek
Net als in 2017, hopen we met Gods hulp 2018 te openen met een gebedsweek. We beginnen meteen op 2 januari 2018. We hopen die week op woensdag 3 en vrijdag 5 januari een bijzondere samenkomst te houden.
Gelovigen die vanwege omstandigheden niet algeheel kunnen of mogen vasten, kunnen desgewenst sober vasten.
Programma december
03 december – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
03 december – 12.45 uur – Jerry Kolompoy – Indonesië
10 december – 10.00 uur – John Uyleman
10 december – 12.45 uur – Arno Boëtius – Aruba
17 december – 10.00 uur – S.L. Hofwijks – Heilig Avondmaal
17 december – 12.45 uur – S.L. Hofwijks – Heilig Avondmaal
24 december – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
24 december – 20.00 uur – de RAI
31 december – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
31 december – 12.45 uur – S.L. Hofwijks
Extra diensten december
02 december – 19.30 uur – Echtparenavond
03 december – 12.45 uur – Inzegening leiders
16 december – 16.00 uur – Kinderfeest
20 december – 11.00 uur – Seniorendag
24 december – 20.00 uur – de RAI
29 december – 20.00 uur – NextGen
Nigeria 
De voorganger zal, zo de Heer wil, in gezelschap van pastor Moses Alagbe van MTCT van 6 tot 12 december een bezoek brengen aan Lagos – Nigeria. Het is zijn eerste reis naar Nigeria. Hij zal de grote conferentie van Lagos bezoeken en spreken in een gemeente. Ook zal hij de nieuwe school van pastor Alagbe bezoeken. 
De voorganger reist verder in gezelschap van Roberto Sweeb en Philip Habes.
Almere
Pastor Astrando Castillion spreekt alle zondagen van december, behalve op zondag 17 december, dan spreekt John Uyleman.

Inzegening
Naar aanleiding van de aanstaande inzegening van enkele nieuwe ouderlingen, zijn er vragen gerezen over de plaats van de pastors in de gemeente. 
De voorganger, de pastor, van de gemeente is S.L. Hofwijks, sinds 1 februari 1975.
De andere pastors zijn in feite co-pastors of evangelisten, die de titel van pastor mogen dragen. 
Aanstaande zondag zullen ook enkele nieuwe diakenen ingezegend worden. Dat zijn:
Dwight en Astra Hanenberg
Shirley Sweeb
Nancy van Duivenvoorde
Alida Burke
Merlien Reijke

Taakomschrijving diakenen:
 • Bidden op zondag voor zieken en gebondenen. 
 • Ondersteunen op zondag bij gebed voor zieken en gebondenen.
 • Ondersteunen bij het Heilig Avondmaal.
 • Leiding geven aan een groep als groepsleider.
 • Opvang van mensen die hulp nodig hebben vóór of na de samenkomst.
 • Contact onderhouden met  75- plus senioren (minstens één).
 • Assisteren van ouderlingen en co-pastors, indien nodig.
 • Assisteren van de voorganger.
De diaken is in de praktijk bij één of twee van deze taken betrokken

Suriname
Zr. Jane Schoneveld – Caffé is momenteel in Suriname op familiebezoek. Het is een kort bezoek, ze wordt komende week terug verwacht.
Zr Jane is de assistente van de voorganger op zondag.

Arnhem
Pastor Chanelsy Moniharapon heeft aangegeven dat hij per 1 januari 2018 met zijn gezin het lidmaatschap van Maranatha Ministries opzegt. Hij zal vanaf die dag leiding geven aan een nieuwe gemeente in Arnhem. We hopen op 31 december afscheid van het gezin te nemen.

Mobiel
Onze voorganger wil graag via sms of whatsapp contact onderhouden met gelovigen. Hij stuurt de jarigen een sms. De meeste leden hebben hun mobiele nummer aan de gemeente doorgegeven, maar lang niet allen. We verzoeken u, die dat nog niet gedaan heeft, te overwegen ons uw nummer toe te vertrouwen. 
Praktisch ieder gemeentelid kent het mobiele nummer van de voorganger. 

Gastspreker
Zondag 3 december hoopt pastor Jerry Kolompoy in de middagdienst de gemeente te bemoedigen met het Woord van God. Pastor Kolompoy is onze gemeente vaker tot zegen geweest.

Vrouwen
Op maandag 4 december vindt de laatste vrouwenbijeenkomst van 2017 plaats. Alle zusters zijn van harte welkom om op deze avond de Heer te danken en te prijzen voor het afgelopen jaar. Indien u kunt, mag u een versnapering meenemen. De avond begint om 19.30 uur.

Seniorenclub
We herinneren de senioren aan hun clubochtend van woensdag 6 december. Deze bijeenkomst is voor alle gelovigen vanaf 55 jaar en vindt plaats in de Wijkzaal van de kerk. De dienst begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur.

Lofprijsavond
Op woensdag 6 december vindt de laatste lofprijsavond van dit jaar plaats. U bent van harte welkom op onze woensdagavondsamenkomst, die in het teken staat van een Praise-avond. De dienst begint om 19.30 uur.

Kerstfeest voor de kinderen
Op zaterdag 16 december wordt het kerstfeest voor de kinderen gevierd in de kerk. Dit bijzondere gebeuren is voor alle ouders of verzorgers van de kinderen die de kindersamenkomst bezoeken. Uiteraard is ook de gemeente van harte welkom. We proberen er samen een leuk feest van te maken. De viering is van 16.00 tot 18.00 uur.

75+ en Senioren-kerst
Op woensdag 20 december organiseert de gemeente een speciale dag voor de gelovigen van boven de 75 jaar. Als het goed is, is iedereen boven de 75 jaar persoonlijk benaderd en uitgenodigd. Ook de overige senioren van de seniorenclub zullen aanwezig zijn. Het wordt een bijzondere dag die om 11.00 uur begint en tot ongeveer 14.00 uur duurt.

Christmas Celebration
Vergeet onze bijzondere Celebration niet, die we op zondag 24 december hopen te hebben in het Elicium Centre, in de Amsterdam RAI. De dienst begint om 20.00 uur en de deuren zijn reeds om 19.00 uur open. We hebben een gevarieerd programma met diverse optredens en een ieder is van harte welkom. De toegang is vrij.
De Amsterdam RAI is met openbaar vervoer zeer gemakkelijk te bereiken en is op loopafstand van het NS- en metrostation Amsterdam RAI.

Dankbetuiging
Zr. Agnes Sambo wil een ieder van harte bedanken voor de bijzondere tijd in de gemeente. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de voorganger en pastora. Zr. Agnes is reeds op dinsdag 21 november vertrokken naar Curaçao.

Bijzondere bruiloften
Op maandag 4 december hoopt het echtpaar Kenton-Sanches hun zilveren bruiloft te vieren. Ze zijn dan 25 jaar getrouwd.
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl