RECENT GEPUBLICEERDE WETGEVING 
RECENTE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
11 - 24 JANUARI 2023
Wet houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie II

Wettelijke rentevoet 2023
:
5,25 %

Hoge Raad voor de Justitie - werving kandidaat-plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende raadsheren (Eerste semester 2023)

Federaal Instituut voor de bescherming en bevordering van de Rechten van de Mens – vacature juridisch medewerker specialisatie ‘klokkenluiders’

Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor 2023

Nieuwe omzendbrief betreffende de legalisatie van de handtekening van beëdigde vertalers en tolken

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie

Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor schuldinvorderaars – stijging minimale dekking vanaf 1 januari 2023

Basisbankdienst voor ondernemingen en diplomatieke zendingen

Nieuwe beroepsmogelijkheid tegen de immobilisering van een voertuig

Bewegingen in de rechterlijke orde
 

MINISTERRAAD

Omzetting van de Europese richtlijn inzake de bescherming van de klokkenluiders binnen de privésector: aanduiding van de autoriteiten die meldingen kunnen ontvangen van inbreuken
Ministerraad 13 januari 2023
Ontwerp van koninklijk besluit tot aanduiding van de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector

WETTELIJKE RENTEVOETEN

Fiche wettelijke rentevoeten 2023
Wettelijke rentevoet 2023: 5,25 %
Wettelijke rentevoet in de handelstransacties eerste semester 2023: 10,5%
Fiche

PUBLIEK RECHT

BINNENLANDSE ZAKEN

Wijzigingen inzake bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende verzoekschriften
29 NOVEMBER 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 2 mei 2019 betreffende de bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende verzoekschriften betreffende de invoering van een standaardformulier van het verzoekschrift om gehoord te worden, BS 19/01/2023, bl. 7557

Strengere sancties voor het aanzetten tot geweldpleging bij voetbalwedstrijden
16 NOVEMBER 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden teneinde strafverzwaring in te voeren voor het aanzetten tot geweldpleging tegen voetbalstewards, veiligheidsverantwoordelijken of hulpdiensten, BS 18/01/2023, bl. 7260

VERKIEZINGEN

Verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer en financiering politieke partijen – vermindering van de bedragen
22 DECEMBER 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, BS 20/01/2023, bl. 7959

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten
Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden en (vanaf 1 juli 2013) artikel 69 van het koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. - Bericht, BS 12/01/2023, bl. 6116

GEZONDHEIDSRECHT

Wijzigingen betreffende het fabriceren en het in handel brengen van elektronische sigaretten
7 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 betreffende het fabriceren en het in handel brengen van elektronische sigaretten, BS 11/01/2023, bl. 5873

NATIONALITEIT

Grondwettelijk Hof: Een minderjarige die de Belgische nationaliteit verliest wegens verbreking van de afstammingsband met een Belgische ouder, moet de rechter kunnen verzoeken dat verlies ongedaan te maken bij buitensporige gevolgen
Arrestnummer: 12/2023
Arrestdatum: 19/01/2023
Rolnummer(s): 7822
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van de Belgische nationaliteit (artikel 8, § 4)
Trefwoorden: Publiek recht - Nationaliteit - Toekenning op basis van de nationaliteit van de vader of van de moeder - Verlies van rechtswege van de nationaliteit voor de persoon van wie de afstamming niet langer blijkt vast te staan vóór de leeftijd van 18 jaar - Rechtsmiddelen
Beschikkend gedeelte: Schending (artikel 8, § 4, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, in zoverre die bepaling niet voorziet in een mogelijkheid voor een niet-ontvoogde minderjarige die van rechtswege de Belgische nationaliteit heeft verloren omdat de afstamming op grond waarvan die nationaliteit werd toegekend niet langer vaststaat, om een rechterlijke instantie te verzoeken dat verlies met terugwerkende kracht ongedaan te maken, wanneer de concrete gevolgen ervan buitensporig zijn)

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2023/2023-012n.pdf

ENERGIERECHT

Wijziging Energiedecreet betreffende verkoop van in of op appartementsgebouwen of multifunctionele gebouwen opgewekte groene stroom
23 DECEMBER 2022. - Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de verkoop van in of op appartementsgebouwen of multifunctionele gebouwen opgewekte groene stroom betreft, BS 20/01/2023, bl. 8470

MILIEURECHT

Alternatief bestraffingssysteem in Brussel voor kleine milieumisdrijven en inbreuken op de dierenwelzijnswet
15 DECEMBER 2022. - Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van 25 maart 1999 van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid, om een procedure van de bestuurlijke transactie erin op te nemen, BS 19/01/2023, bl. 7835BURGERLIJK RECHT

Grondwettelijk Hof: De wet op de bescherming van geesteszieken is niet discriminerend in zoverre zij niet uitsluit dat een persoon met een ernstige alcohol-, toxicologische of medicijnverslaving als geesteszieke kan worden beschouwd
GwH 6/2023 van 12 januari 2023
Rolnummer(s): 7884
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 26 juni 1990 « betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke » (artikel 2)
Trefwoorden: Geesteszieken - Bescherming van de persoon - Opneming ter observatie in een psychiatrische instelling - Toestand van de betrokkene die het gevolg is van een alcohol-, toxicologische of medicijnverslaving
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending

Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2023/2023-006n-info.pdf

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
 
ADVOCATUUR

Hoge Raad voor de Justitie - werving kandidaat-plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende raadsheren (Eerste semester 2023).
Bericht. - Werving van kandidaat-plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende raadsheren (Eerste semester 2023). - Oproep tot de kandidaten. - Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg, BS 23/01/2023, bl. 8763

Federaal Instituut voor de bescherming en bevordering van de Rechten van de Mens – vacature juridisch medewerker specialisatie ‘klokkenluiders’
Werft aan 1 juridisch medewerker gespecialiseerd in het thema "klokkenluiders" - A1 (V/M/X) door middel van een vergelijkend examen, BS 20/01/2023, bl. 8590

GERECHTSDEURWAARDERS

Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor 2023
Gerechtsdeurwaarders. - Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2023. - Oproep tot de kandidaten, BS 24/01/2023, bl. 8995

JUSTITIE

Wet houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie II
26 DECEMBER 2022. - Wet houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie II, BS 12/01/2023, bl. 6021
Deze wet beoogt:
- de mogelijkheid te creëren om griffies van verschillende afdelingen van een rechtscollege één te maken
- de bepalingen met betrekking tot het zaakverdelingsreglement te versoepelen
- een machtiging voor de Koning in te voegen teneinde af te wijken van de wettelijke kaders
- de samenstelling van het College van hoven en rechtbanken en het College van het openbaar ministerie te hervormen en hun werking te verbeteren
- de benoemings- en aanwijzingsprocedure van de Hoge Raad voor de Justitie te verbeteren en in te korten met 15 dagen
- terminologische wijzigingen door te voeren die bijdragen tot een beter aanvoelen van de werkelijkheid: het begrip “gerechtelijk stagiair” wordt omgevormd tot “magistraat in opleiding” en het begrip “gerechtelijk attaché” wordt omgevormd tot “kandidaat-magistraat
- de gerechtelijke stage te hervormen teneinde de evaluatie van de magistraat in opleiding (thans gerechtelijk stagiair) te verbeteren en de stageverslagen adequater te maken
- de toelagen voor magistraten en gerechtspersoneel te hervormen;
Meeste bepalingen treden in werking op 22/01/2023

GERECHTELIJK RECHT

Nieuwe omzendbrief betreffende de legalisatie van de handtekening van beëdigde vertalers en tolken
1 DECEMBER 2022. - Omzendbrief nr 292 tot uitvoering van artikel 555/11, § 4, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de legalisatie van de handtekening van beëdigd vertalers of vertalers-tolken, BS 20/01/2023, bl. 8360HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie
25 SEPTEMBER 2022. - Wet houdende diverse bepalingen inzake economie, BS 16/01/2023, bl. 6467

Vlaamse generieke waarborgregeling voor ondernemingen
21 OKTOBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 10 december 2021 houdende een generieke waarborgregeling voor ondernemingen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2009 tot uitvoering van Hoofdstuk III/1 van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 18/01/2023, bl. 7276

VERZEKERINGEN

Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor schuldinvorderaars – stijging minimale dekking vanaf 1 januari 2023
Bericht, BS 11/01/2023, bl. 5955.

TRANSPORTRECHT

ADR in voege op 1 januari 2023
ADR in voege op 1 januari 2023. - Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen op de weg, BS 11/01/2023, bl. 4514

 
FINANCIEEL RECHT

Basisbankdienst voor ondernemingen en diplomatieke zendingen
16 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen, BS 16/01/2023, bl. 6485
en: 25 SEPTEMBER 2022. - Wet houdende diverse bepalingen inzake economie, BS 16/01/2023, bl. 6467 (art. 13)

Hypothecaire kredieten – referte-indexen januari 2023
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 18/01/2023, bl. 7461

Uitgifte Staatsbon
14 DECEMBER 2022. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 december 2022-2027 en van de Staatsbon op 10 jaar - 4 december 2022-2032, BS 18/01/2023, bl. 7273

FISCAAL RECHT

Grondwettelijk Hof – BTW – vrijstellingen - schending
Arrestnummer: 9/2023
Arrestdatum: 19/01/2023
Rolnummer(s): 7744
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (artikel 39quater, § 1, tweede lid)
Trefwoorden: Fiscaal recht - Belasting over de toegevoegde waarde - Vrijstellingen - Handelingen verricht in het kader van een andere regeling van entrepot dan douane-entrepot - Uitzonderingen - Delegatie aan de Koning
Beschikkend gedeelte: Schending

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2023/2023-009n.pdf

VLAAMSE CODEX FISCALITEIT

Vlaamse Belastingdienst - automatische indexering inzake erfbelasting Aanslagjaar 2023
Bericht in verband met de automatische indexering inzake erfbelasting Aanslagjaar 2023, BS 23/01/2023, bl. 8701

Vlaamse Belastingdienst - automatische indexering inzake registratiebelasting Aanslagjaar 2023
Bericht in verband met de automatische indexering inzake registratiebelasting Jaar 2023, BS 23/01/2023, bl. 8702

Vlaamse Belastingdienst - automatische indexering inzake onroerende voorheffing Aanslagjaar 2023
Bericht in verband met de automatische indexering inzake onroerende voorheffing Aanslag-jaar 2023, BS 23/01/2023,  bl. 8702

Wijzigingen decreet Brownfieldconvenanten, Vlaamse Codex Fiscaliteit en Vlaamse vastgoedcodex Wonen van 2021
10 NOVEMBER 2022. - Decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex en de Vlaamse Codex Wonen van 2021 van 17 juli 2020, BS 19/01/2023, bl. 7575

SOCIAAL RECHT

Covid 19 - Studentenarbeid in zorgsector en onderwijs - recht op gezinsbijslagen voor studenten periode 01/01/2022-31/12/2022
23 NOVEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot verlenging van de maatregel voor arbeidsovereenkomsten in de zorgsector voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, BS 24/01/2023, bl. 8932.

Grondwettelijk Hof: De strafgerechten moeten, net als de arbeidsgerechten, aan het slachtoffer van een gewelddaad op het werk de forfaitaire vergoeding kunnen toekennen waarin de wet op het welzijn van werknemers voorziet
Arrestnummer: 8/2023
Arrestdatum: 19/01/2023
Rolnummer(s): 7736 • 7740
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 4 augustus 1996 « betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk » (artikel 32decies, § 1/1)
Trefwoorden: Arbeidsrecht - Welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk - Slachtoffer van een gewelddaad op het werk - Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank - Keuze tussen het integrale herstel van de geleden schade of het forfaitaire herstel - Keuze die niet bestaat voor een strafgerecht
Beschikkend gedeelte: - Schending (artikel 32decies, § 1/1, van de wet van 4 augustus 1996, in de interpretatie volgens welke het de strafgerechten niet toelaat de forfaitaire schadevergoeding waarin het voorziet toe te kennen aan de slachtoffers van een daad van geweld op het werk)
- Geen schending (dezelfde bepaling, in de interpretatie volgens welke zij de strafgerechten toelaat de forfaitaire schadevergoeding waarin zij voorziet toe te kennen aan de slachtoffers van een daad van geweld op het werk)

PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2023/2023-008n.pdf


RECHTERLIJKE ORDE
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Antwerpen
www.balieantwerpen.be - els.haagsman@balieantwerpen.be