De Groene Flits

Nieuwsblad voor het Groene Hart

Nr. 639 - 6 april 2020

Strijder van het eerste uur Arnold Heertje overleden

Arnold Heertje was een van de mensen van het eerste uur in de Stichting Groene Hart. Samen met andere hoogleraren trad hij toe tot de stichting om intellectueel tegenwicht te geven tegen de 'verloedering' en 'verrommeling' van het Groene Hart. Als prominent econoom wees hij keer op keer op de onvervangbare waarde van natuur en landschap.
Lees verder op Stichting Groene Hart

Zichtbare boeren

Voor velen van ons zijn de primaire producenten van onze levensmiddelen, de boeren, onzichtbaar. Dat geldt natuurlijk niet voor boeren die Groene Hart streekproducten produceren en verkopen, direct en via de Coöperatie Groene Hart streekproducten. En ook niet voor boeren die hun producten aan huis verkopen. Een positief effect van de Coronacrisis is de grotere belangstelling voor herkenbare producten vanuit de buurt. Lees verder op Stichting Groene Hart

Verdieping in ‘rustige’ tijden

Door de Coronacrisis verschuift voor vrijwel iedereen het dagritme. Sommigen maken geweldig veel overuren, anderen hebben plotsklaps tijd om te lezen. Voor de laatste categorie een paar links naar belangrijke onderwerpen. Lees verder op Stichting Groene Hart  Foto: Hans Ketelaar

Bijzondere Rietveldwoningen in Reeuwijk behouden

De bijzondere door architect Gerrit Rietveld ontworpen  ‘om-en-om’-woningen uit 1957 blijven behouden. Dat besloot eigenaar Woningbouwvereniging Reeuwijk. Tegelijkertijd is er een budget voor groot onderhoud en verbetering gereserveerd, waarbij zal worden bekeken hoe de verdwenen specifieke Rietveldelementen in het gevelbeeld kunnen terugkeren. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk, die doordrongen was geraakt van de hoge cultuurhistorische waarde van het complex, gaf de woningen daarop al voorlopige bescherming. Rietveld ontwierp de tweeënvijftig woningen op basis van het ‘om-en-om’-principe waarin voor- en achterzijden in de gevel van een woonblok elkaar afwisselen. Lees meer op Heemschut. Foto: Collectie Rietveld Stichting

Investeer in natte toekomst voor veenweidegebied

In ROMmagazine van 1 april 2020 pleit Annemarie van der Vusse voor  een serieuze aanpak van de bodemdaling en de enorme CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat. In de ontwerp-NOVI (nationale omgevingsvisie) wordt gesproken over drie mogelijke maatregelen om bodemdaling tegen te gaan, namelijk onderwaterdrainage, peilfixatie en transitie in landgebruik. Dit remt hooguit de bodemdaling. Er wordt geen duidelijke keuze gemaakt voor stoppen van bodemdaling door transitie in landgebruik en verhoging  van het waterpeil. Het Klimaatakkoord is daarin duidelijker en stelt hiervoor geld beschikbaar. Lees verder op ROMmagazine

Leesvoer voor publieke crisismanagers

Het Coronavirus stelt het openbaar bestuur voor ongekende opgaven. Overal in Nederland werken besturen en organisaties in de crisismodus. Dat zal nog maanden het geval zijn. Wat vraagt dat van publieke managers en politieke leiders? Welke valkuilen moeten ze zien te vermijden? Paul ’t Hart en Arjen Boin herkennen in een uiterst relevant artikel vijf uitdagingen. Hun observaties rond de ‘blinde vlekken’ zijn het lezen waard.
Lees het gehele artikel op Platform Overheid

Reactie op het boterkoek-raadsel

In vorige Flits stond een artikel over 'Het raadsel van de verdwijnende boterkoek'. Hoe actueel dat stuk van 5 jaar geleden nog is blijkt wel uit een reactie die we hierop kregen. In die reactie worden concrete voorbeelden gegeven van hoe steeds weer stukjes van het Groene Hart worden afgeknabbeld. Er wordt ruimte gegeven aan industrieterreinen en villa's voor rijke buitenstaanders, ten gunste van speculanten en projectontwikkelaars. Ook de gemeente profiteert terwijl wordt gehandeld in strijd met het eigen beleid om de kernkwaliteiten van het Groene Hart overeind te houden, zoals vastgelegd in de structuurvisie. Speelt de provincie nog een rol? Lees dit ook op Stichting Groene Hart en verder op kwaliteitsatlas

Wegen en bodemdaling

Bodemdaling zorgt voor sommige wegen in het Groene Hart voor flinke problemen, zoals de Voorweg N463 in de gemeente Nieuwkoop. De wegconstructie was door ligging in slappe ondergrond aan extreme zakking onderhevig. Regelmatige ophogingen in het verleden leidden tot een pakket asfalt van zeker 1,50 meter dikte! Door de voortdurende zakking ontstond er bij regenval direct wateroverlast op de rijbaan. De aannemer dit het werk mocht maken koos voor een palenmatras door de bestaande asfaltconstructie heen, met daarop een 33 centimeter dikke laag beton dat met staalvezels is versterkt. Ook de rondweg bij Reeuwijk-brug kent zo’n palenmatras. Inventieve maar kostbare oplossingen. Zie voor meer informatie Slappe Bodem

Thuisopdracht

Esther van den Bor Corona en klimaat
Denkers over de hele wereld gebruiken deze tijd van crisis-in-een-stroomversnelling om te analyseren wat er aan de hand is. Denken na over hoe we de lessen die we nu leren kunnen gebruiken om de wereld beter te maken. Een zeer kleine selectie... Lees verder op Stichting Groene Hart

Word Vriend van het Groene Hart voor een minimale bijdrage van slechts € 20 per jaar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Stichting Groene Hart.

 

Met groene groet,

 

Leen van der Sar
secretaris Stichting Groene Hart

contact@groenehart.info

De Groene Flits is een uitgave van Stichting Groene Hart

Postbus 2074, 3440 DB Woerden
Telefoon: 088- 1 304 104

contact@groenehart.info
www.groenehart.info

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 22.00 uur.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website

Twitter StGroeneHart
Facebook Sgroenehart