NVP Nieuwsbrief 126  
Juli 2016  
 
Beste NVP Nieuwsbrief-abonnee,
De zomerperiode staat voor de deur, maar met het uit gebrachte VGO-rapport zal het allerminst een rustige zomer worden. De toekomstvisie waar de NVP samen met NOP/LTO aan werkt zal antwoorden moeten geven op belangrijke items voor een vitale pluimveehouderij in Nederland.
 
Campylobacter congres 2016
 
Campylobacter is één van de meest voorkomende oorzaken van een voedsel gerelateerde infectie bij de mens. Campylobacter kan voorkomen op groente, in de natuur en in het darmstelsel van levende dieren. Pluimvee moet gezien worden als een belangrijke bron waar Campylobacter in kan voorkomen.
Om pluimveevlees-producenten en pluimveehouders bij te praten over de ontwikkelingen, organiseren NEPLUVI, NVP, LTO-NOP, AVINED, Wageningen UR, de Universiteit van Utrecht en het ministerie van VWS op woensdagmiddag
31 augustus 2016 het Campylobacter congres 2016. Aanvang: vanaf 12.00 uur met een lunch. Locatie: de Reehorst Bennekomseweg 24 te Ede.
 
Toegang is gratis, maar inschrijven is vereist en kan door een mail te sturen naar info@nepluvi.nl  onder vermelding van uw (firma) naam en het aantal personen waarmee u deel gaat nemen. Medio augustus krijgt u per mail het programma.
 
De NVP hoopt er veel pluimveehouders te mogen begroeten en dat het congres bij zal dragen aan een verdere verhoging van kwaliteit en voedselveiligheid van Nederlands pluimveevlees.
 
Dier Gezondheid Fonds
 
Definitieve aanslagen over 2015
In antwoord op Kamervragen van Jaco Geurts (CDA) is bekend geworden dat Staatssecretaris Martijn van Dam pluimveehouders geen 'dubbele DGF-heffing' gaat opleggen in het overgangsjaar 2015.
Dieren waarvoor in 2014 nog de laatste PPE DGF-heffing is betaald en in 2015 nog aanwezig zijn, mogen niet mee tellen met de gemiddelde bezetting in 2015.
Met deze toezegging worden alle voorlopige aanslagen uit 2015 gecorrigeerd. Dit betekent dat het versturen van de definitieve aanslagen is uitgesteld tot in de eerste helft van augustus.  
 
Kosten bestrijding HPAI eind
2014 – begin 2015
AVINED heeft op hoofdlijnen kennis mogen nemen van de HPAI bestrijdingskosten 2014-2015.  Deze bedroegen nagenoeg tien miljoen euro. Aangezien nog geen specificatie van de bestedingen is gedeeld met de sector (AVINED-bestuurders) zijn hierover schriftelijk vragen gesteld aan het Ministerie van EZ.
AVINED heeft de overheid gevraagd om eerst volledige transparantie en uitleg te geven richting pluimveehouders voordat de definitieve heffing 2015 wordt verzonden. Daarop heeft het Ministerie nog niet gereageerd. 

Heffingen 2017/2018
De verplichte reserve van het Diergezondheidsfonds (DGF) is nagenoeg op, waardoor in 2017 en 2018 extra heffingen opgelegd gaan worden aan pluimveehouders om de reserve weer aan te vullen. Daarnaast heeft het Ministerie laten doorschemeren dat de jaarlijkse kosten het afgelopen jaar (en naar alle waarschijnlijkheid ook dit jaar) hoger zijn dan in de tijd van het productschap.
Vanaf 2018 kan de DGF-heffing pas worden aangepast aan het hogere kostenpatroon. Ook zal differentiatie van de tarieven vanaf dan mogelijk worden. Dit houdt in dat de bedrijven die meer risico lopen op bestrijdingsplichtige dierziekten, meer DGF-heffing gaan betalen. 
 
De NVP wil eerst inzage in de gemaakte kosten en wijze waarop heffing, inning en besteding van het geld van de pluimveehouders wordt gedaan, alvorens te spreken over hoogte van tarieven voor de komende jaren. Het kan niet zo zijn, dat de kosten voor DGF alleen maar hoger worden, zonder dat kritisch wordt nagedacht hoe zaken slimmer en voordeliger kunnen worden georganiseerd. Ook de kosten voor DGF maken dat de kostprijs van (broed)eieren en pluimveevlees in Nederland hoger is dan in landen waar minder wordt gemonitord, anders met bestrijding van dierziekten zoals AI wordt omgegaan en ook ten aanzien van dierenwelzijn en milieu lagere maatstaven gelden.
Economisch perspectief is essentieel voor een duurzame pluimveehouderij in Nederland, nu en in de toekomst. 
 
Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO)
Op 7 juli werd het reeds ‘beruchte’ rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) van het RIVM gepubliceerd. Het onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van EZ en VWS, met een subsidie van het longfonds...
Dit onderzoek is de afgelopen jaren uitgevoerd in het oostelijk deel van Noord Brabant en het noorden van Limburg.
Sommige onderzoeksresultaten zijn positief, andere negatief. Het VGO-onderzoek bevestigt de eerdere bevindingen dat astma en neus-allergieën significant minder voorkomen in nabijheid van veehouderijen. Daar geldt de zogenaamde hygiëne hypothese. Ook zijn er minder COPD patiënten dichtbij veehouderijen.
 
Het onderzoek laat echter ook een verminderde longfunctie zien bij omwonenden  met meer dan 15 veehouderijen binnen 1000 meter. Bij omwonenden van pluimveebedrijven komt volgens de onderzoekers 10% meer longontstekingen voor.
Waarschijnlijk is dit het gevolg van de combinatie van stof en micro-organismen (endotoxinen). Specifieke, of nadere analyses zijn niet uitgevoerd. Een relatie tussen roken en longontsteking is niet meegenomen, noch de aanwezigheid van open haarden, etc. bij of rond de omwonenden. Jaarlijks krijgen 8-15 personen per 1000 inwoners pneumonie (longontsteking). 

 
Daarvan is mogelijk 10 % vermijdbaar bij afwezigheid van pluimveebedrijven. Hier is het woord “mogelijk“ gebruikt zonder te spreken over de omvang en soort pluimveebedrijven. Kortom, het rapport roept nogal wat vragen op. Het lijkt er op dat de omschakeling van kooihuisvesting naar scharrelhuisvesting als ongewenst neven-effect hogere fijnstofconcentraties geeft.
Wat wel duidelijk is, is dat de NVP het niet alleen belangrijk vindt voor omwonenden van pluimveebedrijven om de uitstoot van (fijn)stof en endotoxinen te verkleinen, maar vooral ook voor de pluimveehouders zelf, hun gezinnen en personeel, alsook de gezondheid van hun dieren. Maatregelen die het stalklimaat positief beïnvloeden hebben daarom de voorkeur boven ‘end-of pipe’-oplossingen, zoals luchtwassers. De komende periode gaat de NVP via AVINED met de overheid kijken naar haalbare en betaalbare mogelijkheden om samen de luchtkwaliteit te verbeteren. De overheid denkt dat de oplossing voor een deel ligt in het verkleinen van dieraantallen en wil provincies meer instrumenten geven om zelf te sturen. De NVP en AVINED pleiten voor landelijk beleid en ontwikkelruimte om de haalbaarheid van bepaalde investeringen mogelijk te maken. 

Het VGO-rapport en de reactie vanuit AVINED  kunt u lezen via deze link: https://www.avined.nl/sites/www.avined.nl/files/im... 
 
Regeldruk (te hoog) in de pluimveehouderij?
 
Dit kabinet stimuleert een gezond ondernemingsklimaat in de land- en tuinbouw door het verminderen van regeldruk en door in Europese context te streven naar een level playing field. In dit kader is de afgelopen jaren met de overheid samengewerkt aan het verminderen van de regeldruk door de Maatwerkaanpak Regeldruk Agrofood. Met deze aanpak zijn de knelpunten in de regelgeving waar individuele ondernemers last van hadden door hen zelf ingebracht, samen met een voorstel tot oplossing. In de jaren 2014 en 2015 heeft de overheid samen met AVINED en andere brancheorganisaties in de Agrofood deze knelpunten in de sector geïnventariseerd en (deels) opgelost.
Het bedrijfsleven kan nu opnieuw knelpunten aangeven waar de pluimveehouder last van heeft in de dagelijkse bedrijfsvoering en welke oplossingen er gezien worden.
De NVP vraagt daarom alle pluimveehouders op om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Draag uw eventuele knelpunt en oplossingsrichting aan door een e-mail te sturen aan Jan Brok: j.brok@NVPluimveehouders.nl 
 
 
Salmonella
 
Met de overgang van de PPE-regelgeving naar EZ is een overgangssituatie ontstaan, waarin enkele zaken niet helemaal goed verliepen. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en zijn er nog enkele onvolkomenheden om op te lossen, voor een beter beheersbare salmonella bestrijding.
De NVP roept iedere pluimveehouder op om zoveel mogelijk Salmonella bestrijding/voorzorgsmaatregelen te treffen. Nul salmonella besmettingen in de pluimveesector zal onmogelijk zijn, naar een lager besmettingsniveau is zeker mogelijk. Pluimveehouders denk vooruit, denk eens na over de vorming van een salmonella verzekering of een waarborgfonds.
Voorkomen is beter dan genezen, maar bij een besmetting moet zo snel en doeltreffend als mogelijk gereageerd worden, om verdere besmetting (meerdere koppels op een bedrijf) te voorkomen. In de sector adviescommissies van de NVP zal worden gekeken naar haalbare mogelijkheden. Wij houden u op de hoogte.  
 
 
Toekomstvisie voor een vitale pluimveehouderij in Nederland

De afgelopen maanden is door bestuurders en actieve leden van zowel NVP alsook LTO/NOP gewerkt aan een gezamenlijke toekomstvisie voor een vitale pluimveehouderij in 2025. Het streven was deze visie gereed te hebben en aan te kunnen bieden aan Staatssecretaris van Dam rond 1 juli 2016. Op die datum was de visie voor 90-95% gereed. Afstemming met de periferie vindt echter nog plaats, wat een belangrijke stap is in het proces om te komen tot een breed gedragen visie. Daarom is de eerdere opleverdatum losgelaten en wordt nu gestreefd begin september het document gereed te hebben. 
 
Het AVV-aanvraagtraject voor de pluimveesector kent vele hobbels en obstakels
 
Begin dit jaar is in de Algemene Leden Vergadering van de NVP ingestemd met het indienen van een AVV-aanvraag voor zowel de eier- als de pluimveevleeskolom. Dit betekent dat de leden hebben aangegeven collectief gefinancierd onderzoek en innovatie belangrijk te vinden en met een meerjarig onderzoeksprogramma aan verschillende thema’s te willen laten werken. Onder het mom van stilstand is achteruitgang is de afgelopen maanden door medewerkers van AVINED getracht alle inhoudelijke aspecten zo te verwoorden en aan alle verdere procedurele  vereisten te voldoen, dat de twee aanvragen ook daadwerkelijk ingediend kunnen worden. Het format is een aantal keren gewijzigd en juridische zienswijzen van de zijde van het ministerie maken dat er de afgelopen maanden is geschaafd en geschuurd aan de concept aanvraag die in februari voor lag aan de leden tijdens de ALV. Ook voor het Ministerie van EZ is de AVV-aanvraagsystematiek relatief nieuw, waardoor deze een langere doorlooptijd heeft dan aanvankelijk werd aangenomen.
 
De afgelopen weken is door het LEI gewerkt aan een studie om de representativiteit van de erkende brancheorganisaties OVONED en PLUIMNED vast te stellen als grondslag om elk een AVV te mogen indienen. Beide stichtingen hebben zowel afzonderlijk als gezamenlijk de vereiste 2/3e meerderheid van de totale productiewaarde in de eier- en pluimveevleessector.
Als de aanvraag eenmaal is ingediend, volgt een beoordeling door EZ binnen acht weken. Als dat positief is, volgt een internetconsultatie van zes weken voor iedere Nederlander. Afhankelijk van de uitkomsten kan EZ de AVV goedkeuren. Vanaf dat moment kunnen verplichtingen worden aangegaan en kosten worden gemaakt voor onderzoek en innovatie (die uit de AVV-gelden mogen worden bekostigd). 
 
Wij wensen u een prettige zomerperiode toe,
 

Dagelijks Bestuur NVP
Hennie de Haan (voorzitter), Iris Odink (penningmeester) en Jan Brok (secretaris)
 
 
Vragen, suggesties of opmerkingen? 
Laat het ons weten, want de NVP werkt
voor en door pluimveehouders!
 
 
Doorsturen?
 
Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn?
Stuur hem dan door (waarvoor onze dank). U kunt een (gratis) abonnement nemen via deze link: Stuur deze email door naar een vriend
 
Wijzigen?
 
Opzeggen voor dit e-bulletin kan vanzelfsprekend altijd!
NIET door de NVP te mailen, maar via de link onderaan.
E-mailadres verandert? Wijzig hem onderaan. Krijgt u hem dubbel? Zeg één van tweeën op, via deze link: Uitschrijven / Gegevens wijzigen
 
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)
Postbus 591, 3770 AN Barneveld
 
 
De NVP is dé onafhankelijke belangenbehartiger voor alle pluimveehouders in Nederland.
 
 
De NVP missie is een vitale en duurzame  toekomst voor de Nederlandse pluimveehouderij.  
 
 
 
De NVP kan haar werk doen dankzij de contributies van de NVP leden, donaties, en sponsor- en advertentiegelden. 
 
Wilt u ook lid of donateur worden? dan kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website www.NVPluimveehouders.nl 
 
 
 
Wij danken een ieder voor zijn of haar financiële bijdrage, waaronder de volgende bedrijven: 
 
 
 
Broederijen:
Agromix Broederij en Opfokintegratie te Lunteren- Cobb Europe te Boxmeer - Opfokorganisatie Pluimvee Maatman te Oldeholtpade - Probroed & Sloot te Groenlo - Tanghe te Harderwijk
Pluimveeslachterijen: V.d. Bor te Nijkerkerveen - Esbro te Doetinchem - GPS te Nunspeet - Gebr. Heijs te Leek - Remkes te Epe
Levend & geslacht pluimvee:
Ven Poultry BV te Lierop
Eierhandel:
Ei producten Wulro te Weert - E.W.N. Eierencentrale te Barneveld
Pluimveehandel: Haanstra te Zuidwolde - Van Hunnik te Veenendaal- Tijs de Koning te Lunteren - Voeding met VoederWaarde.nl:
ABZ Diervoeding te Nijkerk en Eindhoven - AgruniekRijnvallei te Wageningen - Coppens diervoeding te Helmond - Vitelia Voeders te Venray
Voeding overig: Agrifirm Feed te Apeldoorn - E.J. Bos te Ederveen - P. Bos te Edervee - ForFarmers te Lochem - Gebr. Fuite te Genemuiden - De Heus Voeders te Ede - Voergroep Zuid te Deurne - Maatman Veevoeders te Wolvega - Coöperatie "De Valk Wekerom" te Lunteren
Huisvesting: 
Big Dutchman te Oirlo en Gorredijk - Van Gent Legnesten te Renswoude - Jansen Poultry Equipment te Barneveld - Van Pijkeren Systeembouw te Dalfsen - Prinzen Machines te Aalten - Tulderhof Ventilatie te Eindhoven
Diversen:
Van den Broek Pluimveeservice te Renswoude - Demetris DierGezondheid te Duiven/Dalfsen - Distrimest te Zuidwolde - Van Eck Bedrijfshygiëne te Eindhoven - Freriks te Heerde - Gemril Pluimveeservice te Arnhem - Arend Otten Makelaar te Fluitenberg -PRECIA Molen te Breda