ADDYSG CYMRU

EDUCATION WALES

 

Newyddion CGA
 
Newid addysg: newid Cymru - Siarad yn Broffesiynol 2017, Dydd Llun 8 Mai 2017, yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.
 
Mae tocynnau ar gael o hyd os hoffech ymuno â ni am noson gyffrous ac ysbrydoledig yng nghwmni pedwar Comisiynydd Cymru;
  • Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg,
  • Sally Holland, Comisiynydd Plant,
  • Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn, a
  • Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol.
Yn cyflwyno'r noson fydd y newyddiadurwraig a'r ddarlledwraig, Catrin Haf Jones, ac mae'n argoeli i fod yn noson o drafodaeth fywiog.
Am fwy o wybodaeth ac i fwcio lle, ewch i'n tudalen Siarad yn Broffesiynol.
EWC News
 
Changing education: changing Wales - Professionally Speaking 2017, Monday 8 May 2017, at City Hall, Cardiff.
 
There are still some places left if you'd like to join us for an exciting and inspiring evening in the company of Wales' four Commissioners;
  • Meri Huws, Welsh Language Commissioner,
  • Sally Holland, Children's Commissioner,
  • Sarah Rochira, Older People's Commissioner, and
  • Sophie Howe, Future Generations Commissioner.
They'll be joined by our host, top broadcaster and journalist, Catrin Haf Jones for what promises to be a lively evening of debate.
 
For more information and to book a place, visit our Professionally Speaking webpage.
 
Sesiwn friffio polisi – Dydd Iau, 18 Mai, 1pm-3pm, Y Senedd.
 
Byddwn yn cynnal ein sesiwn friffio polisi cyntaf fydd yn tynnu ar ddata unigryw o'r gofrestr a gasglwyd dros 15 mlynedd i ddatgelu beth sy'n digwydd o ran recriwtio athrawon, cadw athrawon a'u cynnydd gyrfa yng Nghymru. Rydym yn ddiolchgar iawn i Llŷr Gruffydd AC am noddi'r digwyddiad. Am fwy o wybodaeth ac i fwcio lle, ewch i'n gwefan.
Policy briefing- Thursday, 18 May, 1pm-3pm, the Senedd.
 
We will be holding our first ever policy briefing drawing on unique data from the register gathered over 15 years to reveal what's happening in teacher recruitment, retention and career progression in Wales. We are very grateful to Llŷr Gruffydd AM, for sponsoring the event. For more information and to book a place, visit our webpage.
Arolwg gweithlu cenedlaethol
 
Cynhaliwyd yr arolwg cenedlaethol cyntaf gan Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ar ran Llywodraeth Cymru ym misoedd olaf 2016. Cawsom dros 10,000 o ymatebion. Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn ar ein gwefan.
 
Trefniadau newydd ar gyfer achredu AGA
 
Bellach, mae gan CGA gylch gwaith estynedig i achredu rhaglennu addysg gychwynnol athrawon. Ceir mwy o wybodaeth ar achredu AGA ar ein gwefan.
 
Ar ein gwefan
 
Darllenwch ein blog ymchwil mewnwelediadau proffesiynol diweddaraf am yr heriau i fyd addysg wrth geisio cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.
National workforce survey
 
The first ever national survey was carried out by the Education Workforce Council (EWC) on behalf of the Welsh Government in late 2016. We received over 10,000 responses. You can read the full report on our website.
 
New arrangements for ITE accreditation
 
The EWC now has an extended remit to accredit programmes of initial teacher education. There is more information on the ITE accreditation section of our website.
 
New on our website
 
Read our latest professional insights research blog about the challenges for education in achieving a million Welsh speakers by 2050.
Cofrestru
 
Croeso i'r grwpiau cofrestru newydd
Rydym wedi cwblhau trefniadau ar gyfer cofrestru gweithwyr ieuenctid, gweithwyr cymorth ieuenctid ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith o 1 Ebrill.  
 
Os ydych yn gyflogwr, yn ddarparwr neu'n gweithio ym maes ieuenctid neu ddysgu seiliedig ar waith a bod gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni ar  029 2046 0099 neu cofrestru@cga.cymru
 
Cyflwyniadau mewn Prifysgolion a Cholegau
 
Bydd y tîm cofrestru yn ymweld â Phrifysgolion a Cholegau AB dros y misoedd nesaf i siarad â myfyrwyr sydd ar fin cwblhau eu cyrsiau eleni er mwyn sicrhau eu bod yn ymwybodol o'r gofyniad cyfreithiol i gofrestru â'r Cyngor cyn iddynt ddechrau gweithio yng Nghymru.
Registration
 
Welcome to new registrant groups
We've completed preparations for the registration of youth workers, youth support workers and work based learning practitioners from 1 April.
 
If you are an employer, provider or work in youth work or work-based learning and have any queries, please contact us 029 2046 0099 registration@ewc.wales
 
Presentations at Universities and Colleges
 
The registration team will be visiting Universities and FE Colleges over the coming months speaking with students who are due to complete their courses this year to ensure they are aware of the legal requirement to register with the Council before they begin working in Wales.  
Datblygiad Proffesiynol a Chyllid
 
Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)
 
Bellach, mae gan y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP) fwy na 7,500 o ddefnyddwyr. I agor cyfrif neu am fwy o wybodaeth am y PDP, ewch i wefan y PDP.
 
Gwybodaeth am y PDP a sesiynau cymorth
 
Rydym eisoes wedi cynnal 60 sesiwn i gefnogi defnyddwyr i helpu cofrestreion i ddeall a defnyddio'r Pasbort. Os hoffech drefnu sesiwn ar gyfer eich sefydliad, e-bostiwch PDP@cga.cymru a byddwn yn hapus i drefnu sesiwn.
Professional Development and Funding
 
Professional Learning Passport (PLP)
 
The Professional Learning Passport (PLP) now has more than 7,500 users.  To set up an account or for more information about the PLP visit the EWC's PLP webpage.
 
PLP information and support sessions
 
We've already delivered 60 user support sessions helping registrants understand and use the Passport. If your organisation would like a session email PLP@ewc.wales to make arrangements.
Priodoldeb i Ymarfer
 
Mae CGA yn gwarchod y cyhoedd drwy reoleiddio ymarferwyr addysg yng Nghymru. Mae hyn yn golygu ein bod yn gyfrifol am sicrhau bod ymarferwyr yn addas i ymarfer. Rydym hefyd yn ystyried ymddygiad neu allu unigolion cofrestredig pan fo angen.
 
Dim ond nifer fach iawn o'n cofrestreion sy'n methu â chyrraedd y safonau uchel a ddisgwylir gan y cyhoedd - tua 0.5%.
 
Cliciwch yma ar gyfer dyddiadau gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer sydd ar y gweill a chanlyniadau gwrandawiadau sydd wedi dod i ben.
Fitness to Practise
 
The EWC protects the public by regulating education practitioners in Wales. This means we are responsible for ensuring practitioners are suitable to practise. We also consider the conduct or ability of registrants when necessary.
 
Only a very small number of our registrants fail to meet the high standards expected by the public - approximately 0.5%.
 
Click here for dates of upcoming Fitness to Practise hearings and outcomes of concluded hearings.
Ymchwil ac Ystadegau
 
Os oes gennych chi neu gydweithiwr ddiddordeb mewn ymchwil neu eich bod yn cymryd rhan mewn ymchwil ar hyn o bryd, carwn glywed gennych. E-bostiwch ymchwil@cga.cymru
 
Ffeithiau a Ffigyrau
 
Ar 29 Mawrth 2017, roedd niferoedd ein cofrestreion fel a ganlyn:
 
Athrawon ysgol = 36,071
Athrawon AB =  5,652
Gweithwyr cymorth dysgu ysgol = 31,404
Gweithwyr cymorth dysgu AB  = 2,587
 
Holl gofrestreion = 75,714
Research and statistics
 
If you or a colleague are interested or involved  in research we’d love to hear from you, e-mail research@ewc.wales
 
Facts and figures
 
As at 29th March 2017 our registrant numbers were:
 
School teachers = 36,071
FE Teachers =  5,652
School learning support workers =  31,404
FE learning support workers  =2,587
 
All registrants = 75,714
CGA yn eich cefnogi chi
 
Rydym yn cynnig cyflwyniadau sy'n cwmpasu pynciau megis data am y gweithlu, priodoldeb i ymarfer, y PDP, Cod CGA, defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol a mwyn, ynghyd â chyflwyniadau pwrpasol.
 
Ar hyn o bryd, rydym yn derbyn ceisiadau am gyflwyniadau ar gyfer tymor yr hydref. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflwyniad, cysylltwch â'r tîm cyfathrebu ar  029 2046 0099 neu e-bostiwch cyfryngau@cga.cymru
EWC supporting you
 
We offer presentations covering topics, such as, workforce data, fitness to practise, the PLP, the EWC Code, responsible use of social media and more, as well as bespoke presentations.
 
We are currently taking bookings for presentations for the autumn term. If you are interested in a presentation, please contact the Communications team on 029 2046 0099 or e-mail media@ewc.wales
   
Ydych chi'n ein dilyn ar twitter? @ewc_cga
 Do you follow us on twitter? @ewc_cga