WETGEVING 20 OKTOBER - 9 NOVEMBER 2017
Kraakwet: kraken vanaf 16 november 2017 strafbaar

Aanpak misbruik van de beroepsprocedures in de asielwetgeving

E-government: Digitale overheidstoepassingen toegankelijk via erkende private elektronische identificatiediensten

Nieuwe Vlaamse kostenregeling lokale en provinciale verkiezingen

Nieuwe bewakingswet ( De wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid wordt opgeheven)


Wijziging bijzonder reglement van de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen

Zwaardere straffen voor valsmunterij

Wijzigingen gereglementeerde vastgoedvennootschappen

Wet betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen

  
PUBLIEK RECHT

Nieuwe Vlaamse kostenregeling lokale en provinciale verkiezingen
29 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de kosten voor de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen, BS 30/10/2017, bl. 96510

Aanpak misbruik van de beroepsprocedures in de asielwetgeving
19 SEPTEMBER 2017. - Wet tot wijziging van artikel 39/73-1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 06/11/2017, bl. 97578

E-government of "elektronische administratie”
22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen, BS 08/11/2017, bl. 97882

Nieuwe bewakingswet
2 OKTOBER 2017. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, bs 31/10/2017, bl. 96776
De wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid wordt opgeheven.

Uitbreiding collectieve bewapening met kaliber 7.62 × 35 mm
19 OKTOBER 2017. - Omzendbrief GPI 62bis tot wijziging van de omzendbrief GPI 62 van 14 februari 2008 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, BS 31/10/2017, bl. 97237

Vlaamse huisvesting
15 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging en de opheffing van diverse besluiten over wonen, wat betreft leegstand, verwaarlozing, ongeschikt- en onbewoonbaar-verklaring en de technische normen voor sociale woningbouw, BS 23/10/2017, bl. 95568

Oprichting Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid
13 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit betreffende de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid, BS 26/10/2017, bl. 96196

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer consumptieprijzen oktober 2017
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2017, BS 31/10/2017, bl. 97241


FINANCIEEL RECHT

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 20/10/2017, bl. 95475

Prijscourant
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
 DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/10/2017, BS 20/10/2017, bl. 94854


Gereglementeerde vastgoedvennootschappen
22 OKTOBER 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, BS 09/11/2017, bl. 98035

SOCIAAL RECHT
 
Tewerkstelling van buitenlandse werknemers
8 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, aangaande de gezinsleden van de langdurig ingezetenen, BS 23/10/2017, bl. 95563

Wet betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen
2 OKTOBER 2017. - Wet betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen, BS 24/10/2017, bl. 95753

Arbeidsongevallenwet
15 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 26/10/2017, bl. 96198

Werkloosheidsreglementering
8 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 36, 38, 46, 63, 116 en 130ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 06/11/2017, bl. 97583
22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 71bis, 137 en 138bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, met het oog op de aanpassing van de procedure voor vergoedbaarheid van de erkende havenarbeider in functie van de elektronische aanwerving, BS 06/11/2017, bl. 97585
8 OKTOBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 1, 19 en 70 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, BS 06/11/2017, bl. 97587
22 OKTOBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 89 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, met het oog op de aanpassing van de procedure voor vergoedbaarheid van de erkende havenarbeider in functie van de elektronische aanwerving, BS 06/11/2017, bl. 97588

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Geen arresten gepubliceerd voor de periode 20 oktober - 9 november 2017
(update 09/11/2017 – 11.45u)
 
RECHTERLIJKE ORDE    

BS 20/10/2017
Hof van Cassatie - aanwijzingen tot sectievoorzitter

BS 26/10/2017
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen

BS 27/10/2017
Verlenging verlof wegens opdracht functie van directeur van het directoraat Contraterrorisme van de Verenigde Naties (UNCTED).- benoemingen rechters in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afd.- Gent, Dendermonde en Veurne

BS 31/10/2017
Familie- en jeugdrechtbank rechtbank van eerste aanleg Antwerpen – aanwijzingen mandaten van federaal magistraat bij het federaal parket – benoemingen  raadsheren in het hof van beroep te Brussel – benoemingen  plaatsvervangende rechters in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel – diverse benoemingen Brussels en Waals Gewest
Aanwijzing onderzoeksrechter en beslagrechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel

BS 03/11/2017
Pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten
31 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken
Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen diverse magistraten

BS 06/11/2017
Diverse magistraten: hernieuwingen functies/benoemingen
Hof van beroep te Antwerpen - Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen -
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - Rechtbank van koophandel te Antwerpen - Rechtbank van koophandel te Gent - Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

Assistenten  administratieve ondersteuning bij het parket Brussel  

 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
 
Studiedienst - Bibliotheek - Orde van Advocaten Antwerpen